Popularne posty

piątek, 3 kwietnia 2015

obietnica ducha przez wiarę aqua" A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony " - Ewangelia Jana 7:37-39 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. (38) Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. (39) A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony." - Biblia Warszawska

"W ostatnim natomiast, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. 38 Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody Żywej. 39To zaś powiedział o Duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli; jeszcze bowiem nie było Ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony" - Przekład Dosłowny

                         DALSZE WERSETY

"Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary ? " - list apostoła Pawła do Galacjan 3:2 UBG

"Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? " - Galacjan 3:5 UBG

"Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie); 14 Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha " - Galacjan 3:13-14 UBG


" abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. (13) W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (14) który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego " - list apostoła Pawła do Efezjan 1:12-14 Biblia Warszawska


" Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, (15) od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, (16) by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, (17) żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, (18) zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (19) i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. (20) Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, (21) temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. " - Efezjan 3:14-21 Biblia Warszawska


" Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 14 Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa." - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:13-14 UBG

" Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? " - 1 list apostoła Jana 5:4-5 BW - narodził z Boga, oznacza napełnienie duchem świętym przez wiarę, za sprawą usłyszenia Ewangelii i przyjęcia jej. 
  

Duch/ duch występują w tekstach niczego sam w sobie nie oznacza. Trzeba patrzeć na kontekst. Tłumacze zinterpretowali teksty gdzie występuje słowa "pneuma" lub "ruach" wg swojej wiary, lub tego czego zostali nauczeni, a nie tego co jest w tekstach greckich czy hebrajskich. Manuskrypty były spisywane albo tylko małymi literami, albo tylko dużymi. Nie było w nich rozróżnienia na duże i małe litery. Nie było również podziału na wersety, rozdziały. Nie było znaków interpunkcyjnych. Więc czytając Biblię lepiej nie kierować się automatycznie tym, że coś gdzie jest napisane np dużą literą, albo jest w takim rozdziale, czy przecinek jest tutaj, a nie tam - bo to interpretacje tłumaczy.


" Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. 32 A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni" - Dzieje Apostolskie 5:30-32 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ---- żywa, prawdziwa wiara przejawia się posłuszeństwem, kto jest nieposłuszny ten ma obłudną wiarę :

"A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej " - 1 list do Tymoteusza 1:5 BW _________ "
przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje" - 2 Tymoteusz 1:5 BW

prawdziwa wiara przejawia się w miłości, a ona zawsze idzie w parze ze świętością, owocem ducha : "My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. 6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość " - list do Galacjan 5:5-6 UBG 
wiara rodzi się przez głoszenie i słuchanie Ewangelii, a ona ukazana jest w natchnionych Pismach biblijnych.


"Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. (14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? (15) A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny" - list do Rzymian 10:8-15. ------ każdy chrześcijanin powinien głosić drogę zbawienia, która nie tylko zawiera usprawiedliwienie, ale również przemianę życia, wyzwolenie z niewoli grzechu. Nie służenie grzechowi, ale Chrystusowi w sprawiedliwości, świętości, miłości i innym owocu ducha. 

                                        WODA  ŻYWA, woda życiaO wodzie żywej mowa w pierwszym zacytowanym na górze wersecie, ale mowa też o niej w innych miejscach. Udziela jej Zmartwychwstały Zbawca, od momentu swego uwielbienia - Jan 7:39.

"Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. 11 I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? 12 Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? 13 Odpowiedział jej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. 14 Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu." - Ewangelia Jana 4:10-14 UBG
" A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia " - Objawienie Jana 22:17 UBG 


"Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko! (2) Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! (3) Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! " - Księga Izajasza 55:1-4 Biblia Warszawska

"Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo! - mówi Pan - (13) gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą" - Księga Jeremiasza 2:12-13 BW " Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych! (14) Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją! " - Księga Jeremiasza 17:13-14 BW ......... Pan Jezus razem z Ojcem był wtedy i jest obecnie źródłem żywych wód, on udziela ducha świętego, w tej mocy z wysokości jest wszystko co potrzebne do pobożnego życia, do uświęcenia, wydawania dobrego owocu. Ale wszystko jest przez wiarę, przez wiarę w Chrystusa, ale i w wierze Chrystusowi. Czyli w wierze Mu, a nie tylko w Niego. 
Co z tego że przestępca wierzy, że istnieje policja, prokuratura i że istnieje ktoś taki jak sędzia. Co z tego że przestępca zna kodeks karny, jak go nie przestrzega. Co z tego że wie, że istnieje policja i sędzia jak dalej czyni zło, popełnia przestępstwa. 


Prawdziwa wiara, to moim zdaniem - wypływające z uniżenia, pokory, szczerego pragnienia : prośba o zbawienie, następnie posłuszeństwo Chrystusowi, zaufanie Chrystusowi, powierzanie wszystkiego Chrystusowi. Przedkładanie Panu swoich planów, dróg, zamierzeń i prośba o mądre wybory, prowadzenie. Prawdziwa wiara to poleganie jak małe dziecko polega na swym Ojcu, nie rozumie wielu rzeczy albo niczego, ale wie że tata wie co robi, i że jest to ku dobremu. 
Prawdziwa wiara, to przebywanie z Panem, myślenie o tym co w górze, wyczekiwanie na spotkanie z Panem, tęsknota za tym, za uwolnieniem z tego ciała, i z tego bezbożnego świata. Pragnienie czystego życia.
Prawdziwa wiara, spogląda na Golgotę, widzi miłość OJCA i SYNA i ufa nawet w najgorszych miejscach i okolicznościach, jest posłuszna. Chce dążyć do większej świętości w mocy ducha Chrystusowego. 

Zbawca mieszka w nas przez ducha, więc prawdziwa wiara, chce być taka jak był Zbawca w swym świętym życiu. Przez wiarę w Zmartwychwstałego dostajemy ducha świętego, a ta moc sprawia, że można prowadzić inne życie. 
Wiara ku usprawiedliwieniu to wiara w sercu, że Pan zmartwychwstał - Rzymian 10:10 , a z tym wiąże się wiara w Jego bezgrzeszne życie, które Pan położył w nasze miejsce.

"Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. 24 A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami " - List apostoła Pawła do Galacjan 5:22-23 UBG

Bycie chrześcijaninem to nie bycie człowiekiem religijnym, ale to życie w mocy Bożej, które umożliwia żyć całkiem inaczej niż żyje bezbożny lub religijny świat - np : "możliwe zwycięstwo nad wszelkimi pokusami" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html

Świat ma pozorną miłość, czasem ma pozorną pokorę, uprzejmość, życzliwość itp ale za chwilę lub w niedogodnej sytuacji, wychodzi wybuch gniewów, pożądliwości, i różnych innych grzechów. 
Przestępca jak chce coś wyłudzić, na czymś kogoś oszukać czy nie jest uprzejmy, miły, pokorny, cierpliwy itp ??  Ale to tylko dobra gra aktorska, chwilówka bo serce jego i zamiary są brudne, złe i tak jest ze światem i często z różnymi religijnymi ludźmi.

" znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą " - Galacjan 5:19-21 UBG


4 komentarze:

 1. Chyba znowu Cie natchnąłem :) Jak by więcej było ludzi takich jak Ty, prowadzących takie blogi, instytucje nie miały by wiernych, a przestępczość spadła by o 50% :) kolejny super tekst Mieczu. Niech Pan Cie prowadzi przez całe życie!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tym razem nie :), zanosiłem się już wcześniej z tym wpisem, to wprowadzenie do dalszej części, która będzie o prowadzeniu nowego życia w mocy Bożej.

   :) wystarczy żeby ludzie chcieli iść za Zbawcą i tym co jest w Biblii, a m.in moje wpisy nie miałyby potrzeby istnieć :) , "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska

   Usuń
 2. 6:14 Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
  6:15 Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?

  2 List do Koryntian Biblia Warszawska

  Ty ukazujesz, że idziesz za światłością bo dajesz dobry owoc Bracie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dopóki trwamy w Zmartwychwstałym, a Pan w nas przez swego ducha to wydajemy owoc :) więc trwajmy a nawet więcej, umacniajmy się w Panu z dnia na dzień.

   "Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia " - Ewangelia Jana 8:12 UBG

   "Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
   36 Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości ... " - Ewangelia Jana 12


   " Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. " - Jan 15:4 UBG

   Usuń