piątek, 16 sierpnia 2019

Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 9 - Eliasz z TiszbeWczoraj udowadniałem biblijnie - Eliasz z Tiszbe umarł, nie żyje i nie ma go w trzecim niebie, tak samo jak nie ma tam innych ludzi w tym apostołów. Wizja z Góry Przemienienia to była wizja nadchodzącego JEZUSA w swojej chwale na ziemię na sąd, wraz ze swoim zbawionym ludem - "skryta biblijna prawda o widzeniu z Góry Przemienienia - Eliasz umarł i nie ma teraz ludzi w niebie" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/skryta-biblijna-prawda-o-widzeniu-z.html

W tym wpisie poruszę temat "trzech Eliaszy" o których mówi Biblia i o możliwym przyszłym wielkim zwiedzeniu wielu ludzi podających się za chrześcijan.

                                                                      "trzech Eliaszy"

1) Pierwszy Eliasz to Eliasz z Tiszbe żyjący za czasów m.in. króla Izraelskiego- Achaba.

2) Drugi Eliasz to Jan Chrzciciel.

Księga Malachiasza została spisana przez Malachiasza długo po tym jak Eliasz z Tiszbe już nie żył "Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, (24) i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą." - Księga Malachiasza 3:23-24 ..... "A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. (13) Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. (14) A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. (15) Kto ma uszy do słuchania, niech słucha" - Ewangelia Mateusza 11:12-15 - proroctwo Malachiasza wypełniło się w osobie Jana Chrzciciela i jeszcze raz w całej pełni wypełni się w czasach ostatecznych gdy nastanie czas "trzeciego Eliasza" ale o tym później.

Po wizji z Góry Przemienienia apostołowie zrozumieli że Eliasz z Tiszbe nie wróci przed powrotem JEZUSA na osąd świata, ale że Eliasz z Tiszbe wróci wraz z JEZUSEM. Z NIM a nie przed NIM : "I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?" - Ewangelia Mateusza 17:10.

Ten fragment z 17 rozdziału mówi o trzech różnych "Eliaszach" : "I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe]? (11) A Jezus im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz [Trzeci "Eliasz" czasów ostatecznych] i wszystko odnowi. (12) Lecz mówię wam, że Eliasz [Drugi Eliasz - Jan Chrzciciel] już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. (13) Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu." - Mateusz 17:10-13

Jakaś część Żydów [może większość] myślała że zapowiadany Eliasz który ma przyjść to będzie dosłowny Eliasz z Tiszbe i w takim nastawieniu pytali Jana Chrzciciela czy jest on Eliaszem z Tiszbe : "I pytali go: Kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe] A on powiedział: Nie jestem. A oni: Jesteś tym prorokiem? I odpowiedział: Nie jestem.22 Wtedy go zapytali: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali? Co mówisz sam o sobie? 23 Odpowiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz." - Ewangelia Jana 1:21-23
BÓG zapowiedział "Eliasza" ale nie konkretną osobę Eliasza z Tiszbe, ale "Eliasza" jako rodzaj podobnego : rodzaju służby, gorliwości, stanu ducha, nacisku na odnowę duchowych spraw i prawdziwej pobożności itp : "Lecz anioł powiedział do niego: Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. (14) Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu będzie się radować z jego narodzin. (15) Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. (16) I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. (17) On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy" - Ewangelia Łukasza 1:13-17
Jakaś część Żydów [może większość] myślała że zapowiadany Eliasz który ma przyjść to będzie dosłowny Eliasz z Tiszbe i dziś podobnie błędnie wielu chrześcijan, wiele kościołów oczekuje Eliasza z Tiszbe jako Eliasza czasów ostatecznych lub jednego z tzw "dwóch świadków" z Objawienia. To wszystko to są błędne poglądy. Eliasz z Tiszbe powróci wraz z Chrystusem, nie będzie on Eliaszem przyszłości który odnowi wszystko. Tak jak Żydzi błędnie interpretowali proroctwo odnośnie Eliasza, tak samo i dzisiaj wielu chrześcijan błędnie interpretuje słowa z ewangelii czy z Objawienia Jana : "A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? (14) A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe], a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. " - Mateusz 16:13-14 ____ "Wtedy niektórzy z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: On woła Eliasza [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe]. (48) I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę i napełnił ją octem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić. (49) Lecz inni mówili: Przestań, zobaczmy, czy przyjdzie Eliasz [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe], aby go wybawić." - Mateusz 27:47-49 - Zbawca nie wołał Eliasza ale OJCA. Błędna interpretacja prowadzi do błędnych oczekiwań.

Gdyby tym ludziom powiedzieć że w proroctwie Malachiasza nie chodzi o dosłownego Eliasza z Tiszbe to nie uwierzyliby. Tak samo dzisiaj wielu chrześcijan nie chce uwierzyć że "trzeci Eliasz" , "dwaj świadkowie" to nie będzie ani Eliasz z Tiszbe, ani Mojżesz, ani Henoch. Dwaj świadkowie to możliwe symbol większego grona uczniów JEZUSA którzy w przyszłości z wielką mocą - z JEZUSOWYMI wsparciem, potwierdzeniem będą głosić pokutę, powrót do pełnienia woli JEZUSA, nadchodzący sąd i nadchodzące Królestwo. Osobiście skłaniałbym się że "dwaj świadkowie" to symbol np "144000" a nie dosłowne tylko dwie osoby.

Tak jak "drugi Eliasz" nie był dosłownym Eliaszem z Tiszbe, tak i "trzeci Eliasz" również nie będzie dosłownym Eliaszem z Tiszbe.

                                                       trzeci Eliasz - Eliasz czasów ostatecznych - "wszystko odnowi"

"I pytali go jego uczniowie: Dlaczego więc uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz [Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe]? (11) A Jezus im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz [Trzeci "Eliasz" czasów ostatecznych] i wszystko odnowi(12) Lecz mówię wam, że Eliasz [Drugi Eliasz - Jan Chrzciciel] już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. (13) Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu." - Mateusz 17:10-13

"I pytali go: Dlaczego uczeni w Piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz?[Pierwszy "Eliasz" - Eliasz z Tiszbe](12) A on im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz [Trzeci "Eliasz" czasów ostatecznych] i wszystko odnowi, a jak jest napisane o Synu Człowieczym, że musi wiele cierpieć i za nic być poczytany. (13) Ale mówię wam, że Eliasz[Drugi Eliasz - Jan Chrzciciel]już przyszedł i zrobili z nim, co chcieli" - Ewangelia Marka 9:11-13

Zanim PAN JEZUS powróci na ziemię jako KRÓL królów i PAN panów wpierw dojdzie do odnowienia JEZUSOWEJ drogi wśród chrześcijan. To bardzo dobra, piękna zapowiedź na czasy ostateczne, ale będzie się to działo wśród ciężkich czasów i wielu zwiedzeń.

  • Pierwszy Eliasz - Eliasz z Tiszbe działał w ciężkich czasach [m.in. suszy] i pośród wielkiego odstępstwa ludu Bożego od Bożej drogi, Bożej woli. 
  • Drugi Eliasz - Jan Chrzciciel również działał w ciężkich czasach [rzymska okupacja Palestyny] i pośród wielkiego odstępstwa ludu Bożego od Bożej drogi, Bożej woli. 
  • Trzeci Eliasz - Eliasz czasów ostatecznych - [moim zdaniem symbol większej grupy wiernych uczniów JEZUSA ŻYWEGO BOGA] - również będą działać w ciężkich czasach [czas po przyszłej wojnie światowej, gigantycznym krachu np - Mateusz 24:7-8, Objawienie 6:3-8] i pośród wielkiego odstępstwa ludu Bożego od JEZUSOWEJ drogi, JEZUSOWEJ woli. Odnowią m.in. : drogę świętości JEZUSOWEJ, biblijnej prawdy NOWEGO PRZYMIERZA Z GOLGOTY  i miłości AGAPE, miłości JEZUSOWEJ między uczniami-chrześcijanami
"A Jezus im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz [Trzeci "Eliasz" czasów ostatecznych] i wszystko odnowi [apokathistemi] ..." - Mateusz 17 ________ "A on im odpowiedział: Istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz [Trzeci "Eliasz" czasów ostatecznych] i wszystko odnowi [apokathistemi] ..." - Marek 9 
[apokathistemi] - znaczy m.in : przywrócić pierwotną pozycję, przywrócić do pierwotnego stanu, przywrócenie zakłóconego porządku rzeczy. Przywrócić do zdrowia. 
Czasem przykro patrzeć na to co się dzieje wśród niektórych chrześcijan, w niektórych kościołach i tendencje są coraz gorsze - ale jest wspaniała obietnica że sam BÓG WSZECHMOGĄCY w czasach ostatecznych wzbudzi ludzi którzy w JEGO mocy wszystko odnowią - odnowią drogę JEZUSOWEJ : świętości, prawdy biblijnej i miłości agape. Ta obietnica jest pocieszająca i budująca duchowo ... jednak wielu wierzących i tak odrzuci to

Wiem że PAN JEZUS ma wszystko pod kontrolą, ON wszystko dobrze uczyni i oby tylko być JEGO uległym, posłusznym narzędziem w JEGO rękach ... 
Od słowa [apokathistemi] pochodzi słowo apokatastasis użyte w Dziejach 3:21 : "Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia [apokatastasis] wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków." -- PAN JEZUS na po wierną Ekklesię i później na sąd świata zanim nie dojdzie do odnowienia wśród Ekklesii którego ZBAWCA dokona przez "trzeciego Eliasza" którego uważam przynajmniej na dziś dzień za symbol dużego grona wiernych uczniów działających z wielką mocą i autorytetem, wsparciem samego PANA JEZUSA. 
[apokatastasis] - przywrócenie do stanu poprzedniego. Chodzi nie o odnowę świata, ale o odnowę wśród chrześcijan - jednak wielu będzie buntować się przeciwko temu, odrzucą tą JEZUSOWĄ duchową odnowę ku świętości, prawdzie i miłości BOŻEJ : "Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. (4) I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom" - 2 Tymoteusz 4:3-4

Pierwszy Eliasz z Tiszbe nawoływał do pokuty przed BOGIEM, do powrotu pełnienia woli Bożej, do przestrzegania Bożej nauki, przykazań oraz do porzucenia bożków : "Kiedy Achab zobaczył Eliasza, zapytał go: Czy ty jesteś tym, który dręczy Izrael? (18) Odpowiedział: Nie ja dręczę Izrael, ale ty i dom twego ojca - gdyż porzuciliście przykazania PANA, a ty poszedłeś za Baalami. (19) Teraz więc poślij i zgromadź przy mnie cały Izrael na górze Karmel oraz czterystu pięćdziesięciu proroków Baala, a także czterystu proroków z gajów, którzy jadają u stołu Jezabel. (20) Achab posłał więc po wszystkich synów Izraela i zgromadził proroków na górze Karmel. (21) Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: Jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli PAN jest Bogiem, idźcie za nim, a jeśli Baal, idźcie za nim. A lud nie odpowiedział mu ani słowa" - 1 Królewska 18. 
Dzisiaj może w Polsce nikt nie czci Baala ale są tysiące innych bożków w sercach ludzi, odstępstwo od JEZUSOWEJ woli objawionej w Biblii jest nie mniejsze niż wtedy. Wtedy było 7000 tysięcy [Rzymian 11:3-4] którzy nie zgięli kolan przed Baalem i dzisiaj na świecie też jest garstka wiernych, posłusznych ZMARTWYCHWSTAŁEMU JEZUSOWI ludzi. Wierzę że jestem wśród nich. PANIE JEZU ZBAWCO daj abym był ci bezgranicznie wierny, abym pełnił z miłości TWOJĄ wolę każdego dnia - do końca życia. 
Drugi Eliasz - Jan Chrzciciel też nawoływał do pokuty, do prostowania grzesznych ścieżek, do pełnienia woli Bożej, do prawdziwej pobożności, miłości bliźniego oraz przestrzegał przed nadchodzącym sądem i zapowiadał nadchodzące Królestwo Boże : "Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. (5) Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. (6) I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. (7) Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? (8) Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. (9) A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. (10) I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić? (11) A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. (12) Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić? (13) A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. (14) Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie. (15) A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem; (16) Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem" - Łukasz 3
Trzeci Eliasz będzie też na pewno wzywał do pokuty, do prostowania grzesznych i pożądliwych ścieżek, do pełnienia woli Bożej, do miłości agape. Będzie ostrzegał przed nadchodzącym sprawiedliwym gniewem, sądem i będzie wskazywał na ratunek który jest jedynie w JEZUSA ZBAWICIELU któremu należy stale poddawać siebie pełniąc JEGO wolę. Myślę że będzie też wskazywał na owoc ducha w tym miłość agape oraz na wzajemną miłość JEZUSOWĄ jako znak dla wszystkich że jesteśmy uczniami. Trzeci Eliasz - a raczej wg mnie na dziś "Eliasze" będą też mówić o możliwym fizycznym ratunku i będą przestrzegać przed tym co jeszcze nadejdzie za czasów np 3.5 letniego panowania antychrysta. Nie znam szczegółów - szczegóły wyjdą na jaw w czasie o którym zdecyduje PAN JEZUS. Kto chodzi w światłości i będzie niewolnikiem [doulos] JEZUSA ten będzie miał poznanie w odpowiednim czasie. 
Zanim nadejdzie "trzeci Eliasz" który "wszystko odnowi" - wpierw nadejdzie zapowiadana gigantyczna wojna, wielki krach jakich świat jeszcze nie widział [np Mateusz 24:7-8, Objawienie 6:4-8]. Nie bójmy się - z JEZUSEM BOGIEM można przejść wszystko - "Jak pozostać wiernym Chrystusowi w czasach ostatecznych siła na czas ucisku część 8 - Psalm 22:6 i robaczek Jakub" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/03/jak-pozostac-wiernym-chrystusowi-w.html

pocieszające, budujące, zachęcające słowa z Objawienia 6:2 - "Jeździec na białym koniu to symbol uczniów JEZUSA a nie antychrysta - hiper zwycięzcy interpretacja" -  http://mieczducha888.blogspot.com/2018/02/jezdziec-na-biaym-koniu-to-symbol.html

                                                    czy fałszywy prorok poda się za Eliasza z Tiszbe ??? 

Nie wiem tego, ale może fałszywy prorok będzie podszywał się pod proroka Eliasza z Tiszbe. Może będzie mówił że jest zapowiadanym posłańcem z proroctwa Malachiasza i na dowód powie że BÓG pośle ogień z nieba tak jak za pierwszym razem na górze Karmel gdy BÓG ogniem potwierdził że Eliasz jest JEGO sługą, JEGO prorokiem. Być może coś podobnego będzie robił fałszywy prorok bo czytamy w Objawieniu : "I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła." - Obj 13:13-14 -- "jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 2 demoniczne cuda" - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/02/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html
Wielu chrześcijan, wiele kościołów jak pokazałem błędnie oczekują dosłownego Eliasza z Tiszbe, więc może szatan będzie chciał im wmówić że fałszywy prorok z jego zwodniczymi pozorami to Eliasz z Tiszbe. Ja wiem że Eliasz z Tiszbe nie powróci przed drugim przyjściem JEZUSA, ale razem z NIM wtedy powróci. Jednak wielu chrześcijan wierzy w błędne interpretacje proroctw które są bardzo powszechne w wielu kościołach.  
szatan jest bardzo przebiegły więc pośle wielu fałszywych proroków i może wielu z nich będzie mówiło o sobie że są Eliaszem - Eliaszem z Tiszbe. Różne podróbki osób i wydarzeń to mogą być jedne z najgroźniejszych narzędzi ku zwiedzeniu - część 1 : "jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 1" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

- służmy wiernie PANU JEZUSOWI a ON nas ustrzeże przed zwiedzeniem, pokaże drogę prawdy - "doulos niewolnik Chrystusa część 4 - Doulos klucz do zrozumienia Objawienia Jana i innych biblijnych proroctw" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/doulos-niewolnik-chrystusa-czesc-4_18.html

"Dwaj świadkowie" z Objawienia 11 - to jak pisałem na pewno nie będą : Eliasz z Tiszbe, ani Mojżesz, ani Henoch. Ja się skłaniam ku interpretacji że to nie będą dosłowne dwie osoby ale w skali świata może setki lub tysiące wiernych uczniów - pełniących wolę JEZUSA nawet pośród najcięższych czasów. 
"Dwaj świadkowie" z Objawienia 11 czyżby to było "144000" - dosłowne czy symboliczne ale "144000" lub jakaś cześć spośród dosłownego czy symbolicznego "144000" ?? Zostawiam to ze znakiem zapytania na innych czas jeśli pozwoli PAN JEZUS. Na pewno mogę tylko powiedzieć że Eliasz z Tiszbe, Mojżesz, Henoch, apostołowie, dawni prorocy odpadają jako "trzeci Eliasz" czy "dwaj świadkowie". 
                                                                JEZUSOWE CUDA vs demoniczne cuda 
Fałszywy prorok będzie czynił wielkie cuda którymi zwiedzie nie zapisanych w Księdze życia Baranka.  Być może "trzeci Eliasz" - wg mnie"Eliasze" będą mieć potwierdzenia swoich słów, nauk, ostrzeżeń za sprawą wielkich cudów, znaków czynionych przez WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA. Tak jak w Egipcie - czarownicy faraona w mocy demonicznej - kontra Mojżesz i Aaron za którymi stał JEZUS LOGOS i czynił cuda, znaki potwierdzające ich słowa. 
Nie przekreślam ewentualnego JEZUSOWEGO działania w mocy wielkich cudów i znaków. Ewentualnym prawdziwym JEZUSOWYM cudom i znakom będzie towarzyszyła zdrowa biblijna praktyka i nauka m.in : o dwóch przykazaniach miłości, o pokucie, o pełnieniu woli Bożej, uświęceniu, owoc ducha z miłością agape.

Zapowiadana wspaniała duchowa odnowa przyjdzie ale pośród bardzo ciężkich czasów, ale i tak wielu podających się za chrześcijan będzie buntować się przeciwko temu JEZUSOWEMU odnowieniu, bo nie będą chcieli porzucić swoich grzechów, pożądliwości, umiłowania tego świata. "zmieniona perspektywa część 5 bożki bezbożnych " - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html

Dobrze jakbyśmy dziś, teraz całym sercem szli drogą pełnienia woli Bożej, prawdy Nowego Przymierza, miłości agape i wzajemnej miłości Jezusowej z innymi braćmi/siostrami. 

        "Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 16 - binitarianizm w 1 liście i w 2 liście ap Jana oraz Comma Johanneum"  https://mieczducha888.blogspot.com/2020/11/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html  ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ...... Dominik Marzec. Puławy
 ... 16.08
.2019 Puławy , Dominik


1 komentarz:

  1. Cześć mam pytanie czym rózni się fałszywy prorok od antychrysta a szatan wąż od besti ?

    OdpowiedzUsuń