Popularne posty

środa, 14 stycznia 2015

niewolnicy grzechu nie odziedziczą nowej ziemi i niebiosŻeby odziedziczyć coś trzeba być dziedzicem, a Boże dziedzictwo może odziedziczyć tylko dziecko Boże, a dzieckiem Bożym nie jest człowiek sam z siebie. Wszyscy ludzie na ziemi są stworzeniami Bożymi, wszyscy ludzi wywodzą się z jednej krwi od Adama i Ewy ale nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi a więc i dziedzicami. Dziećmi Bożymi są jedynie ci, którzy narodzili się na nowo i żeby odziedziczyć to co obiecane muszą wytrwać do końca. A więc tylko nowo narodzeni są dziedzicami w tym życia wiecznego, bo tylko oni są dziećmi Bożymi - cały nowy testament mówi o tym m.in Ewangelie, list do Rzymian, Galatów i inne. Człowiek nienarodzony na nowo jest niewolnikiem grzechu, ale Zbawiciel przyszedł po to również aby wyrywać ludzi z niewoli grzechu.

Niewolnik grzechu nie jest dzieckiem Bożym, ale gdy Zbawiciel wyzwala człowieka z niewoli grzechu, to taki człowiek staje się dzieckiem Bożym i zostanie w domu na zawsze :
" Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" - Ewangelia Jana 8:31-36 Biblia Warszawska 

"hedonistyczni chrześcijanie" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html

"W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie?
8 Przeciwnie, wy krzywdzicie i wyrządzacie szkodę, i to braciom.
9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:7-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą " -
list apostoła Pawła do Galatów 5:19-21 UBG

"A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym;
4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.
5 Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga." - list apostoła Pawła do Efezjan 5:3-5 UBG 
 
" Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? " - list Jakuba 2:5 UBG

"Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. 8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć." - Objawienie Jana 21:7-8 UBG - odziedziczą wszystko czyli nową ziemię wymienioną w pierwszym wersecie. To się zgadza również z m.in tym fragmentem :
 
" Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię" - Ewangelia Mateusza 5:5 UBG 
 
na temat dziedzictwo, dziedziczenia i dziedzica/dziedziców jest więcej w Biblii w tym w Nowym Testamencie : strong 2616, strong 2817, strong 2818
 
 
                             144 TYSIĄCE
 
 Ziemska Góra Syjon to tylko cień, wzór prawdziwej góry Syjon, która jest w niebie. 
Co do "144000" to nie chcę pisać czy jest to liczba symboliczna czy dosłowna, bo nie wiem tego na dziś dzień. Różni ludzie mają różne zdanie na ten temat, ale będą to moim chrześcijanie również pochodzący z pogan. Warto przyjrzeć się jakie cechy będą częścią ich osobowości - nie będą się kalać z organizacjami religijnymi, nie będą skalani bezbożnym światem. Również moim zdaniem pewne światło na "144000" mogą rzucać starotestamentowe fragmenty : psalm 15, psalm 24, psalm 5, które wymieniają świętą górę, święte miejsce, przybytek i oczywiście fundamentalnym znaczeniem jest niebiańska góra Syjon, niebiańska świątynia, a nie te ziemskie, które były tylko cieniem tego co obecnie jest w niebie a kiedyś zstąpi na ziemię np - list apostoła Pawła do  Hebrajczyków 8:5
 "I zobaczyłem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli imię jego Ojca wypisane na czołach.
2 I usłyszałem z nieba głos jakby głos wielu wód i jakby głos wielkiego gromu. I słyszałem głos harfiarzy grających na swoich harfach.
3 I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi.
4 Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka;
5 A w ich ustach nie znaleziono podstępu. Są bowiem bez skazy przed tronem Boga" - Objawienie Jana 14:1-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy" - Objawienie 14:5 Biblia Warszawska

 Warto przyjrzeć się, więc cechom osób tym ukazanym powyżej w Objawieniu, jak i tym ukazanym poniżej w psalmach. Tych i innych zachowań, nie da się wyprodukować ludzkimi siłami, nie da tego żadna religia, żadna organizacja. Trzeba narodzić się na nowo - Ewangelia Jana 3:3, prosić o ducha świętego - Łukasza 11:13 i w mocy tego ducha trwać w uświęceniu i dążyć do niego - 1 Tesaloniczan 4:3-8, Hebrajczyków 12:14. Owoc ducha - jak sama nazwa wskazuje nie jest pochodzenia naturalnego. Człowiek sam z siebie i przez swoje pomysły nie da rady wydawać prawdziwego owocu ducha, może mieć jakieś podróbki, ale codzienne życie, albo trudności, utrapienia szybko weryfikują je. Wizja 144000 dotyczy nadal przyszłości, Pismo cały czas mówiąc o nich mówi o przyszłych wydarzeniach, więc nie warto na siłę kombinować w tym temacie jak to robi wiele osób i organizacji. Różne organizacje często oczywiście sobie przypisują 144000 i tak m.in zwodzą ludzi sobie podległych. Na pewno 144000 będą to osoby nowo narodzone, możliwe że będą mieć pełnię ducha proroctwa. Na dziś dzień lepiej skupić się na cechach które są moim zdaniem powiązane z tymi osobami  i prosić Pana i Boga Jezusa Chrystusa aby wstawiał się za nami u OJCA, abyśmy obfitowali w owoc ducha i wykazywali m.in te cechy, które są wymienione czy to w Objawieniu czy w Psalmach.

 "PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze?
2 Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę;
3 Kto nie obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego;
4 Ten, przed którego oczami bezbożny jest wzgardzony, a który szanuje tych, co się boją PANA; kto, choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się;
5 Kto swych pieniędzy nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje." - psalm 15 UBG - nie da się zarobić na zbawienie, ale otrzymuje się je, ale przez całe życie aż do śmierci następnie trwa proces uświęcenia - Hebrajczyków 12:14, 1 Tesaloniczan 4:7-8.

"Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu?
4 Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
5 On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela.
6 To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela " - psalm 24:3-6 UBG 

" Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka.
5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
6 Wytracisz tych, którzy mówią kłamstwa. PAN brzydzi się człowiekiem krwawym i podstępnym.
7 Lecz ja dzięki obfitości twego miłosierdzia wejdę do twego domu, oddam pokłon przed twoim świętym przybytkiem w twojej bojaźni.
8 Prowadź mnie, PANIE, w swojej sprawiedliwości ze względu na moich wrogów; wyprostuj przede mną twoją drogę " - psalm 5:4-8 UBG

Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy;
19 Ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono; 20 (Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą.
21 A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżę;)
22 Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów;
23 Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi" - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:18-23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - widać wyraźnie skontrastowanie, zestawienie ziemskiej góry z niebiańską,jedną można było dotknąć drugiej nie możemy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz