Popularne posty

niedziela, 21 września 2014

Jedenaście pytań do uczniów Jezusa Chrystusa
1) 
Skoro wielu uczniów, naśladowców Pana Jezusa Chrystusa z powodu swej wierności Zbawicielowi, który jest jedynej Drogą i Prawdą, siedziało i siedzi w : więzieniach, szpitalach psychiatrycznych albo obozach pracy to dlaczego miałbym ja albo ty tego nie doświadczyć ?? Dlaczego mielibyśmy załamywać się gdyby nas to spotkało albo gniewać się na Chrystusa lub porzucić Go ??

2)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa Stwórcy życia cierpiało i cierpi głód z powodu swej wiary, albo wojen, kryzysów to czy mamy immunitet w porównaniu do wielu innych naśladowców Chrystusa ?? Dlaczego np w przypadku głodowania przez jakiś okres czasu, albo głodowych racji żywnościowych mielibyśmy się gorszyć ?? albo upadać w wierze ??
Czy nie patrzymy na obecne życie z perspektywy zmartwychwstania, życia wiecznego ??

3)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa naszej Nadziei straciło i traci z powodu np wiary albo wojen swoje rodziny, to jeśliby nas to samo spotkało to dlaczego mielibyśmy załamywać się ?? Dlaczego mielibyśmy porzucać Zbawiciela, z powodu ludzi, którzy gardzą Jego naukami, przykazań miłości i czynią zło ?? Jeśli z powodu wiary zostałaby zabita nasza rodzina albo państwo zabrałoby dzieci to trzeba patrzeć na wszystko oczami wiary i w perspektywie wieczności i nie ufać swemu zwodniczemu, zepsutemu sercu.
Porzucając Zbawiciela stanęlibyśmy po stronie zła, zamiast trzymać się Miłosiernego i pamiętać o zmartwychwstaniu.

4)
 Skoro wielu uczniów Pana i Boga Jezusa Chrystusa było i jest z powodu wiary : wyśmiewanych, oczernianych, wyzywanych najgorszymi określeniami, fałszywie oskarżanych.Albo bitych, torturowanych to dlaczego mielibyśmy się gorszyć jeśli nas spotkałyby te rzeczy ?? Dlaczego mielibyśmy wyprzeć się Zbawiciela ??
Zapowiadał swym uczniom, że będą m.in bici, wyzywani, oczerniani np Mateusza 5:10-11

5)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa ciężko chorowało i choruje to dlaczego mielibyśmy upaść w wierze, gdyby również na nas przyszła ciężka a nawet śmiertelna choroba ??
Czy aktualne już nie są np te słowa : "Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie" - 1 Tesaloniczan 4:16 Biblia Warszawska. Ewangelia sukcesu obiecująca zdrowie, bogactwa- światowe powodzenie to fałszywa ewangelia.

6)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu wierności Zbawicielowi, zostało zdradzonych, odrzuconych i są zdradzani, odrzucani przez rodziny, przyjaciół albo fałszywych braci w wierze, to dlaczego mielibyśmy się załamać gdyby nas to samo spotkało to samo ?? Dlaczego mielibyśmy porzucić Zbawiciela i Bożą miłość a wybrać nienarodzonych na nowo ludzi. Albo dlaczego mielibyśmy tkwić w jakimś grzesznym kompromisie odrzucając jakieś nauki Chrystusa, żeby nie gorszyć tych, którzy woleliby grzech ??
Zapowiadane są zdrady w rodzinach, wśród bliskich - np Ewangelia Łukasza 21:16, Mateusza 10:35-36. Kto miłuje bliskich bardziej niż Chrystusa nie może być jego uczniem - Łukasza 14:26

7)
Skoro wielu uczniów Pana i Boga Jezusa Chrystusa z powodu naśladowania Mistrza było i jest uważanych za zdrajców ojczyźnianej religii, tradycji, albo byli i są uznawania za zdrajców państw w których mieszkają, albo urodzili się. Skoro z powodu Jezusa Mesjasza są uważani za najgorszy element, za fanatyków, chorych psychicznie, za zacofanych, najgorszych głupców, opętanych, antyspołecznych to gdyby na nas to przyszło, mielibyśmy porzucić wiarę?? ,
mielibyśmy odrzucić Stwórcę na rzecz opinii, działań zbuntowanych stworzeń ??
To nie one będą ostatecznymi sędziami ale sami będą osądzeni przez Sędziego, więc po co patrzeć na opinie przegranych, lepiej służyć Zwycięzcy i temu, którego wyroki będą wieczne. Poza tym ojczyzna chrześcijan jest obecnie w niebie.

8)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu naśladowania Nauczyciela było i jest wyrzucanych z pracy, spychanych na margines społecznego, są napiętnowani, tracą domy i często wszelki inny dobytek i żyją w wielkim biedzie, to dlaczego gdyby na nas przyszły podobne rzeczy, mielibyśmy rozpaczać ?? Dlaczego mielibyśmy stracić nadzieję i wiarę z powodu np straty materialnych rzeczy ??
Prawdziwe skarby są w niebie a nie na ziemi, te ziemskie nikomu nie dadzą życia wiecznego ale wielu zabrały wiarę bo umiłowali je, związali serca z ziemskimi rzeczami i odpadli od Chrystusa - 1 Tymoteusza rozdział 6. Umiłowani pieniędzy, to korzeń wszelkiego zła. To jeden z największych bożków tego świata. Ewangelia sukcesu chce narzucić sidła umiłowania pieniędzy na chrześcijan.

9)
 Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa było i jest skazywanych na śmierć, umiera śmiercią męczeńską to dlaczego gdyby na nas został wydany wyrok śmierci mielibyśmy wyprzeć się Jezusa Chrystusa aby ocalić doczesne życie ??
Sprzedamy nieśmiertelność w uwielbionych ciałach pośród niewysłowionych wspaniałości nowego nieba i ziemi i życia z kochającym Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem a wybierzemy góra kilkadziesiąt lat życia w niszczejącym każdego dnia ciele, w którym pełno pożądliwości, które odczuwa różne słabości. wybierzemy bezbożny, nienawidzący dobra i nie mający miłości zbuntowany świat  wypierając się Chrystusa gdyby miało to uratować ten żywot ??
Pan Jezus i apostołowie wielokrotnie zapowiadali takie rzeczy, więc jak jakiś uczeń może gorszyć się ??

10)
Skoro wielu uczniów Pana Jezusa Chrystusa z powodu wierności i przestrzegania przykazań jedynego Mistrza doświadczało i doświadcza wszelkich innych doświadczeń, cierpień, trudów, prześladowań, ucisków, słabości to dlaczego mielibyśmy zgorszyć się i odpaść od Zbawcy gdyby na nas również one przyszły ?? Czy mamy tracić wiarę albo porzucić przestrzeganie przykazań miłości i zacząć czynić bezprawie bo przyjdzie na nas jakiś ucisk, prześladowanie ??
Posiani na gruncie skalistym gorszą się z powodu ucisku, prześladowań za wiarę, za bycie wiernym naukom biblijnym : "A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje.21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy." - Mateusza 13:20-21 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 
 Tym bardziej podczas prześladowań, ucisków i to z powodów niezawinionych powinno się trwać przy Panu Jezusie. szatanowi i innym demonom zależy właśnie aby chrześcijanin zostawił Chrystusa, odszedł od Niego, upadł w wierze, więc trzeba robić odwrotne rzeczy - trwać tym bardziej przy Chrystusie, prosić aby zamieszkał przez napełnianie nas swym duchem. 
Ojciec i Syn są źródłem dobra, miłości, jak można opuścić źródło dobra i miłości z powodu demonów i ich ludzkich marionetek i ich niegodziwości, nienawiści, złych czynów.Takie postępowanie nawet jeśli na jakiś czas odroczyłoby cierpienia cielesne to wyparcie się Chrystusa lub zawarcie odstępczych kompromisów przyniesie wielokrotni gorsze rzeczy o wiecznych skutkach.

11)
Skoro wielu uczniów, naśladowców Pana Jezusa Chrystusa doświadczyło i doświadcza tych różnych rzeczy wymienionych w tych 10 punktach i zachowali i zachowują wierność swemu Zbawcy, Panu, Bogu, Nauczycielowi, Mistrzowi to powinno to być przykładem dla wszystkich innych wierzących, którzy uważają się i chcą być uczniami Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Skoro wielu na przestrzeni wieków wytrwało w wierze do końca mimo srogich doświadczeń, to dlaczego my nie mielibyśmy wytrwać również gdyby na nas przyszły jakieś wymienione przeze mnie rzeczy ??
Tylko pamiętać o swojej bezradności i prosić o Bożą moc bo w niej jedynie można wytrwać i żyć chrześcijańskim życiem.


__________________________________________________________________


Trzeba prosić o to aby Pan Jezus zamieszkał w nas przez swego ducha, przez moc z wysokości bo nasza ludzka moc jest niczym, nie wytrwamy w niej do końca, ale trwając w Panu Jezusie jest się zwycięzcą :

"...Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. (10) Jeśli jednak Chrystus jest w was..." - Rzymian 8:9b-10a

 "A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości" - Łukasza 24:49 BW

"Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. (29) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. (30) Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, (31) lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają" - Izajasza 40:28-31 BW

" Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? (36) Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. (37) Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował" - Rzymian 8:35-37 BW

 "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (8) Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, (9) prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani" - 2 Koryntian 4:7-9 BW

"Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.
11 I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? 12 Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? " - Łukasza 11:10-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"...jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym" - Efezjan 1:12b-13 BW

" Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. (13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." - Filipian 4:12-13 BW

"Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? " - Galacjan 3:2 BW

" Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. (8) Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego" - 1 Tesaloniczan 4:7-8

ducha można przygasić, zagasić przez zaniedbanie duchowych rzeczy, przez grzeszenie : " Ducha nie gaście" - 1 Tesaloniczan 5:19 BW

Można wymieniać wiele innych fragmentów, najważniejsze aby pamiętać, że trzeba w każdym miejscu, czasie i okolicznościach ufać Panu Jezusowi, przestrzegać Jego przykazań, być wykonawcą Jego Słów a nie półwykonawcą albo tylko słuchaczem. Trzeba się modlić i patrzeć w górę, patrzeć na wszystko nie jak człowiek małowierny ale człowiek wiary, który zawsze pamięta o zmartwychwstaniu, o Bożej miłości ukazanej np na Golgocie. Pan Jezus cierpiał wiele różnych rzeczy i mówił, że to samo czeka Jego uczniów. Jak Jego nienawidzili i prześladowali tak zapowiadał, że i uczniowie będą prześladowani, znienawidzeni.Pan Jezus i apostołowie nie obiecywali bezproblemowego życia, Bóg jednak zapewnia swoją moc aby w Jego sile trwać i wytrwać do końca i być świadectwem dla świata i zachęta do wytrwałości dla innych chrześcijan.
Różne doświadczenia, cierpienia mają różne przyczyny ale zawsze są ku umocnieniu albo oczyszczeniu albo napomnieniu.
Ewangelia Mateusza 10:25, Ewangelia Jana 15:18-19 - choćby w tych fragmentach Pan Jezus mówi, że to co go spotyka ze strony świata spotka i Jego uczniów. Zbawiciel był między innymi : wyśmiewany, wzgardzony, fałszywie oskarżany, oczerniany, wyzywany od najgorszych, pluto na Niego, bito go, torturowano.

"Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. (8) W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. (9) Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. (10) Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny." - 2 Koryntian 12: 7-10 Biblia Warszawska

Paweł miał wiele tych "słabości" - przykłady z samych listów do Koryntian np : 1 Koryntian 4:11-12, 2 Koryntian 4:7-9, 2 Koryntian 6:3-7, 2 Koryntian 11:23-27 

Nawet najgorsze okoliczności nie dają taryfy ulgowej aby odejść od przykazań Pana Jezusa i od Jego nauk. Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony.
5 komentarzy:

 1. Piękny tekst, ale trzeba go zredagować czy edytować i poprawić błędy w pisowni niektórych wyrazów, gdyż mają złe formy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, jeśli możesz mi wskazać te błędy to będę wdzięczny, pozdrawiam

   Usuń
 2. Wystarczy przeczytać słowo po słowie i poprawić, bo to błędy z końcówkami, np. zamiast "ą" jest "ę" i inne błedy z końcówkami. Gdy znajdę czas, to je wyszczególnię.

  OdpowiedzUsuń
 3. Na potwierdzenie powyższych myśli mogę dodać, że na tym właśnie polega poddanie się Bogu. Jeśli poddajemy Jemu nasze życie, to Bóg może z nim zrobić, co chce. Jeśli uzna, że jest potrzeba, żebyśmy przeszli przez jakieś doświadczenia, to ma do tego prawo. A do nas nie należy martwienie się, co to będzie, bo to już jest zmartwienie Boga w tym momencie i Bóg lepiej ten problem rozwiąże, niż my. Do nas należy zadawanie sobie pytania, czy aby na pewno poddałem życie Bogu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. sądzę, że dobrze jest zawsze pamiętać - czy w czasie pokoju czy utrapienia, że życie jest niezasłużonym darem, jest całkowicie z łaski, więc nie mamy prawa domagać się aby żyć choćby sekundę dłużej. A jeśli dane jest nam żyć i dawane są nam kolejne dni to powinniśmy zawsze dziękować za ten niezasłużony dar i pamiętać o czymś jeszcze większym - o Bożej miłości udowodnionej na Golgocie, o niezawodnej obietnicy zmartwychwstania. Gdy będzie na wszystko patrzeć przez pryzmat zmartwychwstania i Bożej miłości, to obecne ciało i nawet najgorsze doświadczenia, prześladowania nie załamią nas, bo będziemy wiedzieć, że z każdą sekundą jesteśmy bliżej początku prawdziwego życia a nie bliżej końca. Zawsze mamy nadzieję, kiedy trwamy w Zmartwychwstałym Zbawicielu i pamiętamy o Bożej miłości i obietnicach. Doceniajmy to w czasach spokoju a gdy nadejdą jakieś burze to też będziemy doceniać skarb jaki został nam dany, a którego świat nie ma bo albo nim gardzi albo jeszcze o nim nie usłyszał i nie przyjął

   Usuń