Popularne posty

sobota, 8 sierpnia 2015

czyste serce czyste ręce - kardiolog i płyn antybakteryjny tu nie pomogąJeśli ktoś nie ma i nie będzie miał czystego serca i czystych rąk to nie zobaczy Boga, nie wejdzie do raju, nie będzie zbawiony. Oczywiście czyste serce to nie kardiologia - to nie zatkane naczynia krwionośne :) , a czyste ręce to nie kwestia używania środków antybakteryjnych :)

Nie będę się rozpisywał w tym wpisie - niech każdy z modlitwą do Chrystusa, z prośbą o zrozumienie przeczyta sobie i niech wszystkim dane będzie zrozumienie, jeśli ktoś takiego nie ma w tym temacie. Nowe serce to Boża obietnica, to działanie Chrystusa swoim duchem świętym. Miejmy wiarę, bo przez wiarę wszystkie Boże obietnicę się spełniają i spełnią.W wierze jest cierpliwość. Niech Pan napełnia nas swym duchem świętym, niech da nam czyste serce i utrzymuje je czyste - a my bądźmy Chrystusowi ulegli, posłuszni, idźmy za nim a nie za światowymi pożądliwościami, chwilowymi doznaniami, marnościami czy grzechami bo odwracając serce od Chrystusa szybko co innego zajmie miejsce w naszym sercu a to nie będzie prowadzić do niczego dobrego a przecież najważniejsze przykazanie mówi :

" A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. " - Ewangelia Mateusza 22:37-38 Biblia Warszawska 

"Kenoza Ojciec nie jest większy od Syna " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


Miejmy wiarę i niech nasze serce będzie przy prawdziwych skarbach - niebiańskich i przy OJCU i SYNU a nie przy marnościach, nie przy przemijającym obecnym ciele które zniszczeje u wszystkich - nawet zbawionych. Miejmy czyste i prawdziwe cele, zamiary, intencje, motywy, pragnienia ...


Aby wiedzieć czym jest biblijne serce - najlpiej zajrzeć do samej Biblii która mnóstwo razy odnosi się do serca i najlepiej oczywiście z szukaniem odpowiedzi udać się do Chrystusa który wie wszystko i może ukazać prawdę. "Proście a będzie wam dane" - szukajmy u Chrystusa, prośmy Zbawcę o zrozumienie, mądrość .....

Serce w NT to KARDIA grecki strong numer 2588 : http://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G2588/kardia.htm

LEBH - hebrajski strong numer 3820 : http://biblehub.com/hebrew/3820.htm"obietnica ducha przez wiarę" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html" Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
7 A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
8 W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie." - List apostoła Pawła do Filipian 4:6-8 UBG

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. (7) A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. (8) Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały " - Filipian 4:6-8 Biblia Warszawska

                                              CZYSTE   SERCE
   " Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. " - Ewangelia Mateusza 5:8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 


" Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? (4) Kto ma czyste dłonie i niewinne serce " - Psalm 24:3-4a Biblia Warszawska 


" Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! " - Psalm 51:12 BW


" Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca " - Psalm 73:1 BW

Czyń dobrze, Panie, dobrym I tym, co są prawego serca. (5) Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi, Niech Pan odrzuci wraz ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem! " - psalm 125:4-5 Biblia Warszawska


" Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. " - Księga Przysłów Salomona 22:11 BW


  " Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam, (9) i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca " - Dzieje Apostolskie 15:8-9 BW" Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:5 UBG 

 "  Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. " - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:22 UBG


 " Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. " - list Jakuba 4:8 UBG

Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco " - 1 list apostoła Piotra 1:22 BW 


" Obmyj ze zła swoje serce, Jeruzalem, abyś było wybawione! Jak długo będziesz przychowywać w swoim wnętrzu zbrodnicze swoje zamysły? " - Księga Jeremiasza 4:14 Biblia Warszawska


                                                   CZYSTE   RĘCE

   " Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich odpłaca mi. (22) Albowiem strzegłem dróg Pańskich I nie odszedłem, grzesząc, od Boga mojego. (23) Gdyż wszystkie prawa jego mam przed oczyma, A od przykazań jego nie odstąpiłem (24) I byłem bez winy wobec niego, Wystrzegałem się wszelkiego grzechu. (25) Dlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, Według czystości mojej, która wobec niego obowiązuje " - 2 Księga Samuela 22:21-25 Biblia Warszawska  


  " Moja twarz jest czerwona od płaczu, a na moich powiekach ciąży mrok, (17) chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera " - Księga Hioba 16:16-17 Biblia Warszawska

Mimo to sprawiedliwy trzyma się swojej drogi, a kto ma czyste ręce, nabiera siły " - Hiob 17:9 BW


" Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk " - Księga Hioba 22:30 BW

 " Jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza, (8) to niech ja sieję, a inny niech spożywa, i niech będą wykorzenione moje latorośle! " - Hiob 31:7-8 BW


Nagrodził mnie PAN według mojej sprawiedliwości, oddał mi według czystości moich rąk.
21 Strzegłem bowiem dróg PANA i nie odstąpiłem niegodziwie od mego Boga.
22 Bo miałem przed oczyma wszystkie jego nakazy i nie odrzucałem od siebie jego praw.
23 Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości.
24 Dlatego oddał mi PAN według mojej sprawiedliwości, według czystości moich rąk przed jego oczyma. " - Psalm 18:20-24 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, Jeśli jest bezprawie na dłoniach moich, (5) Jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju, I ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, (6) Niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel I wdepcze w ziemię życie moje, A cześć moją w proch obali! Sela " - Psalm 7:4-6 BW 


" Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi. (5) Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi. (6) Umywam w niewinności ręce swoje " - psalm 26:4-6a BW

" Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje I w niewinności obmywałem ręce moje? " - Psalm 73:13 BW


 " A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! (18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. (19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, (20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały! " - Księga Izajasza 1:15-20 Biblia Warszawska
  
" Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. (2) Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy. (3) Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą; wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. (4) Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. (5) Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę; kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. (6) Ich tkaniny nie nadają się na suknię, a ich robotą nie można się przyodziać. Ich uczynki, to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. (7) Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi; ich myśli, to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. " - Księga Izajasza 59:1-7 BW


Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż Ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował " - Księga Ezechiela 13:22 BW

nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością " - Księga Ezechiela 18:8 BW 
 "  Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:8 UBG
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz