Popularne posty

niedziela, 18 października 2015

Makarios m.in 7 błogosławieństw z Objawienia Jana


KSIĘGA  LICZBA rozdział 6 


                             BŁOGOSŁAWIENI .......

warto prześledzić co jedyna natchniona księgą - Biblia ma do powiedzenia o błogosławionych, czym tacy ludzie się charakteryzują ...


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!
29 Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. " - Ewangelia Jana 20:28-29 UBG - 


" Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.5 Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.7 Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.8 Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga.9 Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam. " - Ewangelia Mateusza 5:3-11 UBG 

" A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu. " - Mateusz 11:6 UBG

" Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze? 46 Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. " - Mateusz 24:45-46 UBG - m.in Łukasz 12:37-38 również o tym mówi 
" On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. " - Ewangelia Łukasza 11:28 UBG - również np list Jakuba 1:25

" Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi.
15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.
16 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.
17 Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. " - Jan 13:14-17 UBG - nie chodzi tu o mycie sobie nawzajem nóg, ale po prostu o nie wywyższanie się ponad innych, ale pokorną, uniżoną postawę. Bóg uniżył i przyjął ludzką postać - Słowo które było Bogiem, stało się ciałem i służyło ludziom i dało przykład uniżenia całą swoją służbą. Jeśli jakiś człowiek się wywyższa to nie naśladuje Chrystusa... 

Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc:
7 Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte.8 Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. " - list apostoła Pawła do Rzymian 4:6-8 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. " - list Jakuba 1:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo." - 1 Piotra 3:9 UBG 

" Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie." - 1 list apostoła Piotra 3:14 UBG - również np  1 list Piotra 4:13

                           7 błogosławieństw z Objawienia 
" Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. " - Objawienie Jana 1:3 UBG 
" I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi. " - Objawienie 14:13 UBG

" Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. " - Objawienie Jana 16:15 UBG 
" I powiedział mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną Baranka. I powiedział mi: To są prawdziwe słowa Boga. " - Objawienie 19:9 UBG

  "   Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5 A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.6 Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie 20:4-6 UBG 

" Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. " - Objawienie 22:7 UBG

" Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. " - Objawienie Jana 22:14 UBG - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/polis-miasto-wieksze-16-razy-od-polski.html


       

                           inne biblijne Pisma :

" Ty bowiem, PANIE, będziesz błogosławił sprawiedliwego, osłonisz go dobrocią jak tarczą " - psalm 5:12 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. 2 Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. " - psalm 112:1-2 UBG 

"Będzie błogosławił tym, którzy boją się PANA, i małym, i wielkim." - psalm 115:13 UBG - jak mówi Pismo " bać się Pana znaczy nienawidzić zła" i "dzięki bojaźni Pańskiej stronimy od złego ". Ale ostatecznie to miłość Bożą objawiona w Chrystusie i przez Chrystusa powinna być tą siła która sprawia że nienawidzi się zła i trzyma się z dala od niego. Pan zmienia serce i  z przemienionego serca wychodzi taka postawa, bo nieodrodzony człowiek ma inną postawę. 

" Błogosławieństwa są na głowie sprawiedliwego, a usta niegodziwych kryją nieprawość " - Księga Przysłów Salomona 10:6 UBG 

" Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu " - Księga Jeremiasza 17:7-8 Biblia Warszawska
"  Oto błogosławiony człowiek, którego Bóg karze; przetoż karaniem Wszechmocnego nie pogardzaj, (18) Bo on zrania i zawiązuje; uderza, a ręce jego uzdrawiają. (19) Z sześciu ucisków wyrwie cię, a w siódmym nie tknie się ciebie złe. " - Księga Hioba 5:17-19 Biblia Gdańska

" Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; 2 Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy." - psalm 1:1 UBG _______" Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają." - psalm 2:12b UBG 

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa. " - psalm 34:9 UBG 

" Błogosławiony człowiek, który pokłada w PANU swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. " - psalm 40:5 UBG


" Błogosławiony, kto zważa na ubogiego, PAN go wybawi w dniu niedoli. " - psalm 41:1 UBG - nie koniecznie to musi oznaczać dawanie pieniędzy, bo wielu chce np pieniędzy na alkohol, narkotyki czy różne inne złe rzeczy. Tacy ludzie potrzebują usłyszeć Ewangelię, powinni też wiedzieć że Wszechmogący Syn Boży uwalnia od alkoholu, narkotyków i wszelkich innych grzechów i daje swym uczniom obietnice zmartwychwstania w nowych ciałach, życia wiecznego w raju, uwolnienia od wszelkie grzechu, zła...... Każdy kto nie zna Chrystusa, nie jest Jego uczniem jest ubogi. Nawet jeśli ma miliardy to jest ubogi ....... " kto lituje się nad ubogimi, jest błogosławiony. " - Przysłów 14:21b ..... również np Łukasz 14:14

" Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi " - psalm 84:5 UBG 

" Błogosławiony lud, który umie się radować I chodzi w światłości oblicza twego, Panie " - psalm 89:16 Biblia Warszawska

" Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego " - psalm 94:12 BW 

" Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! " - psalm 106:3 BW

" Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem PANA postępują.
2 Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem;3 Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami. " - psalm 119:1-2 UBG ......... " kto przestrzega prawa, jest błogosławiony. " - Księga Przysłów 29:18 UBG - często tak bywa że szatan tworzy jakieś prawo aby zmusić chrześcijan aby łamali prawo Chrystusa. Ale pierwszeństwo ma zawsze prawo Boże nad ludzkim. I gdy prawo ludzkie prowadzi do łamania prawa Chrystusa to nie należy przestrzegać tego ludzkiego, ale zawsze należy przestrzegać Bożego : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/kompromisowe-czczenie-demonow.html

" Błogosławiony każdy, kto się boi PANA; kto kroczy jego drogami. " - psalm 128:1 UBG

" Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu;14 Gdyż nabycie jej lepsze jest niż nabycie srebra, zdobycie jej bardziej pożyteczne niż złoto " - przysłów 3:13-14 UBG ________ "i rzekł do człowieka: Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem " - Księga hioba 28:28 Biblia Warszawska

" A dlategoć Pan czekać będzie, aby się zmiłował nad wami, i dlatego się wywyższy, aby się zlitował nad wami; albowiem Pan jest Bogiem sądu; błogosławieni wszyscy, którzy nań oczekują." - Księga Izajasza 30:18 Biblia Gdańska

Izajasz 56:2 mówi  m.in o błogosławionych którzy przestrzegają sabatu, ale te słowa ściśle odnosiły się do ludzi żyjących pod starym przymierzem. Od momentu śmierci Pana Jezusa i zmartwychwstania obowiązuje Nowe Przymierze a w Nim żaden dzień nie jest ważniejszy od innych, ale każdy dzień powinien być dla Pana. Każdy czas powinien być dla Pana a nie jakiś jeden dzień - czy to sobota, czy niedziela itd. Poza tym służba dla Chrystusa polega na czymś innym niż nie pracowanie w jakiś dzień. W temacie obchodzenia jakiegoś dnia nie potępiam nikogo, ale i nie ma takiego przymusu - List do Rzymian 14:5-6. Jak mówił Paweł niech nikt nie potępia z powodu sabatów a więc i tych tygodniowych - Kolosan 2:16-17. Prawdzowy sabat - odpoczynek jest w żywym Chrystusie. Prawdziwe przestrzeganie sabatu to chodzenie z Chrystusem i gdy Pan mieszka w nas - 4 rozdział listu do Hebrajczyków. Sabat tygodniowy - 7 dzień - również był cieniem 7 tysiąclecia czyli 1000 letniego Królestwa. Nie dajcie się podbić w niewolę czy to Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, wielu błędnym naukom Ellen White czy jakimś innym organizacjom, ludziom którzy mówią że trzeba przestrzegać siódmego dnia. Niech chodzenie w Chrystusie, całkowite posłuszeństwo Mu, zaufanie Mu, posiadanie społeczności z Nim będzie naszym odpoczynkiem a nie błędne przymusy zbudowane na pozorach biblijnych, a które podbijają w niewolę a nie mają na codzień uczniostwa Chrystusa. Martwe obrządki, tradycje z pozorami biblijności a w środku sztuczność, martwota duchowa. Nie osądzam ludzi ale systemy ....

" Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie;
7 Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; " - Kolosan 2:6-10 UBG 

błogosławieństwo Ewangelii : " A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa ewangelii Chrystusa." - Rzymian 15:29

duchowe błogosławieństwa : " Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. " - Efezjan 1:3 UBG - duchowe błogosławieństwa, duchowe zdrowie, duchowa siła powinny być priorytetem dla nas. Uważajcie na fałszywe obietnice fałszywej "ewangelii zdrowia i sukcesu" - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/faszywa-ewangelia-bogactwa-zdrowia.html


 " demony mogą wywoływać choroby zwodnicze uzdrowienia " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/demony-moga-wywoywac-choroby-zwodnicze.html -Brak komentarzy:

Prześlij komentarz