Popularne posty

piątek, 11 listopada 2016

Chrystus nie mieszka w budynkach i nie potrzebuje ich głupstwo intronizacyjne

Coraz okazalsze i większe budowle, pomniki, a w środku coraz większa zgnilizna, duchowa martwota.


BÓG nie mieszka w budynkach  _________"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką" - Dzieje Apostolskie 17:24 Uwspółcześnion Biblia Gdańska

POSĄGI, FIGURY, OBRAZY, KRZYŻE itp itd są niepotrzebne, a ich adoracja jest złą rzeczą  - grzechem : "Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali "- Dzieje Apostolskie 17:29-30

" Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. (48) Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok: (49) Niebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? (50) Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko?" - Dzieje Apostolskie 7:47-50 Biblia Warszawska - nawet jedyna świątynia, którą BÓG polecił wznieść była tylko cieniem tej prawdziwej, która jest w niebie i tej, którą są chrześcijanie. Gdy Izraelici żyli w grzechach to BÓG zniszczył świątynie Jerozolimską. Dzisiaj w Nowym Przymierzu - nie ma miejsca ani na świątynie Jerozolimską, ani tym bardziej na inne świątynie katolickie, prawosławne, muzułmańskie, buddyjskie itd z kamienia, drewna, stali itd

 Nowonarodzeni w Chrystusie są świątynią, jak pisałem nawet ta jedyna świątynia Jerozolimska była cieniem a było to podczas starego przymierza. O  ile bardziej budowle z kamienia, drewna, stali itd zrobione rękami ludzkimi są marnością w Nowym Przymierzu, gdzie cześć BOGU należy oddawać w duchu i prawdzie [ Ewangelia Jana 4:24 ] a nie w martwej religijności, martwych rytuałach, oszukańczych obrzędach w środku budowli okraszonych bałwochwalczymi obrazami, posągami, z całą gamą kultu stworzenia : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html


Kościół jest nie tam gdzie jest budynek, ale tam gdzie są uczniowie Chrystusa. W budynkach mogą być religijne zgromadzenia, ale jeśli nie ma tam naśladowców Chrystusa, ludzi żyjących Jego słowami w mocy Jego ducha to nie ma tam Kościoła. Natomiast uczniowie mogą spotykać się w swych domach, w lesie, na polu i gdzie im przyjdzie i tam jest Kościół. 


" Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?
17 A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście " - 1Koryntian 3:16-17 UBG

 " Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? " - 1 Koryntian 6:16


" A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. " - 2 Koryntian 6:16-18

" Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
21 Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu;
22 Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha." - List do Efezjan 2:20-22

" I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa." - 1 Piotr 2:5 UBG - ps - rzymskokatolickie kapłaństwo nie pochodzi od Chrystusa. W nowym przymierzu nie ma podziału na świeckich i "duchownych" lub na duchownych i bardziej duchownych. Chrześcijanki nie mogą oczywiście być pastorami, duchowymi nauczycielami, ale swoją świętością mogą składać duchowe ofiary.

BÓG nie słyszy lepiej w budowlach świątynnych, nie jest tam bliżej : 
" A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
6 Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie." - Ewangelia Mateusza 5:5-6 UBG

 
Wszystkim, którzy nadal jeszcze wierzą papieżom,  rzymskim naukom, którzy myślą że w budowlach zwanych świątyniami polecam przeczytać np list apostoła Pawła do Hebrajczyków. 


" A oto podsumowanie tego, co mówimy: mamy takiego najwyższego kapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach.
2 Jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka.
3 Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten miał co ofiarować.
4 Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary zgodnie z prawem.
5 Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek: Uważaj – powiedział – abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze.
6 Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. " - Hebrajczyków 8:1-6 UBG

Skoro przybytek Mojżesza czy świątynia Jerozolimska były cieniami, wzorcami prawdziwej niebiańskiej świątyni, to obecne świątyni w czasie Nowego Prztmierza są religijnym mamieniem, ułudą i marnością.

 " Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku;
12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie " - Hebrajczyków 9:11

" Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga " - Hebrajczyków 9:24 UBG - świątynia Jerozolimska była odbiciem prawdziwej. W nowym przymierzu odbicie, cienie się wypełniły i nie ma dla nich miejsca. Świątynie rzymskokatolickie, prawosławne its nie są odbiciami prawdziwej świątyni, ale rzeczami które pakują ludzi w religijność i przysłaniają im duchowy wzrok, wejrzenie na cześć w duchu i prawdzie [ Ewangelia Jana 4:24 ].

 Rzymskokatolickie pałace zwane świątyniami dalej będą budowane, a sam katolicyzm będzie coraz dalej i dalej od prawdy, w coraz większym odstępstwie od prawdziwego, żyjącego PANA WSZECHŚWIATA - JEZUSA CHRYSTUSA. Ale tak jak BÓG zburzył świątynię Jerozolimską, tak samo będzie z budowlami rzymskokatolickimi, prawosławnymi ... oby luzie przejrzeli na oczy i zobaczyli sedno wiary. Te religijne systemy są jak faryzeusze - mają pozory którymi uwiodły wielu, ale w środku jest zgnilizna i kto idzie i będzie szedł za Zmartwychwstałym ten  widzi lub zobaczy :


" Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. (28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia " - Ewangelia Mateusza rozdział 23 Biblia Warszawska

Przeczytajcie też fragment z Księgi Jeremiasza 7:3-15 


                                       INTRONIZACJA na króla Polskiten bałwochwalczy posąg dobrze obrazuje wiarę większości Polaków - puste słowa, pokazowe czyny a środku pustka. Ten posąg ze Świebodzic też jest pusty w środkuIntronizacja Jezusa na króla Polski to wielka głupota. 

PAN JEZUS nie chce takiej intronizacji, papierowej/ustawowej intronizacji, gdy tymczasem nie króluje ON w serach większości Polaków. 


" Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. " - Ewangelia Jana 6:15 UBG - PAN JEZUS nie chciał takiego królowania, bo ich serca nie były MU bliskie : " Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się." - Ewangelia Jana 6:26 UBG

Serca większości Polaków nie należą do ŻYJĄCEGO PANA, a rzymski katolicyzm nie jest Jego narzędziem. Lepiej by było gdyby Rzymski katolicyzm nawrócił się, przyjął biblijne prawdy - to by Chrystusowi się podobało i było dobrym świadectwem dla ludzi. 
Na ustach ma się obwieszczanie Chrystusa królem Polski, a w czynach ma się obłudę, hipokryzję, afery, ciąg na pieniądze, martwe rytuały, pozory pobożności, nienaśladowanie Chrystusa -- mnóstwo ludzi nawet niewierzących widzi to i cała ta intronizacja w takim złym zachowaniu KRK przynosi tylko szkody, ośmiesza wszystko. 


PAN JEZUS nie jest z tego świata i nie ma tu na ziemi Królestwa pod postacią jakiegoś państwa. Większość mieszkańców tej planety gardzi NIM i JEGO nauką - widać to po ich codziennym życiu, uczynkach w pracy, szkole, domu itd........ " Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. " - Ewangelia Jana 18:36

" Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. " - Ewangelia Jana 17:16 -- w sercach większości Polaków nie ma Chrystusa i żadne postanowienia, uchwały, ustawy, więc intronizacje jest głupotą gdy PAN nie rządzi w sercach ludzi.
Gdyby PAN JEZUS był w sercach większości Polaków to ten krak inaczej by wyglądał, bo ludzie inaczej by żyli, inaczej postępowali i nikt nie wpadałby na głupie pomysły papierowej intronizacji Chrystusa na Króla Polski, bo bylby w sercach i uczynkach codziennych. 


PAN JEZUS nie potrzebuje intronizacji, ON i tak jest KRÓLEM królów i PANEM panów i zegnie się przed NIM wszelkie kolano - " Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni " - OBJAWIENIE JANA 17:14


" Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;
10 Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią." - list do Filipian 2:9-10 UBG


http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/polska-i-polacy-ani-lepsi-ani-gorsi-od.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/polska-i-polacy-ani-lepsi-ani-gorsi-od.html  - Polska jest częścią tego bezbożnego świata i PAN  nie chce obwoływany być królem bezbożnego tworu państwowego - jak odszedł przed Żydami gdzie ci chcieli go obwołać królem, tam samo dziś odchodzi przed rzymskokatolickimi obwołaniami.


PAN JEZUS sam zatroszczy się o swoją chwałę i chwałę OJCA i Jego królestwo będzie na całej ziemi i wszyscy GO poznają :  " I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które nie będzie skażone" - Księga Daniela 7:14 --- wielu pomyli to z panowaniem antychrysta : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html4 komentarze:

 1. Właśnie to jest to. Piękny przekaz. Pozdrawiam w Chrystusie

  OdpowiedzUsuń
 2. Warto bułoży zacząć czytać twojego bloga Dominiku. Oczywiście nie zgadzama się z tobą ,że po śmierci nie ma życia i ,że Duch Święty nie jest Bogiem ,ale to ujdzie.

  Z Panem!

  Marcel

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ojciec jest Duchem - Jan 4:24 i jest Święty - Jan 17:11 - można by było pisać o Synu, o aniołach i o innych znaczeniach zwrotu "duch święty" - on ma wiele znaczeń. Poszukaj stanowisko judaizmu odnośnie " ruach ha kodesz ", tutaj nie będę prowadził dyskusji w tym temacie. Życie est tylko po zmartwychwstaniu, bo śmierć jest odwrotnością życia - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/07/smierc-nie-bedzie-cie-tak-jak-nie-byo.html

   , leżałem w śpiączce i ani razu nie modliłem się, ani nie chwaliłem Boga. Tym bardziej po śmierci tego nie ma - " Nie w krainie umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. (19) Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność." - Izajasz 38:18-19 Biblia Warszawska


   " W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać? " - Psalm 6:6 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
   , z PANEM JEZUSEM

   Usuń