Popularne posty

sobota, 31 grudnia 2016

Alfa & Omega dowody że Jezus jest BOGIEM YHVH


" A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni." - Objawienie Jana 22:12-13 UBG


Wszystkie te te trzy tytuły odnoszą się w tym fragmencie do SYNA BOŻEGO  -- "ALFA i OMEGA" , " POCZĄTEK i KONIEC " , " PIERWSZY i OSTATNI " - to BOŻE tytuły oznaczające JEGO różne atrybuty, charakter. 


JEZUS jest BOGIEM przez duże "B" ... jest równy OJCU, nie jest mniejszy w boskości od NIEGO : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html

Te same BOSKIE TYTUŁY w różnych biblijnych księgach odnoszą się tak do OJCA jak i do SYNA.


Sprawa Boskości ZMARTWYCHWSTAŁEGO, to nie jest jakaś sucha doktryna, ale rzecz która wpływa na życie duchowe, postępowanie. Kto odrzuci Boskość Syna - ten prędzej czy później straci z NIM relacje. Stanie się tak, ponieważ uzna że modlitwa do SYNA, rozmowy z SYNEM, dziękowanie SYNOWI, proszenie SYNA, uwielbianie SYNA itp - to bałwochwalstwo. Skoro ktoś uzna SYNA za stworzenie a nie STWÓRCĘ - to te rzeczy będzie miał za grzech. Odejdzie od nich a więc i straci relacje z SYNEM. 
Odetnie sam siebie od krzewu winnego. A latorośl nie trwająca w krzewie winnym usycha ...Czytanie jedynej natchnionej Księgi - BIBLII nie sprawi samo w sobie, że pozna się JEZUSA CHRYSTUSA.
Przez czytanie Biblii zdobywa się wiedzę o JEZUSIE a przez to i BOGU OJCU bo SYN objawił jaki jest JEGO OJCIEC i SYNU CIELEŚNIE mieszka cała pełnia BOSKOŚCI - Kolosan 2:9. 

Wiedza sprawia, że wie się się coś O OSOBIE, ale wiedza nie sprawia że ZNA się TĄ OSOBĘ. 
Do osobistego poznania potrzeba czegoś więcej niż BIBLII - potrzeba codziennej relacji, społeczności. 


Czytanie autobiografii np prezydenta USA - Baracka Obamy - nie sprawi że będę go znał osobiście a on mnie !!! 

Przez czytanie autobiografii Obamy miałbym jaką wiedzę o nim. Ale nadal bym go nie znał a on nie znałby mnie. Żeby poznać B. Obamę musiałbym przyjść do niego, spędzać z nim czas, rozmawiać z nim szczerze .... Podobnie jest między nami a Bogiem przez duże B - JEZUSEM CHRYSTUSEM : "Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. 40 A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. " - Ewangelia Jana 5:39-40 UBG

Życie jest w żywej osobie, w TYM, który jest ŻYCIEM. ON jest stworzył i daje je nam każdego dnia. ON wyparł się boskości na 33 lata i poszedł za nas a krzyż aby umożliwić przebaczenie i życie wieczne. ŻYCIE tylko w ŻYWEJ, wszechmogącej OSOBIE - a nie w martwych religiach, w martwych organizacjach religijnych jak m.in rzymski katolicyzm, organizacja Świadków Jehowy, Adwentystów i wszelkich innych .... 


 " Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie " - Ewangelia Mateusza 11:28 Biblia Warszawska


______________________________________________________________________________" I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.

7 Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.............. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni .............. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. ...............  Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaiste, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! " - Objawienie 22 - PAN JEZUS posyła swego anioła - 16 werset, a w 6 wersecie też Pismo mówi że posyła swego anioła - PAN JEZUS nazywany jest PANEM BOGIEM. Tak te kilkadziesiąt lat wcześniej nazwał GO Tomasz : " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! " - Ewangelia Jana 20:28 UBG


12 werset tak jak 13 mówi o PANU JEZUSIE - to ON gdy przyjdzie da zapłatę każdemu : " 

" A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, .... I oddam każdemu z was według waszych uczynków. " - Objawienie Jana 2 , list od SYNA do zboru w Tiatyrze. 

" Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. " - Ewangelia Mateusza 16:27 UBG
_______________________________________________________


                                  Co oznacza ALFA i OMEGA ??


Alfa - to pierwsza litera greckiego alfabetu, a omega to ostatnia. Do tego jeszcze dodajmy : " początek i koniec" , " pierwszy i ostatni ". I wychodzi nam JEZUS CHRYSTUS :

**  BÓG który jest przed wszystkim, ponad wszystkim. Wszystko przeminie, a ON będzie. 

**  BÓG który wszystko stworzył. Istnieje od zawsze, istniał od zawsze przed początkiem czasu. Nie ma początku i nigdy nie będzie miał końca : " Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:3 UBG.

**  BÓG który jest Wszechwiedzący, Wszechmogący, Wieczny, Niezmienny. Wszystko co stworzone przemija, niszczeje a ON jest TEN sam i zawsze taki będzie : " Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:8 UBG

** BÓG który podtrzymuje swoją nieskończoną mocą cały wszechświat : "Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:3 UBG

** BÓG który wszystko co widzimy i znamy zakończy, ale da nową Ziemię i nowy wszechświat. 

** BÓG który jest Wszechogarniający, który jest absolutnym początkiem i końcem, którego planów nikt i nic nie jest w stanie pokrzyżować. On cały "alfabet" od alfa do omega, od a do z - ma i będzie miał pod całkowitą kontrolą. JEGO wrogowie przegrają, polegną - a ich plany upadną. JEGO się wypełnią w 100 %. 

** BÓG który jest KOMPLETNY, NIESTWORZONY - w niczym nie jest mniejszy od JEGO OJCA. 

** BÓG który jest AUTOREM, PROJEKTANTEM, WYKONAWCĄ.

** BÓG który jest niezmienny, nieprzemijający w dobroci, sprawiedliwości, miłości, wierności, prawdzie, łaskawości, miłosierdziu, świętości, czystości itp.

** BÓG który ma niewyczerpane, nieskończone źródło tego czego nam brakuje  a czego potrzebujemy np : miłość, dobroć, radość, pokój, cierpliwość, wierność, sprawiedliwość itd____________________________________________________________________________

                          PIERWSZY i OSTATNI


" Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga." - Izajasz 44:6 BW


Nie tylko Objawienie 22:13 mówi o PANU JEZUSIE jako : " PIERWSZY i OSTATNI " : " A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył:" - Objawienie 2:8 UBG

" Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; " - Objawienie 1:17 UBG


Co ciekawe Uwspółcześniona Biblia Gdańska jak różne inne w OBJ 1:11 zawiera również "ALFA i OMEGA" odnoszące się do SYNA. Wielu nie uznaje w tym fragmencie tych słów. Ale to ich problem. Chrześcijańscy pisarze np z 2-4 wieku powszechnie cytowali "ALFA i OMEGA" o odnosili je do JEZUSA CHRYSTUSA. 
Ro oni tracą relację z SYNEM, lub już jej nie mają ....


Słowa z Izajasza 44:6 " oprócz mnie nie ma BOGA " --  nie negują ani boskości SYNA ani osoby OJCA np 1 list Jana 5:20. Albo : " Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas " .... " Oto człowiek stał się taki jak my ". To konwersacja OJCA i SYNA a nie OJCA i aniołów. 

Jest na to wiele dowodów np MALAK YHVH który jest BOGIEM a nie stworzeniem. TO preegzystujący SYN BOŻY - LOGOS - równy w boskości OJCU. 

_______________________________________________________________

                               PAN JEZUS to YHVH


" Boga nikt nigdy nie widział " - Ewangelia Jana 1:18a UBG 
" Nie jakoby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca " - Jan 6:46 UBG

Porównajcie m.in te wersety z tymi :


"I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę, (10) i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. (11) Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki; mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. (12) I rzekł Pan [ YHVH ] do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć " - Księga Wyjścia 24:9-12 Biblia Warszawska


"I rozmawiał Pan [ YHVH ] z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z Namiotu" - Księga Wyjścia 33:11 BW

I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana [ YHVH ], to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. (7) Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. (8) Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi? " - Księga Liczb 12:6-8 BW


Ten YHVH, który objawiał się Mojżeszowi, Abrahamowi, Jakubowi i innym to preegzystujący SYN BOŻY - to on m.in wyprowadził Izraelitów z Egiptu, i ich wprowadził do Kanaanu. To ON był tym BOGIEM - YHVH - ICH SKAŁĄ : " I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4 UBG ....... zobaczcie też np Hebrajczyków 11:26. 

 

BOGA [ OJCA ] - żaden człowiek nie widział, ale równego MU - SYNA = YHVH widzieli co widzimy w przykładach, które jasno mówią że YHVH widzieli ludzi. Nie ma sprzeczności, ale jest ukazanie BOSKOŚCI SYNA. 

                             
                                 INNE  DOWODY


SKAŁA
"Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana [ YHVH ] ? Kto jest skałą prócz Boga naszego? " PSALM 18:32 - wg NT skała która towarzyszyła Izraelowi i wyprowadziła go z Egiptu to PAN JEZUS - 1 KORYNTIAN 10:4. Apostoł Piotr nazywana PANA JEZUSA skała w Mateusza 16:18 , a w swoim liście to potwierdza cytując fragment Izajasza o skale i przypisując to CHRYSTUSOWI : 1 Piotr 2:8 vs Izajasza 8:13-15

PASTERZ
"Psalm Dawidowy. Pan [ YHVH ] jest pasterzem moim(2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie." Psalm 23:1-2 ......"Oto Wszechmocny [ YHVH ], Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. (11) Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie" IZAJASZA 40:11-12 ..........kto będzie pasł i poił swoje owce kiedy przyjdzie ? czy nie PAN JEZUS ?? - Ewangelia Jana rozdział 10 : " ja jestem dobry pasterz ... moje owce mnie znają ... |" 

"Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód " OBJAWIENIE JANA 7:17 


NERKI i SERCA
"Ja, Pan [ YHVH ] , zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków " JEREMIASZA 17:10 ..........wg m.in OBJAWIENIA to PAN JEZUS zgłębia nerki i serca : "i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych" OBJAWIENIE JANA 2:23


STWÓRCA - Izajasza 40:28 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 1:3 , Hebrajczyków , 1:2 , 1:10-12 , Kolosan 1:16


PAN PANÓW - 5 Mojżeszwa 10:17 (YHVH) - PAN JEZUS : Objawienie Jana 19:16


ZBAWICIEL - Izajasza 45:21 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 4:42


ŚWIATŁO - ŚWIATŁOŚĆ - PSALM 27:1 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 1:4-9 , 3:19-20 , 8:12 


STWÓRCA ANIOŁÓW - PSALM 148:5 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Kolosan 1:16


OBLUBIENIEC - Izajasza 62:4-5 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Mateusza 9:15 , 25:1 , Jana 3:29


SĘDZIA - Joela 3:17 , Izajasza 33:22 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Izajasza , 2:3-4 , 11:4 , Mateusza 25:31-46 , Jana 5:27


CZCZONY przez aniołów - PSALM 148:2 (YHVH) - PAN JEZUS : Hebrajczyków 1:6 , Objawienie Jana 5:11-14 


SŁOWO TRWA NA WIEKI : ,"Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana (YHVH) powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! (8) Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki." IZAJASZA 40:7-8 .................. "Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą " Mateusza 24:35


, KRÓL IZRAELA : "Tak mówi Pan (YHVH), Król Izraelski " Izajasza 44:6 , ......."Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela " Ewangelia Jana 1:49


, SĘDZIA OWIEC : " mówi Wszechmocny(YHVH) Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami " Ezechiela 34:17 ........... "gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy " Ewangelia Mateusza 25:31-33 


__________

                      MODLITWA DAWIDA DO PANA JEZUSA


" Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;

12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:10-12 - słowa te mówią o SYNU - Hebrajczyków 1:8. 


Słowa te to fragment Psalmu 102. Cały ten psalm jest modlitwą : " "Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem (YHVH)" PSALM 102:1 BW. Oprócz 1 wersetu - YHVH występuje w jeszcze pięciu wersetach tego psalmu. 
PAN JEZUS jest ODWIECZNYM BOGIEM - YHVH równym OJCU. Świadkowie Jehowy i ich zafałszowany Przekład Nowego Świata - są na błędnej drodze ...


                      IZAJASZ 6 --- Ewangelia JANA 12


To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o Nim " EWANGELIA JANA 12:41 BW - co zobaczył Izajasza ? , tak jak napisał Jan , zobaczył chwałę PANA JEZUSA - cały 6 rozdział Księgi Izajasza pokazuje PANA JEZUSA.
 W Izajasza 6:3 , 6:5 i 6:12 PAN JEZUS nazywany jest YHVH


                        PAN JEZUS na GÓRZE OLIWNEJ


inny przykład : "Potem wyruszy Pan (YHVH) i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. (4) Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu" KSIĘGA ZACHARIASZA 14:3-4 - słowo PAN to YHVH -  chodzi o PANA JEZUSA i Jego walkę w dniu powrotu. 
Na potwierdzenie tego że nasz PAN i BÓG powróci na Górę Oliwną mamy relacje z Dziejów Apostolskich, które mówią że tak jak PAN JEZUS wstąpił do nieba z Góry Oliwnej tak samo powróci :

"i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. (12) Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną " - Dzieje Apostolskie 1:11-12 BW

znowu mamy potwierdzenie ze YHVH użyte w 14 rozdziale odnosi się do PANA JEZUSA.

Przykładów na BOSKOŚĆ PANA JEZUSA równą OJCU jest więcej, ale o tym w następnej części jak PAN JEZUS pozwoli.

Pamiętajcie, że jeśli odrzucicie boskość JEZUSA CHRYSTUSA to nie będziecie mieć z NIM relacji, społeczności. Bez tego się usycha, ginie .... 
piątek, 30 grudnia 2016

Milion Polaków umrze przed 2020 rokiem

Ziarenka piasku w klepsydrze lecą ... tak jak dzień za dniem ... Nawet jeśli jesteś młody, zdrowy, bogaty, na wysokim stanowisku, z wielkimi znajomościami -  i tak dalej ... - to też możesz być pośród tego miliona.  Przeczytaj całość i zastanów się, przed nowym 2017 rokiem gdzie zmierzasz ... 


Zamiarem tego wpisu nie jest strach, ale zastanowienie się, refleksja ... czas tak szybko mija ... człowiek tak szybko przemija ... a większość zaślepiona głupstwami, marnościami lub w gonitwie za grzechami, pożądliwościami, mamoną ... 

Tytuł postu - może kojarzyć się z jakimś wielkim kataklizmem naturalnym, czy wielką wojną, ale nic z tych rzeczy. W latach 2013-2015 również umarło ponad milion osób w Polsce. 

Ta liczna może szokuje, zatrważa - ale tak już jest, oby wyciągnąć dobre wnioski, zastanowić się nad sobą, swoim życiem sensem życia, nad swoim postępowaniem i za czym biegnę, co jest dla mnie najważniejsze i co się będzie liczyło gdy umrzemy ... 

W 2013 roku zmarło w Polsce 387 tysięcy osób.
W 2014 roku zmarło w Polsce 372 tysiące osób.
W 2014 roku zmarło w Polsce 394 tysiące osób. W sumie : ponad milion 150 tysięcy osób - 1150000 osób.  


--- po co żyję ??

--- jaki sens ma życie ??

--- skąd się wzięło życie ??

--- czy jest ktoś kto pokonał śmierć ??

--- co będzie ze mną po śmierci ?? robactwo, bakterie gnilne czy raj ??

--- jeśli raj to jak tam wejść ?? 


Główny Urząd Statystyczny : " od 2003r. wystąpił jej  powolny wzrost –liczba zgonów wahała się od 365  do 380  tys. rocznie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat natężenie zgonów w Polsce nie zmienia się istotnie, tempo  wzrostu jest niewielkie i w miarę jednostajne. "

                     
                      OKOŁO 100 TYSIĘCY rocznie UMIERA na RAKA


25 % zgonów spowodowanych jest nowotworami. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-kolejce-po-zycie-rocznie-umiera-w-Polsce-100-tys-chorych-na-nowotwory,wid,16382444,wiadomosc.html?ticaid=1185ac : " Rocznie diagnozuje się około 140–160 tys. nowych zachorowań na nowotwory. 100 tys. chorych umiera. "


W 2011 zdiagnozowano 144 tysiące nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2011 na nowotwór zmarło 92, 5 tysiąca osób. 

W 2012 zdiagnozowano blisko 153 tysiące nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2012 na nowotwór zmarło 91 tysięcy osób. 

W 2013 zdiagnozowano 156,5 tysiąca nowych przypadków nowotworów złośliwych. 
W 2013 na nowotwór zmarło 94 tysięcy osób. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html
_____________________________________________________________


                      DWIE OPCJE : PAN //ZBAWICIEL albo SĘDZIA


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/wspomnienia-przemina-madre.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html


Nie zabierzemy do grobu żadnych wspomnień, ale staniemy przed SĘDZIĄ lub ZBAWICIELEM i PANEM. Albo wybierzemy służbę grzechu, pożądliwości, marności - nazywaną błędnie " korzystaniem z życia" o "kolekcjonowaniem wspomnień".  ALBO - wybierzemy służbę TEMU, który stworzył życie, daje nam wzrok, słuch i kolejne dni. KTÓRY uniżył się z miłości i wycierpiał straszną śmierć za grzechy świata, ku zbawieniu tym, którzy uwierzą MU. 

Grzech nie daje pokoju ducha, szczęścia ale wyniszczenie. Nadejdzie śmierć o kto żył dla grzechów, dla siebie a nie Zbawiciela - ujrzy GO ale nie będzie się radował. Co wtedy powie ?? Warto było wybrać zło ?? 
Dopóki się żyje można przyjść do Zbawiciela, wyznać grzechu, odwrócić się od nich, prosić o wyzwolenie z chodzenia w nich, dostąpić odpuszczenia, zbawienia. Po śmierci jest za późno.

Kto mądry niech wybierze to co mądre a nie to co spraw, że stanie przed SĘDZIĄ a nie ZBAWICIELEMkto pełni wolę Bożą ten z każdym dniem jest bliżej wieczności bez względu na to co go spotka. Choćby miał umrzeć w 2017 roku to jeśli pełni wolę Bożą będzie trwał na wieki, zmartwychwstanie. Między innymi :  Ewangelia Jana 11:23-28, 1 list apostoła Jana 2:17, Ewangelia Mateusza 7:21-23


" Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

16 Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata.
17 A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki." - 1 list apostoła Jana 2:15-17 UBG" Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. " - Ewangelia Mateusza 7:21 UBG

                                            NIEWOLA  LĘKU


ZBAWICIEL przyszedł aby m.in wyzwolić nas z niewolniczego, paraliżującego lęku przed śmiercią : " Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;

15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:14-15 UBG" A mówię wam, moim przyjaciołom: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić.  " - Ewangelia Łukasza 12:4 - gdyby to nie było dostępne to Zbawca nie mówiłby aby się nie bać. 

W ludziach nie ma tej wolności od niewolniczego lęku przed śmiercią. 
Normalną rzeczą dla upadłego człowieka jest niewola lęku przed śmiercią. Ta wolność musi przyjść z zewnątrz, od TEGO który dał, daje życie i pokonał śmierć i zniszczy ją w przyszłości. 


Apostołowie uciekli gdy przyszli ci, którzy pojmali Pana. Ale później ci sami apostołowie napełnieni duchem z odwagą głosili Chrystusa przed arcykapłanami, którzy mieli udział w zabójstwie Zbawiciela ..... " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu.

8 Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga;" - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:7-8 UBG


Potrzebujemy wierzyć, że PAN dokonał wszystkiego na Golgocie i zobaczyć w tym - być pewnym BOŻEJ MIŁOŚCI - " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17 W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował." - 1 list Jana rozdział 4

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.html


Lęk przed śmiercią, to tak na prawdę lęk przed spotkaniem z BOGIEM - człowiek wie, że nie raz zawinił i boi się tego spotkania. Nie zna drogi odpuszczenia, zbawienia. 
Nie zna BOGA MIŁOŚCI, nie ma BOGA OJCA za swojego OJCA, a równego OJCU - SYNA nie zna, nie wierzy że umarł za Jego grzechy i zapłacił w całości. Nie uznał GO swym Zbawicielem i PANEM. Dopóki jednak żyje ma szansę, ALE W SWEJ WOLNEJ WOLI nie może wybierać buntu, grzechów.


KTO NIE ZNA SYNA, NIE ZNA i OJCA, BO SYN OBJAWIŁ JAKI JEST OJCIEC. A człowiek boi się tego co nieznane dla niego. 
Boi się tego spotkania z tym dla niego : "nieznajomym Bogiem". Ale dlaczego całe życie nie chciał go szczerze, z całego serca poznać i pełnić Jego wolę ?? Przeważnie powodem tego jest miłowanie grzechów, pożądliwości - Ewangelia Jana 3:20-21.Niewola lęku przed śmiercią sprawia, że człowiek na przykład - nawet grzechami próbuje się wyratować przed nią - np zdradzając innych, kradnąc w czasie głodu, idąc na wojnę aby uniknąć kary za odmowę, zabija kogoś aby coś zdobyć, daje łapówki za coś, wypiera się Zbawiciela jako jedynej drogi. Zapiera się na inne sposoby, kompromisy Zmartwychwstałego i robi inne grzechy aby ratować siebie.                    JEST NADZIEJA, POKÓJ DUCHA NAWET NA ŁOŻU ŚMIERCI

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

Ratunek jest w JEZUSIE - ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwych religiach i zwodniczych organizacjach, ruchach religijnych jak rzymski katolicyzm czy m.in organizacja Świadków Jehowy i innych


,, Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; (29) i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd " - Ewangelia Jana 5:28-29 Biblia Warszawska - Chrystus mówi o dobru i złu wg Bożego standardu, bo Bóg ustalił co jest dobre i co złe. Boża wola i to co złe jest w oczach Bożych ukazane są  w jedynej natchnionej księdze czyli w Biblii. 
Dobro o którym mówił Chrystus to dobro czynione przez ludzi narodzonych na nowo w mocy obiecanego ducha obiecanego przez uwierzenie że JEZUS umarł za nich, ich grzechy i Zmartwychwstał, ŻYJE. Uznali GO swym PANEM i Zbawicielem. Nie jest to jakieś tam "dobro" ustalane przez ludzi, przez świat ale dobro wg standardu pokazanego w Chrystusie i Biblii. 


" Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. 24 Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. 25 I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. " - Ewangelia JANA 11:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


" Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych." - Księga Izajasza 26:19 Biblia Warszawska

,,A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. 14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. 15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami." - 1 list do Tesaloniczan 4:13-18 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska


NIECH PAN ZMIŁUJE SIĘ NAS NAMI - NAPEŁNIA NAS SWYM DUCHEM. TRZYMA Z DALA OD TEGO CO GO GASI, A PROWADZI, ZACHĘCA DO TEGO CO GO ROZNIECA np : ... modlitwy, chodzenia z PANEM, kontemplacji nad Pismem, spotkań ze zdrowymi braćmi i siostrami... 


Nikt z nas nie wie ile zostało mu czasu, więc mądrze idźmy z PANEM.


Wiemy że ciało niszczeje, przemija i nikt jeszcze tego nie pokonał oprócz bezgrzesznego Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA, który dał niezawodną obietnicę chwalebnych ciał. 

Poza NIM nie ma nadziei na życie wieczne, odpuszczenie grzechów ... tylko ON jest " DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM " - Ewangelia Jana 14:6
http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/raj-czy-gehenna-dokad-biegniesz-2008-rok.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/athanasia-chrzescijanie-beda-miec-nowe.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html
czwartek, 29 grudnia 2016

twoje życie się zawali jeśli położysz nadzieje w polityce, przywódcach, marnościach
                             NIE POKŁADAJ NADZIEI W SOBIE, NIE POLEGAJ NA SOBIE


" Kto ufa własnemu sercu, jest głupi " - Księga Przysłów Salomona 28:26 UBG

" Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.
6 Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.7 Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła." - Księga Przysłów Salomona 3:5-7 UBG

" Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 1:9 UBGUfaj CHRYSTUSOWI. Uwierz, że zapłacił w całości na krzyżu za grzechy twoje i moje. Nie można swoimi "dobrymi uczynkami" wypracować sobie uniewinnienia, wejścia do raju : " Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść: " - Łukasz 18:9 UBG - nie można myśleć takimi kategoriami : " tyle zrobiłem dla BOGA będę zbawiony " - to błędne myślenie. 
Prawidłowe jest takie : BÓG uniżył się na 33 lata do poziomu człowieka i oddał swoje życie za mnie, za moje grzechy - przestępstwa i zmartwychwstał ku usprawiedliwieniu, zbawieniu. Tyle zrobił dla mnie abym był zbawiony - zaufam MU, uwierzę MU, JEGO miłości. Uwierzę Jego słowom : " Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne " - ma już o będę Go prosił aby napełniał mnie swym duchem i utrzymał mnie w tym życiu wiecznym do końca mych dni ... 


Ile razy zawiedliśmy się na sobie ??

Ile razy popełniliśmy błędy, pomyliliśmy się ?? 


W drobnych rzeczach zdarzają się nam pomyłki, więc czy nie lepiej we wszystkim, a szczególnie w kwestii zbawienia, nieśmiertelności w raju z CHRYSTUSEM i OJCEM - położyć w NICH całą nadzieje, zaufanie ?? 

Jakie nasze błędy, jakie często tragiczne wybory mają nas przekonać ?? UFAJMY EMMANUELOWI a nie sobie bo : " Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute " - Księga Jeremiasza 17:9 Biblia Warszawska...... zaufać sobie, polegać na sobie to tak jak próbować przejść nad przepaścią mostem linowym - którego liny są przeżarte, zgniłe i ledwo, ledwo się trzymają na lekkim wietrze ... malutki ciężar je zerwie ...

Polegać na swojej inteligencji, swoich siłach to tak jak zbudować dom bez fundamentu, lub nie użyć betonu na fundament ale użyć prochu, popiołu ... Taki dom się zawali. My jesteśmy popiołem, prochem więc nie ufajmy, nie polegajmy na sobie ale na tym, który jest SKAŁĄ - na ZMARTWYCHWSTAŁYM - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/biblia-obala-urzad-papieza-czesc-1.html

" Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem " - Genesis, Księga Rodzaju 18:27 BW


" Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie " - Galacjan 6:3 UBG


                 NIE POKŁADAJ NADZIEI w POLITYCE, PRZYWÓDCACH, BOGATYCH  i innych ludziach

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/nienawisc-wrogosc-rowniez-wobec-wadcow.html


" Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.

4 Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.

5 Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu;
6 Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki;" - Psalm 146:3-6 UBG - każdy człowiek jest tchnieniem, marnością która dziś jest i dziś jej może nie być ... z drugiej strony jest TEN, który jest NIEŚMIERTELNY, NIEZNISZCZALNY - który stworzył wszystko o JEGO moc oraz mądrość nie mają końca. 

Po co składać nadzieję w prochu o imieniu Dominik, na prochu zwanym papieżem, na prochu nazywanym księdzem, pastorem. Na prochu jakim są wydawcy Strażnicy Świadków Jehowy lub po co słuchać ich organizacji, która jest tworem prochu. Po co w innych organizacjach i ludziach, a nie w tym który jest doskonały w miłości, dobroci, sprawiedliwości, mądrości, mocy, sile ... 

Po co pokładać nadzieję w ludziach władzy, w bogaczach, i innych ?? Proch jest prochem. " Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.9 Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach." - Psalm 118:8-9 UBG

" Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka " - Psalm 60:11 UBG

" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! " - JEREMIASZ 17:5 BW

"Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. (2) Wyruszają hen do Egiptu, nie radząc się moich ust, aby oddać się pod opiekę faraona i szukać schronienia w cieniu Egiptu. (3) Lecz opieka faraona narazi was na wstyd, a szukanie schronienia w cieniu Egiptu na hańbę " - Izajasz 30:1-3 BW

" Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach! Bo za co można go uważać? " - Izajasz 2:22 BW


                             NIE W BRONI, ani WOJSKU itp


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html
" Nie wybawi króla liczne wojsko ani nie ocali wojownika wielka siła.
17 Koń jest zwodniczy w wybawieniu, nie ocali swą wielką siłą " - Psalm 33:16 UBG - również kto na sile militarnej, broni pokłada nadzieję zawiedzie się, upadnie :

" Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga.8 Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się." - Psalm 20:7-8 UBG

"  Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; 7 Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą." - psalm 44:6-7
"  Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana " - Izajasz 31:1 BW

                           NIE POKŁADAJ ZAUFANIA, NADZIEI w PIENIĄDZACH i MATERIALNYCH RZECZACH


" Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. " - Ewangelia Łukasza 12:15 UBG

Mój BÓG nie potrzebuje pieniędzy, aby pomóc, uratować, doradzić, wesprzeć itd. 
Komu prędzej pomoże - temu kto ufa MU bezgranicznie, czy temu który ufa trochę JEMU i trochę skarbom ziemskim ?? : 


" Kto ufność pokłada w swych bogactwach, ten upadnie" - Księga Przysłów Salomona 11:28 UBG

Pokładanie nadziei w pieniądzach to nie tylko problem wielu bogatych, ale również wielu biednych. Biedny też może uważać że w bogactwach może być bezpieczny, szczęśliwy i zaczyna gonić za nimi, pragnąć ich, pożądać, oddawać im swe serce itd ... " I zdumieli się uczniowie jego słowami. Lecz Jezus znowu powiedział: Dzieci, jakże trudno jest tym, którzy ufają bogactwom, wejść do królestwa Bożego! " - Ewangelia Marka 10:24 UBG


" Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami ...... Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. " - 1 Tymoteusz 6:11,17 UBG" Ci, którzy ufają swym bogactwom i chlubią się swym wielkim dostatkiem;7 Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu " - Psalm 49:6-7 UBG - odpuszczenia grzechów, zbawienia nie można sobie kupić za pieniądze. Choćby się miało cały świat to nigdy nie wystarczy. Bezcenna krew Zbawiciela tylko i wyłącznie daje to ... 

 " Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem: Tyś ufnością moją, (25) jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką .... to byłby występek karygodny, bo bym się zaparł Boga na wysokości " - Hiob 31:24-25,28 BW" Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją siłą, ale ufał swym wielkim bogactwom i umacniał się w swojej nieprawości. " - Psalm 52:7 UBG

" Nie pokładajcie ufności w ucisku ani nie łudźcie się grabieżą; jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. " - Psalm 62:10 UBG

NIE BYĆ JUDASZEM :http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/zmieniona-perspektywa-nie-narzekaj.html

                                NIE POKŁADAJ NADZIEI, ZAUFANIA W RELIGIACH, FILOZOFIACH Ratunek jest w ŻYWEJ wszechmogące, doskonałej w miłości - OSOBIE -- a nie w martwych religiach i zwodniczych organizacjach religijnych... 
" Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem " - Ewangelia Jana 14:6a Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mahomet, Budda, Maryja czy ktoś inny nie żyli bezgrzesznie jak Chrystus i nie oddali swego życia jak Jezus za nasze grzechy. Nie ma do OJCA, do raju, do przebaczenia innej drogi jak zmartwychwstały wszechmogący Chrystus - Dzieje Apostolskie 4:12 i inne ... 

                    CAŁE ZAUFANIE tylko WE WSZECHMOGĄCYM JEZUSIE CHRYSTUSIE i JEGO OJCU


Psalm 02:12 , Psalm 4: 5 , Psalm 34: 8 , Psalm 84:12 , Psalm 62: 8 , Psalm 37 , Psalm 28: 7 , Psalm 56:3,11 , Psalm 36: 7 , Psalm 57: 1 , Psalm 61: 4 , Psalm 13: 5 , Psalm 32:10, Psalm 18: 2 , Psalm 11: 1 , Psalm 33: 20-21 , Ps 143: 8 , Psalm 7: 1 , Psalm 9:10 , Ps 125: 1 ....... i wiele innych tak z Pism staro jak i nowotestamentowych. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html

środa, 28 grudnia 2016

Prawdziwa gwiazda - jak nią zostać aster
" Biada światu z powodu zgorszeń! [ skandalon - grecki strong 4625 ] " - Ewangelia Mateusza 18:7a UBG - 

Żyjemy w takim świecie, że przeważnie w świetle fleszy, na czerwonych dywanach, "na świeczniku" są osoby, które szokują swoim zachowaniem, ubiorem, stylem życia - aby ci którzy chcą być znani jak oni - naśladowali ich zachowania, ubiór, poglądy życiowe. 

Trend jest taki, że im większa głupota, albo im więcej skandali i golizny -- TYM WIĘKSZA - " GWIAZDA ", tym większy CELEBRYTA. 

Celowo na świecznik stawia się ludzi którzy szokują zachowaniem i wyglądem - wszystko po to aby rzesze ludzi zaczęły naśladować ich zachowania i w ten sposób postępuje demoralizacja i upadek. Z jednej strony rzesze są przyzwyczajane do zła, tak że po czasie nie robi na nich wrażenia i sami często zaczynają tak postępować bo chcą "kariery" - są przekonani że aby być jak "mass medialne gwiazdy" sławę i pieniądze to muszą zniżyć się do ich kreowanego lub go przebić jeszcze gorszym zachowaniem.


Jeśli ktoś chce zrobić "karierę" jak większość celebrytów, gwiazd ten będzie naśladował ich skandale, grzechy, ale to nie wyjdzie mu na dobre. Naśladować zgorszenia, promować grzechy dalej to droga na zatracenie dla siebie i innych.


trend bezbożnego świata : im więcej grzechów, wyuzdania, nagości - tym więcej zainteresowania medialnego i ludzkiego. Większość ludzi leci do grzechów, brudów, plotek, głupstw, marności jak ćmy do światła.


Jaka większość ludzi - takie gwiazdy. Bez ludzkiego zainteresowania wszystko to umarłoby śmiercią naturalną. 
Gdyby ludzie nie oglądaliby filmów, seriali, programów z nimi, to te gwiazdy wyparowałyby w niebyt. Gdyby nie słuchali ich muzyki, ich innej twórczości - nie byliby na świeczniku.


Gwiazdy bezbożnego świata trwają co najwyżej kilkadziesiąt lat, ale prawdziwa gwiazda trwa i będzie trwała na wieki :

" Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną." - Objawienie Jana 22:16 UBG

Kto naśladuje GWIAZDĘ JASNĄ PORANNĄ - WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA CHRYSTUSA - sam będzie gwiazdą i będzie trwał na wieki :

" Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne " - Księga Daniela 12:3 Biblia Warszawska - żeby innych prowadzić do sprawiedliwości, trzeba uwierzyć Zmartwychwstałemu, i uwierzyć w JEGO dzieło, jego obietnicy wody żywej - ducha świętego - mocy z wysokości. 

"kariera " przez grzech, w grzechu i ku marnościom to głupstwo - " Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie? " - Łukasz 9:25 UBG


Lepiej wybrać Chrystusa, czynić w NIM - dzięki NIEMU sprawiedliwość i przez dawać innym dobry przykład, świadectwo - " a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne "


Prawdziwe gwiazdy będą wiecznie, nieskończoność. Prawdziwa " kariera " jest w Chrystusie. W uwierzeniu MU, że umarł za nasze grzechy i że zmartwychwstał. A jak już wiem, że ŻYJE to trwam w NIM, idę za NIM. Polegam na NIM, wiem że potrzebuję jego ducha,jego mocy bo w NIM jest to co nam potrzebne, a czego w nas nie ma. 


Różnych grzechów, skandali, szokujących rzeczy - przekraczających kolejne granice będzie więcej i więcej. Uważajmy aby nie przyjąć do swego życia jakichś złych światowych zachowań. I aby nie dawać powodu do upadku, do zgorszenia - braciom i siostrom. 


Najbezpieczniej iść za PANEM, nie za relidijnymi organizajami. Za PANEM - nie ludźmi - a to wymaga wiary, bo od kołyski nas uczono aby pokładać zaufanie w papieżu, księżach i szeregu innych ludzi ....  - " Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12 UBG

" Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności." - 1 list Jana 1:5 UBG

" Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności " - Ewangelia Jana 12:46 UBG


" Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. " - Mateusz 4:16 UBG


" Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości " - Efezjan 5:8 UBG


" Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie; " - Filipian 2:15 UBG - we wszechmogącym Chrystusie, który dał siebie za nasze grzechy - jest prawdziwe światło, bycie prawdziwą gwiazdą, która nie zgaśnie nawet przez śmierć, bo zmartwychwstanie.

Kto w NIM nie trwa, nie idzie przez życie z NIM jest ciemnością a nie gwiazdą. Czerwone dywany, flesze, media i cała ta machina przeminie, zginie ... " Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość " - Mateusz 13:41 UBG


" Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, Powstanie berło z Izraela, I roztrzaska skronie Moabu, Ciemię wszystkich synów Seta. " - Księga Liczb 24:17 BW - ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS - TO PRAWDZIWA GWIAZDA i oby wszyscy JEMU ufali i szli z NIM, TRWALI W NIM..... ON jest JEDYNĄ  NADZIEJĄ PONAD TO KRUCHE ŻYCIE i CORAZ GORSZE, ZDEGENEROWANY ŚWIAT. ON STWORZYŁ ŻYCIE, JEST ŻYCIEM I TYLKO ON MOŻE DAĆ ŻYCIE WIECZNE - żadna światowa oferta nie dorówna temu, nikt nie zaoferuje lepszej przyszłości ... 

kto idzie za grzechami, a nie za Zmartwychwstałym wybiera zatracenie : 
" I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki " - 1 list apostoła Jana 2:17 Biblia Warszawska


 " Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą " - Księga Izajasza rozdział 60 werset 2 Biblia Warszawska
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html : -- fragment - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/sprzedaja-nieskonczony-skarb-za-80.html : -- fragment


" Człowieku kimkolwiek jesteś - poświęć 5 minut i przeczytaj co tu jest zawarte. Zastanów się dokąd idziesz, jaki sens ma życie. Skąd wzięło się życie, wszechświat. Dokąd zmierzam. Czy będę miał nadzieję w godzinie śmierci ...


Do grobu nie zabierze się wspomnień - jak przed narodzinami nie było nas i nie mamy wspomnień sprzed narodzin, tak samo w chwili śmierci wspomnienia zginą, aż do momentu zmartwychwstania. 

Czas szybko mija, a życie jest kruche - śmierć może nadejść w każdej chwili. Co dziennie umierają tak zdrowi jak i chorzy, młodzi i starzy, biedni i bogaci.


 Wybranie góra 70-80 lat życia dla grzeszenia, fałszywego korzystania z życia i złudnego zbierania wspomnień, które przeminą, a odrzucanie wspaniałej wieczności to tak jakby bezcenny, nieskończony skarb (życie wiecznie - nie 1000 lat, nie miliard lat, ale życie bez końca w nowych, niezniszczalnych ciałach z kochającym Bogiem wśród niewysłowionych wspaniałości) sprzedać za 70-80 złotych (70-80 lat życia)...... Marna to transakcja, ale m.in bunt i niewiara spowodowana umiłowaniem grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata sprawia, że większość nienawidzi Jezusa Chrystusa lub gardzi Nim nie żyjąc z Nim w żywej, codziennej relacji, nie chcą być uczniami : "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska 


nie można miłować grzeszenia, trzymać się go a nie pogardzać wtedy Chrystusem lub nienawidzić GO - NIE MOŻNA DWÓM PANOM SŁUŻYĆ - " Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie " - Ewangelia Mateusza 6:24 UBG " 


poniedziałek, 26 grudnia 2016

Wulgaryzmy - cztery powody dlaczego nie powinieneś ich używać

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html - W jednym z komentarzy z tego artykułu jakiś wierzący skomentował używając brudnego słowa - cytuję : 
" Zajebisty artykuł. Wielkie dzięki zioomek " -- chodzi o pierwsze słowo. Zacytowałem wypowiedź ponieważ to słowo dzisiaj coraz częściej nie jest uznawane za wulgaryzm a powinno, bo jest wulgarne. Nie powtarzam tego słowa, ale jeśli mam zwrócić komuś uwagę to musiałem zacytować tą wypowiedź żeby było wiadomo o co chodzi. 

Słowo to nie przystoi uczniowi Zmartwychwstałego Zbawiciela, nie powinno wychodzić z jego ust.

" Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. " - Ewangelia Mateusza 12:36 UBG

- uważajmy co mówimy

- uważajmy jak mówimy

- uważajmy aby wiedzieć kiedy mówić, a kiedy milczeć
1 )             LUDZIE NIE UŻYWAJĄ GO - PRZED DYREKTOREM W PRACY, W SZKOLE, W URZĘDACH- a) Jeśli się szuka pracy i idzie na rozmowę kwalifikacyjną to nikt nie używa wulgaryzmów, nikt nie używa tego słowa z artykułu o spowiedzi usznej. Nikt nie używa tego słowa zachwalając swoją osobę w swoim CV. Jeśli ktoś twierdzi, że to nie wulgaryzm, to używając tego słowa w rozmowie czy w CV - na pewno może zapomnieć o pracy, o którą się stara.

- b) Jeśli przełożony w pracy wzywa kogoś na rozmowę - to rzuca nikt nie "rzuca mięsem".
Nie używa wulgaryzmów do przełożonego. Nikt nie zachwala przełożonego tym słowem, które dziś coraz częściej nie jest używane za wulgaryzm. Na pewno tak nie mówi, ale używa innego słowa np : " jest pan/pani dobrym dyrektorem/dyrektorką , kierownikiem/kierowniczką ". Nie używa tego słowa, bo bardzo dobrze wie, że jest ono brudne, wulgarne, niestosowne. Więc niech nie używaj go też w innych miejscach i w rozmowach z innymi ludźmi. 


- c) Idzie ktoś w jakiejś sprawie do urzędu i na pewno nie używa tam wulgaryzmów Dobrze wie dlaczego tam go nie używać. A gdzie jest przyzwolenie aby używać go w innych miejscach ?? Nie ma takiego przyzwolenia od Stwórcy. Nie po to dał usta aby błoto z niego wychodziło, słona woda. 

- d) W szkole przed dyrektorem, nauczycielami też to słowo nie jest mile widziane i nikt swobodnie go nie używa i nikt nie przyzwala na używanie go. 


- e) Idzie ktoś na rozprawę sądową i na pewno nie używa tam przed sędzią wulgaryzmów


2)      NAŚLADOWCY BOGA,  BÓG NIE UŻYWA WULGARYZMÓW


Z ust PANA JEZUSA nie wychodzą brudne słowa, wulgaryzmy, nieprzyzwoite słowa. 

W czystej mowie również mamy naśladować BOGA. Nie po to dał nam dar mowy - aby ohydne, brudne, nieprzyzwoite słowa wychodziły z naszych ust.
 Z Bożych ust nie wychodzą żadne wulgaryzmy, brudne słowa. Z naszych też nie powinna wychodzić głupia mowa, złośliwa mowa, nieprzyzwoite żarty


" Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie " - Ewangelia Mateusza 5:48 UBG

" Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;

16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. " - 1 list apostoła Piotra 1:15-16 UBG" Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci " - 1 list do Efezjan 5:1 UBG

"  Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. " - 2 Tymoteusz 3:16-17 UBG


" także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie " - Efezjan 5:4 BW3 )         "NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA ", " WY JESTEŚCIE ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA"


Jeśli chodzimy w grzech, jeśli naśladujemy świat - to nadal jesteśmy z tego bezbożnego świata. Nadal jesteśmy ciemnością. 


Jeśli mówimy jak ludzie tego świata - jeśli używamy brudnych słów jak oni. Jeśli popełniamy grzechy języka, o których tyle mówi Biblia to nie różnimy się od świata. 

Jeśli opowiadamy nieprzyzwoite rzeczy lub śmiejemy się z wulgarnych, nieprzyzwoitych żartów, opowiastek to dalej jesteśmy ciemnością." Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
15 Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. 
16 Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie." - Ewangelia Mateusza 5:14-16 UBG - gdy chodzimy w grzechach, w tym różnych grzechach języka - to nie ma co świecić. Jesteśmy ciemnością, tak jak chodzący w grzech świat, które co najwyżej ma tylko religijne opakowanie na sobie, ale nie ma życia Chrystusowego. 

 " Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym." - Efezjan 4:29 UBG


" Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. " - Kolosan 3:8 UBG" A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga " - Rzymian 12:2 UBG

o fałszywych prorokach : " Oni są ze świata, dlatego mówią o świecie, a świat ich słucha " - 1 list Jana 4:5 UBG ...... " Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. " - Biblia Warszawska4)                     CHRYSTUS  ROZLICZY  ZE SŁÓW


Wypowiadane słowa są rejestrowane w BOŻYCH rejestrach. 

PAN rozliczy ze słów, więc prośmy GO, aby dawał nam tylko czyste i dobre, prawdziwe słowa. Takie które są ku JEGO chwale i ku chwale OJCA i ku dobru, zbudowaniu słuchających, a nie zgorszeniu ich. 
Aby dawał nam słowa za które dostaniemy pochwałę ... " proście a będzie wam dane "


Wypowiadamy słowa prawdy, słowa dające zbudowanie, pocieszenie czy napomnienie - ale nie z powodu aby "zapracować" sobie na Zbawienie, ale dlatego że PAN JEZUS już nas zbawił i przemienił - gdy dał nam swojego ducha, dał nowe serce. 

Ja kiedyś miałem strasznie wulgarny, brudny, złorzeczący, pyszny - bezbożny język. Ale PAN zabrał ode mnie wulgaryzmy, zabrał brudy języka. Wiem, że grzechy języka są różne - ale wiem, że u PANA jest wyzwolenie, więc jak mi coś pokazuje np niepotrzebną mowę, mowę o marnościach czy coś innego - to przychodzę z tym do NIEGO.Co w sercu to wychodzi przez usta : " Sprawcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo.
34 Plemię żmijowe! Jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca mówią usta.35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.36 Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.37 Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony." - Ewangelia Mateusza 12:33-37 UBG - m.in przez słowa widać nowonarodzenie lub brak go.  

Słowa nie znikają - można nimi komuś pomóc, a można nimi kogoś zranić. 


Mowa dana nam została do komunikacji. Również do głośnego chwalenia PANA, dziękowania MU i głoszenia innym Ewangelii Krzyża, która jest furtką do Królestwa Bożego. 

Ktoś może nie używać wulgarnych słów, ale będzie używał języka do pustych rozmów, do zbędnych rozmów o marnościach i to też jest złe. 


Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na puste rozmowy o głupotach ??
Kto nam zezwolił aby dar mowy wykorzystywać na niebudujące rozmowy o marnościach, które np umysły braci i sióstr odwracają od tego co w górze, do pustych marności. Od Chrystusa do światowych rzeczy, lub przemijających - które rozpraszają. 

ZŁE są również jak :

- szyderstwo
- plotki
- obmowy
- fałszywe świadectwo
- powtarzanie niesprawdzonych rzeczy o kimś
- narzekanie
- wyzwiska
- nieuzasadnione krytykowanie
- opowiadanie sprośnych rzeczy
- kłamstwa
- i inne ... 


Jeśli będziemy używać brudnego języka i innych grzechów języka to nie damy dobrego świadectwa, ale utwierdzimy tylko innych w ich złej mowie i wystawimy się na skarżenia typu : 
 - " używasz takich słów a mnie chcesz nawracać ?? Sam się odwróć od zła " 
 - " nie mam się po co nawracać, nie różnimy się, jak ja klnę tak i ty, ja też wierzę w Boga "


" Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. " - List do Tytusa 2:8 UBG
" Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. " - 1 list Piotra 3:16 UBG

________________________________________________________________________________

JAKIE SERCE TAKA MOWA : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/jakie-serce-taka-mowa.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/efezjan-431-usuncie-to-aischrologia.html


 polecam też : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-4.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/agodnosc-to-nie-sabosc-ale-wielka-sia.html


" Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało." - list Jakub 3:2