Popularne posty

sobota, 11 lutego 2017

Jak pokonywać zło - ochrona przed duchowym nowotworemKażdy z nas co jakiś czas spotyka się z nieprzyjaźnią, wrogością, atakiem . Może to być wrogość, nieprzyjaźń ze strony kogoś z rodziny, od sąsiada. Może ktoś z nas wrogo jest traktowany, np w  pracy, szkole lub domu. 
A może ktoś przez internet wylewa na nas wrogość, wyzwiska, atakuje nas ...?  
...  na pewno wrogość, nieprzyjaźń będzie chlebem powszednim chrześcijan gdy rozpocznie się "początek boleści" i gdy nadejdą późniejsze wydarzenia - więc dobrze wiedzieć jak zastosowywać nakaz Zmartwychwstałego : " miłujcie nieprzyjaciół waszych ", oraz JEGO apostoła : " zło dobrem zwyciężaj " Wersetem przewodnim będzie Rzymian 12:20 mówiący o rozżarzonych węglach ... " Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.
18 Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.19 Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan.20 Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." - Rzymian 12:17-21 UBG -- Paweł cytuje tutaj z Księgi Przysłów Salomona 25:21-22 : " Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą;22  Bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a PAN cię nagrodzi." Wrogości, nieprzyjaźni nie zwalczy się podobnymi działaniami. Nie ugasi się ognia benzyną. Nie rozprasza się ciemności ciemnością, ale światłem. Tak samo zła nie pokona się złem, ale stosując je - człowiek sam nim przeniknie i będzie niszczył samego siebie, bo zgasi ducha Chrystusowego. 
Zło tylko dobrem można pokonać, a na pewno czynienie dobra jako odpowiedź na wrogość, nieprzyjaźń, nienawiść i ataki - chroni nas samych przed przesiąknięciem złem, i jest dobrym świadectwem dla ludzi, dowodzi że jesteśmy "inni".

Odpłacanie dobrem za zło, wrogość, nienawiść itd jest sprzeczne z upadłą naturą, która jest mściwa, niepokorna, chętnie oddaje złem i szuka okazji aby zaszkodzić nieprzyjacielowi. 

Jednak Boża nauka - Chrystusowa nauka jest inna od poglądów upadłego człowieka, jest inna od poglądów świata - jest wręcz uważana za głupotę i słabość, no bo wg  świata : "jakim trzeba być głupim, naiwnym, słabym aby wrogowi czynić dobro, nie odpłacać tym czym on nam czyni". Ale jak czytamy w liście do Koryntian - mądrość świata jest u BOGA głupstwem.


17 werset mówi aby NIKOMU złem za zło nie odpłacać. Nawet w czasie wojny nie można odpłacać złem wrogom, a więc nie można z nimi walczyć z bronią w ręku. Dobrem i miłością tylko można odpłacać, ale tu potrzeba ducha Chrystusowego ... 18 werset mówi, że jeśli od nas to zależy to ze wszystkimi żyjmy w pokoju - ale pokój nie zawsze jest możliwy, bo do tego trzeba dwojga, ale ZE SWOJEJ STRONY -- ZAWSZE -- MAMY BYĆ POKOJOWI - NAWET JAK KTOŚ ODTRĄCĄ TĄ POKOJOWĄ DŁOŃ, TO JAKO UCZNIOWIE NADAL I ZAWSZE MAMY MIEĆ ZE SWOJEJ STRONY POKOJOWE NASTAWIENIE i jak jest okazja to czynić dobro nieprzyjaciołom i wrogom. 

Jesteśmy wezwani do aktywnej postawy, a nie biernej. Mamy nie tylko nie czynić zła, ale aktywnie : czynić dobro. Bierna postawa - nie czyni zła, ale i nie czyni dobra. Aktywna : nie czyni zła, ale w zamian czyni dobro. Oddaje dobrem. 

" jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." Rzymian 12:20-21

Te węgle ogniste to żal, zawstydzenie, wyrzuty sumienia, skrucha wroga, nieprzyjaciela spowodowana miłością, dobrocią jego ofiary. To działa - może nie zawsze i nie na wszystkich ale to jedyna skuteczna nasza odpowiedź na ataki, wrogość, nieprzyjaźń. W starym życiu nie raz komuś "dopiekłem" , "dokuczyłem" i gdy ta osoba później w jakiś sposób mimo tego okazało mi dobro, jakąś pomoc to było mi głupio, że byłem zły dla niej, że ją jakoś krzywdziłem. Było mi wstyd, źle się z tym czułem, że robiłem jej zło. 


Miłość Chrystusowa, dobro Chrystusowe może stopić zatwardziałe serce wroga, nieprzyjaciela. A jeśli nawet dalej będzie nam czynił zło, to nic. Dalej czyńmy mu dobro - zachowany się przed duchowymi nowotworami jak : nienawiść, wrogość, szukanie zemsty, wrogie myśli, złe myśli i inne złe i grzeszne emocje, postawy -- nie zgasimy ducha Chrystusowego a pozostaniemy światłością. 

Jeśli nie będziemy oddawać dobrem, to ani nie damy dobrego świadectwa, ani nie zachowamy siebie przed przeniknięciem złem. Ciemność rozświetla się światłością i jak będziemy chodzić w światłości Chrystusowej to ciemność nas nie przeniknie ... " obleczmy się w zbroję światłości. " - Rzymian 13:12b UBG


Krzyżujmy w PANU wrogie myśli, wrogie zamiary, wrogie postawy, wrogie uczucia, pragnienie zemsty itd, pragnienia odwetu, oddania złem na zło - zamiast tego odpuszczajmy winowajcom, przebaczajmy, czyńmy dobro wrogom, a może przez to PAN stopi ich serca, będzie im "głupio" gdy na ich zło, my odpowiemy dobrem Chrystusowym, miłością Bożą  :

" Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło" - Łukasz 6:27-28 UBG                

Gdy Elizeusz krzyżował plany króla Aramu, ten posłał wojska aby pojmały proroka, ale ten ostatecznie odpłacił im dobrem, okazał miłosierdzie i Aramejczycy zaprzestali swoich łupieżczych wypraw : 

" On odpowiedział: Idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: Oto jest on w Dotanie. (14) Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. (15) A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój! Jak postąpimy? (16) A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. (17) Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. (18) A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. (19) Wtedy Elizeusz rzekł do nich: To nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. (20) Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą! Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. (21) Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: Czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? (22) A on odpowiedział: Nie wycinaj ich w pień! Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. (23) Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżcze wyprawy do ziemi izraelskiej. " - 2 Księga Królewska 6:13-23 Biblia Warszawska


Zło należy dobrem zwyciężać, inaczej zło pokona nas. Tylko Chrystusową postawą - w mocy JEGO DUCHA - postawą pełną pokory, dobroci, miłości, przebaczenia możemy ostać się wobec nieprzyjacielskich, wrogich słów, postaw, zachowań i tylko Chrystusowa postawa może zwalić im na głowę zawstydzenie, żal, skruchę z powodu zła nam czynionego. 

Jeśli jednak będziemy sami wrogo usposobieni, jeśli będziemy mówić złe słowa, w agresji, z wrogością, z chęcią odpłaty złem to nakręcimy tylko spiralę wzajemnego zła i jeszcze większej wrogości i damy złe świadectwo, po postąpimy jak ludzie bezbożni, ludzie nie mający ducha Chrystusowego.

" Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew  .... " łagodny język łamie kości " - Księga Przysłów Salomona 15:1, 25:15 

" Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę.10
Ale ty, PANIE, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, abym im odpłacił " - Księga Psalmów 41:9-10 UBG - my dzisiaj w świetle nowego przymierza, mający Ducha Chrystusowego tak mówimy : " PODNIEŚ MNIE, ABYM IM ODPŁACIŁ ale MIŁOŚCIĄ" 


Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
60 A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął." - Dzieje Apostolskie 7:59-60 UBG 

Więc nie dajmy się zwyciężyć złu - każdego dnia przez wiarę zapierajmy się siebie,  trwajmy w ZMARTWYCHWSTAŁYM - w KRZEWIE WINNYM i niech JEGO życie przepływa do nas, a wtedy będziemy na wrogość, ataki oddawać Chrystusowym dobre, z pokorą, miłością, łagodnością Chrystusową ... ......... " Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia " - list apostoła Pawła do Filipian 4:13 Uwspółcześniona Biblia Gdańskahttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz