wtorek, 9 sierpnia 2022

Świadectwo prowadzenia CHRYSTUSA YHVH w ewangelizacji część XXXI - Zmartwychwstały PAN ZBAWICIEL błogosławi, rozmnaża czynienie Jego dobra, miłości, prawdy

 

Gdy czynimy innym Chrystusowe dobro, miłość, prawdę - to Wszechmogący ZBAWICIEL PAN Jezus Chrystus to błogosławi, rozmnaża. Dzisiaj poszedłem kupić pewne rzeczy dla pewnych osób oraz wyszedłem w jeszcze jednej sprawie którą obiecałem tacie. Były chwile że chciałem to odłożyć na jutro, ale ostatecznie odrzuciłem zwlekanie, lenistwo i zrobiłem to dzisiaj : "Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. (28) Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić" - Księga Przypowieści Salomona 3:27-28 BW

Idąc w celu zakupu pewnych rzeczy aby uczynić dobro BOŻE pewnym osobom - Wszechmocny BÓG pobłogosławił to wyjście, bo dane mi było spotkać różne osoby którym mogłem mówić o ZBAWICIELU PANU, o Jego zbawczej łasce oraz podzielić się swoim świadectwem jak mnie zbawił, umacnia i prowadzi. PAN postawił na drodze m.in. dwie kobiety z papierosami, w tym jedna była z dwójką dzieci. W supermarkecie Wszechmocny Dobry Pasterz dał spotkać dwie Ukrainki którym dałem broszurkę po ukraińsku - o BOGU Prawdziwym, o zbawieniu, biblijnej nauce. Pani kasjerce mogłem krótko powiedzieć o ZBAWCY, o swoim wypadku i o biblijnej nauce która nie ma nic wspólnego z sektami jak np. : organizacja Świadków J. czy rzymski katolicyzm. 

Wracając z supermarketu Zmartwychwstały BÓG pokierował inną drogą niż zamierzałem, ale ON wie co robi, nie myli się i nigdy nie pomyli. Był, jest i będzie Doskonały we wszystkim. Po drodze dał przechodzić obok przystanku gdzie ludzie czekali na Bus. Kilku kobietom mogłem opowiedzieć o BOŻYM zbawieniu w oparciu o swoje świadectwo i temat swojego wypadku. Wykazałem im jak i poprzednim osobom prawdę biblijną która rozmija się ze zwodniczym rzymskim katolicyzmem. Zachęcałem też do czytania Biblii. Dalej spotkałem pewnego mężczyznę który jest z własnego wyboru na wpół bezdomny. Nie raz już z nim rozmawiałem. Dziś mi powiedział m.in. że on wierzy w BOGA. Odpowiedziałem że diabeł też wierzy, ale nie jest posłuszny Słowu BOŻEMU. Mówił że ma Biblie. Powiedziałem żeby zechciał być posłuszny PANU Jezusowi, żeby zechciał czynić Jego przykazania, a ON - ZBAWICIEL da mu do tego moc, siłę, da mu wykonanie. 

Dalej dane mi było spotkać młodego mężczyznę który siedział i palił papierosa. Podszedłem, powiedziałem dzień dobry. Powiedziałem mu że nie chcę żeby umarł na nowotwór przez te papierosy, a dalej Mu mówiłem o PANU ZBAWICIELU który uwalnia ze złych zachowań i daje przebaczenie, daje nowe nadprzyrodzone duchowe życie. Okazało się że z kolegą rozdają jakieś rzymskokatolickie zaproszenia, wizytówki na jakieś maryjne, papieskie uroczystości. Trochę dalej stał ten kolega i za chwilę podszedł do mnie i również z nim rozmawiałem. Grzesznie odmówiłem przyjęcia tych rzymskokatolickich materiałów. Powiedziałem mu że jak czytam Biblię i porównuje do tego co naucza i czyni rzymski katolicyzm to widzę kompletnie dwa różne światy. Mówiłem m.in. że dawno temu w średniowieczu uszyli sobie specjalne szaty, nadali tytuły i wmówili ludziom że potrzebują ich i ich rytuałów, ceremonii do zbawienia. A tymczasem do zbawienia jest potrzebny sam ZBAWICIEL PAN Jezus Chrystus który chce mieć z człowiekiem osobistą społeczność, relację. Nad trumną mówią :nasz brat, nasza siostra" ale płać np. tysiąc, dwa. Wymieniłem kilka innych rzeczy i zgodził się ze mną. Powiedziałem mu wprost - że to nie jest Kościół, ale firma, korporacja, sekta. Opowiedziałem i jemu o swoim zbawieniu i wypadku. Powiedziałem że jestem w domowej społeczności, na wzór pierwszych chrześcijan. Zachęcałem do czytania Biblii i dałem im adres do swojego bloga, jakby chcieli się ze mną skontaktować. 

Dalej jeszcze PAN dał porozmawiać z dwoma mężczyznami - z jednym który siedział na ławce, a drugi trochę dalej na przystanku. Pozytywnie wysłuchali, zgodzili się z tym o czym im mówiłem o ZBAWICIELU PANU Jezusie Chrystusie, biblijnej nauce. To było dobre, owocne wyjście. Jedna starsza pani z papierosem jedynie odmówiła rozmowy, gdy spytałem czy mogę jej coś powiedzieć o paleniu. Odwróciła się od razu i szła dalej. Błogosławię ją, oby gryzło ją pytanie, co ten chłopak w chrześcijańskiej bluzie chciał mi powiedzieć. Oby szukała szczerze BOGA, a PAN Jezus Chrystus i OJCIEC Niebiański dadzą się jej poznać, pokierują ją ku zbawczej łasce i biblijnej prawdzie. Dobrze było nie zwlekać z czynieniem dobra, dobrze było odrzucić opieszałość. Niech to wszystko będzie nie ku mojej chwale, ale ku chwale OJCA Niebiańskiego i Zmartwychwstałego PANA ZBAWICIELA który ma daną wszelką moc w niebie i na ziemi. 

"A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. (10) Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary" - Galacjan 6:9-10 BW

"Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra" - 2 Tesaloniczan 3:13 UBG

"Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, (12) nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, (13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, (14) który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach." - List apostoła Pawła do Tytusa 2:11-14 BW

"Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku; (2) Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. (3) Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. (4) Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; (5) Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; (6) Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; (7) Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. (8) Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. (9) Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo; są bowiem nieużyteczne i próżne. (10) Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; (11) Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza. (12) Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. (13) Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. (14) A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni." - List apostoła Pawła do Tytusa rozdział 3 UBG 

"Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was" - 1 Tesaloniczan 3:12 UBG

Kiedyś w Lublinie z pewnym bratem w Chrystusie postanowiliśmy uczynić pewne dobro pewnej osobie. Przy wykonywaniu tego - PAN Jezus pobłogosławił nam, dał rozmnożyć dobro, bo przy okazji mogliśmy spotkać wiele innych osób i głosić im zbawczą biblijną drogę zbawienia, podzielić się swoimi świadectwami jak zbawił, zmienił nas Zmartwychwstały PAN i BÓG. Dobrze prosić  Zmartwychwstałego PANA ZBAWICIELA aby błogosławił w okazywaniu Jego dobra, miłości, prawdy wszystkim ludziom których da nam spotkać. Dobrze prosić  Zmartwychwstałego PANA ZBAWICIELA aby błogosławił stawiając wiele osób na naszej drodze. Dobrze prosić  Zmartwychwstałego PANA ZBAWICIELA abyśmy zawsze i we wszystkim byli ku Jego i OJCA chwale, abyśmy żyli już tylko dla ICH woli. Mamy być tutaj Jego świadkami, mamy tutaj żyć dla Jego chwały i dla chwały OJCA Niebiańskiego, a nie dla siebie, nie dla pożądliwości jak w starym życiu ..... "Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę" - Księga Izajasza 43:21 BW ....... "Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu; (2) Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. (3) Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. (4) Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią. (5) Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych" - 1 List apostoła Piotra 4:2-5 UBG

Ochotnie, odważnie czyńmy, okazujmy CHRYSTUSOWE dobro, miłość, prawdę wszystkim ludziom bez wyjątku. PAN ZBAWICIEL Wszechmogący Jezus Chrystus będzie zawsze z nami w tym co przynosi Jemu oraz OJCU chwałę. Bez Niego - sami z siebie nie możemy czynić BOŻEGO dobra, jedynie wtedy gdy PAN ZBAWCA mieszka, przebywa w nas w mocy swojej duchowej obecności - w duchu CHRYSTUSOWYM jako Wszechobecny BÓG Prawdziwy - Jan 15:1-16 i inne  ... "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 29 - Binitarianizm w Listach apostoła Pawła do Koryntian" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2021/10/biblijna-i-apostolska-nauka.html

Bójmy się łamać przykazania Chrystusowe, a nie bójmy nigdy się czynić Jego przykazań, Jego woli ... "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" - Mateusz 7:21-23 BW

"Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, (28) błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. (29) Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj. (30) Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. (31) A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. (32) A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. (33) Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. (34) A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. (35) Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. (36) Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. (37) I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą." - Łukasz 6 BW 

"I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; (25) Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 10 UBG

"A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu" - - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 10 BW

Pożądliwość chce brać dla siebie i nie liczy się z dobrem drugiego. Człowiek mający BOŻĄ miłość agape ochotny jest ku dzieleniu się i pragnie wszelkiego dobra drugiej osoby, a przede wszystkim zbawczego JEZUSOWEGO dobra dla drugiego. ❤️❤️
"Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. (8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. (9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. (12) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości" - 1 List apostoła Jana 4:7-12 BW. -- PANIE Jezu przydawaj coraz więcej zbawczej wiary, Twojej nadziei i Twojej prawdziwej miłości. Daj mi, nam obfitować w owoc ducha i we wszelkie inne Twoje dobro, błogosławieństwo duchowe. Wszystko to niech będzie ku chwale jedynie OJCA Niebiańskiego i Twojej Zmartwychwstały PANIE ZBAWICIELU. Wszelka chwała jedynie wam DWÓM od wszystkich i na zawsze. Niech każde stworzenie powie : Amen i ugnie swoje kolana przed wami.

"A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu." - 1 Koryntian 15:58 BW
PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 09.08.2022 Puławy , Dominik Marzec 

niedziela, 7 sierpnia 2022

Upadek dogmatów maryjnych część 12 - objawienia szatana a nie Marii i wypadek rzymskokatolickich pielgrzymów w drodze do Medziugorie

 

"Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie" - Ewangelia Mateusza 22:39b. Mimo że ci ranni w wypadku nie są moimi duchowymi braćmi i siostrami, bo rzymski katolicyzm to anty-Kościół, to jak wszyscy inni ludzie są moimi bliźnimi których mam miłować jak siebie samego. Gdy sam leżałem w szpitalu po wypadku - to wiele osób zbawionych modliło się za mną. Wiem co to wypadek, ciężkie obrażenia - leżałem m.in. na OIOM-ie, mam amputowaną rękę, usuniętą śledzionę. ... "MOJA AMPUTACJA RĘKI - WSZECHMOGĄCY PAN JEZUS BÓG PRAWDZIWY : MOJĄ RADOŚCIĄ SIŁĄ MOCĄ W SZPITALU I PO WYPADKU" - https://binitarianizm123anihilacjonizm.blogspot.com/2022/07/moja-amputacja-reki-wszechmogacy-pan.html

Modlę się aby ci ranni w wypadku mieli zdrowie jak przed wypadkiem, ale przede wszystkim modlę się aby dostąpili zbawienia z łaski przez wiarę, aby narodzili się na nowo i poznali prawdę. Aby zrozumieli że rzymski katolicyzm to podróbka Kościoła która głosi fałszywą drogę zbawienia. Oby zrozumieli też że kult maryjny to grzech bałwochwalstwa tak jak też kult przedmiotów. Oby zrozumieli też że objawienia maryjne to nie są objawia Marii, ale szatana który przybiera postać kobiety ku zwodzeniu. Również modlę się aby rodziny ofiar poznały prawdziwego CHRYSTUSA i Jego prawdziwe biblijne zbawienie, nauczanie. Za zmarłymi się nie modlę. Zmarłym nie można zaszkodzić, ani w niczym pomóc. Dla zmarłych jest za późno na nawrócenie, zbawienie, stąd czytelniku jeśli nie jesteś zbawiony, to nie zwlekaj na później, bo może być za późno dla ciebie - śmierć może przyjść na ciebie niespodziewanie w każdej chwili. 

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

Szatan jest bardzo przebiegły, bardzo sprytny. Nie mówi wprost np. rzymskim katolikom : czcijcie mnie, służcie mi, róbcie to co BOGU obrzydliwe, ale robi to w zakamuflowany sposób, pod zwodniczymi objawieniami gdzie słodkimi kłamstwami uwodzi ludzi. Miesza prawdę z kłamstwami, oraz pod pozorami pobożności przemyca bałwochwalstwo, przemyca anty-biblijne nauki.  Diabeł zachęca do różnych pozornie dobrych rzeczy jak np. modlitwy, nawrócenie, czytania Biblii i różnych czynności. Tylko że w tym wszystkim są grzechy, trucizny. Gdy wzywa do modlitwy - to są to też modlitwy do Marii i tzw. świętych. Jak szatan pod pozorami objawień maryjnych wzywa do nawrócenia, to chodzi mu o nawrócenie do rzymskiego katolicyzmu i jego nauk, a nie do samego PANA Jezusa BOGA Żywego i Jego biblijnej drogi zbawienia, biblijnej apostolskiej nauki. Jak szatan pod pozorami objawień maryjnych wzywa do czytania Biblii, to chodzi mu o czytanie według wytycznych rzymskokatolickich. Jak szatan pod pozorami objawień maryjnych wzywa do "pobożnych uczynków" to chodzi mu o próbę zapracowania sobie na zbawienie lub do uczestnictwa w bluźnierstwie mszy lub w innych rzymskokatolickich zwodniczych tradycjach, rytuałach, ceremoniach. Jak szatan pod pozorami objawień maryjnych wzywa do podążania za PANEM Jezusem, to ma na myśli podążanie za fałszywymi naukami papieży i za resztą pseudo-kapłanów rzymskokatolickich - bez pośrednictwa których szatan mówi nie można poznać prawdy i mieć duchowego życia. Jak szatan pod pozorami objawień maryjnych wzywa do życia sakramentalnego, to ma na myśli bluźnierstwo hostii, kłamstwo konfesjonału itd. _______________ Szatan skrycie, podstępnie prowadzi m.in. rzymskich katolików do oddawani czci demonom, do różnych grzechów i zwodniczych anty-biblijnych nauk ......   https://pl.wikipedia.org/wiki/Medziugorie - cytuję : "Według szóstki tzw. „widzących”, Matka Boża (chorw. Gospa) zaczęła się im ukazywać 24 czerwca 1981, w miejscu zwanym Podbrdo, leżącym u podnóża wzniesienia Crnica i, objawia się do dnia dzisiejszego. Trójce z nich (Ivan, Vicka, Marija) – prawie codziennie, pozostałej trójce (Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną częstotliwością. Gospa objawia się widzącym tam, gdzie aktualnie przebywają[6]. Wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, przekazuje liczne orędzia, w których zachęca do pogłębienia życia wiary i życia sakramentalnego, do lektury Pisma Świętego, oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do pokuty oraz oddania swojego życia Jezusowi. Przekazuje widzącym tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i świata." - https://pl.wikipedia.org/wiki/Medziugorie

Ktoś nie znający apostolskiej biblijnej nauki - patrzy na objawienia szatana pod postacią kobiety i widzi wezwania do modlitwy, słyszy o nawróceniu, czytaniu Biblii oraz innych rzeczach. Patrzy powierzchownie, a nie widzi że w środku jest zabójcza diabelska trucizna. Nie widzi że pod tymi rzeczami kryje się grzech, zwiedzenie. .......... "Nie potrzebujesz księży i hostii do przebaczenia, zbawienia część 3 - bluźniercze bałwochwalcze rzymskokatolickie boże ciało i hostia" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/nie-potrzebujesz-ksiezy-i-hostii-do.html

"Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele; (2) Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa; (3) W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. (4) A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. (5) Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. (6) Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie; (7) Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. (8) Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (9) Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. (10) I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; (11) W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego; (12) Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych." - Kolosan 2 UBG

Oby wszyscy rzymscy katolicy, oby wszyscy prawosławni, oby wszyscy czciciele Marii ujrzeli z łaski Chrystusowej na podstawie biblijnej natchnionej nieomylnej nauki, że kult maryjny to grzech, że ich organizacje to sekty, że prawdziwe zbawienie nie ma nic wspólnego z tym co głosi rzymski katolicyzm czy prawosławie. Oby wszyscy ludzie zobaczyli że kult maryjny, kult tzw. świętych to kult demonów. Oby szczerze żałowali tego co robią, oby szczerze pokutowali z tego. Oby prawdziwie w nowości serca i w nowości ducha oddawali chwałę jedynie OJCU Niebiańskiemu i PANU Jezusowi ZBAWCY ... "Bogowie Rzymskokatoliccy : patroni, wstawiennicy, kult Marii i innych stworzeń" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html

Rzymski katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo. Rzymski katolicyzm to nie jest Kościół - rzymski katolicyzm to jest anty-kościół, sekta. -- "10 ZNAKÓW ŻE RZYMSKI KATOLICYZM TO SEKTA, ANTYKOŚCIÓŁ. - RZYMSKI KATOLICYZM SEKTĄ I PODRÓBKĄ CHRZEŚCIJAŃSTWA A NIE KOŚCIOŁEM CHRYSTUSOWYM CZĘŚĆ 2" - https://binitarianizm123anihilacjonizm.blogspot.com/2022/05/10-znakow-ze-rzymski-katolicyzm-to.html

Maria nic nie przekazała SYNOWI. Maria nie znała SYNA i Maria nie znała OJCA : "Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" - Ewangelia Mateusza 11:27. 

Pytanie do rzymskich katolików : Maria jest Stwórcą czy stworzeniem ?? Nie ma innego podziału. Nie ma trzeciej opcji. Są dwie : Albo Stwórca, albo stworzenie. Maria jest Stwórcą czy stworzeniem ?? ... Kto oddaje kult stworzeniu jest bałwochwalcą. Maria nie jest Stwórcą, ale stworzeniem i do tego zmarłym. Kult maryjny to grzech bałwochwalstwa. Bałwochwalcy nie wejdą do Królestwa BOŻEGO, więc póki żyjecie pokutujcie z tego swojego maryjnego grzechu. 

 1. ... "Wystarczalność Chrystusa upadek dogmatów maryjnych" - https://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html
 2. ... "Chrystus ani razy w rozmowie z Maryją nie powiedział do niej : " matko " - upadek dogmatów maryjnych część 2" - https://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/chrystus-ani-razy-w-rozmowie-z-maryja.html
 3. ... "Upadek dogmatów maryjnych część 3 - dlaczego szatan wywyższa Maryję" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-3.html
 4. ... "Upadek dogmatów maryjnych część 4. Ipsa conteret - zwiedzeni wojownicy Maryi" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/04/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-4-ipsa.html
 5. ... "Maryja moją siostrą, a nie matką - Upadek dogmatów maryjnych część 5" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/maryja-moja-siostra-nie-matka-upadek.html
 6. ... "Biblijne dowody że śpiewanie pieśni maryjnych to grzech - Upadek dogmatów maryjnych część 6" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/biblijne-dowody-ze-spiewanie-piesni.html
 7. ... "Biblijne dowody że Maryja nie jest królową aniołów i nie jest królową nieba - Upadek dogmatów maryjnych część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/biblijne-dowody-ze-maryja-nie-jest.html
 8.  ... "Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html
 9.  ... "Upadek dogmatów maryjnych część 9 - Ewangelia Mateusza 2:11 mędrcy nie oddali żadnego pokłonu Marii" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/01/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-9.html
 10.  ... "Maryja BOGINI rzymskokatolicka - transformacja od Marii człowieka do BOGINI. Upadek dogmatów maryjnych część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/01/maryja-bogini-rzymskokatolicka.html
 11.  ... "Upadek dogmatów maryjnych część 11. Maryja BOGINI rzymskokatolicka - m.in. setki sanktuariów maryjnych w Polsce" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/04/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-11.html

Maria żeby prowadzić, strzec, umacniać, udzielająca wam łask rzymscy katolicy - musiałaby by być nie tylko żyjąca, ale i wszechobecna. Musiałaby być wszechwiedząca. Musiałaby widzieć was wszystkich jednocześnie, musiałaby mieć zdolność przebywania w milionach miejsc jednocześnie i musiałaby mieć wszechmoc aby w tysiącach, milionach miejsc jednocześnie móc wykonywać to co przypisuje jej rzymski katolicyzm wobec rzymskich katolików. Rzymski katolicyzm nie przyzna się że zrobił z Marii Boginię przez duże "B", ale to co rzymski katolicyzm o niej głosi, co jej przypisuje - to wszystko wyraźnie pokazuje że jest wyniesiona do rangi Bogini. Prawdziwa biblijna Maria umarła, śpi snem śmierci w jakimś grobie. Jest w stanie niebytu, kompletnej nieświadomości jak wszyscy inni zmarli. Nie mam jej w trzecim niebie, tak jak nie ma tam żadnego innego śmiertelnika -- "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 15 - Skryta prawda o Mojżeszu i Eliaszu na Górze Przemienienia oraz brak w niebie Henocha, Marii, apostołów i wszystkich innych zmarłych zbawionych" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/03/biblijna-prawda-o-zyciu-po.html

Objawienia maryjne to nie są objawienia Marii, ale są to objawienia szatana. Kto dzięki łasce Chrystusowej zna biblijne apostolskie nauczanie ten widzi że przekazy z tych różnych objawień są anty-biblijne, są wbrew biblijnej drodze zbawienia. Oby wszyscy ludzie na ziemi oddawali chwałę jedynie OJCU Niebiańskiemu oraz SYNOWI którego muszą wpierw uznać swoim PANEM ZBAWICIELEM. Uwielbiony SYN jest równy w Bóstwie - OJCU. Syn także jest BOGIEM Prawdziwym YHVH. ... "A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon." - Objawienie Jana 5 BW 

Szatan prowadzi ludzi do kultu maryjnego, do kultu innych stworzeń aby oddalać od STWÓRCY, aby kierować ludzi w grzech i żeby polegając na stworzeniu byli pod przekleństwem : "Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków" - Księga Jeremiasza 17 BW

Tylko Wszechobecny, Wszechwiedzący, Wszechmogący może być niezawodną pomocą, niezawodnym Stróżem, Cieniem po prawicy - więc tylko w NIM trzeba pokładać swoją ufność i wszelkie nadzieje. Taki jest Zmartwychwstały SYN któremu OJCIEC dał wszelką moc władzę w niebie i na ziemi. Kto polega na Marii i innym stworzeniu ten niechybnie zawiedzie się. Psalmista nie polegał na stworzeniu, ale na Stwórcy. Szatan n. przez rzymski katolicyzm miesza ludziom Stwórcę i stworzenie przez co zwodzi rzymskich katolików, którzy mówią np. tak : "no przecież polegamy na BOGU i w Nim mamy nadzieję, o co wam chodzi z tym bałwochwalstwem ??" -- jak sprytny, przebiegły jest szatan że tak zwiódł miliony ludzi m.in. przez rzymski katolicyzm ... "Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. (2) Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię. (3) Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie. (4) Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. (5) PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy. (6) Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. (7) PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. (8) PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki." - Psalm 121 UBG --- "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 21 - biblijne przykłady że LOGOS i ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS to YHVH a nie stworzenie" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2021/03/biblijna-i-apostolska-nauka_8.html

Kult należy się tylko OJCU i SYNOWI, a nigdy żadnym stworzeniom ... " I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. (7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (8) A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. (9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. (17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (18) Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! (21) Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen." - Objawienie Jana 22 BW -- Zmartwychwstały PAN jest równy OJCU. Obydwaj noszą tytuł "BOGA Prawdziwego", obydwaj są : " alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec".

Przez rzymski katolicyzm czy prawosławie szatan rozsiewa kult stworzenia i to on oraz inne demony kryją się za kultem stworzeń w tych sektach. Kto uprawia np. kult Marii ten nieświadomie uprawia kult demonów. 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 07.08.2022 Puławy , Dominik Marzec 


sobota, 6 sierpnia 2022

Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część XVI - powołani uzdolnieni do wypełniania woli Chrystusa PANA, do bycia zwycięskimi dobrymi żołnierzami Chrystusa BOGA Prawdziwego


Dzień po poniedziałkowym chrzcie i po również pięknym, duchowo budującym wtorku napisałem braciom i siostrom sms-a żebyśmy tym bardziej byli duchowo czujni i trzeźwi, bo szatan często w takich pięknych momentach próbuje najmocniej zaatakować. 

" Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. (9) Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. (10) A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje." - 1 List apostoła Piotra 5 UBG 

Często najpotężniejsze, najbardziej zaciekłe ataki demoniczne mogą pojawiać się gdy jesteśmy duchowo podbudowani, duchowo uradowani w PANU Jezusie ZBAWICIELU pośród pięknych duchowych wydarzeń lub po nich.  Na naszej duchowej wojnie dobrze radować się z Chrystusowych działań, z czegoś duchowo pięknego w naszym życiu lub po jakiejś zwycięskiej duchowej bitwie, ale należy wtedy nadal być w pełni duchowo trzeźwym i czujnym. Wygrana duchowa bitwa nie oznacza końca duchowej wojny. Radość z jakiegoś Chrystusowego działania w naszym życiu np. z wodnego wyznania wiary, wspólnego Chrystusowego czasu z braćmi i siostrami - nie oznacza że za chwilę diabeł szczególnie mocno nie zaatakuje i nie będzie chciał zniszczyć nas duchowo. Diabeł tym bardziej może w takich chwilach chcieć zabrać wiarę, duchowe zbudowanie, więc tym bardziej musimy trzymać się przez wiarę PANA Jezusa i Jego Słów. Tym bardziej musimy wybierać to co jest wolą PANA i nie dać się zgasić, zdeptać duchowo wrogom. 

Wojna toczy się dalej mimo kilku pięknych budujących dni pośród Chrystusowej rodziny. Wyszliśmy z naszego Chrystusowego kilkudniowego zgromadzenia - dzięki łasce OJCA i BARANKA : mocniejsi duchowo, posilenie duchowo, z nowymi cennymi duchowo doświadczeniami. Diabeł zrobi wszystko żeby odebrać to nam. Diabeł zrobi wszystko żebyśmy się nie spotykali jako Ciało Chrystusa. Diabeł zrobi wszystko aby zniszczyć naszą społeczność, ale w PANU Jezusie ZBAWICIELU możemy nie wycofywać się, możemy mówić "NIE" wrogom, możemy nie rezygnować pod wpływem przeciwności, problemów, przeszkód - ale w mocy i mądrości BOŻEJ: przeskakiwać je, omijać, przezwyciężać, pokonywać. Nikt i nic nie jest w stanie nas zatrzymać w wybieraniu tego co jest wolą BOŻĄ, ponieważ Wszechmogący PAN błogosławi nam, toruję drogę aby iść drogą pełnienia Jego woli. Miejmy wiarę i pod wpływem nawet najgorszych ataków, problemów, przeszkód nie rezygnujmy, nie zniechęcajmy się, ale przez wiarę toczmy dobry bój wiary, bo nic i nikt nie może zatrzymać sługę, służebnicę PANA Jezusa w wybieraniu tego co jest wolą BOŻĄ, w czynieniu tego co jest wolą BOŻĄ. 

Nie daj się zaskoczyć, nie daj się pokonać gdy nadejdą ataki, przeciwności, problemy. Trzymaj się tego co wiesz że jest wolą PANA i nie daj się zepchnąć z tej drogi. Nie słuchaj swego serca, nie słuchaj ludzi i demonów, ale słuchaj Słowa BOŻEGO - słuchaj głosu Wszechmogącego Wszechmądrego PANA ZBAWICIELA Jezusa Chrystusa. Wybieraj to co ON chce i wierz że z łaski przez wiarę ON pokona wszystko co staje ci na drodze. ON daje nam moc abyśmy nikomu i niczemu nie dali się ściągnąć z wąskiej drogi pełnienia woli BOŻEJ. Chrystus PAN ZBAWICIEL mieszka w nas, żyje i działa w nas oraz jest Niepokonany, Wszechmogący - więc bądź dobrej myśli bracie, siostro mimo różnych trudnych rzeczy, przeciwności, problemów, ataków jakie na nas spadają z różnych stron. Polegajmy na PANU, z NIEGO czerpmy moc, siłę, miłość, mądrość, uświęcenie i wszystko inne. Nie poddawajmy się, nie rezygnujmy pod wpływem żadnych problemów i ataków. One zawsze będą, ale AN Jezus jest nieskończenie większy niż wszelkie problemy, niż wszelcy wrogowie. 

Pojawia się przeciwność, problem w wykonaniu woli BOŻEJ - a ty rezygnujesz, poddajesz się, zniechęcasz po pierwszej, drugiej czy trzeciej próbie ?? Może rezygnujesz, poddajesz się, zniechęcasz po dziesiątej próbie ?? Może po setnej ?? Nawet gdybyś miał/a próbować miliony razy, to nigdy się nie oddawaj, nie rezygnuj z tego co jest wolą PANA Jezusa dla ciebie. To co PAN Jezus karze nam wykonać, to do czego nas powołuje to da i wykonać, więc nigdy się nie poddawaj, nigdy nie rezygnuj. Nie wątpmy, ale miejmy żywą wiarę, nieustające zaufanie wobec TEGO który jest BOGIEM Prawdziwym równym OJCU. Sam mówi : "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" - Mateusz 28:18b BW. 

Jesteśmy powołani do zwyciężania w duchowej wojnie, do toczenia dobrego boju wiary. Czytamy np. w 7 listach z Objawienia Jana o zwycięzcach. Bracie, siostro - chcesz być tym zwycięzcą czy pokonanym ?? Nigdzie PAN Jezus nie mówi że jesteśmy powołani do bycia przegranymi. Będziesz schodził z drogi posłuszeństwa PANU czy w mocy obecności PANA Jezusa w nas - nie dasz się nikomu i niczemu z niej zepchnąć ?? Będziesz wybierał to co jest wolą PANA - czy pod wpływem problemów, przeciwności, ataków będziesz rezygnował z wybierania woli PANA Jezusa ?? Kim jesteś ?? Zwycięzcą czy tym który oddaje się, rezygnuje ?? Kim chcesz być ?? Zwycięzcą który w mocy obecności PANA przed do przodu, stoi w tym co jest wolą PANA, czy przegranym który rezygnuje, poddaje się gdy pojawia się opór, przeciwności, ataki ?? Zwycięzca czy przegrany ?? Jesteśmy powołani do zwyciężania. W mocy obecności PANA Jezusa Zbawiciela w nas jesteśmy powołani aby zawsze być zwycięzcami. Wierzysz w to w swoim sercu ?? ... " Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi" - 2 Koryntian 2:14 BW _________ "Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. (37) Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. (38) Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; (39) Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu." - Rzymian 8:35-39 UBG 

 1. ... "Dobry żołnierz Jezusa w duchowej armii vs zły żołnierz JEZUSA - 2 Tymoteusz 2:3-4" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/dobry-zonierz-jezusa-w-duchowej-armii.html
 2. ... "Dobry żołnierz Jezusa w duchowej armii vs zły żołnierz JEZUSA - 2 Tymoteusz 2:3-4 część 2 żywe przykłady" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/dobry-zonierz-jezusa-w-duchowej-armii.html
 3. ... "Dobry żołnierz Jezusa w duchowej armii vs zły żołnierz JEZUSA 2 Tymoteusz 2:3-4 część 3 - niezłomny Noe bohater wiary" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/11/dobry-zonierz-jezusa-w-duchowej-armii.html

Skoro coś jest wolą PANA Jezusa, to nie ma takich problemów, przeciwności, ataków, wrogów którzy mogliby nas zatrzymać w wypełnieniu woli PANA. Gdyby ktoś mógł sprawić że nie wypełnimy tego co jest wolą PANA, to BÓG nie byłby Wszechmogący. Jedynie : niewiara, niepoleganie na PANU Jezusie jedynie niweczy wypełnianie tego co chce PAN abyśmy zrobili. Wina zawsze i w 100 % jest po stronie człowieka, więc miejmy zawsze żywą wiarę wobec PANA Jezusa Wszechmogącego i zawsze w pełni polegajmy na NIM, a ON da nam potrzebne siły moc do pokonania wszystkich przeciwności. 

Droga Chrystusowa nie jest bezproblemowa, nie jest pozbawiona wrogów, nie jest lekka.  Przeciwnie : jest na niej wiele przeciwności, spotykamy na niej wielu wrogów którzy atakują nas, jest trudna, ale gdy PAN Jezus mieszka w nas, gdy polegamy na NIM i jesteśmy Mu posłuszni przez wiarę, zaufanie to nikt i nic nie jest w stanie zepchnąć nas z niej, nikt i nic nie jest w stanie zatarasować jej abyśmy nie mogli dojść do jej końca. PAN Jezus jest z nami na drodze pełnienia Jego woli. Nie jesteśmy na niej sami -  sam powiedział : "beze mnie nic uczynić nie możecie" - Jan 15:5. Skoro jest w nas i z nami, to kto przeciwko nam ?? _____ "Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. (13) Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia." - Filiian 4 UBG _______  Jesteśmy wezwani, powołani aby przejść do końca tej drogi. Jesteśmy powołani do wypełniania woli PANA Jezusa jaką ma dla nas, do wypełnienie planu jaki ma dla naszego życia w tym świecie. 

Siostra z Kraśnika w pewnym momencie miała jakieś przeciwności, problemy z przyjazdem do Puław, ale wszyscy wierzyliśmy że nasze spotkanie jest wolą BOŻĄ. Siostra nie poddała się przeciwnościom, pokonała je w PANU Jezusie i była ze swymi dziećmi w Puławach. Wszyscy mieliśmy dzięki łasce BOŻEJ - wspólny budujący Chrystusowy czas z OJCEM i BARANKIEM. Gdyby siostra zrezygnowała, to zamiast być umocnioną, była duchowo słabsza. Gdy wybieramy wolę PANA to PAN Jezus nas posila, umacnia. Gdy rezygnujemy z wyboru woli BOŻEJ to stajemy się słabsi duchowo, więdniemy, zamieramy duchowo. 

Szukajmy całym sercem co chce od nas nasz PAN Jezus ZBAWICIEL i gdy ON nam objawia co od nas wymaga, co nam nakazuje - to czyńmy to bezzwłocznie z łaski przez wiarę. Jego wola jest ponad wszystko. Nie to co my chcemy, nie to co chcą ludzie, ale jedynie to co chce nasz Absolutny PAN i BÓG. ... "doulos niewolnik Chrystusa część 7 - Podążanie za CHRYSTUSEM, ale bez brania swego krzyża : coraz większa destrukcyjna plaga w Kościele" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/12/doulos-niewolnik-chrystusa-czesc-7_28.html

Wiele pojawi się ataków, przeszkód, wrogów, przeciwności które będą chciały nas zatrzymać w wypełnianiu woli PANA Jezusa, ale my jesteśmy powołani do zwyciężania, a nie do bycia tchórzami którzy się poddają, rezygnują, zbaczają z drogi pełnienia woli PANA Zmartwychwstałego. ON wytrwał do końca - nawet wisząc na krzyżu Golgoty jako ofiara przebłagalna : był doskonale wierny i poddany OJCU do końca. Zwyciężył we wszystkim i trwając w NIM, a ON w nas : jest nasze zwycięstwo, wszelka potrzebna nam moc, siła. Miejmy wiarę, bądźmy dobrymi duchowymi żołnierzami Chrystusa PANA ZBAWICIELA. 

" Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. (8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga" - Objawienie Jana 21:7-8 BW 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 06.08.2022 Puławy , Dominik Marzec 


czwartek, 4 sierpnia 2022

Wodne wyznanie wiary - zanurzenie Chrystusowego brata i dwóch sióstr w rzece Kurówce.

 

Ostatnie kilka dni u mnie to był Boży czas spędzony z Chrystusową rodziną. Tym razem dzięki łasce naszego OJCA niebiańskiego i naszego PANA ZBAWICIELA Jezusa Chrystusa : spotkaliśmy się w Puławach. W sobotę przyjechali : brat i siostra z Łodzi z dwójką swoich dzieci. W poniedziałek dołączyła siostra z Kraśnika która również zabrała dwójkę swoich dzieci. Innym razem jak BÓG Żywy pozwoli to opiszę bardziej szczegółowo nasz wspólny czas w społeczności z OJCEM oraz BARANKIEM, a dziś nawiążę się chrztu brata i sióstr który odbył się w pobliskiej rzece - Kurówce. 

W zeszłym roku gdy byliśmy w Kraśniku planowaliśmy chrzest nad zalewem kraśnickim, ale z powodu bezbożnej imprezowej atmosfery plażowiczów uznaliśmy w modlitwie, że to nie jest odpowiedni czas. Nie chcieliśmy łączyć tego co święte, tego co Chrystusowe z tym co grzeszne, niegodziwe. Ponieważ wyznanie wiary przy wodnym zanurzeniu nie jest kwestią zbawienia, więc w zaufaniu PANU Jezusowi Wszechmogącemu Dobremu Pasterzowi - zostawiliśmy temat chrztu na odpowiedni czas według Jego prowadzenia. 

Kurówka to rzeczka. Pośród dużej suszy nie ma w niej obecnie wiele wody. W miejscu w którym jak byłem zanurzany 6 lat temu - w miejscu tym teraz było za mało wody na zanurzenie. Były chwile małego zmartwienia, ale przez wiarę wierzyłem że PAN Jezus da nam jakieś odpowiednie miejsce. W Wiśle nie chciałem, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Wcześniej w niedzielę z bratem zrobiliśmy małe rozpoznanie Kurówki i jedno miejsce wydawało się odpowiednio głębokie. W poniedziałek gdy już wszyscy byliśmy na miejscu z nastawieniem do chrztu, wszedłem do wody. Woda była na początku bardzo płytka - gdzieś do łydek, ale kilkadziesiąt metrów dalej były głębsze miejsca - gdzieś do kolana i poza kolano. To było wystarczające do pełnego zanurzenia.

Chciałem zanurzyć najpierw brata, a później razem z nim zanurzyć siostry. Tak też zrobiliśmy, ale wpierw wraz z dziećmi rozważyliśmy temat wyznania wiary przy wodnym zanurzeniu. Rozważaliśmy m.in. ten fragment : "Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? (2) Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; (7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, (9) wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. (10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, (13) i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. (14) Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską" - List apostoła Pawła do Rzymian 6 BW 

Zanurzenie w wodzie to symbol, to wyznanie wiary ustami - wyznanie tego co uczynił PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus już wcześniej, gdy uczynił nas nowym stworzeniem, gdy dał nowe serce i nowego ducha w mocy swojej duchowej obecności, zamieszkiwania w nas. To wodne zanurzenie nie jest kwestią zbawienia. Brat i siostry były zbawione wcześniej z łaski przez wiarę, zaufanie wobec Zmartwychwstałego, ale jak jest okazja do wodnego zanurzenia i wyznania wiary ustami przy świadkach, to powinno się z tego skorzystać. To zanurzenie w H2O nie daje czegoś duchowego - ktoś kto nie jest zanurzony nie jest duchowo gorszy, ale jak jest okazja to zbawiony moim zdaniem powinien skorzystać z okazji = chociażby na przykład na świadectwo dla ludzi którzy błędnie myślą że pseudo-chrzest rzymskokatolicki jest prawdziwy, ważny. Może żeby ktoś biblijnie wierzący nie myślał że zanurzyć w wodzie mogą jedynie ludzie z jakichś zarejestrowanych kościołów. Również osoby z błędnymi poglądami mówiącymi że chrzest wodą H2O jest konieczny do zbawienia nie mają się tu czego czepiać. .... " Woda żywa a nie H2O rzymska parodia chrztu" - https://mieczducha888.blogspot.com/2016/05/woda-zywa-nie-h2o-rzymska-parodia-chrztu.html

Nie potrzebuję ludzkich szkół, nie potrzebuję specjalnych szat żeby zanurzyć w wodzie zbawionego brata czy zbawioną siostrę. Ktoś może np. z jakieś organizacji religijnej będzie negował takie zanurzenie, ale zdanie PANA Jezusa ZBAWICIELA jest inne. ON zna serce brata i sióstr, zna moje serce - sam dał nam nowe serce i nowego ducha, więc z tym zanurzeniem jest wszystko w porządku. 

Zanim doszło do chrztu brata i sióstr, to jak wspomniałem mieliśmy krótkie przypomnienie tematu chrześcijańskiego wodnego chrztu, ale i mieliśmy też modlitwę. Po kolei modliliśmy się, dziękowaliśmy OJCU i SYNOWI BOŻEMU za wszystkie Ich dzieła, za nasze zbawienie, za wszelką Ich łaskę. Weszliśmy do rzeczki, w to miejsce które było odpowiednio głębokie. Nigdy nikogo nie zanurzałem, ale po prostu zadawałem bratu pytania odnośnie osoby PANA Jezusa ZBAWICIELA i odnośnie Jego zbawczej ofiary na Golgocie podczas kenozy oraz Jego zmartwychwstania w Boskiej chwale. Pytałem czy rozumie istotę tematu że Jezus Chrystus jest PANEM i czy rozumie istotę bycia Jego niewolnikiem, Jego własnością, życia już tylko dla Jego woli bez względu na cenę. Brat wyznał że rozumie i wyznaje że Zmartwychwstały Syn OJCA - Zmartwychwstały w Boskiej chwale ZBAWICIEL Jezus Chrystus jest Jego PANEM. Podałem bratu rękę, odchylił się powoli do tyłu aż się zanurzył. Następnie z moją pomocą wynurzył się. Była Chrystusowa radość u nas i chwalenie OJCA oraz SYNA.

Następnie była siostra z Kraśnika. Tutaj już we dwóch byliśmy z bratem. Przedstawiłem jej to co wcześniej bratu. Wyznała to wszystko co brat wcześniej, więc chwyciłem ją za rękę, brat za drugą i została zanurzona. Tak samo było u drugiej siostry z Łodzi. Wyznała to co wcześniej brat i siostra. Wraz z bratem, z jej mężem zanurzyliśmy i ją. Wszyscy byliśmy bardzo uradowani. Dziękowaliśmy OJCU i BARANKOWI za wszystko, oddawaliśmy IM chwałę za Ich łaskę. Był słoneczna pogoda. Staliśmy w tej wodzie w słońcu, woda błyszczała i pięknie piasek na dnie się złocił pod wpływem promieni słonecznych. W tej wodzie, w słońcu stanęliśmy w środku tej rzeczki, chwyciliśmy się za dłonie i jeszcze raz po kolei modliliśmy się, dziękowaliśmy, chwaliliśmy OJCA Niebiańskiego i PANA Jezusa Chrystusa.  Z bratem i siostrami modliliśmy się w różnych miejscach, ale w rzece pierwszy raz 😊😊 - Nawet gdyby nie było już nigdy podobnej okazji - to obyśmy z łaski przez wiarę : wszyscy mogli wejść do rzeki wody życia w Nowym Jeruzalem która jest czysta jak kryształ i będąc w niej chwalili i dziękczynienie składali : OJCU i BARANKOWI : "I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów." - Objawienie Jana 21:1-2 BW

Skoro mieliśmy taki piękny, święty, budujący Chrystusowy czas w pobliżu tej rzeczki i w tej rzeczce, to jak niesamowicie będzie w Nowym Jeruzalem gdy będziemy w nowych chwalebnych ciałach twarzą w twarz z OJCEM Niebiańskim i BARANKIEM. Ta wspaniałość która czeka zbawionych jest obecnie niepojęta dla nas, przerasta w niezmierzony sposób wszelkie wyobrażenia. Pięknie było stać w słońcu,  na złocistym dnie tej rzeczki ciesząc się OJCEM i PANEM ZBAWICIELEM, ale wierzę że nieskończenie piękniej będzie w świetle chwały OJCA i BARANKA stojąc przed NIMI twarzą w twarz w Nowym Jeruzalem.  Biegnijmy wytrwale w wyścigu wiary, toczmy dobry bój wiary do końca polegając na PANU Jezusie Wszechmogącym który ma daną od OJCA : wszelką moc, władzę w niebie i na ziemi, który miłuje nas miłością doskonałą i nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki, nikt nie może nas oddzielić od Jego miłości. ON mieszkając, działając w nas - mocą swojej duchowej obecności z trzeciego nieba z łaski rzez wiarę da nam wytrwać do końca, więc pilnujmy swoich serc, dbajmy o wiarę, trwajmy nieprzerwanie w prawdziwej społeczności z OJCEM i SYNEM. 

"Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. (19) Droga bezbożnych jest jak ciemna noc; nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. (20) Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! (21) Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, (22) bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. (23) Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (24) Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg! (25) Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie! (26) Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. (27) Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!" - Księga Przypowieści Salomona 4 BW

"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. (2) Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. (3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; (4) trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. (8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. (9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję." - Ewangelia Jana 15:1-14 BW

"Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. (25) Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. (26) Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. (27) Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony." - 1 Koryntian 9 UBG

"Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; (2) Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. (3) Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. (4) Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi; (5) I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. (6) Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. (7) Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? (8) A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. (9) Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? (10) Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. (11) A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. (12) Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. (13) Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. (14) Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. (15) Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu; (16) Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. (17) Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. (18) Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku, ciemności i burzy; (19) Ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono; (20) (Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. (21) A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżę;) (22) Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów; (23) Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi; (24) I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. (25) Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba; (26) Którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. (27) A słowa "jeszcze raz" ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. (28) Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. (29) Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym." - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12 UBG

Gdy wyszliśmy na brzeg to dalej trwała nasza BOŻA radość. Znowu i tutaj się modliliśmy, oddawaliśmy chwałę, dziękczynienie : OJCU i BARANKOWI. Jeszcze trochę spędziliśmy tam czasu na słońcu, na pobliskiej łące. Dzieci grzecznie poczekały na nas. Również i dzieci modliły się z nami. Jak pięknie, wspaniale będzie w Nowym Jeruzalem które zstąpi na nową ziemię, gdy wszyscy zbawieni będą jedną wielką rodziną w której będzie doskonała miłość, świętość, pokój, radość, dobroć. Nie będzie już demonów, nie będzie grzeszników, nie będzie żadnego grzechu, żadnego zła. Jedna wielka doskonała rodzina nad którą będą : OJCIEC i BARANEK. I tak będzie na zawsze, bez końca ... PANIE Jezu dorowadź mnie, nas do Domu OJCA, daj wytrwać w Tobie do końca. Daj być Ci wiernym, posłusznym w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Daj abym był, abyśmy byli z łaski przez wiarę na zawsze, bez końca z Tobą i OJCEM na wieki w Nowym Jeruzalem jako wasze zbawione dzieci i mogli was uwielbiać, chwalić, radować się wam bez końca, na wieki ....... "I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. (7) I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. (8) A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. (9) I rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (10) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. (11) Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. (16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. (17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (18) Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; (19) a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze. (20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! (21) Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen." - Objawienie Jana 22 BW

 Dziękuję BOŻE Ojcze, dziękuję PANIE Jezu Chryste za brata i siostry. Proszę o wszelkie błogosławieństwo dla nich i żebyśmy zawsze byli ku waszej chwale. Abyśmy PANIE miłowali się zawsze tak jak Ty nas umiłowałeś. Dziękuję że czynisz nas PANIE Jezu Chryste swym Kościołem, że sprawiasz że jesteśmy Twoim Ciałem, że czynisz nas prawdziwie rodziną i to ważniejszą od ziemskiej. Chwała Tobie OJCZE Niebiański i Tobie PANIE Jezu ZBAWICIELU. 

Proszę was czytelników o modlitwy za nami, za naszą społecznością abyśmy potężnie duchowo wzrastali, ale i żeby jak PAN Jezus zechce : to żeby i ilościowo nas przybywało. Wszystko niech będzie ku chwale nie ludzi, ale ku chwale jedynie OJCA i BARANKA. Ku chwale jedynie Ich dwóch. Oni jedynie są godni chwały jako STWÓRCY. 

PS - planujemy spotkanie w przyszłym tygodniu w Łodzi. Proszę was o modlitwy i w tym temacie, aby PAN Jezus jeśli uzna to za dobry czas : dał nam wykonanie, dał piękny duchowy czas ku Jego i OJCA chwale i ku naszemu wzajemnemu zbudowaniu. 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 04.08.2022 Puławy , Dominik Marzec