Popularne posty

sobota, 18 lutego 2017

światłowstręt główną przyczyną ateizmuGDY ktoś ma poplamione ubranie, lub ma wybrudzoną twarz albo ręce to w ciemności nie widzi brudu, ale dobrze się z nim czuje tak jakby był czysty i schludnie ubrany.
Jednak gdy wejdzie tam gdzie jest światło to dostrzega plamy na ubraniu, widzi wybrudzone ręce a gdy podejdzie do lustra to widzi i pobrudzoną twarz.

W tym poplamionym, brudnym stanie może zgasić światło i dalej dobrze się czuć, albo nie gasić światła ale przebrać się i umyć. Kto kocha brud zgasi światło, będzie chodził w ciemności a unikał dnia i oświetlonych miejsc aby nie było widać jego brudów. Będzie nienawidził światło, a kochał ciemność. 

Duchowego poplamienia grzechami i duchowego ubrudzenia grzechami żaden człowiek nie jest w stanie sam usunąć. Tutaj tylko krew niewinnego BARANKA BOŻEGO zmywa te brudy i PAN udziela swego ducha świętego tak, że człowiek zaczyna miłować czystość i światło a brzydzi się ciemnością, grzechami ... CHRYSTUSOWY CUD przez wiarę i trwanie w PANU przez wiarę ... ale kto będzie chciał chodzić w brudzie, poplamieniu to będzie negował ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, będzie negował że kiedyś TEN który jest WSZECHMOGĄCY zapali wszędzie światło i kto poszedł za ciemnością otrzyma skazujący wyrok sądowy. 

" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota " - Ewangelia Jana 5:24 BWLudzie lękają przejrzeć się w lustrze Biblii - jedynej natchnionej księdze, która świadczy o JEZUSIE CHRYSTUSIE -- więc biblijne lustra przeważnie zarastają kurzem, albo już pozbyli się ich ze swych domów. A wielu co czyta to tylko wybrane fragmenciki i to wg zrozumienia danej organizacji religijnej aby nie ujrzeć prawdy oświetlającej ich życie, ich uczynki i życie w kłamliwych naukach swojej organizacji ... Potłuczenie tego lustra np przez odrzucenie apostoła Pawła, Piotra - ich listów czy innych ksiąg, schowanie go, lub wybiórcze, stronnicze przeglądanie go nic nie da .... na CHRYSTUSOWYM SĄDZIE wszystko wyjdzie ... dzisiaj jest czas porzucania ciemności, rzeczy bezbożnego świata i ratowania się w Zmartwychwstałym bo żadna religia i przynależność do organizacji i nie uratują cie ... staniesz albo przed swym PANEM I ZBAWICIELEM albo przed SĘDZIĄ .... "kto miłuje swoje życie na tym świecie straci je" - Ewangelia Jana

Niesamowity wszechświat, człowiek - korona stworzenia, Ziemia z jej mnogą ilością różnych systemów - m.in to każdemu świadczy że jest STWÓRCA - a do tego sumienie, odróżnianie dobra i zła, poczucie sprawiedliwości, poczucie czasu, miłość, empatia itd -- każdy wie że jest BÓG                                                                          KAŻDY WIE że jest STWÓRCA

Każdy człowiek wie, że jest BÓG, że jest STWÓRCA wszechświata, życia ale wielu GO nienawidzi, wielu GO nie chce znać, wielu neguje GO bo diabeł przez religie, system wykrzywił JEGO charakter, osobowość i wielu GO neguje ze strachu. Głównym powodem odrzucania BOGA, odrzucania JEZUSA CHRYSTUSA, odrzucania Biblii jest umiłowanie grzechu, umiłowanie bezbożnego świata i jego pożądliwości, służenie żądzom ciała ...


Jak się podniesie np jakiś duży kamień, czy jakiś inny przedmiot który leżał gdzieś np w lesie, parku itd to pod nimi zawsze jest pełno różnych żyjątek, które szybko uciekają przed światłem i szukają nowej kryjówki i tak samo jest z ogromną większością ludzi, którzy negują BOGA, odrzucają, szkalują JEZUSA CHRYSTUSA i z tymi , którzy mówią że wierzą ale w ich uczynkach nie widać GO i z tymi, którzy nie mają pragnienia poznawania GO i życia już dla NIEGO i z NIM :

ŚWIATŁOWSTRĘT : 


" A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.
20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. " - Ewangelia Jana 3:19-20 UBG


 ATEIZM NIE ISTNIEJE ale normalne, że np ktoś chodzący w grzechach, miłujący bezbożne pożądliwości - będzie GO negował, będzie mówił że CHRYSTUSA nie było i nie ma - nie żyje. BÓG oświetla Jego sumienie, objawia jego grzechy, złe czyny - więc naturalne że taki człowiek będzie próbował zgasić światło, wyprzeć z siebie istnienie STWÓRCY, będzie negował CHRYSTUSA i JEGO nauki, będzie deptał po BIBLII i pluł na nią. To jest przyczyna większości przypadków tzw ateizmu. Mały procent jest spowodowany może np wykrzywionym obrazem BOGA. Ktoś może kogoś straszył BOGIEM od małego i taka osoba może próbuje pokonać strach przez zanegowanie BOGA, ale nie tędy droga. Trzeba poznać JEZUSA CHRYSTUSA - JEGO : przebaczenie, odkupienie grzechów, miłość, dobro, sprawiedliwość i wezwanie aby przyjść do NIEGO bo jaki ON jest taki i OJCIEC ...

                                                                              ATEISTÓW NIE MA


" Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. " - list apostoła Pawła do Rzymian 1:18-21 UBG


18 werset : " zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości" -- znowu pokazane jest, że ludzie bezbożni - jawni (tzw ateiści) , lub skryci bezbożni (religijna maska, pozory wiary) - prawdę o STWÓRCY, o CHRYSTUSIE negują, odrzucają bo ich niesprawiedliwość, ich grzechy biorą górę. Bardziej miłują ciemność i wolą chodzić swoimi grzesznymi ścieżkami. 

19 werset -- co można wiedzieć o BOGU jest jawne dla WSZYSTKICH ludzi - chodzi o ogólne objawienie, ale kto i te neguje, to tym bardziej będzie negował objawienie szczegółowe i idealne w CHRYSTUSIE.

20 werset : " To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki." - WSZYSCY LUDZIE SĄ BEZ WYMÓWKI - WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE JEST BÓG STWÓRCA -- nie ma ani jednego ateisty na Ziemi i nigdy nie było. Tak mówi Słowo i to jest prawdą... 

NIKT na BOŻYM SĄDZIE nie znajdzie żadnej WYMÓWKI np : " ALE PANIE BOŻE JA CIEBIE W OGÓLE NIE ZNAŁEM ...  NIC O TOBIE NIE WIEDZIAŁEM ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE TY ISTNIEJESZ ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE DOBRO i ZŁO ISTNIEJĄ .... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE CZYNIE ZŁO, ŻE GRZESZĘ ... " - nikt tak nie powie przed BOGIEM, wszyscy wiedzą że jest STWÓRCA, że JEST BÓG ale jak pisałem wielu neguje GO aby wyciszyć sumienie, albo żeby zrobić wierzącemu na złość, albo popisać się przed innymi, aby nie myśleć o BOGU bo to dla takiego człowieka utrapienie bo wie, że źle czyni ...


21 werset : " Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. "


W kolejnych wersetach aż do 32 wymienione są czyny, postępowania ludzi odrzucających BOGA, tych żyjących bezbożnie -- KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA
KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA -- "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ....... "  Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." - Ewangelia Jana 1:9-11 Biblia Warszawska -- ŚWIAT GO NIE CHCE, bo świat chce grzeszyć, świat chce rozkoszy grzechu a nie uniżenia, posłuszeństwa w czystości, świętości ... 


" Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; " - Rzymian 1:30 - wszyscy tzw ateiści wiedzą, że BÓG JEST - jakiś procent tzw ateistów NIENAWIDZI BOGA, NIENAWIDZĄ CHRYSTUSA, NIENAWIDZĄ JEGO NAUK, PRZYKAZAŃ i NIENAWIDZĄ NAS UCZNIÓW-NAŚLADOWCÓW PANA
                                                                        KRASNOLUDKI
Gdy jest jakiś temat o wierze to zawsze zlatuje się do niego pełno ludzi, atakujących ZMARTWYCHWSTAŁEGO - negują jego istnienie, negują że zmartwychwstał, negują że żył bezgrzesznie, negują JEGO cuda, negują wszystko z NIM związane a w zamian przypisują MU różne grzechy, złe rzeczy. Negują BOŻE stworzenie, negują BIBLIĘ, wyzywają i wyśmiewają chrześcijan.


Gdyby były jakieś tematy o krasnoludkach to szkoda by mi było czasu na takie rzeczy, bo wiem że ich nie ma. Gdyby ateizm istniał to tacy ludzie nie pisaliby tego co piszą, nie mówiliby tego co mówią. Ale oni WSZYSCY WIEDZĄ że jest BÓG, tylko chcą poczuć się lepiej atakując BOGA, obrażając chrześcijan. 

ŻYJĄ W CIEMNOŚCI więc NIENAWIDZĄ ŚWIATŁA, które mówi im że źle czynią i CZEKA ICH SĄD.

ŻYJĄ W GRZECHU, więc NIENAWIDZĄ ŚWIĘTEGO i ŚWIĘTOŚCI bo to przypomina im o tym, że ich grzechy - ich przestępstwa wobec BOGA zostaną ukarane gdy staną przed CHRYSTUSEM - SĘDZIĄ.


" I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.47 A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. " - Ewangelia Jana 12:45-48 BG

NIC DZIWNEGO, że my chrześcijanie jak i nasz PAN - jesteśmy i będziemy znienawidzeni - swoim życiem, głoszoną Ewangelią, biblijną nauką dotykamy ludzkich sumień, przypominamy ludziom, że są grzesznikami, że źle czynią, że czeka ich sąd jeśli za życia nie uwierzą w ZBAWICIELA i nie przyjdą do NIEGO aby im przebaczył i przemienił ... więc nienawidzą światła świata - Ewangelia Jana 8:12 i nas którzy w NIM jesteśmy światłem ...

" Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. " - Jan 15:19 .... Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca." - Jan 15:24 UBG

    
JAK MY CHRZEŚCIJANIE mamy postępować wobec tych, którzy negują BOGA, negują PANA JEZUSA, depczą po Biblii ??   

.... PAMIĘTAJMY że oni dobrze wiedzą, że BÓG istnieje .....           

... PAMIĘTAJMY, że : " Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.  " - Rzymian 1:16 -- głośmy Ewangelię, że wszyscy zgrzeszyli, PAN umarł za grzechy wszystkich i zmartwychwstał aby Temu kto wierzy odpuścić i dać nowe życie w mocy JEGO ducha świętego. PAN może przekonać takiego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie więc patrzmy na EWANGELIĘ - moc Bożą.

... PAMIĘTAJMY, że jeśli ktoś jest agresywny, bluźnierczy, szyderczy to nie kontynuujmy rozmowy, odejdźmy  pokoju.

... PAMIĘTAJMY aby Ewangelię mówić w łagodności, pokorze, miłości, szacunku -- nie można być agresywnym, nie można być aroganckim, nie można nikogo wyzywać, obrażać, nie można oddawać złem.

... PAMIĘTAJMY aby nie dać się zepchnąć na tematy typu : "daj mi choć jeden dowód naukowy, że BÓG ISTNIEJE" -- skupmy się na grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Wielu lubi głupie przepychanki, kłótnie, bitwy na słowa - mówmy Ewangelię, skupmy się na ŚWIETLE - na PANA JEZUSIE, mówmy o grzechu, sprawiedliwości i nachodzącym Bożym Sądzie. PAN PRZEKONUJE my skupieni bądźmy na Ewangelii - drodze przebaczenia, uświęcenia i wiecznego zbawienia


Nie można odkupić swych grzechów, a każdy zgrzeszył no kłamstwem, więc nie dajmy się zepchnąć na bezowocne tematy,  mówmy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie a PAN JEZUS może złamać serce takie człowieka, bo ten człowiek JAK i WSZYSCY INNI BARDZO DOBRZE WIEDZĄ ŻE JEST BÓG, tylko nie znają BOGA MIŁOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚWIĘTOŚCI .... niech PAN JEZUS udziela nam mądrości, odwagi i odpowiednich słów na odpowiedni czas i odpowiedniego, godnego zachowania.


" Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu." - 1 list Jana 1:5-7 UBG

"  Tamci znów są wrogami światłości .... oni wszyscy nie chcą znać światła " - Księga Hioba 24                                 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz