Popularne posty

środa, 3 września 2014

źródło cierpliwości i wytrwałości


Cierpliwość, wytrwałość to jedne z fundamentalnych cech chrześcijan,bez której nie można wytrwać do końca i być zbawionym.Bez cierpliwości, wytrwałości nie można ostać się podczas utrapień, prześladowań, ucisków. Cierpliwość to jedna z cech OJCA i SYNA - skoro mamy ich naśladować, odzwierciedlać ich charaktery to i cierpliwości nam potrzeba której źródłem jest BÓG - więc trzeba prosić o cierpliwość, wytrwałość. Komu brakuje cierpliwości ten zaczyna się frustrować, denerwować, niepokoić, jest zmęczony. Brak cierpliwości moim zdaniem pokazuje braki w wierze, braki w zaufaniu do Boga i do Jego doskonałego planu w którym wszystko dzieje się w odpowiednim czasie - nie ma nim żadnego opóźnienia, więc nie ma się co niecierpliwić. W Bożym planie nie ma błędów, ani awarii - my po prostu tylko powierzchownie go rozumiemy, dlatego ufajmy Panu Jezusowi a nie swym zwodniczym sercom i nie bądźmy niecierpliwi. Cierpliwość jest jednym z owoców ducha Chrystusowego więc u PANA JEZUSA jest jej źródło - prośmy a otrzymamy.

 Braki w cierpliwości, wytrwałości prowadzą do katastrofy. "Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących. 14 Oczekuj PANA, bądź dzielny, a on umocni twoje serce; oczekuj więc PANA" - psalm 27:13-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zamiast się frustrować, niecierpliwić dobrze pamiętać, że każdego dnia Pan Jezus zbawia na ziemi kolejnych ludzi, zamiast się niecierpliwić, upadać na duchu, przyczyniajmy się do rozgłaszania Ewangelii i wspaniałości Pana Jezusa. "Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty" 2 Piotra 3:9 UBG

zamiast się frustrować zabiegamy o to : "Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju " - 2 list apostoła Piotra 3:14 UBG
" Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. (5) A gdy to obecnie na ciebie spadło, tracisz cierpliwość, ponieważ ciebie to dotknęło, trwożysz się. (6) Czy twoja bogobojność już nie jest twoją ufnością, a twoją nadzieją nienaganne twoje postępowanie?" - księga Hioba 4:4-6 Biblia Warszawska 

"Skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? (12) Czy moja moc jest twarda jak skała albo czy moje ciało jest ze spiżu? " - księga Hioba 6:11-12 BW

 "Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroć" - psalm 103:8 BW

"Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór" - Przysłów Salomona 15:18 

"Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta" - księga przysłów Salomona 16:32 BW

" W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach" -  przysłów Salomona 19:11 BW

"Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości" - przysłów Salomona 25:15

" lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek" - Kaznodziei Salomona 7:8b BW

"Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia" - księga Jonasza 4:2 BW

_____________


HYPOMONE - grecki strong numer 5281 - wytrzymywanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość, moc - hypomone pochodzie od słowa hypomeno - strong 5278 - wytrwać, wytrzymać, znieść cierpliwie, trwać mocno m.in :  "kto wytrwa do końca..." - Mateusza 24:13 _____ "w ucisku cierpliwi" - Rzymian 12:12 _______ "Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie [5278]znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie [5278] cierpienia, to podoba się Bogu" - 1 Piotra 2:1- UBG


" Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości [5281]" - Łukasza 8:15 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Przez swoją cierpliwość zyskajcie wasze dusze" - Łukasza 21:19 UBG

"Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne" - list apostoła Pawła do Rzymian 2:7 UBG

"A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4 A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję" - Rzymian 5:3-4 UBG

"jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością" - Rzymian 8:25

"Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję. 5 A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa" - Rzymian 15:4-5 UBG

"Jeśli więc doznajemy ucisku – to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy; i jeśli doznajemy pociechy – to dla waszego pocieszenia i zbawienia" - 2 Koryntian 1:6 UBG

"Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach" - 2 Koryntian 6:4 UBG

"Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy." - 2 Koryntian 12:12 UBG 

" Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością" - Kolosan 1:11 UBG

"Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości, i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i naszym Ojcem" - 1 Tesaloniczan 1:3 UBG

"Tak że i my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie" - 2 Tesaloniczan 1:4 UBG

"Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa" - 2 Tesaloniczan 3:5 UBG

"Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością" - 1 Tymoteusza 6:11 UBG

"Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość" - 2 Tymoteusza 3:10 UBG

"Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości" - Tytusa 2:2 UBG

"Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy" - Hebrajczyków 10:36 UBG

"Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu" - Hebrajczyków 12:1 UBG

"Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;
3 Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.
4 Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków." - List Jakuba 1:2-4 UBG

"Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia" - Jakuba 5:11

"Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;
6 Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność" - 2 Piotra 1:5-6 UBG

"Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa" - Objawienie Jana 1:9 UBG

"Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.
3 Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś" - Objawienie 2:2-3

"Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość i twoje uczynki i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych." - Objawienie 2:19 UBG

"Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi" - Objawienie 3:10 UBG

"Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie, jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych" - Objawienie 13:10 UBG

"Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa." - Objawienie 14:12 UBG

                         

MAKROTHYMEO - grecki strong nr 3114 - być cierpliwym, wytrwać, znosić cierpliwie, zwlekać :
 "Miłość jest cierpliwa..." - 1Koryntian 13:4 UBG

 "Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich" -1 Tesaloniczan 5:14 UBG

"A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy." - Hebrajczyków 6:15 UBG

" Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. 8 Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie" - Jakuba 5:7-8 UBGMAKROTHYMIA - grecki strong nr 3115 - cierpliwość, pobłażliwość, wyrozumiałość

"Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość" - 2 Koryntian 6:6 UBG

"Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara" Galacjan 5:22
"Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości: - Efezjan 4:2 UBG

"Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość" - Kolosan 3:12 UBG

"Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu" - 1 Tymoteusza 1:16 UBG

"Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką" - 2 Tymoteusza 4:2 UBG

"Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice" - Hebrajczyków 6:12 UBG

"Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana" - Jakuba 5:10 UBG

" Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę." - 1 Piotra 3:20 UBG

"A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was" - 2 Piotra 3:15 UBG

strong 3114 i 3115 pochodzą od 3116 Makrothymos : "...Dlatego proszę cię, żebyś mnie cierpliwie wysłuchał" - Dzieje 26:3b  UBG


ANOCHE - grecki strong numer 463 : "Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? " - Rzymian 2:4 UBG

"Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów" - Rzymian 3:25 UBG

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz