Popularne posty

wtorek, 28 kwietnia 2015

batach ufać w każdym miejscu, czasie i najgorszych okolicznościach,, Zaufałem Panu i już " - https://www.youtube.com/watch?v=_Q-5bUfBPpI

 " Kto ufa własnemu sercu, jest głupi " - Księga Przysłów Salomona 28:26 a UBG - dlatego tak jest bo serce jest podstępne i zepsute - Jeremiasz 17:9 - więc nic dziwnego że kto ufa swemu sercu nie należy do groma mądrych.

 " To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. " - Ewangelia Jana 16:33 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - zawsze i wszędzie ufajmy Panu Jezusowi. Pamiętajmy że wszystko jest pod Jego kontrolą i że zawsze chce On naszego dobra, a to oznacza, że mogą przyjść na nas różne trudy i cierpienia ale właśnie takie ewentualne zdarzenia mogą być ku dobremu - ku skarceniu i ku nauczce gdy grzeszymy lub zatracamy się w czymś, albo coś lekceważymy ważnego. To może być ku Bożej chwale, więc jakby nie było zawsze i w najgorszych czasach i wydarzeniach ufajmy Panu Jezusowi, przestrzegajmy Jego nauk i przykazań a wszystko skończy się dobrze nawet jeśli przyjdzie nam umrzeć za wierność. Obietnica zmartwychwstania w nowym, niezniszczalnym ciele jest i będzie aktualna jeśli tylko wytrwamy w żywej, prawdziwej wierze do końca - nie odejdziemy ku obłudnej wierze albo martwej religijności lub ateizmowi.

"no wszyscy go widzieli i przelękli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, Jam jest, nie bójcie się " - Marek 6:50 BW

 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


 BATACH strong numer 982 : ufać, mieć zaufanie,


" On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan. (5) Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. (6) Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi " - 2 Księga Królewska 18:4-6 Biblia Warszawska __________ " A gdy wszczęli wojnę z Hagryjczykami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab, (20) i otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali. " - 1 Księga Kronik 5:20 Biblia Warszawska


"Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie PANU. 6 Wielu mówi: Któż pokaże nam dobro? PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza " - Psalm 4:5-6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____________ " I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają." - Psalm 9:10 ___________ " Lecz ja zaufałem twemu miłosierdziu; moje serce rozraduje się twoim zbawieniem " - Psalm 13:5 ____________ " Król bowiem w PANU pokłada nadzieję i nie zachwieje się dzięki miłosierdziu Najwyższego " - psalm 21:7 UBG


" Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i wyzwoliłeś ich. 5 Do ciebie wołali i zostali wybawieni, tobie ufali i się nie zawiedli " - psalm 22:4-5 UBG ____________ " Do ciebie, PANIE, wznoszę moją duszę. 2 Mój Boże, tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech moi wrogowie nie tryumfują nade mną " - psalm 25:1-2 _____________ " Osądź mnie, PANIE, bo postępuję uczciwie, zaufałem PANU i nie zachwieję się. 2 Zbadaj mnie, PANIE, i doświadcz mnie; poddaj próbie moje nerki i serce " - psalm 26:1-2 ____________ " Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał " - psalm 27:3 UBG 


" PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało i doznałem pomocy; dlatego moje serce się rozweseliło i moją pieśnią będę go chwalić. 8 PAN jest siłą dla swoich i twierdzą zbawienia swego pomazańca. 9 Wybaw twój lud, PANIE, błogosław twemu dziedzictwu, paś ich i nieś na wieki " - psalm 28:7-9 UBG ____________ " Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu ...... Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim " - Psalm 31:7, 15 BW __________ "
Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. (11) Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca! " - Psalm 32:10-11 BW" Nasza dusza oczekuje PANA, on jest naszą pomocą i tarczą. 21 W nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy jego świętemu imieniu. 22 Niech będzie nad nami twoje miłosierdzie, PANIE, według pokładanej w tobie nadziei. " - psalm 33:20-22 UBG _____________ " Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz żywiony. 4 Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca. 5 Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; 6 I wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość jak południe. " - psalm 37:3-6 ____________ "I włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się, i zaufa PANU. 4 Błogosławiony człowiek, który pokłada w PANU swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych ani na tych, którzy podążają za kłamstwem " - psalm 40:3-4 UBG


" Ja zaś jestem jak zielone drzewo oliwne w domu Bożym, zaufałem miłosierdziu Boga na wieki wieków" - psalm 52:8 UBG ____________ " Przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. 23 Ale ty, Boże, wtrącisz ich w dół zatracenia; ludzie krwawi i podstępni nie dożyją połowy swoich dni; ja zaś zaufam tobie." - psalm 55:22-23 ___________ " Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam tobie. 4 W Bogu będę wysławiać jego słowo; Bogu ufam i nie będę się bał tego, co człowiek może mi uczynić ......Bogu ufam, nie będę się bał tego, co mi może uczynić człowiek" - psalm 56:3-4,12 ______________ " Ufajcie mu w każdym czasie, o narody, wylewajcie przed nim wasze serca; Bóg jest naszą ucieczką. Sela " - psalm 62:8 UBG

 " PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie. 12 PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie." - psalm 84:11-12 UBG ____________ " Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny; mój Boże, wybaw twego sługę, który ufa tobie. 3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bo do ciebie codziennie wołam " - psalm 86:2-3 _______________ " Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał " - psalm 91:2 _____________ " Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. 7 Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU. " - psalm 112:6-7 ____________ " Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. 10 Domu Aarona, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą. 11 Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą" - psalm 115:9-11 UBG 


" Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa; 42 Abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam twojemu słowu " - psalm 119:41-42 UBG ____________ " Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki. 2 Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki " - psalm 125:1-2 _____________ "  Wysłuchaj mnie prędko, PANIE; mój duch omdlewa; nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał jak ci, którzy schodzą do dołu. 8 Spraw, abym rano słyszał o twoim miłosierdziu, bo tobie ufam; oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do ciebie wznoszę moją duszę" - psalm 143:7-8 UBG


" Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. 6 Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki " - Księga Przysłów Salomona 3:5-6 UBG ____________ " kto ufa PANU, jest błogosławiony " - Księga Przysłów 16:20b UBG __________ " kto pokłada ufność w PANU, będzie nasycony " - Księga Przysłów 28:15b UBG __________ " Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny " - Księga Przysłów Salomona 29:25 UBG


" I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. (2) Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. (3) I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. " - Księga Izajasza 12:1-3 Biblia Warszawska

" Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności! (3) Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. (4) Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną " - Księga Izajasza 26:2-4 BW

" Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. " - Księga Jeremiasza 17:5-10 BW

Idź i powiedz Ebedmelechowi, Etiopczykowi, tak: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię moje słowa nad tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i sprawdzą się w owym dniu na twoich oczach. (17) Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wydany w ręce mężów, których się boisz. (18) Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś - mówi Pan." - Jeremiasza 37:16-18 UBG 

                                                     IZAJASZ rozdział 36-37

" I rzekł do nich Rabszake: Powiedzcie Hiskiaszowi: Tak mówi wielki król, król asyryjski: Na czym opierasz swoją ufność? (5) Czy mniemasz, że samo słowo warg starczy już za radę i pomoc w walce? Na kim więc teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? (6) Oto oparłeś swoją ufność na tej lasce nadłamanej trzciny, na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. (7) A jeśli mi powiesz: Na Panu, naszym Bogu, polegamy. Czy to nie jest ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze zniósł Hiskiasz, powiadając do Judy i Jeruzalemu: Przed tym ołtarzem będziecie oddawać pokłon?..........
Niech Hiskiasz nie doradza wam polegać na Panu, mówiąc: Na pewno wyratuje was Pan; nie będzie to miasto wydane w rękę króla asyryjskiego. (16) Nie słuchajcie Hiskiasza! Gdyż tak mówi król asyryjski: Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winnicy i ze swojego drzewa i pić każdy wodę ze swojej cysterny! (17) Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic. (18) Niech nie zwodzi was Hiskiasz, mówiąc: Pan nas wyratuje! Czy wyratowali bogowie narodów - każdy swój kraj - z ręki króla asyryjskiego? (19) Gdzie są bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie są bogowie Sefarwaim? Czy wyratowali Samarię z mojej ręki? (20) Które to spośród wszystkich bóstw tych ziem wyratowało swój kraj z mojej ręki, że Pan miałby wyratować Jeruzalem z mojej ręki? ..........
Tak powiecie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu: Niechaj cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, myśląc: Nie będzie Jeruzalem wydane w rękę króla asyryjskiego! (11) Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemiom, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? (12) Czy wyratowały je bóstwa tych narodów, które moi ojcowie wytępili: Gozan i Charan, i Resef, i mieszkańców Edenu z Telasar? (13) Gdzież jest król Chamatu i król Arpadu, i król miasta Sefarwaim, Hena i Iwa? ..........
Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wkroczy on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. (34) Drogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy - mówi Pan. (35) I osłonię to miasto, i ocalę je przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. (36) I wyszedł anioł Pana, i pozbawił życia w obozie asyryjskim sto osiemdziesiąt pięć tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nie żywi, same trupy."Historia najazdu króla Asyryjskiego i jego propozycji dla mieszkańców Jerozolimy i dla Hiskiasza jest opisana w trzech miejscach - w Księdze Izajasza, w 2 Księdze Królewskiej rozdziały 18-19 i w 2 Księdze Kronik rozdział 32. Takie szerokie opisy tego wydarzenia i ich trzykrotne wspominanie może moim zdaniem pokazywać jak antychryst w przyszłości będzie chciał oszukać chrześcijan. Ewentualne podobne metody i obietnice będą co najwyżej jednymi z wielu narzędzi zwiedzenia. Starotestamentowe wydarzenia mogą być cieniem przyszłości.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz