Popularne posty

środa, 18 marca 2015

charis możliwe zwycięstwo nad wszelkimi pokusami"Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. 13 Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:12-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - przez żywą wiarę w Zbawiciela mamy dostęp do łaski, w której zawierają się wszelkie środki który są potrzebne do nie dopuszczania pokus, do zwyciężania ich jeśli się pojawią, i żeby pokusa nie przerodziła się w grzech. Mamy wszystko co potrzebne do zwycięstwa, tylko musimy czerpać z tego przez wiarę i co ważne również chcieć zwyciężać. 

" Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. (14) Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; (15) potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć." - list Jakuba 1:13-15 Biblia Warszawska -  najlepiej nie dopuszczać aby pokusa się rozwijała ale już na początku najlepiej ją zwalczyć. Im wcześniej tym lepiej, bo gdy będzie dojrzewać przez nasze przyzwolenie to łatwiej może dojść do wykonania pokusy, a wykonanie jej - wprowadzenie w życie będzie grzechem. Najpierw powstaje w sercu, gdy jest dopuszczana przez naszą wolę to nabiera siły i gdy człowiek ulega, wprowadza w czym grzeszy. Ale jest przed tym aby została zniszczona i żeby nie została wprowadzana w życie :

                                    TRON  ŁASKI


"Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama.
17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
18 A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 2:18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. 16 Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili." - Hebrajczyków 4:15-16 UBG - łasku ku pomocy - pomocy do przezwyciężenia pokusy, pożądliwości. A więc jeśli jesteśmy kuszeni to powinniśmy modlić się, prosić o łaskę w której zawiera się m.in duch święty.W duchu Chrystusowym - mocy Bożej jest zwycięstwo. Błaganie o pomoc o przezwyciężenie pokus jest konieczne a Pan Jezus może pomóc bo podczas kenozy również zmagał się podczas np kuszenia i zawsze zwyciężał, więc zawsze może dać zwycięstwo tym którzy do Niego przychodzą z prośbą. 


" Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? 2 Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? ........ " Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. 13 I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. 14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. 15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! 16 Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście; 18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości " - list apostoła Pawła do Rzymian 6:1-2, 11-18 UBG - szatan chce wmówić chrześcijanom że łaska pozwala żyć w grzechu, szatan chce wmówić że z Chrystusem przyszła łaska dzięki której Bóg patrzy przez palce na grzechy. Chce on wmówić że możesz grzeszyć i że im większy grzech tym łaska Boża jest większa - co ma według szatana oznaczać że im więcej grzechów, im większe grzechy tym Bóg okazuje większe miłosierdzie, odkręca bardziej kurek z łaską i wybacza wszystko człowiekowi które żyje w grzechu. Ale taka nauka to jedno wielkie zwiedzenie. 

Łaska Bożą to nie łaska diabelska. Boża łaska to Boży środek który umożliwia wyzwolenie z grzechów. Wyzwolenie ku świętemu życiu, a nie przyzwolenie na grzeszne życie. W łasce zawiera się dar ducha świętego, a w tym zawiera się uwolnienie z niewoli grzechu i zwycięstwo nad pokusami. 

"Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy" - 2list apostoła Piotra 2:9a UBG 

"Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie" - 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:1 UBG 

"Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa." - Ewangelia Jana 1:17 UBG

                        POŻAR   ,  budowle


Im większy grzech w życiu człowieka tym łaska jest większa, ale nie ku przyzwoleniu jak pisałem ale ku wyzwoleniu. Mały pożar nie potrzebuje wielkiej ilości wody aby go zagasić, ale żeby zgasić wielki pożar potrzeba wielkiej ilości wody. Różni ludzie mają różne grzechy, w różnym natężeniu, skali ale łaska Bożą jest wystarczająca nawet dla największych grzeszników aby uwolnić ich od grzesznego postępowania, stylu życia a sprawić aby byli sługami sprawiedliwości którzy zamiast kochać grzeszenie nienawidzą je i porzucają w mocy ducha świętego. 

Do zburzenia jakiejś przydomowej komórki nie potrzeba dynamitu, wielkich maszyn budowlanych czy wielkiej liczby ludzi, ale do wyburzenia np drapacza chmur środki potrzebne muszą być wielokrotnie większe. 
"A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała" - Rzymian 5:20 UBG - im większy grzech, tym większe łaska ku zagaszeniu grzechu, ku wyburzeniu starego życia a nie ku patrzeniu przez palce na grzechy. Bóg nienawidził i nienawidzi grzechu, tak jak nienawidził grzechu np 3000 lat temu tak samo nienawidzi dziś, ale szatan chce zniekształcić Boga świętości i chce sprawić aby chrześcijanie wygodnie czuli się w grzechach i nie porzucali grzechu. 


"Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony" - Galacjan 6:1 UBG - uważajmy na siebie, uważajmy na to gdzie kierujemy serca, oczy i uszy, a jeśli pojawi się nawet pokusa to udajmy się natychmiast do Pana Jezusa i prośmy, błagajmy Go o pomoc, o zwycięstwo aby pokusa została pokonana i żeby nie doszło do wykonania jej.

"A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. 10 Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. 11 Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością" - 1 list do Tymoteusza 6:9-11 UBG 

"Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego" - Ewangelia Łukasza 11:4 UBG - upadłe anioły mogą prowokować, kusić czy próbować zachęcić w różny sposób człowieku do grzechu czy to przez pokusę czy coś innego, ale nie mają one wpływu na naszą wolną wolę. Więc ostatecznie to człowiek jest winny gdy ulegnie pokusie i zgrzeszy. Wielu którzy prowadzi niedbałe życie duchowe, bez żywej relacji/społeczności z Chrystusem, z modlitwą gdzieś odstawioną na bok gdy ulega pokusie zrzuca winę na demony, ale to nie demony za nich decydują czy zgrzeszyć czy nie. To ludzka wina gdy prowadzi byle jakie życie duchowe i ulega pokusom. Nie można zrzucać winy na demony, one nie mają wpływu na naszą wolną wolę. Ale człowiek i na demona zrzuci swój grzech byle tylko nie zmienić swego stylu życia.

"Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ........ I powiedział do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie " - Łukasza 22:40, 46 UBG 
 "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe" - Mateusz 26:41 Biblia Warszawska
- po odkupieńczej śmierci, zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, przychodzimy do Pana Jezusa z prośbami m.in o zwycięstwo w pokusach i z pokusami. Pan wszystkie pokusy w czasie kenozy pokonał, wie co przechodzimy i jak pisałem oferuje zwycięstwo. I jak najbardziej jest to możliwe, co może poświadczyć ogrom chrześcijan na całej ziemi. Sam kiedyś byłem spętany jak wielu ludzi grzechem m.in pornografii, masturbacji i pokusy przychodziły jedna za drugą. M.in pornografia pociągała mnie, a od paru lat nie mam tego w życiu, wręcz przeciwnie brzydzę się nią, również od masturbacji zostałem uwolniony na stałe. Wielu chrześcijan zmaga się z tymi grzechami ale jest zwycięstwo nad tym wszystkim i nad wszelkim innym grzechem, i pokusami. 
"wolność od grzechów masturbacji i pornografii " - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html


Więc tak jak mówi natchnione Pismo : przystępujmy z ufnością do tronu łaski. 
"Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu...... Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" - Ewangelia Jana 8:34, 36 Biblia Warszawska - wiemy więc u Kogo jest wyzwolenie z tej najstraszniej niewoli, więc śmiało przychodźmy do naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa - On nam pomoże w tak dobrej i koniecznej rzeczy i wstawiać się będzie o to za Nami do OJCA. 

"I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz " - Księga Psalmów 50:15 UBG 


 , "Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. 9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga " - 1 list apostoła Jana 3:8-9  UBG - nie chodzi tu o stan bezgrzeszności ale o chodzenie w światłości i chodzenie w ciemności - ale najlepiej uważnie prześledzić cały list apostoła Jana, bo jest on wspaniałym źródłem informacji o "narodzeniu się na nowo" - bez którego nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego. Zniszczenie dzieł diabła to m.in zniszczenie niewoli grzechu.

2 komentarze:

 1. Zgadzam się całkowicie z tym co tu jest napisane kiedyś też miałem problem z pornografią i z masturbacją ale i bardzo mocno z alkoholem Jezus mnie od tego zabrał na stałe teraz jak wypiję chodż jedno piwo to wręcz mnie to brzydzi nie lubię tego ja uważam że dużo ludzi zniechęca się do zbawiciela bo ufają mu ale tylko przez chwilę a jak nie widzą od razu efektu to zaczynają się zastanawiac czy kiedykolwiek zbaiwciel im pomoże i w końcu przez brak cierpliwości odchodzą od Boga poznanie go czasami nie jest łatwe to zalezy od różnych czynników
  Bóg u każdego działa inaczej nie tak jak religie mówią że musi być wszystko według schematu poznawanie go i uświęcanie to powolna droga tego nie idzie kupić to się ma tylko z łaski

  ja kilka miesięcy temu też tak miałem zastanawiałem się dlaczego z ta wiarą mi nie wychodzi i modlę się a nic się nie dzieje i dostawałem myśli czy nie zrezygnować ale za każdym razem kiedy takie myśli przychodziły mówiłem sobie jeżeli rzucę to to co zrobię i gdzie pójdę tylko jak Jezus mi nie pomoże to kto i codziennie wytrwale się modliłem czasami ze łzami w oczach żeby mi pomógł ale zawsze gdzieś głęboko miałem nadzieję i wiarę że za jakiś czas będzie dobrze

  najlepiej pismo badać samemu a nie szukać pomocy w internecie

  OdpowiedzUsuń
 2. "I wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz " - Księga Psalmów 50:15 UBG

  Piękne :)

  A jeden z moich ulubionych pochodzi z Hioba 40:7:

  "...z wichru odpowiedział Pan Hiobowi : « Przepasz no biodra jak mocarz ! Będę cię pytał - pouczysz Mnie ...."


  Szach mat. Mistrz :)

  I jeszcze na koniec:
  "...Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?..." Rzym. 8:31

  Chwała Bogu Żywemu i jego synowi Jezusowi Chrystusowi na wieki wieków, Amen.
  :)

  OdpowiedzUsuń