Popularne posty

wtorek, 28 kwietnia 2015

batach ufać w każdym miejscu, czasie i najgorszych okolicznościach,, Zaufałem Panu i już " - https://www.youtube.com/watch?v=_Q-5bUfBPpI

 " Kto ufa własnemu sercu, jest głupi " - Księga Przysłów Salomona 28:26 a UBG - dlatego tak jest bo serce jest podstępne i zepsute - Jeremiasz 17:9 - więc nic dziwnego że kto ufa swemu sercu nie należy do groma mądrych.

 " To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. " - Ewangelia Jana 16:33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - zawsze i wszędzie ufajmy Panu Jezusowi. Pamiętajmy że wszystko jest pod Jego kontrolą i że zawsze chce On naszego dobra, a to oznacza, że mogą przyjść na nas różne trudy i cierpienia ale właśnie takie ewentualne zdarzenia mogą być ku dobremu - ku skarceniu i ku nauczce gdy grzeszymy lub zatracamy się w czymś, albo coś lekceważymy ważnego. To może być ku Bożej chwale, więc jakby nie było zawsze i w najgorszych czasach i wydarzeniach ufajmy Panu Jezusowi, przestrzegajmy Jego nauk i przykazań a wszystko skończy się dobrze nawet jeśli przyjdzie nam umrzeć za wierność. Obietnica zmartwychwstania w nowym, niezniszczalnym ciele jest i będzie aktualna jeśli tylko wytrwamy w żywej, prawdziwej wierze do końca - nie odejdziemy ku obłudnej wierze albo martwej religijności lub ateizmowi.

"no wszyscy go widzieli i przelękli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, Jam jest, nie bójcie się " - Marek 6:50 BW

 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


 BATACH strong numer 982 : ufać, mieć zaufanie,


" On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan. (5) Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. (6) Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi " - 2 Księga Królewska 18:4-6 Biblia Warszawska __________ " A gdy wszczęli wojnę z Hagryjczykami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab, (20) i otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali. " - 1 Księga Kronik 5:20 Biblia Warszawska


"Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie PANU. 6 Wielu mówi: Któż pokaże nam dobro? PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza " - Psalm 4:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____________ " I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają." - Psalm 9:10 ___________ " Lecz ja zaufałem twemu miłosierdziu; moje serce rozraduje się twoim zbawieniem " - Psalm 13:5 ____________ " Król bowiem w PANU pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego " - psalm 21:7 UBG


" Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. 5 Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli " - psalm 22:4-5 UBG ____________ " Do ciebie, PANIE, wznoszę moją duszę. 2 Mój Boże, tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech moi wrogowie nie tryumfują nade mną " - psalm 25:1-2 _____________ " Osądź mnie, PANIE, bo postępuję uczciwie, zaufałem PANU i nie zachwieję się. 2 Zbadaj mnie, PANIE, i doświadcz mnie; poddaj próbie moje nerki i serce " - psalm 26:1-2 ____________ " Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał " - psalm 27:3 UBG 


" PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić. 8 PAN jest siłą dla swoich i twierdzą zbawienia swego pomazańca. 9 Wybaw twój lud, PANIE, błogosław twemu dziedzictwu, paś ich i nieś na wieki " - psalm 28:7-9 UBG ____________ " Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu ...... Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim " - Psalm 31:7, 15 BW __________ "
Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. (11) Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca! " - Psalm 32:10-11 BW" Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą. 21 W nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy jego świętemu imieniu. 22 Niech będzie nad nami twoje miłosierdzie, PANIE, według pokładanej w tobie nadziei. " - psalm 33:20-22 UBG _____________ " Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz żywiony. 4 Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca. 5 Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; 6 I wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość jak południe. " - psalm 37:3-6 ____________ "I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się, i zaufa PANU. 4 Błogosławiony człowiek, który pokłada w PANU swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych ani na tych, którzy podążają za kłamstwem " - psalm 40:3-4 UBG


" Ja zaś jestem jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym, zaufałem miłosierdziu Boga na wieki wieków" - psalm 52:8 UBG ____________ " Przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. 23 Ale ty, Boże, wtrącisz ich w dół zatracenia; ludzie krwawi i podstępni nie dożyją połowy swoich dni; ja zaś zaufam tobie." - psalm 55:22-23 ___________ " Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam tobie. 4 W Bogu będę wysławiać jego słowo; Bogu ufam i nie będę się bał tego, co człowiek może mi uczynić ......Bogu ufam, nie będę się bał tego, co mi może uczynić człowiek" - psalm 56:3-4,12 ______________ " Ufajcie mu w każdym czasie, o narody, wylewajcie przed nim wasze serca; Bóg jest naszą ucieczką. Sela " - psalm 62:8 UBG

 " PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. 12 PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie." - psalm 84:11-12 UBG ____________ " Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny; mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie. 3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do ciebie codziennie wołam " - psalm 86:2-3 _______________ " Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał " - psalm 91:2 _____________ " Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. 7 Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU. " - psalm 112:6-7 ____________ " Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. 10 Domu Aarona, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. 11 Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą" - psalm 115:9-11 UBG 


" Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa; 42 Abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam twojemu słowu " - psalm 119:41-42 UBG ____________ " Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. 2 Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki " - psalm 125:1-2 _____________ "  Wysłuchaj mnie prędko, PANIE; mój duch omdlewa; nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał jak ci, którzy schodzą do dołu. 8 Spraw, abym rano słyszał o twoim miłosierdziu, bo tobie ufam; oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do ciebie wznoszę moją duszę" - psalm 143:7-8 UBG


" Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. 6 Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki " - Księga Przysłów Salomona 3:5-6 UBG ____________ " kto ufa PANU, jest błogosławiony " - Księga Przysłów 16:20b UBG __________ " kto pokłada ufność w PANU, będzie nasycony " - Księga Przysłów 28:15b UBG __________ " Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny " - Księga Przysłów Salomona 29:25 UBG


" I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. (2) Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. (3) I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. " - Księga Izajasza 12:1-3 Biblia Warszawska

" Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności! (3) Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. (4) Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną " - Księga Izajasza 26:2-4 BW

" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. " - Księga Jeremiasza 17:5-10 BW

Idź i powiedz Ebedmelechowi, Etiopczykowi, tak: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. (17) Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. (18) Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś - mówi Pan." - Jeremiasza 37:16-18 UBG 

                                                     IZAJASZ rozdział 36-37

" I rzekł do nich Rabszake: Powiedzcie Hiskiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Na czym opierasz swoją ufność? (5) Czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? (6) Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. (7) A jeśli mi powiesz: Na Panu, naszym Bogu, polegamy. Czy to nie jest ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze zniósł Hiskiasz, powiadając do Judy i Jeruzalemu: Przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon?..........
Niech Hiskiasz nie doradza wam polegać na Panu, mówiąc: Na pewno wyratuje was Pan; nie będzie to miasto wydane w rękę króla asyryjskiego. (16) Nie słuchajcie Hiskiasza! Gdyż tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny! (17) Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic. (18) Niech nie zwodzi was Hiskiasz, mówiąc: Pan nas wyratuje! Czy wyratowali bogowie narodów - każdy swój kraj - z ręki króla asyryjskiego? (19) Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie są bogowie Sefarwaim? Czy wyratowali Samarię z mojej ręki? (20) Które to spośród wszystkich bóstw tych ziem wyratowało swój kraj z mojej ręki, że Pan miałby wyratować Jeruzalem z mojej ręki? ..........
Tak powiecie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu: Niechaj cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, myśląc: Nie będzie Jeruzalem wydane w rękę króla asyryjskiego! (11) Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? (12) Czy wyratowały je bóstwa tych narodów, które moi ojcowie wytępili: Gozan i Charan, i Resef, i mieszkańców Edenu z Telasar? (13) Gdzież jest król Chamatu i król Arpadu, i król miasta Sefarwaim, Hena i Iwa? ..........
Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wkroczy on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. (34) Drogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy - mówi Pan. (35) I osłonię to miasto, i ocalę je przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. (36) I wyszedł anioł Pana, i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nie żywi, same trupy."Historia najazdu króla Asyryjskiego i jego propozycji dla mieszkańców Jerozolimy i dla Hiskiasza jest opisana w trzech miejscach - w Księdze Izajasza, w 2 Księdze Królewskiej rozdziały 18-19 i w 2 Księdze Kronik rozdział 32. Takie szerokie opisy tego wydarzenia i ich trzykrotne wspominanie może moim zdaniem pokazywać jak antychryst w przyszłości będzie chciał oszukać chrześcijan. Ewentualne podobne metody i obietnice będą co najwyżej jednymi z wielu narzędzi zwiedzenia. Starotestamentowe wydarzenia mogą być cieniem przyszłości.piątek, 24 kwietnia 2015

chasah nadzieja schronienie i zaufanie na każdy czas,, Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz; 10 Bo ja jestem z tobą ... " Dzieje Apostolskie 18:9-10a UBG 

 "A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Mateusz 28:20b UBG 
" I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4 UBG


Pokładajmy zawsze nadzieję i zaufanie w Panu i Bogu Jezusie Chrystusie, który jest zawsze przy swych uczniach i wstawia się za nami u OJCA. Niech Pan zawsze będzie naszą ucieczką, schronieniem, nadzieją, tarczą, twierdzą, skałą itd .....

Nawet gdyby dotknęły nas prześladowania, cierpienia fizyczne, przemoc to Boże obietnice nie zawiodą - tak jak nie zawiodły np apostołów, a większość z nich zginęła śmiercią męczeńską. Później na przestrzeni kolejnych dekad i wieków było zabijanych również wielu innych wiernych uczniów Chrystusa, ale Pan był przy nich i wytrwali i zachowali wierność w obliczu śmierci. Tak jak np apostoł Piotr uwielbili Boga przez swą śmierć męczeńską, przez zachowanie wierności, a nie ratowanie się przez np wyrzeczenie się Chrystusa, przez zaparcie się go. 
Więc Boże obietnice ratunku, na pewno dotyczą zachowania duchowe zdrowia, duchowe życia u swych uczniów, ale Pan ma moc również wyratować i ochronić ciało, ale nie musi, bo np okazanie wierności, Chrystusowej postawy w obliczu śmierci może być ziarnem zasiewu wiary, może być iskrą dla innych i nie raz tak było w historii, że bycie uczniem również w obliczu śmierci, sprawiało że świadkowie tej śmierci, nawracali się, przychodzili do Zbawcy. Więc co by się nie działo, to ufajmy Panu i niech będzie naszą ucieczką, schronieniem, twierdzą, tarczą, skałą bo Pan jest zawsze wierny, a ci którzy nawet zabijają ciało nie mogą zniszczyć Bożych obietnic i Bożego planu, nie mogą również zabrać nam obietnicy zmartwychwstania, to może zrobić tylko grzech w tym niewiara. 

" Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
19 Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną " - Ewangelia Jana 21:18-19 UBGCHASAH - strong numer 2620  - schronienie, azyl, umieścić zaufanie w Bogu, zawierzyć Bogu, mieć nadzieję w Bogu


" Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!" - Psalm 2:11-12 Biblia Warszawska _____________ " Lecz rozradują się wszyscy, którzy tobie ufają " - psalm 5:12a _____________" Panie, Boże mój, u ciebie szukam schronienia " - psalm 7:2a ____________ " Zaufałem Panu: Jakże możecie mówić do mnie: Ulatuj jak ptak w góry! " - psalm 11:1b ___________ " Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! " - psalm 16:1 BW _____________ " Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi! " - psalm 17:7 Biblia Warszawska


" PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią. " - psalm 18:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____________ " Strzeż mojej duszy i ocal mnie, abym nie doznał wstydu; w tobie bowiem pokładam nadzieję " - psalm 25:20  __________ " W tobie, PANIE, pokładam nadzieję, niech nigdy nie doznam wstydu, wyzwól mnie w swojej sprawiedliwości.2 Nakłoń ku mnie swe ucho, czym prędzej mnie ocal; bądź mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie wybawił. 3 Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź" - psalm 31:1-3


 " Jakże wielka jest twoja dobroć, którą zachowujesz dla bojących się ciebie i okazujesz tym, co ufają tobie wobec synów ludzkich " - psalm 31:19 ___________ "  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa " - psalm 34:8  ___________  " PAN odkupi dusze swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają " - psalm 34:22 ____________ " Jak cenne jest twoje miłosierdzie, Boże! Dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu twoich skrzydeł " - psalm 36:7 ___________ " Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia.40 PAN ich wspomoże i wyzwoli; wyzwoli ich od niegodziwych i wybawi, bo w nim pokładają nadzieję. " - psalm 37:39-40 UBG


 " Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście " - psalm 57:1  Uwspółcześniona Biblia Gdańska_____________ " Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed wrogiem. 4 Będę mieszkał w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twych skrzydeł. Sela " - psalm 61:3-4 _______________ " A sprawiedliwy będzie się weselić w PANU i będzie mu ufał; i będą się chlubili wszyscy prawego serca. " - psalm 64:10 ____________ " W tobie, PANIE, pokładam ufność, niech nigdy nie będę zawstydzony " - psalm 71:1 UBG


" Okryje cię swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny; jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. 5 Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia; 6 Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która pustoszy w południe " - psalm 91:4-6 UBG ____________ "  Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku. 9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach " - psalm 118:8-9 ____________ " Ale podnoszę swoje oczy do ciebie, BOŻE, Panie; tobie ufam, nie porzucaj mojej duszy. 9 Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek czyniących nieprawość " - psalm 141:8-9 UBG
 ____________" Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny. 2 Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud " - psalm 144:1-2 UBG 


" sprawiedliwy ma nadzieję nawet w czasie swojej śmierci " - Księga Przysłów 14:32 UBG ___________ "Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. 6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą " - Przysłów 30:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 " Gdy będziesz krzyczeć, nie wybawią cię twoje ohydne bożki! Wiatr je wszystkie uniesie, zabierze powiew. Lecz kto na mnie polega, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę." - Księga Izajasza 57:13 Biblia Warszawska 


 " Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; on zna tych, którzy mu ufają, (8) przeprowadza ich przez wezbrane fale. Lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. (9) Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk " - Księga Nahuma 1:7-9 Biblia Warszawska

" I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana " - Sofoniasza 3:12 Biblia Warszawskaczwartek, 23 kwietnia 2015

uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu" Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:23 UBG

" Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. 22 A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. 23 Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane " - Ewangelia Jana 20:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Rzymski katolicyzm wyrywa z kontekstu słowa mówiące o zatrzymywaniu i przebaczaniu, aby móc dalej praktykować błędną, sprzeczną z Biblią naukę i praktykę "spowiedzi usznej".

Słowa z Ewangelii Jana 20:23 należy moim zdaniem po pierwsze odczytać w perspektywie głoszenia Ewangelii : " tak i ja was posyłam" - Jan 20:21. ____ " I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać; 47 I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 A wy jesteście tego świadkami. " - Ewangelia Łukasza 24:47 UBG

"Wy jesteście tego świadkami" - Przebaczanie i zatrzymywanie grzechów to nie spowiedź uszna, bo taka czynność jest uzurpatorstwem pośrednictwa między człowiekiem a Ojcem i Synem. 
szatan chciał i chce wprowadzić pośredników ludzkich między człowieka a Chrystusa. Stąd też diabelski podział na duchownych i świeckich. Ta nauka to podstawowa furtka do ustanowienia uzurpatorskich pośredników ludzkich a tzw spowiedź uszna to jeden z owoców uzurpatorskiego pośrednictwa ludzkiego. Skoro diabeł wymyślił takie pośrednictwo to dał i różne "zajęcia" w tym obszarze a więc np spowiedź uszną i wiele innych rzeczy.

Może nie zawsze widać to w przekładach polskich ale tekst grecki mówi o tym, że najpierw coś wychodzi z nieba, a ludzie tylko to poźniej ogłaszają, wprowadzają w życie. Tekst nie mówi, że komu przebaczycie temu i Bóg przebaczy, ale komu przebaczycie temu już są przebaczone. To nie ludzie decydują, czy narzucają swoją wolę Bogu, ale to Bóg decyduje i narzuca swoją wolę ludziom. 

Tekst z Jana 20:23 mówi nie o jakieś władzy odpuszczania win popełnionych względem Boga. Ludzie nie dostali takiej władzy, ani żądnego pośrednictwa na wzór spowiedzi usznej itp. Chodzi w tym wersecie moim zdaniem i nie tylko moim ale wielu innych, o świadczenie na jakich warunkach Bóg odpuszcza winy-odpuszcza grzechy. To głoszenie ludziom drogi Zbawienia - głoszenie Ewangelii. 
To mówienie ludziom, że jeśli spełnią Boże warunki dostąpią odpuszczenia, ale jeśli nie spełnią to gniew Boży pozostaje nad nimi, ich grzechy nie są odpuszczone. 


" Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. 16 Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? " - 2 Koryntian 2:15-16 UBG 

" I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony " - Marek 16:15-16 UBG - nie chodzi tu o chrzest wodny, ale zanurzenie w duchu świętym przez wiarę. 

" Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG - chodzi o żywą wiarę, zbawczą, a nie bezowocną, albo religijnie martwą. Nad tymi, którzy nie są w Chrystusie teraz już i nadal dopóki trwają w takim stanie ciąży gniew Boży - grzechy takich są zatrzymane. 


                    udaj się  WPROST DO CHRYSTUSA a nie do księdza

Jeśli spowiedź uszna byłaby prawdziwa to byłoby na to wiele dowodów w Biblii a nie ma żadnych przykładów w Biblii na takie praktyki. 

Piotr nie spowiadał Szymona Maga ale wskazał aby udał się ze złem popełnionym do Boga : "
I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 21 Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem.
22 Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca " - Dzieje Apostolskie 8:20-22 UBG
Pan Jezus zna serca ludzkie, jest wszechmogący, wszechwiedzący -  z daleka widać jakim wypaczeniem jest "spowiedź uszna", z daleka widać jej bezsens, uzurpatorstwo, zniewolenie - tak jakby Pan Jezus nie ogarniał wszystkiego i nie znał dokładnie ludzkich serc i potrzebował ludzkich pomocników. Tak jakby ludzie mieli wgląd w serca a Bóg byłby za słaby aby uporać się sam ze wszystkim.

Gdy Dawid popełnił grzechy związane z tematem Batszeby to nie poszedł do kapłanów - choć tamci byli ustanowieni przez Boga, w przeciwieństwie do kapłaństwa rzymskokatolickiego czy prawosławnego itd. A więc mimo że tamci kapłani byli Bożymi kapłanami to Dawid nie poszedł do nich z grzechem, ale udał się wprost do Boga.Tym bardziej gdy zasłona rozdarła się na pół i gdy nastało Nowe Przymierze i nie ma kasty kapłanów należy przychodzić wprost do Chrystusa, który wstawia się za Nami u OJCA i wie wszystko o nas i widzi co robimy, zna nasze serca, słyszy nasze słowa, nasze myśli. 
" Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. (3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! (5) Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.........  Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje. (12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! ........  Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego .........  Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże " - fragmenty psalmu 51 Biblia Warszawska
" Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! (2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! (3) Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. (4) Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. (5) Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. (6) Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą " - psalm 32:1-6 Biblia Warszawska - gdy Dawid ze szczerego wyznał grzechy Panu wtedy dostąpił odpuszczenia. Skoro tak było w Starym Przymierzu, to tym bardziej występuje to w Nowym, który jest w duchu i prawdzie i gdzie nie ma kasty kapłanów, nie ma podziału na duchownych i świeckich. Mamy wszechmogącego Zbawcę, który zna serca. Totalnym absurdem i wypaczeniem jest wstawianie do Niego ludzi i przychodzenie z grzechami do ludzi i przez nich szukanie pośrednictwa w odpuszczeniu. Niewola diabelska.


Kto chce się stawać niewolnikiem ludzi, ten niech robi jak uważa, ale apostoł Paweł mówił żeby nie stawać się niewolnikami ludzi, a m.in spowiedź uszna jest niewolnictwem. 

                           DZIEJE   APOSTOLSKIE
  
Głoszenie drogi Zbawienia W CHRYSTUSIE było przebaczaniem grzechów, automatycznie mówienie że kto w Niego nie uwierzy - nie zostaną mu odpuszczone grzechy było zatrzymywaniem ich. Zawsze wybaczenie grzechu albo zatrzymanie wiąże się z osobą CHRYSTUSA - z przyjęciem go lub odrzucaniem, i z przychodzeniem do Niego wprost z grzechami, aby dostąpić odpuszczenia winy.
"Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego " - Dzieje 2:38 

"Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody; 20 I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; " - Dzieje 3:19-20
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. " - Dzieje 5:30-31
" Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. 43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. " - Dzieje 10:42-43

Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia. 38 Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów " - Dzieje 13:37-38 UBG                            DWA  RODZAJE  ODPUSZCZENIA

 " I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. " - Ewangelia Mateusza 6:12

" Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. " - Ewangelia Łukasza 11:4a UBG

Gdy jakiś człowiek np mnie skrzywdzi, uczyni mi jakieś zło to muszę mu przebaczyć. Gdy coś uczyni się komuś złego to powinno się pójść do niego przeprosić go i poprosić o wybaczenie. 
Ale takie wybaczenie które dajemy ludziom, i gdy inny nam wybaczają nie kasuje winy wobec Boga.
To tylko naprawa na poziomie międzyludzkim. Ale wina grzechu wobec Boga nadal pozostaje i wybaczenie przez człowieka nie kasuje jej. 

Z winą wobec człowieka udajemy się do człowieka, ale mimo odpuszczenia przez człowieka, zostaje jeszcze wina wobec Boga, bo czyniąc jakieś zło człowiekowi automatycznie łamiemy Boże Prawo, a ludzkie wybaczenie nie kasuje winy wobec Bożego Prawa. Z winą wobec Boga i Jego Prawa udajemy się wprost, bezpośrednio do Boga a nie do ludzi. Kto idzie do tak zwanego księdza i szuka u niego pośrednictwa w odpuszczeniu czy odpuszczenia, ten zbłądził. 


Jeśli tak zwany ksiądz wyrządzi jakieś zło mi, to powinien przyjść do mnie, jeśli to możliwe naprawić zło i poprosić o przebaczenie. Tak samo ja gdybym wyrządził jakieś zło jakiemuś tzw księdzu to powinienem jeśli to możliwe naprawić to zło i poprosić o przebaczenie. Ale przez popełnienie zła wobec człowieka łamie się i Boże prawo, a wtedy czy ja czy tzw ksiądz powinniśmy pójść wprost do Chrystusa a nie do innego księdza aby przez Jego pośrednictwo szukać Bożego wybaczenia. 

" Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego " - 1 list apostoła Jana 2:1 UBG - tym orędownikiem nie jest ksiądz, ale Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeden jest pośrednik między Bogiem Ojcem a ludźmi - ten który na krótko stał się mniejszym nawet od aniołów. Zmartwychwstały nie ustanawiał ludzkich pośredników zwanych np księżmi. Ci ludzie są zwiedzeni, należy się za nich modlić i jeśli jest okazja w miłości, łagodności głosić im prawdę, napominać ich z błędnych postaw i nauk w których żyją i które głoszą. Oby Zbawiciel otworzył im oczy i aby prawdziwie Go poznali i żeby zrozumieli że ich kapłaństwo nie pochodzi od Boga, ale od szatana i że wiele innych nauk rzymskokatolickich jest sprzecznych z Biblią. 

" Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę " - Izajasza 43:25 Biblia Warszawska 

Więc ludzie wybaczają w sensie pojednania, a Bóg wybacza a sensie wybaczenia winy. Rzymski katolicyzm z butami wchodzi w ten drugi obszar - ta nauka wpisywała się i wpisuje w system korporacyjny jaki pasuje w wielu tzw kościołach/organizacjach religijnych w tym u Świadków Jehowy - w system władzy czy kasty na które nie ma miejsca w prawdziwym Kościele. 


"tedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie każdy człowiek i cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to jako swój cios i swoją boleść, i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, (30) racz Ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i dać każdemu według jego postępków, jak Ty znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich " - 2 Księga Kronik 6:30 Biblia Warszawska ________ " A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków " - Objawienie Jana 2:23 UBG - Pan Jezus zna serca, więc udawajmy się wprost do Niego z grzechami.


" W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski " - Efezjan 1:7 UBG ______"W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów" - Kolosan 1:14 UBG

                        
                           PRZEBACZAJ  

Niektórzy odnoszą słowa o przebaczaniu i zatrzymywaniu jako odnoszące się do wykluczenia grzesznika z lokalnej społeczności i ewentualne przyjęcie znowu tego człowieka do społeczności, bo odwrócenia się przez tego od grzechu. Wtedy słowa mówiące komu przebaczycie grzechy są już przebaczone - oznaczają że człowiek który został wykluczony ze społeczności wierzących i przyszedł z przyznaniem się do winy i z postanowieniem porzucenia danego grzechu powinien mieć wybaczone przez daną społeczność - czyli powinien być przyjęty z powrotem do niej. Bo wcześniej pokutował, załatwił sprawę grzechu z Bogiem i z porzuconym grzechem i wybaczonym grzechem przychodzi do innych chrześcijan aby mieć z nimi społeczność jak dawniej, więc ta społeczność nie powinna w takim przypadku nie przyjmować go, ale powinna go przyjąć. Nie powinni zatrzymywać jego grzechu, ale przebaczyć bo wpierw Bóg mu przebaczył. Ale nawet taka interpretacja nie ma nic wspólnego z całkowicie błędną spowiedzią uszną.
"Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość, (7) tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął " - 2 Koryntian 2:6-7 BW - ten wykluczony to ten człowiek opisane w 1 Koryntian 5:1-5. Ale nawrócił się, porzucił grzech i Koryntianie wezwani są aby mu przebaczyć, przyjąć go z powrotem. 
Raczej w kontekście Pisma i na tamten moment - opowiadałbym się za odczytaniem Jan 20:23 jako głoszenia Ewangelii - głoszenia warunków na jakich Bóg odpuszcza winy a jeśli ktoś odrzuca to głoszenie nieodpuszczenia grzechów przez Boga. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html

 " Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień " - Mateusz 6:14-15 UBG

" Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. " - Efezjan 4:32 UBG

" Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 22 I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy .............  Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. " - Ewangelia Mateusza 18:21-22, 35 Biblia Warszawska - przebaczenie powinno być z serca. 


" A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. 26 Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień " - Marek 11:25-26 UBG

" A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. 14 Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony " - Ewangelia Łukasza 18:13-14 UBG - mimo że sytuacja ukazuje sytuację w czasie starego przymierza, to wzór jest prawidłowy : celnik udał się z prośbą o przebaczenie, ze swymi grzechami wprost do Boga.  Jeszcze raz powtórzę : Tym bardziej my będąc pod Nowym Przymierzem, mając Arcykapłana Jezusa Chrystusa, który jest wszechmogący i wszechwiedzący i który oddał swoje życie za nas powinniśmy się udawać wprost do Niego z ewentualnymi grzechami. Jesteśmy wezwani aby prowadzić święte życie, ale jeśli komuś przydarzy się upadek (nie mylić z trwaniem, życiem w grzechu - chodzeniem z ciemności) to powinniśmy udać się wprost do naszego Zbawcy, który zna nasze serca i wstawia się za nami u OJCA. 

Kto ma bojaźń Bożą ten niech się zastanowi czy godzi się umniejszać Chrystusa przez chodzenie do ludzi o przez ich pośrednictwo szukać odpuszczenia. Bojaźń Bożą powinna kierować w tak ważnym i delikatnym obszarze do tego który jest całkowicie czyste i odkupił nas własną krwią. 

" Wyznawajcie sobie nawzajem upadki " - list Jakuba 5:16a - nawzajem a nie księdzu itd. Nawzajem czyli tak jak napisałem wyżej w sensie pojednania a nie odpuszczenia winy grzechu, bo winę złamania Bożego Prawa może odpuścić tylko Ten którego Prawo zostało złamane. Tu nie ma miejsca na ludzi.

                    CICHE  PRZYZWOLENIE  NA  GRZECH


  
W Rzymskiej spowiedzi jest jeszcze jedno wielkie zwiedzenie diabelskie : jest ona cichym przyzwoleniem na życie w grzechu. 
Ludzie całe życie chodzą z tymi sami grzechami do konfesjonału. Wyspowiadają się dziś z jakichś grzechów a za tydzień, miesiąc czy jakiś inny czas znowu i znowu i znowu przychodzą z tymi samymi grzechami. I tak w koło Macieju aż umrą. Martwa, zwodnicza religia nie uwalnia z grzechów, nie wyzwala z niewoli grzechu. 
A ludzie myślą że spowiedź rzymskokatolicka załatwia wszystko - wystarczy mówić grzechy, odbębnić jakieś mechaniczne modlitwy - 10 takich modlitw, albo 15 innych i wszystko jest w porządku. I tak do następnego razu i do następnego. 

Wielu myśli sobie że nie będzie tak źle : chodzą na msze, do konfesjonału, mówią różne modlitwy, dają na tace, uczestniczą w różnych innych rzeczach, ceremoniach, rytuałach to w najgorszym wypadku trafią do czyśćca. Ale nie ma czyśćca a bycie niewolnikiem grzechu i w tej niewoli chodzenie do spowiedzi czy ogólnie chodzenie w tej niewoli nie da zbawienia, trzeba pójść wprost do Chrystusa, narodzić się na nowo. 

Porzucić grzech a nie chodzić w nim. Bez porzucenia grzechu nie ma odpuszczenia. Ale zwodniczy rzymski katolicyzm nie uwalnia, nie uwalniają również inne tzw kościoły i ludzie.

" Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia " - Księga Przysłów Salomona 28:13 BW

W rzymski systemie chodzi się ciągle z tymi samymi grzechami do tzw spowiedzi - martwy system, martwi duchowo ludzie w nim, ale oby Pan Jezus wyrwał wszystkich katolików na czele z panem Borgoglio ze zwiedzenia, a ukazał im w zamian swą prawdę i prawdziwą Ewangelię i aby ją przyjęli i wytrwali w niej do końca. 

rzymski system to nie jest ciasna brama, wąska droga ale wpisuje się on w miliony rzeczy które składają się na szeroką bramę i przestronną drogę, która wiedzie na zatracenie - CZYM JEST PRAWDZIWIE WĄSKA BRAMA : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


Odrzućmy ten fundamentalnie chory i zwodniczy wymysł, że księżą są kapłanami. Oni są tylko nazywani kapłanami, są uznawani za takich przez wielu ludzi i sami siebie za takich uważają ale nie są nimi w Bożych oczach. Nie boję się powiedzieć tej prawdy : LUDZIE NAZYWANI KSIĘŻMI NIE BYLI i NIE SĄ KAPŁANAMI CHRYSTUSA. Podział na świeckich i duchownych jest fałszywy, wprowadzono go ku zwiedzeniu i dla władzy. Nie twierdze że księżą, czy rzymscy biskupi robią to świadomie i świadomie żyją w zwiedzeniu i świadomie zwodzą innych. Zostali zwiedzeni i nieświadomie zwodzą innych, a jeśli zdarza się nawet jakiś przypadek że ktoś trwa świadomie, to my tego nie wiemy bo nie znamy serc, ale wiemy że ci ludzi są zwiedzeni i żyją w błędzie, wielkim błędzie. szatan zwodzi cały świat jak mówi Biblia i m.in rzymski katolicyzm to jeden z wielu przykładów że Biblia i w tym stwierdzeniu o zwiedzeniu świata, ma rację. Módlmy się za wszystkich katolików. Mamy miłować wszystkich w tym katolików - ale mamy miłować w prawdzie - mówiąc prawdę i żyjąc w prawdzie. Więc w moich słowach nie ma nienawiści i zachęty do nienawiści czy wrogości, ale to tylko obnażanie kłamstw i pokazywanie prawdy a to czynione w pokoju, łagodnym językiem jest zawsze ku dobremu, nawet jak ktoś się obrazi.


" On, widząc ich wiarę, powiedział mu: Człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy.
21 Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: Kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
22 Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiedział im: Co myślicie w waszych sercach?
23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
25 A on natychmiast wstał na ich oczach, wziął to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
26 Wtedy wszyscy się zdumieli, chwalili Boga i pełni lęku mówili: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy." - Łukasz 5:20-26 UBG

 Rzymska spowiedź w obecnym wydaniu to 13 wieczny wymysł, konfesjonał to 16 wieczny wymysł. Błędy Rzymu od momentu jego powstania w 4 wieku (dekrety teodozjańskie 391-392) - rosły i rosną w siłę.

wtorek, 21 kwietnia 2015

hagiasmos czym jest naprawdę ciasna brama część 2" Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Walka z grzechem to część chrześcijańskiego życia, kto jej nie prowadzi przegrywa, a powołani zostaliśmy do bycia sługami sprawiedliwości, a nie do starego życia jako niewolnicy grzechu. Mamy dążyć do uświęcenia. Wszelkie środki aby było to wszystko było możliwe w życiu są dostępne dla wierzących w Zbawiciela Jezusa Chrystusa :  "czym jest ciasna brama część 1 " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html


" A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? " - 1 list apostoła Piotra 4:18 Biblia Warszawska - mamy ukazany kontrast pomiędzy sprawiedliwym a bezbożnym, grzesznikiem. Pierwszy z trudnością dostąpi zbawienia, bo w tym świecie trwanie w Chrystusie jako Jego uczeń, naśladowca jest trudne, ale nie niemożliwe. 


 "Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.
21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. [ anomia] " - Ewangelia Mateusza 7:13-23 UBG

 NIEPRAWOŚĆ - " ANOMIA" - strong 458 : bezprawny, bezbożny, niegodziwy.

" Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo [anomia] , ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa [anomia] " - 1 list apostoła Jana 3:4 UBG 

CZYNIENIE NIEPRAWOŚCI = CZYNIENIE GRZECHU - a ci którzy tak postępują usłyszą to o czym mówi Mateusz 7:23.

 
Nie było i nie ma zielonego światła dla grzechu. Choć wiele fałszywych nauk daje przynajmniej po cichu takie zielone światło. Należy do nich np błędna nauka "raz zbawiony na zawsze zbawiony". 

Łaska Boża jest dana m.in ku prowadzeniu świętego życia a nie do przyzwolenia na grzeszne życie ale wielu inaczej nauczało i naucza :
 "Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa" - list Judy 1:4 UBG

"Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno" - 2 list do Koryntian 6:1 UBG 

"Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; 16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga " - 1 list apostoła Piotra 2:15-16 UBG


" Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają żądzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie.
19 Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony " - 2 Piotr 2:18-19 UBG

"Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości" - Galacjan 5:13 Biblia Warszawska

"A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj tego Boże! 18 Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą " - Galacjan 2:17-18 UBG 


" A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 5:20 UBG


                                            WEZWANIE  NA  DZIŚ 


 Poniższe wersety mówią m.in abyś być nienagannym, czystym, nieskalanym, bez zarzutu na Dzień Chrystusowy - na przyjście Pana - więc są to słowa mówiące jacy powinniśmy być, do czego dążyć, o co się starać i o co prosić.

" Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa " - 1 Koryntian 1:7-8 Biblia Warszawska - żeby Pan nas utwierdzał i żebyśmy byli nienaganni musimy trwać w żywej wierze.

"Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, (27) aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. " - Efezjan 5:25-27 BW - Pan oczyszcza, uświęca, sam sobie przysposabia - ale miejmy wiarę, trwajmy w Panu, aby to wszystko się działo w nas. Niech nic i nikt nas nie odciąga od Chrystusa, bo jeśli latorośl nie jest wszczepiona krzew winny, to ginie, nie może być taka jaka powinna być i jaka powinna się stawać.


" I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, (10) abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, (11) pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga " - Filipian 1:9-11 BW - pełni owocu sprawiedliwości, ale nie dzięki sobie ale jak mówi Pismo :  PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA i to samo dotyczy czystości i bycia bez nagany, ale trzeba trwać w Panu. To jest aktywna postawa, a nie bierna.

"Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie " - Filipian 2:15 UBG 


 "I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
23 Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą; " - Kolosan 1:21-23 UBG - trwajmy w wierze jak mówi Paweł - prawdziwej, żywej, zbawczej wierze. 

" Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was; 13 Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi jego świętymi. " - 1 Tesaloniczan 3:12-13 UBG - ważna rzecz też powiedziana jest w 12 wersecie : WZRASTAĆ i OBFITOWAĆ W MIŁOŚCI 
" A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa " - 1 Tesaloniczan 5:23 UBG

 " Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności ....... Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju " - 2 Piotr 3:11,14 UBG - "starajcie się" - spudadzo 4704 m.in : pragnąć, starać się, być gorliwym, dążyć do czegoś
" A teraz, dzieci, TRWAJCIE W NIM , abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. (29) Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził." - 1 list apostoła Jana 2:28-29 BW - wzorcem sprawiedliwości jest Pan i Bóg Jezus Chrystus.


" A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, (25) jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen." - list Judy 1:24 BW - zagraża nam wszystkim upadek, ale jeśli będzie trwać w Panu, ostoimy się.
 
" A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, (21) niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:20-21 BW

" Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy - Objawienie Jana 14:5 BW 


                         DĄŻENIE  DO .... 

Idealni będziemy gdy dostaniemy nowe ciała, ale na dziś i do końca naszego życia powinniśmy dążyć do uświęcenia, pragnąć być coraz bardziej czystym, świętym. 

"Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa" - Filipian 3:12 BW 


"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (11) Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. (12) Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków." 1 Tymoteusz 6:10-12 BW

"Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca." - 2 Tymoteusz 2:22


               MIŁOŚĆ  MOTYWACJĄ .....


  

 Może się mylę, ale moim zdaniem najlepszą motywacją do posłuszeństwa, chęci życia z Chrystusem i dla Niego, ciągłego dążenia do dalszego uświęcenia jest skupienie się na Bożej miłości. Gdy wiem, że jestem miłowany to zdrową reakcją na to powinna być również miłość. A miłość zła nie wyrządzą, nie chce nikogo zasmucić, skrzywdzić itd. Więc Gdy wierzę, że OJCIEC i SYN mnie kochają idealną miłością to nie chcę tego skarbu podeptać przez nieposłuszeństwa, grzechy. 

Miejmy wiarę w Bożą miłość do nas. 
Wróg mówi : możesz żyć jak chcesz, nie martw się grzechami - rób to co robisz dalej - przecież Bóg jest miłością. To że Bóg jest miłością to nie daje przyzwolenia na grzeszne życie. To że Bóg jest miłością powinno nas zachęcać aby żyć tak jak Bóg przykazał
Boża miłość nie podepcze sprawiedliwości. Ci którzy myślą że mogą sobie grzeszyć a pod koniec życia zdążą się jeszcze nawrócić - zawiodą się w swym przewrotnym, bezbożnym planie.

Nie ma co się frustrować, załamywać się, opuszczać ręce i mówić : nie jestem idealny i będę potępiony. 
Frustracje, patrzenie na jakieś braki nie zapełni ich. Załamywanie się, upadania na duchu nie polepszy sytuacji. 

Nie ma się co frustrować, poddawać, załamywać - ale najlepiej wtedy moim zdaniem wspomnieć sobie Bożą miłość, uwierzyć w miłość OJCA i SYNA do nas - i  w tym przekonaniu prosić o ducha świętego - moc z wysokości. - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

W przekonaniu o Bożej miłości do nas umocnić się, nabrać otuchy i walczyć z grzechem, dążyć do uświęcenia, iść wytrwale do przodu. Taka zmiana patrzenia na sytuację buduje, natomiast frustrowanie się, załamywanie i mówienie że nie jestem idealny i będę potępiony prowadzi do bierności, wyniszcza, człowiek poddaje się, upada i często porzuca Zbawcę, porzuca wiarę.

"Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia Jana 14:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł " - Rzymian 5:8 Biblia Warszawska


 " Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. 10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. 11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować " - 1 list Jana 4:9-11 UBG


" My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. 20 Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? 21 A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. " - 1 Jan 4:19-21 UBG


        CO  NIEMOŻLIWE DLA LUDZI, MOŻLIWE JEST DLA BOGA


"A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga " - Ewangelia Łukasza 18:27 UBG 


"A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe" - Mateusz 17:20 UBG ______ "A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe " - Mateusz 19:26 UBG - nie ma tu sprzeczności. "Nic nie będzie dla was niemożliwe" - JEŚLI : będziecie mieć wiarę we wszechmogącego Boga. To nie ludzie wiarą w swoje możliwości, w siebie sprawią że nic nie będzie niemożliwego dla nich. Ale to wiara ludzi we wszechmogącego Boga może sprawić, że Bóg uczyni to co dobre i konieczne w Jego oczach. 

Na pewno taką dobrą rzeczą jest np świętość, bo przecież sam Pan powiedział i wezwał nas : "ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY" - więc miejmy wiarę we wszechmogącego Boga że nas będzie przemieniał coraz bardziej na swoje podobieństwo - tak że będziemy coraz bardziej święci, czystszy. 

Pan ma wszystko co potrzebne do zwyciężania pokus i grzechów, więc przez wiarę czerpmy z tego. Czynienie wszystkiego co dobre jest możliwe, bo Pan Jezus jest wszechmogący i chce abyśmy przez wiarę w Niego czyni dobro. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html

Wolą Bożą  jest nasze uświęcenie - 1 Tesaloniczan 4:3-8, mamy dążyć do uświęcenia bez którego nikt nie ujrzy Zbawcy - Hebrajczyków 12:14. 

" Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. " - Objawienie Jana 22:11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska