Popularne posty

czwartek, 26 marca 2015

świat nie ma takiej miłości agape

http://niewstydzesiejezusa.blogspot.com/ - chciałem podziękować siostrze Ani i bratu Jarkowi - niech Pan i Bóg Jezus Chrystus wam błogosławi i udziela wszelkich swych darów, abyście obfitowali we wszystko co dobre i wytrwali do końca.
"Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
9 Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować.
12 Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha.
14 My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.
15 Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
16 My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17 W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.
18 W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.
19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
20 Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?
21 A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata." - 1 list apostoła Jana 4:7-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

W filmiku jest cytowany cały 4 rozdział z  Biblii Warszawska. 

Ludzie którzy narodzili się z Boga, wielu rzeczy już nie czynią, a wiele rzeczy są w stanie dopiero czynić po nowym narodzeniu. Jedną z tych rzeczy jest właśnie miłość, prawdziwa miłość która zawsze idzie w parze ze świętością, przykazaniami. Nie ma prawdziwej miłości bez przykazań i nauk Chrystusowych. 

                PRAWDZIWA MIŁOŚĆ  vs  FAŁSZYWA, OBŁUDNA MIŁOŚĆ

Światowa, obłudna, fałszywa miłość mówi że nie potrzebuje przykazań ale Bożą zawsze idzie w parze z przykazaniami, ze świętością. 

 Światowa miłość nie powie grzesznikowi, że źle czyni, że grzeszy i że jest na drodze do śmierci. Fałszywa miłość nie mówi prawdy, ale żyje w fałszywej tolerancji, aby nie "urazić" kogoś. Ale przymykanie oku na grzechy to nie jest miłość. A napominanie, karcenie w łagodności, w duchu Chrystusa jeśli ktoś żyje w grzechach to nie jest urażanie kogoś. Oczywiście ktoś może się urazić albo i obrazić, ale zrobi tak tylko ten, kto jest zwiedziony, albo jawnie kochający grzeszenie.  
"Lepsza jest jawna nagana, niż nieszczera miłość. (6) Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze" - Księga Przysłów Salomona 27:5-6 BW 

 Miłość którą mają ludzie narodzeni na nowo, dążący do uświęcenia nie jest produktem ludzkim, to nie są miłe słowa, miłe gesty bo takie rzeczy ma również wielu ludzi ze świata, wielu niewierzących lub ludzi religijnych ale Bożą miłość jest darem, jest z góry i wypływa z czystego serca i jak pisałem idzie w parze ze świętością, sprawiedliwością, czystością - ogólnie z przykazaniami Chrystusa i w Jego nauce. Zbawiciel Jezus Chrystus objawił idealnie na czym polega miłość. Patrząc na życie Jezusa Chrystusa widzimy wzór dla nas, wzór chodzenia w miłości Bożej. 
Światowa miłość może mieć piękne słowa, gesty czy różne działania ale nie wypływa z czystego serca, ani z czystego życia. Taką pseudomiłość będą mieć różni fałszywi prorocy. Nie będą dotykać tematu grzechu, ani nie będą wskazywać że Jezus Chrystus jest jedyną, wyłączną drogą do zbawienia.
Normą światowej miłości jest np mix pożądliwości i egoizmu - co muzyka, filmy, mass media i reszta nazywa błędnie miłością.

 "A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, (6) czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 1:5-6 BW 


Miłość Boża jest owocem ducha - Galacjan 5:22. Rozlana jest w sercach przez ducha który jest dawany w wierze w Zmartwychwstałego - Rzymian 5:5.


"Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. (2) Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. (3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (4) Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 list apostoła Jana 5:1-5 Biblia Warszawska
 " A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. (7) Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście. (8) A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (9) Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. (10) Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. (11) Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy" - 1 Jan 2:3-11 BW

 
" Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. (17) Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? (18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą." - 1 list apostoła Jana 3:15-18 Biblia Warszawska

 " Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę;
2 Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki.
3 Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości.
4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca.
5 A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali.
6 A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. " - 2 list apostoła Jana 1:1-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska                TRZY  RÓŻNE  STANY


1) OJCA i SYNA należy miłować z całego serca, duszy, myśli, siły 

2) Braci i siostry w żywej wierze w  zmartwychwstałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa - czyli narodzeni na nowo/ z Boga i dążący do uświęcenia -  tych należy miłować tak jak umiłował nas PAN JEZUS

3) Wszyscy pozostali ludzie nie są dziećmi Bożymi, nie są naszymi braćmi i siostrami ale należy tych wszystkich pozostałych ludzi, nawet wrogo ustosunkowanych, prześladowców itd miłować jak siebie samego. Wszyscy ci, mimo że nie są naszymi braćmi i siostrami to są jednak bliźnimi. I dopóki żyją mogą się prawdziwie nawrócić, uwierzyć i narodzić się na nowo i wtedy dopiero będą naszymi braćmi i siostrami i będą na drodze zbawienia, o ile w jej trakcie nie porzucą wiary, nie wrócą do grzeszenia, ale do końca zachowają wiarę, będą dążyć do uświęcenia.


"Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. 35 Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować " - Ewangelia Jana 13:34-35 UBG

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. 14 Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję" - Ewangelia Jana 15:13 UBG - jak Pan Jezus oddał życie za nas, tak Jego uczniowie jeśliby tego była potrzeba również powinni oddawać życie za braci i siostry - nie w sensie odkupienia grzechów ale jak Pryscylla i Akwila - Rzymian 16:4, czy Epafrodyt - list do Filipian 2:30 czyli w sensie służenia sobie w wierze i wzajemnej pomocy na drodze do wieczności.

"Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. " - 1 list apostoła Jana 3:16 BW


"Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania ........  Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. 24 Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca" - Jan 14:15, 23-34 UBG 

"Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich." - Jan 17:26 UBG 

Temat miłości o której mówi Biblia zawiera więcej różnych rzeczy. Między wiarą, nadzieją i miłością to miłość jest największa i będzie trwała bez końca - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 13:4-13. Nadzieja się wypełni gdy otrzymamy nieśmiertelność i nadejdzie nowe niebo i ziemia. Wiara już nie będzie potrzebna, bo będziemy widzieć OJCA i SYNA, ale miłość Boża będzie trwała zawsze. 
Warto prześledzić, zwrócić uwagę na biblijne odniesienia do miłości, bo ja tu poruszyłem tylko część tematu, ale z pewnością będę chciał wracać do tego arcyważnego tematu. 
Boża miłość zawsze idzie ze sprawiedliwością. Fałszywa idzie z grzechem."Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
2 I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3 I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.
4 Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;
5 Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego;
6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz.
9 Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy.
10 Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe.
11 Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce.
12 Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany.
13 A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian rozdział 13, UBG


2 komentarze:

 1. Dziekujemy Bracie za twoje wpisy sa bardzo budujace i wytrwaj w prawdzie do konca. Dziekujemy za twoja pomoc duchowa, bez Ciebie wzrost duchowy tak szybko by nie postepowal, wielu sprawach dales nam olbrzymie rady. Pan chcial bysmy "wpadli" na siebie, i mam nadzieje ze wpadniemy na siebie w Nowym Jeruzalem. Łaska Pana miech bedzie zawsze z Toba i wola Jezusa niech zawsze bedzie w twoim zyciu jak i naszym. Dobranoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ja sługą jestem tylko, to co ewentualnie dostaję to staram się przekazać, więc jestem niczym, bo sam nic nie osiągnąłem - wszystko dzięki łasce - dzięki której mogłem i mogę trwać przy Panu, mogłem i mogę czytać Biblie i wzrastać.

   "Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
   6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost.
   7 Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost.
   8 Ten zaś, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy.
   9 Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi; wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 3:5-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

   Paweł i apollos zrobili tyle ile dostali od Pana. Ja również nie zrobiłem i nie zrobię ponad to co otrzymałem czy otrzymam :) , więc wasz wzrost to nie nie ze mnie, ale z Pana Jezusa :)

   Napewno takie pokierowanie nie jest przypadkiem, bo w życiu chrześcijanina nie ma przypadków :)

   Obyśmy się spotkali w Nowym Jeruzalem a jeśli Pan zechce to może jeszcze tu w tym świecie. Trwajmy przy Panu każdego dnia, czyńmy to co słuszne w oczach Pana Jezusa przez ducha świętego, którego Pan Jezus udziela. I niech się dzieje Pańska wola, niech pokieruje nami i postawi nas tam gdzie przyniesie Mu to chwałę a nam wzrost lub okazję do składania świadectw i głoszenia Ewangelii, ukazywaniu ludziom że jest nadzieja, że życie nie musi być beznadzieją, bezsensem. Ze nie musimy być niewolnikami grzechu, ale możemy być sługami sprawiedliwości i obfitować w owoc ducha jak miłość, cierpliwość, łagodność, radość i pozostałe


   "Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości" - 2 list apostoła Jana 1:3 UBG

   ,

   Usuń