Popularne posty

poniedziałek, 18 maja 2015

magen - nie polegaj na sobie nie ufaj swemu sercu" Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!" - Księga rodzaju 15:1 Biblia Warszawska

" Błogo ci, Izraelu! Któż jest jak ty? Lud wspomagany przez Pana, Tarczą pomocy twojej. On też jest mieczem chwały twojej; I schlebiać ci będą wrogowie twoi, A ty będziesz kroczył po ich wzgórzach." - Księga Powtórzonego Prawa 33:29 BW


" Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim, (3) Bóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. (4) Uwielbionego wzywam, Pana, I będę wybawiony od nieprzyjaciół moich. (5) Ogarnęły mnie fale śmierci, Nurty groźne przeraziły mnie, (6) Więzy grobu spętały mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci. (7) Gdy jestem w niedoli, wzywam Pana i Boga mojego wzywam, A On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego. I wołanie moje dociera do uszu jego .......... Dałeś mi tarczę zbawienia twego, A pobłażliwość twoja zmogła mnie" - 2 Księga Samuela 22:2-7, 36 BW

 " PANIE, jakże się namnożyło moich nieprzyjaciół, jak wielu powstaje przeciwko mnie! 2 Wielu mówi o mojej duszy: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela. 3 Ale ty, PANIE, jesteś moją tarczą, moją chwałą, tym, który podnosi moją głowę. 4 Swym głosem wołałem do PANA i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Sela. 5 Położyłem się i zasnąłem, i obudziłem się, bo PAN mnie podtrzymał. 6 Nie przestraszę się dziesiątków tysięcy ludzi, którzy zewsząd na mnie nastają. " - Psa;m 3:1-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


" Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki.
10 Moją tarczą jest Bóg, który wybawia ludzi prawego serca. " - psalm 7:9-10 UBG

Będę cię miłował, PANIE, mocy moja. 2 PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.......  Droga Boża jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają." - Psalm 18:1-3, 30 UBG 


" PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić. 8 PAN jest siłą dla swoich i twierdzą zbawienia swego pomazańca. 9 Wybaw twój lud, PANIE, błogosław twemu dziedzictwu, paś ich i nieś na wieki." - psalm 28:7-9 UBG

" Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą. " - psalm 33:20 UBG

Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.
9 Z powodu jego mocy będę się trzymać ciebie, bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą.
10 Mój miłosierny Bóg wyjdzie mi naprzeciw, Bóg pozwoli mi oglądać zemstę nad moimi wrogami.
11 Nie zabijaj ich, aby mój lud nie zapomniał, lecz rozprosz ich swoją mocą i powal, o Panie, nasza tarczo.
12 Za grzech ich ust i słowa ich warg niech schwytani będą w swej pysze; za złorzeczenia i kłamstwa, które mówią. " - psalm 59:9-12 UBG

" Spójrz, Boże, nasza tarczo, i wejrzyj na oblicze twego pomazańca. 10 Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej; wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwych. 11 PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. 12 PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie. " - psalm 84:9-12 UBG 

" Bo PAN jest naszą tarczą, a Święty Izraela naszym królem." - psalm 89:18 UBG


" Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą.
10 Domu Aarona, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą.
11 Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą." - psalm 115:9-11 UBG

" Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w twoim słowie. 115 Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, będę strzegł przykazania mojego Boga." - psalm 119:114-115


" Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny.
2 Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud.
3 PANIE, czym jest człowiek, że zwracasz na niego uwagę? Albo syn człowieczy, że go poważasz?
4 Człowiek jest podobny do marności; jego dni jak cień, który przemija." - psalm 144:1-4 UBG

" gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, " - Księga Przysłów Salomona 2:6-7 Biblia Warszawska


" Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.
6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą." - Księga Przysłów 30:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


Jeśli ktoś zwraca się do Panu Jezusa mówiąc do Niego Tarczo, to musi Mu ufać, polegać na Nim. Taki zwrot właśnie pokazuje zaufanie, poleganie na Bogu a nie na sobie. Świat za sprawą szatana promuje poleganie na sobie, ale chrześcijanin nie powinien polegać na sobie, ale zawsze na Chrystusie. Nie oznacza to bierności, ale to świadomość własnej słabości, małości, zawodności ludzkiej, podatności na błędy itd. http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/duchowa-wojna-swiatowa_1.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/duchowa-wojna-swiatowa_1.html

   " A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego." - list apostoła Pawła do Efezjan 6:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - wiara po pierwsze w Zbawiciela - Jego wszechmoc, wszechwiedzę, miłość do nas, Jego obietnice - a to wszystko przez wiarę w natchnione Pisma, które świadczą o Chrystusie i są nam dane do nauki, do wykrywania błędów, do poznania właściwej drogi i Bożych obietnic, tego co postanowił i czego dokona. 
Wiem, że Zbawiciel jest ze mną i będzie nawet w najgorszych okolicznościach, choćby i śmierci męczeńskiej. Wiem że co by nie przyszło na mnie, moich bliskich czy świat to wszystko jest ostatecznie ku dobremu i że Pan ma nad wszystkim kontrolę tak że trwając w Panu, będąc napełniony Jego duchem mogę być wierny, zachowywać przykazania, być światłem, solą niezwietrzałą nawet w ewentualnych więzieniach za wiarę, obozach pracy jak bracia i siostry w Korei Północnej czy innych miejscach i mogę być wierny w innych ewentualnych trudnych zdarzeniach jak choroby czy prześladowania. 


" A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani " - Rzymian 8:28 Biblia Warszawska

Gdy Pan Jezus jest moją Tarczą to nie muszę się lękać, bo wiem że przyszłość co by nie przyniosła to jest ona pod kontrolą Wszechmogącego, wiem że nigdy nie będę sam choćbym się znalazł na drugim krańcu świata - wiem że Pan nie jest ograniczony do jednego miejsca. Wiem że Pan wie o wszystkich moich trudach, brakach czy problemach więc jestem spokojny, bo obiecał że nas nie opuści i ma o nas staranie. Więc gdy jest moją Tarczą to wiem, że muszę być cierpliwy, mieć zaufanie. Nie panikować jak bezbożni, nie załamywać się jak oni. Bo oni mają co najwyżej ludzką pomoc, a ta nie ma porównania z Wszechmogącym i często jest zawodna, zdradliwa a Pan Jezus jest zawsze wierny i w swoim czasie, najlepszym czasie robi to co konieczne i dobre dla danego człowieka. On się nie spóźnia i nie zapomina. 
Nie może przyjść na nas żadna próba, doświadczenie czy śmierć - jeśli Pan na to nie zezwoli. Nie może to przyjść ani sekundę wcześniej, ani sekundę później. Wszystko jest pod kontrolą więc Pan jest Tarczą - moim zdaniem Pan uratował mi życie co najmniej trzy razy, ale gdy przy Zbawieniu okazałoby się że ratunków przed śmiercią czy niebezpieczeństwami było o wiele, wiele więcej to nie zdziwiłbym się :) . 

Komuś może zepsuje się samochód i nie denerwuje, ale może gdyby nie ta awaria to zginąłby tego dnia w wypadku. Ktoś zachorował i nie poszedł do pracy - a gdyby poszedł to może zginąłby w drodze do niej, lub w pracy wydarzyłby mu się jakiś wypadek. Podobnych rzeczy może być tysiące i mogliśmy mieć wielokrotnie ratowanie życie i zdrowie na tysiące sposobów. Oczywiście wiele różnych zdarzeń to ludzka wina, głupota, owoce grzechu itd.

Mogliśmy mieć ratowane życie czy zdrowie dziesiątki, albo setki razy tylko o tym nie wiemy jeszcze. Ale gdyby nawet przyszedł wypadek czy śmierć to nie Pan zawiedzie, ale albo będzie to efekt naszej głupoty, grzechu albo po prostu będzie to koniec naszej pielgrzymki w przypadku śmierci a w przypadku jakichś innych zdarzeń byłoby to po prostu dla naszego lub czyjegoś dobra, na świadectwo lub z jakiegoś innego pozytywnego powodu - ale zawsze Pan jest Tarczą. Nawet w niezrozumiałych i ciężkich, bolesnych doświadczeniach. 


Życie chrześcijańskie to nie czas relaksu, to nie piknik. Toczy się walka z grzechem, ze złymi duchami, świat jest coraz bardziej zdemoralizowany i chce nas skusić lub skazić różnymi rzeczami. Potrzebujemy tarczę wiary - wiary w żywego, kochającego nas, wszechmogącego Zbawiciela - wiara w Niego musi być tą tarczą. A że jest to żywa wiara więc Pan jest Tarczą. 


Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." - Mateusz 28:20 BW

nasze serce, ludzie lub demony mogą na różne sposoby szeptać, że Bóg nie jest miłością, że opuścił nas, że jesteśmy grzesznikami i nie ma dla nas ratunku, że bycie uczniem Chrystusa to same straty - i takich podszeptów mogą być tysiące - potrzebujemy tarczę wiary. Wiary w żywego Zbawiciela i wiary w nauki ukazane z biblijnych Pismach. Wtedy ogniste pociski złego zgasną, a podszepty naszych serc ucichną. 

Wiele ciężkich doświadczeń przyjdzie na chrześcijan w trakcie przyszłego początku boleści, a jeszcze więcej w późniejszych wydarzeniach w tym w wielkim ucisku. Jeśli nie będziemy mieć pełnej zbroi Bożej, jeśli Pana Jezus nie obwołamy naszą Tarczą i zwątpimy w autentyczność jakichś ksiąg biblijnych, ich autorów czy nauk zawartych w Biblii to będzie źle. 

Prawda jest tarczą - Pan Jezus jest Prawdą - Ewangelia Jana 14:6, Słowo Boże jest prawdą - Ewangelia Jana 17:17 . Ogniste pociski to nie jest prawda


Emocje są zdradliwe, szczególnie w chwilach tragicznych wydarzeń czy trudnych doświadczeń - wtedy serce może nam szeptać różne przewrotne, bezbożne rzeczy - nie słuchajmy podszeptów, ale Zbawiciela. 

Ufajmy zawsze Zbawicielowi - Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi, który wstawia się za nami u Ojca - Polegajmy na Zbawcy i niech natchnione biblijne Pisma będą dla nas wiarygodnym przesłaniem. 

Zbawiciel był tarczą dla Abrahama, Dawida i innych starotestamentowych bohaterów wiary, ale był tarczą również dla apostołów, w tym dla apostoła Pawła. Pan ich ratował wielokrotnie przed różnymi niebezpieczeństwami i wielokrotnie przed śmiercią. A gdy przychodziły na nich trudne doświadczenia czy śmierć męczeńska to był to odpowiedni czas, odpowiednie okoliczności dla zakończenia ich pielgrzymki.

Apostoł Paweł wielokrotnie był ratowany przed śmiercią, ale w końcu Pan zakończył Jego pielgrzymkę przez męczeńską śmierć. Podobnie apostoł Piotr - Herod chciał go zabić jak apostoła Jakuba - brata apostoła Jana. Miał Piotra już w więzieniu, ale nie był to czas na śmierć Piotra - Piotr został cudownie wyratowany - Dzieje Apostolskie 12:1-17. Ale x lat później umarł męczeńską śmiercią, ale w chwili gdy Pan na to zezwolił, gdy Pan zakończył Jego pielgrzymkę. 


" Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz.
19 Powiedział to, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną. " - Ewangelia Jana 21:18-19 UBG

Pan był Tarczą dla apostołów i apostołowie mieli Pana za swoją Tarczę i Pan ich nie zawiódł mimo wielu ciężkich doświadczeń i ostatecznie męczeńskiej śmierci był przy nich cały czas - był ich Tarczą. Dla nas też jest i będzie - ufajmy Mu, polegamy na Nim, bądźmy Mu posłuszni we wszystkim, przestrzegajmy Jego przykazań, nauk i wskazań które mamy w natchnionych biblijnych Księgach, a nawet w najcięższych okolicznościach będzie dobrze, będziemy mieć nadzieję, której świat nie ma ani w czasach pomyślności swojej a tym bardziej gdy przychodzi na niego utrapienie.


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chasah-nadzieja-schronienie-i-zaufanie.html http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chasah-nadzieja-schronienie-i-zaufanie.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz