Popularne posty

środa, 31 grudnia 2014

nieśmiertelność o rok bliżej
"A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga" - list apostoła Pawła do Rzymian 12:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." - Biblia Warszawska

                        NOWY ROK - 1 stycznia, obchody

"Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Gajusz Juliusz Cezar. Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January, niem. Januar)...Pierwszym w historii rokiem rozpoczętym 1 stycznia był rok DCCVIII Ab Urbe Condita, tzn. 708 rok od założenia Miasta (Rzymu), czyli według obecnie stosowanej rachuby czasu 46 r. p.n.e. " - wikipedia

"Rzymianie ponadto wierzyli, że jeżeli pierwszy dzień nowego roku spędzą wesoło, taki też będzie cały rok. Dlatego też starano się spędzić ten dzień najprzyjemniej jak tylko można było. Ludzie życzyli sobie szczęścia poprzez pocałunek i uścisk dłoni. Także jedzono dużo słodyczy, by taki sam był cały rok. Drzwi domu przyozdabiano zielonymi gałązkami, a wieczorem lampami. Wieczorem urządzano wielkie uczty, na które zaproszono dużo przyjaciół; przebierano się za różne zwierzęta (często za jelenia). Grano w kości, a gromady kuglarzy i błaznów chodziło po domach i wyłudzało pieniądze. Na ulicach z kolei rozlegały się głośnie zabawy i śpiewy, a karczmy pełne były pijanych Rzymian." - http://www.imperiumromanum.edu.pl/nowy_rok_u_rzymian.html


Obżarstwo, pijaństwo, rozpusta, orgie itp rzeczy były na porządku dziennym podczas obchodzenia przez Rzymian nowego roku - dziś na świecie jest tak samo albo jeszcze gorzej, a na pewno prędzej czy później będzie gorzej - grzech będzie dramatycznie się wzmagał - "charakterystyka ludzi w czasach końca" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html


                         kilka wersetów :

"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. 13 Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości. 14 Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości." - Rzymian 13:12-14 UBG

"A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą" - list apostoła Pawła do Galatów 5:19-21 UBG

"Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu; 2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. 3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. 4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią. 5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych" - 1 list apostoła Piotra 4:1-5 UBG - jeśli jakiś chrześcijan jest oczerniany, wyśmiewany itd za to że nie bierze udziału w bezbożnych ucztach, uczynkach to niech się nie dziwi - Biblia wielokrotnie mówi o takim stosunku bezbożnych ludzi, pseudo-wierzących do uczniów Zmartwychwstałego. 
" Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga." - 1 list do Koryntian 6:9-11 UBG

"Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. 18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18 UBG

"Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się." - 1 list do Tesaloniczan 5:22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu" - Ewangelia Łukasza 8:14 UBG - "hedonistyczni chrześcijanie" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html
 Dla mnie dzisiejszy dzień czyli tzw Sylwester to dzień jak każdy inny - około 22.00 idę spać, również jutrzejszy dzień jeśli dane mi będzie się obudzić spędzę jak każdy wzorując się na tym : "A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony." - 2 Koryntian 5:15 UBG
"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie" - Galacjan 2:20 UBG 

"Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. 3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie" 1 Piotra 4:2-3 UBG 

To że nie obchodzę m.in tego dnia czy nie robię wielu innych które świat zachwala -  nie sprawia, że jestem smutny - nie mam ciężkiego jarzma na sobie, (ale lekkie - Mateusza 11:28-30)  :D   wielu ludzi tak uważa, że skoro tego i tamtego nie chcesz robić, albo nie możesz to musisz być smutnym człowiekiem, obciążonym rygorami itd. Narodzenie na nowo uwalnia człowieka, przemienia myślenie - to nie jest jakiś zakon, zmuszanie się ale wolność w duchu Chrystusowym. 
Źle bym się czuł gdybym był w miejscu gdzie obchodzi się ten dzień i gdzie panuje pijaństwo i inne złe zachowania. Owocem ducha jest też radość i mogę tylko dziękować, że zostałem wyzwolony ze świata i jego postępków. Bycie niewolnikiem grzechu jest ciężkim jarzmem. Ciężkim jarzmem jest światowe życie i pożądliwości świata i prędzej czy później kończą się utrapieniem, smutkiem - szatan obiecuje w nich wolność i inne rzeczy ale nic takiego nie przychodzi poza złudnymi chwilami, po których przychodzi większa pustka wewnętrzna, większy chaos, brak pokoju ducha. 
               

 NIEZASŁUŻONY DAR a NIE NALEŻNOŚĆ 

Każda sekunda, godzina, dzień, tydzień, miesiąc czy rok są niezasłużonym darem - darem od Ojca i Syna. Na żadną kolejną sekundę nie zasługujemy, wszystko jest z łaski, ale mnóstwo ludzi w tym wielu wierzących myśli, że życie im się należy - oprócz kary śmierci wiecznej za grzechy nic ludzkości się nie należy. Wielu gdy przychodzi do nich śmierć lub do ich bliskich oburza się jakby nie było obietnicy zmartwychwstania dla nowo narodzonych i jakby Pan Jezus nie Zmartwychwstał. Jeśli jakiś wierzący się buntuje to nie ma wiary - nie wierzy tak na prawdę w zmartwychwstanie do życia narodzonych na nowo.
Wszystko w tym nawet sekunda życia, są darem łaski - to że ktoś rano się budzi, to jest to dar i łaska a nie coś normalnego albo że się nam należy. 
O ile większym darem jest dzieło zbawienia z Golgoty w którym oferowana jest m.in nieśmiertelność - życie bez końca - niekończący się dar, ale trzeba uwierzyć, narodzić się na nowo - Ewangelia Jana 3:3 i wytrwać do końca - Ewangelia Mateusza 24:13

Ja nie świętuje tego dnia, nie zamierzam upodabniać się do tego świata również światowych :świętach", a tym bardziej w formie ich obchodzenia jak pijaństwa, obżarstwa, seksualne przestępstwa itd. 
Jak co dzień podziękuje Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za życie, a dziś dodatkowo podziękuję za dar przeżycia kolejnego roku, na który nie zasługiwałem i nie zasługuję aby dane mi było przeżyć następny 2015 rok, ale jeśli dane mi będzie dożyć do końca i następny rok to znowu będzie to niezasłużona Boża przychylność, nienależący mi się dar. Wszystko dzięki miłości i łasce OJCA i SYNA warto o tym pamiętać nie tylko pod koniec roku ale każdego dnia - tak rano jak i wieczorem a najlepiej cały czas. 
Jeśli dane mi będzie dożyć kolejnego grudnia to będę rok bliżej wieczności, nieśmiertelności niż dzisiaj  :D same dobre wieści wraz z upływającym czasem.  -  "jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności" -  http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować" - 1 list apostoła Jana 4:9-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


poniedziałek, 29 grudnia 2014

ateistyczny totolotek 40 tysięcy

Życie nie powstało samoistnie, ani Stwórca Jezus Chrystus nie posłużył się żadną ewolucją itp rzeczami ale bezpośrednio stworzył wszystko mocą swego słowa i nie działo się to na przestrzeni milionów czy miliardów lat - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jezus-stworca-zycia-informacja-w-dna.html
Poniższe wyliczenia i tak nie przekonają te osoby, które miłują grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat, bo one nie chcą uwierzyć Zbawicielowi i naśladować Go, bo naśladowanie oznacza koniec z grzesznym stylem życia, koniec za gonitwą za pożądliwościami, i życiem na wzór świata a to im się nie podoba, więc buntują się tak jak buntowało się większość Żydów wobec Pana Jezusa gdy objawił się podczas kenozy, jako człowiek. Widzieli potężne cuda, wspaniałe czyny, słyszeli najmądrzejsze, czyste nauczanie ale i tak zbuntowali się, bo nie chcieli się zmian, nie chcieli zostawić starego, grzesznego życia. Nie chcieli zrezygnować z wielu rzeczy a które straciliby gdyby poszli za Chrystusem. Ale główna przyczyną był grzech : ""(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska - a kto jest tą światłością ? - "Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia." - Ewangelia Jana 8:12 UBG - nienawidzą światłości czyli Zbawiciela i nie zbliżają się do Niego - "Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was.19 Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi" - Ewangelia Jana 15:18-19 UBG

szkoda marnować czasu na uparte osoby, aby je przekonywać w nieskończoność. One zawsze znajdą tysiąc wykrętów, tysiąc rzeczy aby tylko nie przyjść do Zbawiciela i nie porzucić grzechów. Żadne dowody ich nie przekonają, bo problem tkwi nie w sile dowodów, ale w umiłowaniu grzechu, w niechęci do pójścia za Zbawcą. Te osoby gdyby nawet zobaczyły Chrystusa i na własne oczy zobaczyli rzeczy, które czynił i słowa, które mówił i tak by Go odrzucili, jak większość Żydów 2000 lat temu. 
 Ograniczenia ukazane w prawdopodobieństwach - w poniższym opracowaniu nie dotyczą Pana Jezusa, dla którego możliwe jest to, co dla ludzi jest niemożliwe.
Wielu wierzącym chyba wydaje się, że niemożliwe jest aby Bóg wszystko stworzył mocą swego słowa, w bezpośredni sposób - albo brak im wiary, albo gdzieś zostali przesiąknięci kłamstwami teorii ewolucji. Jak najbardziej Zbawiciel miał moc aby wszystko stworzyć bezpośrednio, tak jak ukazuje to np Księga Rodzaju.
"A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga" - Ewangelia Łukasza 18:27 UBG - słowa te powiedział jako człowiek podczas "kenozy" ale to Syn za wolą Ojca wszystko stworzył.
"Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!" - Ewangelia Łukasza 24:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - we wszystko co powiedzieli prorocy - to ważna przestroga i nauka szczególnie na obecne coraz bardziej odstępcze czasy, gdy Boże cuda, Boże działania są podważane a wielu wierzących dało się oszukać - nie wierzą słowom Pana Jezusa który potwierdził globalny potop, nie wierzą że ogień który spadł na Sodomę, Gomorę i okoliczne miasta pochodził od Boga i nie był pochodzenia naturalnego. Biblia mówi, że przez wiarę runęły mury Jerycha ale szatan mówi, że to było naturalne wydarzenie. Biblia mówi że cuda w Egipcie były nadnaturalne, ale szatan mówi, że to był naturalny cykl kataklizmów. Biblia mówi o wielu innych rzeczach nadnaturalnych które potwierdził Pan Jezus i apostołowie - potwierdzili je jako cudowne, nadnaturalne zdarzenia, ale szatan wmawia, że to były albo bajki, albo są to tylko przenośnie, bo ówcześni ludzie nie rozumieli czegoś - ale apostoł Paweł albo Piotr co innego napisali - "całe Pismo jest przez Boga natchnione" - 2 Tymoteusza 3:16. Szatan robi to co w Edenie - chce zachwiać ludźmi odnośnie Bożej nauki - "Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?"  - dziś ta samą metodą stara się zwodzić wierzących. Kto odejdzie od nauki biblijnej ten zbłądzi - więc szatan robi wszystko i zrobi wszystko aby zachwiać wiarą i żeby ludzie odeszli od natchnionych Pism, wtedy zbłądzą i prędzej czy później całkiem odejdą od Zbawiciela i będą wśród potępionych - "Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję" - Rzymian 15:4 UBG 
"A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga" Ewangelia Mateusza 22:29 UBG

komu brak wiary, ten powinien prosić o nią, prosić o ducha świętego, przyjrzeć się swojemu życiu, bo może pojawiły się jakieś zaniedbania w duchowym życiu, może jakieś grzechy, może serce skłoniło się do świata.
TRUDNY TOTO LOTEK
Wyobraźmy sobie toto lotka, w którym naprawdę trudno wygrać: losowanych jest 6 kul z sześciu (a nie jednego) zestawów kul o numerach od 1 do 47. Oprócz tego gracz musi określić kolejność wylosowania danych numerów - kolejność nie jest dowolna. Trudno jest tu sobie w ogóle wyobrazić możliwość maksymalnej wygranej nawet gdyby wszyscy mieszkańcy świata grali w takiego 'totka' co tydzień. Ilość możliwych kombinacji w takim toto lotku wynosiłaby 476, czyli ponad 109.

prawdopodobieństwo 100% trafienia w 'super-trudnym' toto lotku

1
1000000000

Wygląda to naprawdę bardzo 'niewinnie'. A jednak jest to tak małe prawdopodobieństwo, że własne szanse na wygraną ocenilibyśmy na 0%...

CO JEST MATEMATYCZNIE MOŻLIWE NA ZIEMI I W KOSMOSIE?
Emile Borel (1871-1956) był wybitnym matematykiem francuskim i autorem prac z zakresu analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa oraz fizyki matematycznej. W swojej pracy "Single Law of Chance" twierdził on, iż jeżeli szansa wystąpienia danego zdarzenia wynosi 1/1015 wówczas jest to bez znaczenia na skalę ziemską. Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 1/1050 wówczas nie istnieje jakakolwiek szansa wydarzenia się tego, nawet na skalę wszechświata.

zdarzenie nieprawdopodobne na skalę ziemską

1
1000000000000000zdarzenie nieprawdopodobne na skalę kosmiczną

1
100000000000000000000000000000000000000000000000000

Krótko mówiąc ten sławny matematyk stwierdził, iż jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia jest mniejsze niż 1 na 1050 to powinniśmy o tym zapomnieć, jeżeli chcemy naprawdę być 'poważnymi' naukowcami...

WSKAZAĆ KONKRETNY ATOM Z OBSZARU CAŁEGO WIDOCZNEGO WSZECHŚWIATA
Dane encyklopedyczne ("Popularna Encyklopedia Powszechna", Fogra: Kraków 1997 - hasło "Wszechświat") mówią, iż cały dostępny poznaniu wszechświat zawiera ok. 1080 atomów, czyli szansa wskazania jednego konkretnego atomu z dowolnego miejsca w kosmosie wynosi 1 na 1080:

prawdopodobieństwo 'namierzenia' jednego konkretnego atomu w kosmosie

1
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Wystarczy jedynie pomyśleć o tym, jak znikome są szanse powodzenia takiego zadania, by stwierdzić śmiało: 'NIEMOŻLIWE'...

OBLICZENIA HOYLA I WICKRAMASINGHE'A
Proteiny składają się z łańcuchów aminokwasów, w których każdy aminokwas znajduje się na odpowiedniej pozycji. Ich liczba w proteinie wynosi od kilkudziesięciu 'sztuk' aż do kilku tysięcy. Każda komórka potrzebuje do funkcjonowania setek różnego rodzaju wyspecjalizowanych protein. Sir Fred Hoyle i Chandra Wickramasinghe na podstawie niezależnych obliczeń ustalili, że prawdopodobieństwo samoistnego ułożenia się aminokwasów tak, by utworzyły zaledwie początek 2000 protein ameby wynosi 1 do 1040000.

prawdopodobieństwo przypadkowego połączenia się aminokwasów w proteiny ameby
1
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tak oto wygląda 1 na 1040000 - każdy może przekonać się na własne oczy, że samoistne powstanie życia nie ma nic wspólnego z tzw. 'dowodem naukowym'... " źródło : http://potop-exodus.w.interia.pl/stworzenie/prawdopodo.html

"MOLEKULARNE MASZYNY WSZECHMĄDROŚĆ ZBAWICIELA" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/maszyny-molekularne-wszechmadrosc.html


,

sobota, 27 grudnia 2014

zmieniona perspektywa nie narzekaj
zamiast patrzeć na najbogatszych, porównywać się z nimi i narzekać, lepiej porównać się ze zdecydowaną większością ludzi na Ziemi, którzy nie mają często podstawowych rzeczy a na pewno mają o wiele mniej przyziemnych rzeczy niż Europejczycy w tym Polacy.
Gdyby ludzie wiecznie narzekający pożyli jakiś czas w takich warunkach w jakich żyją miliony ludzi w biednych regionach świata, to szybko skończyłoby się u nich narzekanie a zaczęliby doceniać co mają a wierzący narzekający również zaczęliby za wszystko dziękować i może spojrzeliby wreszcie na skarb w niebie, na to co nieprzemijające, na to co złodziej nie ukradnie ani czas nie zniszczy.

"jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
 "Dusza nasycona podepcze plaster miodu, a dla głodnej duszy wszystko, co gorzkie, jest słodkie." - Księga Przysłów Salomona 27:7 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Naucz mnie, PANIE, drogi twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. 34 Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca. 35 Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. 36 Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości. 37 Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze." - psalm 119:33-37 UBG

 "Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować.26 Przez cały dzień pożąda on zachłannie" - księga przysłów Salomona 21:25-26a UBG
 "Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy " -  przysłów 21:26a Biblia Warszawska.

 Kto nie docenia tego co ma, ten choćby i cały świat pozyskał też byłoby mu mało, ale ten kto docenia jaki skarb otrzymał dzięki ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu, kto docenia Bożą miłość, wierzy obietnicom nieśmiertelności w nowych ciałach, w nowym niebie i na nowej ziemi, ten zadowoli się najmniejszymi ziemskimi rzeczami i za najmniejsze rzeczy będzie dziękował bo wie, że nawet na nie nie zasługuje i że są one darem łaski. Ponadto wie, że dostał coś czego ten świat i żadne pieniądze nie mogą mu dać - wieczne życie z miłującym OJCEM i SYNEM  w niewysłowionych wspaniałościach. Kto narodził się na nowo, wie że jest tu tylko gościem i pielgrzymem i że z każdym dniem jest coraz bliżej zbawienia, wspaniałej wieczności i wie, że ten bezbożny świat przemija i przeminie wraz ze swoimi błyskotkami, pustym blichtrem, luksusami itd, które odwodzą od Chrystusa, odwodzą od myślenia o tym co boskie a chcą skupić wierzących na tym co ziemskie, światowa, przemijające.

Jedyną rzeczą jaka się należy ludziom, to kara śmierci wiecznej na Sądzie Bożym. To, że żyjemy i mamy wszystko inne jest niezasłużonym darem, więc nie ma najmniejszego powodu do jakiegokolwiek narzekania. Mamy usprawiedliwienie w Chrystusie, i wspaniałe obietnice wieczności. Choćbym miał wszystko stracić co ziemskie to nie będę narzekał, bo mam obietnicę zmartwychwstania, nieśmiertelności. Mój skarb jest w niebie, więc i moje serce - moje myśli, umysł, nastawienie muszą być przy tym co niebiańskie, bo to jedynie ma wartość i sens, jest dobre. Kto gromadzi skarby na ziemi, kto miłuje pieniądze i jest przywiązane - związany jakimiś rzeczami ziemskimi tego skarb jest na ziemi, a więc i jego myśli, pragnienia, umysł są podzielone albo całkowicie oddane skarbom ziemskim.
"Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce." - Ewangelia Łukasza 12:34 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

, "Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. (10) Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają, i jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. (11) Robotnik ma słodki sen, niezależnie od tego, czy zjadł mało czy dużo, lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. (12) Widziałem bolesny wypadek pod słońcem: Bogactwo zachowane dla jego właściciela na jego nieszczęście; (13) gdy bowiem to bogactwo przez zły traf przepada, wtedy synowi, którego spłodził, nic nie pozostaje. (14) Jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł, i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. (15) I to jest właśnie ten bolesny wypadek: Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką tedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? (16) Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby, i niezadowolenie" - księga kaznodziei Salomona 5:9-16, BW

"Ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma rządzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dokoła siebie wszystkie ludy" - Księga Habakuka 2:5 BW

już w czasach apostolskich bywali chrześcijanie, którzy wpadli w pułapkę miłości do pieniędzy i odpadli od wiary -"Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami." - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 6:10 UBG - "hedonistyczni chrześcijanie" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html

dziś można być chrześcijaninem a jutro można już nie być, jeśli ktoś pozwoli sobie na skłanianie serca ku m.in pieniądzom, gromadzeniu skarbów na ziemi, zanim się człowiek obejrzy może wpaść w miłość do nich a Jego wiara będzie iluzją, domkiem na piasku, gdyby przyszło takiemu człowiekowi w imię Chrystusa stracić wszystkie dobra, to wyparłby się Chrystusa a nie ziemskich skarbów, światowych błyskotek. Wierność Chrystusowi w tym świecie sprawia, że w wyniku prześladowań chrześcijanin ograbiany jest często z wszelkich dóbr materialnych, kto miłuje pieniądze i gromadzi skarby ten gdyby przyszło mu w imię wierności Chrystusowi zostawić wszystko co materialne, nie zrobiłby tego, ponieważ miłość do pieniędzy i życia w tym bezbożnym świecie jest silniejsze i bardziej wartościowe dla Niego niż Chrystus i życie dla Niego. 

Zamiast narzekać czego nie mamy, lepiej doceniać i dziękować co się ma. Poza tym ponad te ziemskie rzeczy, mamy niewyobrażalne wspaniałości w wieczności - obietnice nowych ciał, nieśmiertelności - nieskończonego życia z miłującym Bogiem w niewysłowionych nowych niebiosach i nowej ziemi.
Narzekanie bierze się stąd, że człowiek nie widzi, że na nic nie zasługuje oprócz śmierci i nie widzi, nie zna Bożych obietnic. Kto docenia dzieło zbawienia z Golgoty, Bożą miłość i wielki skarb wiary jaki ma, a którego na dziś dzień nie ma ogromna większość ludzi, ten nie będzie narzekał że czegoś ma za mało


  • Jeżeli dzisiaj rano wstałeś z łóżka raczej zdrowy niż chory... Masz większe szczęście niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia.
  • Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności więzienia, tortur ani głodu, jesteś w lepszym położeniu niż 500 milionów ludzi na świecie.
  • Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci, jesteś szczęśliwszy niż miliard ludzi na tym świecie.
  • Jeżeli masz dach nad głową, ubranie na grzbiecie, jedzenie w lodówce i masz gdzie spać, jesteś bogatszy niż 75% ludzi.
  • Jeżeli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, jesteś wśród 8% światowych bogaczy.
  • Jeżeli twoi rodzice żyją i ciągle są małżeństwem... jesteś wyjątkową rzadkością.
  • Jeżeli możesz przeczytać tę wiadomość, otrzymałeś podwójne błogosławieństwo: ktoś o tobie myśli, a co więcej, jesteś szczęśliwszy niż dwa miliardy ludzi, które w ogóle nie umieją czytać.
tutaj są podane tylko pewne przyziemne argumenty - dodajmy do tego to co nieskończenie wspanialsze i cenniejsze co mamy a czego nie ma jak pisałem większość ludzi - mamy wieczne skarby wobec których ten bezbożny świat ze wszystkim co posiada i będzie posiadał nie ma żadnego porównania. Mamy obietnicę nieśmiertelności, zmartwychwstania - same wspaniałe rzeczy, niewyobrażalne dla nas obecnie - widzimy tylko częściowo ale możemy być pewni że będzie wspaniale.

Nie mam żadnych powodów do narzekania, choćbym miał stracić wszystko co ziemskie nie mam powodów do narzekania, że czegoś nie mam bo trwając w Chrystusie mamy wszystko, obyśmy wytrwali do końca i w każdym miejscu, nawet w najgorszych czasach i najgorszych okolicznościach żebyśmy trwali w Panu i byli duchowo zdrowi i coraz wyraźniej widzieli chwałę OJCA i SYNA, coraz wyraźniej widzieli i doceniali ich miłość, i coraz wyraźniej widzieli Królestwo Boże i jego wspaniałości. Im lepiej będziemy widzieć to wszystko, tym bardziej będziemy doceniać to co w górze, a to co przyziemne, czy światowe coraz mniej będzie nam pociągać.
Nie będzie w nas narzekania, że zarabiamy za mało, że tego czy tamtego mamy za mało, ale będziemy dziękować za wszystko, nawet za najmniejsze rzeczy.

 "Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was" - 1 list do Tesaloniczan 5:19 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


wtorek, 23 grudnia 2014

egipskie jedzenie a nieśmiertelność"czy dziękujesz przez posiłkiem ? " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/czy-dziekujesz-przed-posikiem.html

"Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył" - Ewangelia Łukasza 21:34 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

serca ludzie przed potopem i w Sodomie, Gomorze i okolicznych miastach były obciążone m.in obżarstwem dogadzaniem podniebieniu. Żyli aby jeść, a nie jeść aby żyć. To nie było zwykłe jedzenie i picie bo takiego każdy człowiek potrzebuje. Oni byli nim zaabsorbowani, było to zapewne szukanie wyszukanych potraw, oddawanie się niekontrolowanemu ucztowaniu. Był to hulanki, biesiady. W ich życiu nie było Boga, nie było zważania na wolę Bożą - przyziemne rzeczy ich pochłonęły, żyli dla nich a nie dla Stwórcy.

"A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego: 27 Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił. 28 Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali; 29 Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił." - Łukasz 17:26-29 UBG 

"A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; 39 I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego" - Mateusz 24:37-39 UBG 

Masa tych różnych programów kulinarnych to nie przypadek - gotuj z tym, gotuj z tamtym, tu wyłaniamy talenty w temacie gotowania, tam odwiedzamy restauracje itd. 
Z jednej strony rozbudzanie apetytów ludzi na wyszukane potrawy, z drugiej bombardowanie ludzi reklamami bardziej przyziemnymi rzeczami jak fast foody i wszelkiej maści słodycze - reklamy okraszone sloganami : rozkosz smaku, rozkoszuj się życiem. "Wedel fabryka przyjemności" , "pozwól się uwieść" , "podziel się swoim kawałkiem nieba" itd.

Izraelici świetnie pamiętali na pustyni smak różnych potraw, a nie pamiętali że byli tam niewolnikami i że mieli ciężkie tam życie, nie zważali dokąd zmierzają. Apetyt na egipskie potrawy mimo ciężkiej niewoli, wziął górę ponad manną i wziął górę ponad obietnicami ziemi obiecanej, jej dobrobytem, wolnością. 
Obszar jedzenia na pewno jest wykorzystywany przez szatana, i na pewno musimy uważać w tym delikatnym obszarze.
Czy władca tego świata nie działa mocno w tym temacie na ziemi ?? czy człowiek nie jest kuszony przez swoje pożądliwości w tym temacie i nie jest dodatkowo rozbudzany, atakowany przez reklamy, programy czy inne rzeczy - nie oglądam telewizji, więc może nie znam szczegółów ale gdy czasem jestem u rodziców w pokoju i gra telewizor to jedzenie zajmuje tam pokaźną część. 

                   EGIPSKIE JEDZENIE - POŻĄDLIWY APETYT

"Potem wyruszyli z Elim i piętnastego dnia drugiego roku, po wyjściu ich z ziemi egipskiej, przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. (2) Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. (3) I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. (4) Na to rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba! I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie" -2 Mojżeszowa 16:1-4

"Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili: Obyśmy mogli najeść się mięsa! (5) Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek; (6) a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę." - 4 Mojżeszowa 11:4-6 Biblia Warszawska


" Gdzież mam mięso, abym dał wszystkiemu temu ludowi? bo płaczą na mię, mówiąc: Daj nam mięsa, abyśmy jedli." - 4 Moj 11:13 BW

"A do ludu rzeczesz: Poświęćcie się na jutro, a będziecie jeść mięso; boście płakali w uszach Pańskich, mówiąc: Któż nas nakarmi mięsem? bo nam lepiej było w Egipcie; i da wam Pan mięsa, i będziecie jedli. (19) Nie przez jeden dzień jeść będziecie, ani przez dwa dni, ani przez pięć, ani przez dziesięć dni, ani przez dwadzieścia dni: (20) Ale przez cały miesiąc, aż polezie przez nozdrza wasze, a zbrzydzi się wam, przeto żeście pogardzili Panem, który jest między wami, a płakaliście przed nim mówiąc: Na cóżeśmy wyszli z Egiptu? " - 4 Mojżeszowa 11:18 BW - szybko zapomnieli o tym co się działo w Egipcie z nimi :
"Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego" - 2 Mojżeszowa 3:7 - m.in również 1 i 2 rozdział pokazuje ich niedolę w Egipcie- niewiara, pożądliwości wzięły górę.

"Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. (34) Miejsce to nazwano Kibrot-Hattaawa (Groby Rozkoszy), gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych" - 4 Mojżeszowa 11:33-34 BW

"Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? (5) I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu, czy dlatego, aby nas przywieść na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? " - 4 Mojżeszowa 20:4-5 BW

"Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. (5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. (6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło" - 4 Mojżeszowa 21:4-6 BW - manna zaspokajała wszelkie potrzeby organizmu, poza tym to był tylko tymczasowy pokarm w drodze do ziemi obiecanej, a jednak ludzie nadal pytali po co zostali wyprowadzeni z Egiptu. Nie widzą ziemi obiecanej, ale widzą egipskie potrawy, nawet niewola egipska im nie przeszkadzała. Nie widzieli, ze są wolni, że zmierzają do lepszej ziemi niż egipska. Narzekają na mannę nie doceniając cudownego ratunku i wyzwolenia z Egiptu, nie docenili Bożej miłości, nie ufali Mu.

Apostoł Paweł wyliczając różne grzechy Izraelitów na pustyni podsumowuje temat tak :

 "A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. 12 Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. 13 Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść" - 1 list do Koryntian 10:11-13 UBG - nie musimy ulegać pokusom. Boża moc w nas jest wystarczająca. 

                    INNE OSTRZEGAWCZE PRZYKŁADY 

"A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, (11) domy, pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, (12) strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli" - 5 Mojżeszowa 6:10-12 - szeroko rozumiany dobrobyt często odwodzi serca ludzi od Ojca i Syna - Izraelici byli przestrzegani przed tym, ale jak pokazała dalsza historia nie wzięli tej przestrogi sobie do serca. Dzisiaj chrześcijanie często są atakowani fałszywą ewangelią sukcesu : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.html aby ich serca zostały obciążone i odpadli od Chrystusa - 

"Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. (12) Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, (13) i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, (14) serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli" - 5 Mojżeszowa 8:11-14 BW

"Kiedy bowiem wprowadzę go do ziemi, opływającej w mleko i miód, którą przysiągłem jego ojcom, będzie jadł i naje się do syta, i utyje, i zwróci się do innych bogów, i będzie im służył, mną zaś pogardzi i złamie moje przymierze" - 5 Mojżeszowa 31:20 BW 

"Zdobyli warowne grody i żyzną ziemię! I wzięli w posiadanie domy pełne wszelkiego dobra, drążone cysterny, winnice, gaje oliwne i drzewa owocowe w obfitości. Jedli tedy i byli syci, utyli i opływali w dostatki dzięki wielkiej twojej dobroci. (26) Wtedy stali się oporni i zbuntowali się przeciwko tobie, i odrzucili od siebie twój zakon, zabili twoich proroków, którzy ich ostrzegali, aby ich nawrócić do ciebie, i popełnili wielkie bluźnierstwa" - Nehemiasza 9:25-26 BW

Inny przykład zachłanności, pożądliwości to np synowie Heliego, którzy przy tym bezcześcili ofiary - 1 Samuela 2:12-16. 

Ewangelia Mateusza 16:5-11 - apostołowie zaabsorbowani są tym, że zapomnieli zabrać chleb, Pan gani ich małowierność i przypomina dwukrotne rozmnożenie chleba.

"Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
49 I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami;
50 Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
51 Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." - Ewangelia Mateusza 24:48-51 UBG

"Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się;
46 Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi" - Łukasz 12:45-46 UBG
 "Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. 25 Kiedy znaleźli go po drugiej stronie morza, zapytali: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? 26 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec" - Ewangelia Jana 6:24-27 UBG - tyle wysiłków podjęli ci ludzi, ale na pierwszym planie nie było to co wieczne ale przyziemne jedzenie - podobnie dziś np wyznawcy ewangelii sukcesu postępują.

"Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. 14 A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą" - 1 Koryntian 6:13-14 UBG - nasze obecne ciało przeminą, również obecne pokarmy przeminą ale będą nowe, tak samo będą nowe ciało, więc nie warto skupiać się na tym ciele, jedynie w zdrowych granicach a nie jak świat, dla którego ciało jest bożkiem.

"Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą" - Galacjan 5:21 UBG ___ "zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą" - BW
" Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie; myślą oni o tym, co ziemskie" - list do Filipian 3:19 UBG

"Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.17 Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:16 UBG

           CIĘŻKIE CZASY, PRZYKŁAD APOSTOŁA PAWŁA

"Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. 13 Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia" - list do filipian 4:12-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - apostoł Paweł potrafił żyć w obfitości, potrafił również cierpieć głód. Izraelici na pustyni i później nie potrafili żyć być sytymi wpadali w przesyt, nie potrafili też znosić niedostatków.
Dziś większość ludzi, również nie potrafi być sytymi, żyć w obfitości bo wykorzystują to na grzeszne lub egoistyczne zachcianki, wpadają w przesyt - obżarstwa, ich serca są obciążone często bogactwami, są zaabsorbowani tym co światowe, cielesne. A gdy z jakiejś przyczyny stracą coś, gdy przychodzi np bieda to załamują się, upadają na duchu, żyją w strachu, niepokoju. 
Wielu również chrześcijan nie potrafi ani być sytymi, ani np cierpieć głód, czy niedostatek. Posiani między cierniami to przykład tych, którzy nie potrafią tych rzeczy - z jednej strony są opanowani zmysłowością, światowymi rzeczami, pragnieniami a wielu innych wielu dusi się w troskach. "między cierniami" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html

 Kiedyś nadejdą ciężkie czasy - gdybyśmy dożyli ich, to może wielu z nas będzie musiało zmierzyć się z niedostatkami, biedą, ze skąpymi racjami jedzeniem i innymi podobnymi rzeczami ale wtedy nie powinniśmy iść drogą Izraelitów, nie powinniśmy narzekać ale we wszystkim ufać i patrzeć nie na obecne ciało ale na przyszłe. Nie zamartwiać się ale patrzeć na niezawodną obietnicę zmartwychwstania. Jeśli mamy wiary to w głodzie czy chłodzie będziemy pamiętać o Bożej miłości ostatecznie udowodnionej na Golgocie i będziemy pamiętać nawet w najgorszych okolicznościach o zmartwychwstaniu, chwale Królestwa Bożego i wieczności ze wspaniałym Bogiem. 
Może wiele brudu jest w naszych sercach, w naszym życiu i może ewentualne doświadczenia dla niektórych są jedyną drogą aby je zobaczyli, a następnie porzucili je :
"Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. (3) Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana" - 5 Mojżeszowa 8:3 BW

Apostoł Paweł pisze o nowo narodzonych chrześcijanach : "Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował" - Rzymian 8:35-37 UBG - czy jakieś trudy, utrapienia, cierpienia mogą zachwiać pewnością nowo narodzonych chrześcijan, że OJCIEC i SYN ich kochają ?? Paweł dalej pisze, że nikt i nic nie może zachwiać ich ufnością w miłość jaką ma Bóg do nich :
" Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;
39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8:38-39 UBG

Paweł wiele rzeczy wiernie znosił m.in głód : 2 list do Koryntian 11:27

Po chaosach, wojnach nadejdą i zwodnicze okresy dostatku, dobrobytu - obyśmy byli w razie czego wierni tak w ewentualnej wielkiej biedzie, ale i żebyśmy byli wierni w dostatkach i nie zostali nimi zwiedzeni jak reszta świata. Abyśmy czy w głodzie nie narzekali i nie wracali do jakichś potraw które by się skończyły w biedzie, żebyśmy nie poszli drogą Izraelitów ale dziękowali za wszystko co mamy i pamiętali że zmierzamy do wspaniałej wieczności i nie zapomnieli nigdy o tym jak Izraelici, którzy nie za bardzo widzieli ziemię obiecaną, ale chcieli wracać nawet do Egiptu.

Obyśmy byli opanowani, umiarkowanie w sprawach apetytu, aby nie władały nami pożądania różnych wyszukanych potraw itp, aby żadna potrawa, żadne jedzenie nie miały nas w garści. Abyśmy jedli aby ciało funkcjonowało, abyśmy jedli aby żyć a nie żyli aby jeść bo to byłoby cudzołóstwo duchowe. 
Ja staram się jeść takie rzeczy, które są łatwe w przygotowaniu, staram się jeść proste potrawy, aby jak najmniej tracić czasu na przygotowanie. Nie bawię się w światowy trend wyszukanych potraw, albo kombinowania z jedzeniem, gdy daną rzecz można spożyć w prostszej formie, nie tracąc niepotrzebnie czasu. 
Obyśmy dziś nie byli opanowani, zaabsorbowani jedzeniem a w ewentualnym ciężkich czasach żebyśmy nie wspominali jak Izraelici jakie to rzeczy jadaliśmy kiedyś, żebyśmy nie narzekali ale patrzyli w górę, myśleli o tym co Boskie nie ludzkie, patrzyli na to co wieczne a nie przemijające. Gdy ktoś lubi np czekoladę to gdyby jej zabrakło aby nie rozpaczał, nie narzekał. Gdy ktoś lubi jakieś mięso i gdyby go zabrakło aby nie narzekał, nie wspominał  jak to dobrze kiedyś było, ale niech zwróci wzrok na Królestwo Boże. Gdy ktoś lubi jakąś inna rzecz, potrawę i gdyby jej zabrakło niech nie wspomina "egipskiego jedzenia", nie zwraca serca ku marności ale niech spojrzy na obietnicę nowych ciał, niewysłowionych wspaniałości nowych niebios i nowej ziemi. 
Czy dla jakiejś np pizzy, słodyczy, jakiegoś mięsa, czy innego jedzenia które i tak przeminie jak nasze ciała, można sprzedać wieczność ?? Wiele osób, być może również chrześcijan nie wyobraża sobie życia bez takiego czy podobnego jedzenia dlatego też je wymieniłem. Ludzie bombardowani są słodyczami, fast foodami i wielu jest grzesznie uzależnionych ale i innych potraw.
Jeśli wierność Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi będzie oznaczać nawet ciężki głód to wszelkie ciężkie próby, doświadczenia są i będą jedynie chwilką w porównaniu do nieskończoności. Czym jest nawet x lat trudów w porównaniu z nieskończonym czasem życia w niewysłowionych wspaniałościach.
"Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić" - Rzymian 8:18 UBG 
"Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały" - 2 Koryntian 4:17 UBG

                                       EGKRATEIA

 EGKRATEIA - strong 1466 - wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie, panowanie nad zmysłowymi apetytami. Egkrateia należy do owocu ducha - list do Galacjan 5:22. Występuje w Dziejach Apostolskich 24:25 oraz w liście Piotra :
"Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; 6 Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność; 7 Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość" - 2 list Piotra 1:5-7 UBG
Również jedną z cech nadzorującego czyli biskupa jest wstrzemięźliwość - egkrates - 1468 - list do Tytusa 1:8.

W naszej szerokości geograficznej, większość ludzi nie wie co to głód, ja też nie wiedziałem dzięki łasce Bożej, ale postanowiłem kiedyś sprawdzić jak to jest nie jeść nic przez cały dzień - są pewne momenty w czasie takiej głodówki, że chce się momentami jeść, ale ogólnie nie jest to nic strasznego. Później spróbowałem jak to jest nie jeść przez pełne dwa dni, i to też nic strasznego, przynajmniej dla mojego organizmu, ale wiem, że są osoby które z różnych względów przeprowadzają wielodniowe głodówki. Jest coś takiego że po ok 3-4  dniach przeważnie nie czuje się już głodu. Około 40-tego dnia zaczyna się krytyczna faza - i mamy potwierdzenie w Biblii gdzie Pan Jezus po 40 dniach nie jedzenia poczuł głód : "I przez czterdzieści dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach, a gdy minęły, poczuł głód." - Łukasz 4:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli apostoł Paweł potrafił cierpieć głód chciałem sprawdzić jak to jest. Czasami robię sobie jednodniową głodówkę, ale nie jest tak, że polegam czy zamierzam polegać na swojej sile, w ewentualnych trudnych czasach. W mocy Pańskiej tylko można wytrwać i zwyciężyć we wszystkim, zachować wierność we wszystkich okolicznościach. Inaczej skończy się jak z Piotrem gdy jeszcze nie był napełniony duchem - gdy mówił że na pewno się nie zaprze Zbawiciela a wyszło co innego. 

                        SKÓRA ZA SKÓRĘ ??

Oby Pan nasz i Zbawiciel był zawsze z nami, napełniał nas swym duchem, abyśmy potrafili również jeść i pić jak On a nie tak jak Izraelici na pustyni, albo gdy weszli do ziemi obiecanej i pod wpływem dostatków ich serca odwróciły się od Boga. Temat jedzenia to bardzo bliski nam temat, bardzo delikatny więc szatan moim zdaniem lubi uderzać w ten obszar a w czasach końca może próbować zachwiać chrześcijanami właśnie wykorzystując ten obszar który ściśle powiązany jest z tym naszym obecnym ciałem.
"Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie" - Księga Hioba 2:4 Biblia Warszawska - człowiek ze świata, nienarodzony na nowo rzeczywiście może wszystko oddać za swoje doczesne życie, aby je zachować. Ale narodzeni na nowo chrześcijanie nie wyprą się nigdy Zmartwychwstałego Zbawcy, choćby mieli umrzeć śmiercią męczeńską, śmiercią głodową - nie wyprą się Zbawcy, ani nie pójdą na grzeszne, diabelskie kompromisy. Taki chrześcijanin widzi wieczność a nie doczesność, widzi zmartwychwstanie nie śmierć, widzi nowe ciała i nieśmiertelne życie w nich a nie te przemijające ciała. Taki chrześcijanin widzi miłość Bożą a nie pożądliwości świata i pusty jego blichtr i przemijające bezbożne pożądliwości