Popularne posty

środa, 3 lutego 2016

chrześcijaństwo to nie religia ale nowe nadprzyrodzone życie od ChrystusaYoutube : " Film o chwale piękna Bożego stworzenia (HD). Bóg jest wspaniały! Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa " - https://www.youtube.com/watch?v=SJU85-6O4xghttps://www.youtube.com/watch?v=SJU85-6O4xg : "napełniaj mnie swoim duchem, bym czcił cie godnie mój Boże. Był w sercu miał i na ustach ... napełniłeś mnie swym duchem abym czcił cie godnie mój Boże ... twój Duch już nawadnia duch mego ... mam nadzieję żywą w Chrystusie, że twój duch będzie mnie nadal ożywiać ... " " Będę cię wywyższać, Boże mój, królu mój, i będę błogosławić twe imię na wieki wieków.
2 Każdego dnia będę cię błogosławić i chwalić twoje imię na wieki wieków.3 Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana.4 Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać twoje dzieła i opowiadać o twoich potężnych czynach.5 Będę wysławiać wspaniałość chwały twojego majestatu i twoje cudowne dzieła.6 I będą mówić o mocy twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać twoją wielkość.7 Będą wysławiać pamięć twojej wielkiej dobroci i śpiewać o twojej sprawiedliwości.8 Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny.9 Dobry jest PAN dla wszystkich, a jego miłosierdzie nad wszystkimi jego dziełami.10 Twoje dzieła będą cię wysławiać, PANIE, a twoi święci będą ci błogosławić.11 Będą opowiadać o chwale twego królestwa i mówić o twojej potędze;12 Aby oznajmić synom ludzkim jego potężne czyny i wspaniałą chwałę jego królestwa.13 Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. " - Psalm 145:1-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska PRAWDZIWE CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE RELIGIA - NIE RYTUAŁY, OBRZĘDY, MSZE, DIABELSKI PODZIAŁ NA "DUCHOWNYCH/ŚWIECKICH" i cała RESZTA "SYSTEMU" ... nie każdy kto mówi do Chrystusa : " Panie, Panie " - wejdzie do Królestwa - Mateusz 7:21-23. Ostrzeżenia przed martwymi duchowo ludźmi, mieniącymi się chrześcijanami to bardzo częsty temat Nowego Testamentu. 
PRAWDZIWE CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NADPRZYRODZONE, NOWE ŻYCIE CZŁOWIEKA, KTÓRE POCHODZI OD ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA, KTÓRY WZBUDZA JE UDZIELAJĄC SWEGO DUCHA PRZEZ WIARĘ W NIEGO. WTEDY ZACZYNA SIĘ TO NADPRZYRODZONE ŻYCIE. 
" Chrystus w nas nadzieja chwały " - Kolosan 1:27 ..." A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka." - 1 list Jana 3:24 BW 

Nie zagaśmy ducha, nie blokujmy go- http://mieczducha888.blogspot.com/2016/01/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.htmlpolecam zawsze i wszędzie o tym pamiętać, że prawdziwe chrześcijaństwo to nadprzyrodzone życie od Boga w człowieku. To różni prawdziwe chrześcijaństwo od różnych podróbek chrześcijaństwa. Tego nadprzyrodzonego życia, nie ma w żadnych religiach świata, w żadnych filozofiach, w żadnych organizacjach, czy tzw kościołach/zborach. Ale ono jest w Chrystusie - Pan napełnia tym duchem. Jego trzeba prosić : " Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. " - Ewangelia Jana 4:10 UBG 


" Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. " - Jan 4:14 UBG 

A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. " - Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie.2 Wysławiajcie Boga bogów, bo na wieki jego miłosierdzie.3 Wysławiajcie Pana panów, bo na wieki jego miłosierdzie;4 Tego, który sam czyni wielkie cuda, bo na wieki jego miłosierdzie.5 Tego, który w mądrości uczynił niebiosa, bo na wieki jego miłosierdzie;6 Tego, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo na wieki jego miłosierdzie;7 Tego, który uczynił wielkie światła, bo na wieki jego miłosierdzie;8 Słońce, aby panowało we dnie, bo na wieki jego miłosierdzie;9 Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, bo na wieki jego miłosierdzie.10 Tego, który poraził Egipt w jego pierworodnych, bo na wieki jego miłosierdzie.11 Tego, który wyprowadził spośród niego Izraela, bo na wieki jego miłosierdzie;12 Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, bo na wieki jego miłosierdzie.13 Tego, który rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki jego miłosierdzie;14 I przeprowadził środkiem Izraela, bo na wieki jego miłosierdzie.15 I wrzucił faraona z jego wojskiem w Morze Czerwone, bo na wieki jego miłosierdzie.16 Tego, który prowadził swój lud przez pustynię, bo na wieki jego miłosierdzie.17 Tego, który pobił wielkich królów, bo na wieki jego miłosierdzie;18 I zgładził potężnych królów, bo na wieki jego miłosierdzie;19 Sychona, króla Amorytów, bo na wieki jego miłosierdzie;20 I Oga, króla Baszanu, bo na wieki jego miłosierdzie.21 I dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki jego miłosierdzie;22 W dziedzictwo Izraelowi, swemu słudze, bo na wieki jego miłosierdzie.23 Tego, który w naszym poniżeniu pamiętał o nas, bo na wieki jego miłosierdzie.24 I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki jego miłosierdzie.25 Tego, który daje pokarm wszelkiemu ciału, bo na wieki jego miłosierdzie.26 Wysławiajcie Boga niebios, bo na wieki jego miłosierdzie. " - Psalm 136 UBG - zawsze pamiętajmy, że tak jak napisane w Księdze Hioba : " Bóg nigdy nie porzuca sprawiedliwego " - bądźmy sprawiedliwi, a nawet w najgorszych czasach, udrękach jakie by przyszły na nas nie będziemy sami, nie zostaniemy bez pomocy od Zmartwychwstałego, choć diabeł będzie atakował mówiąc, że zostaliśmy porzuceni 


Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
2 Niech to mówią odkupieni przez PANA, ci, których odkupił z ręki wroga;
3 I zgromadził z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa.
4 Błądzili po pustyni, po bezdrożnym pustkowiu, nie znajdując miasta, gdzie mogliby zamieszkać.
5 Byli głodni i spragnieni, aż omdlewała w nich dusza.
6 A gdy zawołali do PANA w swoim utrapieniu, uwolnił ich z ucisku;
7 I prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym mogliby zamieszkać.
8 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
9 Bo napoił spragnioną duszę, a głodną duszę napełnił dobrami.
10 Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem;
11 Bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego.
12 Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł.
13 A gdy wołali do PANA w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku;
14 Wyprowadził ich z ciemności i z cienia śmierci, a ich pęta rozerwał.
15 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i za cudowne dzieła wobec synów ludzkich.
16 Bo skruszył bramy miedziane i połamał żelazne zasuwy.
17 Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień.
18 Ich dusza brzydzi się wszelkim pokarmem i zbliżają się do bram śmierci.
19 A gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń.
20 Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.
21 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;
22 I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła.
23 Ci, którzy na statkach wyruszają w morze, handlujący na wielkich wodach;
24 Widzą dzieła PANA i jego cuda w głębinach.
25 Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie.
26 Oni wstępują aż do nieba i zstępują w głębiny, tak że ich dusza mdleje w niebezpieczeństwie.
27 Chwieją się i zataczają jak pijany, a cała ich mądrość zanika.
28 Gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z udręczeń.
29 Zamienia burzę w ciszę, tak że uspokajają się jej fale.
30 Wtedy oni weselą się, że ucichły; i tak przyprowadza ich do upragnionego portu.
31 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich.
32 Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu i w radzie starszych niech go chwalą.
33 Zamienia rzeki w pustynię, a źródła wód w suchą ziemię;
34 Ziemię urodzajną zamienia w jałową z powodu niegodziwości tych, którzy w niej mieszkają.
35 Pustynię zamienia w jezioro, a suchą ziemię w źródła wód.
36 I osadza tam głodnych, aby zakładali miasta do zamieszkania;
37 I obsiewali pole, sadzili winnice i zbierali obfity plon.
38 Błogosławi im tak, że bardzo się rozmnażają, i nie zmniejsza liczebności ich bydła.
39 Ale potem maleje ich liczba i upokorzeni są uciskiem, nędzą i utrapieniem;
40 On wylewa wzgardę na władców i sprawia, że błądzą po bezdrożach pustkowia.
41 Lecz podnosi nędznego z utrapienia i rozmnaża jego rodzinę jak stado.
42 Widząc to, prawi rozweselą się, a wszelka nieprawość zamknie swe usta.
43 Kto jest tak mądry, aby tego upatrywał i rozumiał litość PANA? " - psalm 107:1-43 UBG - sam przez swoją bezbożność byłem w utrapieniu i stanąłem na progu śmierci, ale zwołałem do Pana w swej niedoli i tak jak w psalmie wybawił mnie od śmierci, a następnie z utrapień, udręczenia. Chwała prawdziwemu Bogu - 1 list apostoła Jana 5:20. 

widzę naokoło jak bezbożność niszczy każdego który tak żyje - samowolnie, w grzechach, tym bardziej doceniam wielki skarb mi dany - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html

Wiele osób zwraca się do Chrystusa, dopiero gdy utrapienia osiągną wielkie rozmiary i gdy zajrzy im widmo śmierci. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc i sami gotują sobie cierpienia - tak było też ze mną, ale jest ratunek - jedyny ratunek w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu Bożym, Jego krwi po której świat depcze .... 


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/chasah-nadzieja-schronienie-i-zaufanie.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/batach-ufac-w-kazdym-miejscu-czasie-i.html
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz