Popularne posty

środa, 9 listopada 2016

Zmieniona perspektywa część 9 exodus i ziemia obiecana
Demony z diabłem na czele wiedzą, że o własnych siłach nie dobiegniemy do mety, nie wytrwamy, więc zrobią wiele aby wmawiać nam, że w nas samych jest moc, i będą próbować zachwiać naszym zaufaniem do PANA JEZUSA, obalić nasze poleganie na NIM ...

*  Izraelici nigdy o własnych siłach nie wyszliby z Egiptu.
*  Izraelici sami nie przeszliby przez pustynię, ale zginęliby na niej gdyby BÓG nie był z nimi.
*  Izraelici bez PANA nigdy nie weszliby do Kanaanu - tamte narody były potężniejsze od nich.

Podobnie jest z obecnym ludem Bożym czyli z wszystkimi którzy należą do zmartwychwstałego, wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA. 

*  Wszechmogący Chrystus wyrwał nas też z Egiptu - tego bezbożnego świata [ wielkie miasto - Sodoma i Egipt - Objawienie Jana 11:8 ] 

*  Żyjemy pośród tego świata, ale nie jesteśmy jego częścią - nie żyjemy jak on, ale jesteśmy w drodze do naszej ziemi obiecanej i cenimy rzeczy, którymi świat gardzi. Można powiedzieć że jesteśmy na pustyni gdzie jesteśmy uczeni polegać na PANU, ufać MU, gdzie jesteśmy doświadczani, ćwiczeni, przemieniani na podobieństwo Jezusa Chrystusa. 

* Jeśli będziemy dalej szli za PANEM słuchając GO, ufając MU przez wiarę a wszystko w mocy Jego ducha to PAN nas wprowadzi do prawdziwej ziemi obiecanej : Tysiącletnie Królestwo, następnie wieczność na nowej ziemi - w raju, w Bożym mieście - Nowym Jeruzalem.


" Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, Jest dla niego jak rogi bawołu, Pożera narody, które go uciskają, Kości ich gruchocze, strzałami swymi przebija." - Księga Liczb 24:8 BW

" Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. (8) Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. (9) Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. (10) Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu " -Exodus 3:7-10 BW

" Boże, słyszeliśmy na własne uszy, nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni, w czasach dawnych.
2 Ty własną ręką wypędziłeś pogan, a ich osadziłeś; wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś.
3 Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie." - Psalm 44:1-3 UBG


PAN dokonał wszystkiego od początku do końca, tak samo jest i będzie z nami, więc połóżmy całą nadzieję i ufność w Chrystusie - " A ponieważ umiłował twoich ojców i wybrał po nich ich potomstwo, więc osobiście wyprowadził cię wielką swoją mocą z Egiptu, (38) aby wypędzić przed tobą narody większe i mocniejsze od ciebie, a ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj " - Księga Powtórzonego Prawa 4:37-38.


PAN Jezus opiekował się Izraelitami podczas exodusu, ale uparcie trwających w buncie nie zostawił bez kary :  


"I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.
5 Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni.
6 A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali.
7 Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
8 Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące;
9 I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów;
10 Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela.
11 A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów.
12 Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
13 Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść." - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4-13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 Jak m.in wyżej i w innych Pismach to Syn za wolą Ojca wyprowadził Izraelitów z Egiptu, opiekował się nimi na pustyni i wprowadził ich do ziemi obiecanej, która była tylko cieniem prawdziwej ziemi obiecanej. List apostoła Pawła do Hebrajczyków rozdział 13 mówi : " Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki ". 

Tak samo dzisiaj nami PAN JEZUS opiekuje się, troszczy, posila - ale kto będzie szedł za grzechami nie wejdzie do ziemi obiecanej, jak nie weszli ci Izraelici, którzy uparcie grzeszyli, trwali w niewierze i poginęli na pustyni. Strzeżmy się trzymając się Chrystusa, umacniając się w NIM, a wszystko będzie dobrze. 
 
600 tysięcy wojowników pomarło na pustyni, ale Jozue i Kaleb weszli do ziemi obiecanej - nie idźmy drogą większości : " Usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli...27 A on powie: Mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście; odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. " - Łukasz 13:23,27 UBG

EWANGELIA  JANA 8:12


 Chrystus wskazywał drogę Izraelitom, jeśli MU ufamy, na NIM polegamy to tak samo jest i będzie z nami, nie zgubimy się : " A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. (22) Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy " - Księga Wyjścia 13:21-22 BW - coraz więcej wokół nas ciemności, ale kto pójdzie za światłością świata - Ewangelia Jana 8:12 - nie zgubi się, nie zatraci.


CHRYSTUS dawał Izraelitom mannę, wodę, nawet mięso, ich nogi nie napuchły, a szaty nie zniszczyły. PAN w cudowny sposób opiekował się nimi : " Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. (3) Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. (4) Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. (5) Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. (6) będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć " - 5 Mojżeszowa 8:2-6 


" Prowadziłem was przez czterdzieści lat po pustyni, a nie zetlały wasze szaty na was i nie zbutwiało twoje obuwie na twoich nogach." - 5 Moj 29:4 Biblia Warszawska
" Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni; słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. (20) Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał; twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. (21) Przez czterdzieści lat utrzymywałeś ich na pustyni tak, że niczego im nie brakło. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły" - Nehemiasz 9:19-21


PAN nas też posila swoim duchem, a ma moc i w cudowny sposób zatroszczyć się o nasze ciała. ON ma nieskończoną ilość sposobów, możliwości = wierzmy MU że ON wszystko może. ON potrafi nieskończenie więcej niż nasz umysł jest w stanie wymyślić - więc komu będziemy ufać sobie ?? czy TEMU który jest nieskończony w mądrości i jest doskonały w miłości, dobroci. Nie wiem jak wy, ale ja wybieram JEGO a nie siebie.

Większość Izraelitów nie dowierzała PANU - nie naśladujmy ich, nie pogardźmy z powodu niewiary  tym co obiecane - " Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu " - Psalm 106:24. 


PAN nas wyprowadził z ciemności, prowadzi i będzie prowadził do końca - możemy odetchnąć z ulgą, że nie musimy iść o własnej sile. Nie jest tak, że PAN nas wyzwolił a dalej już sami idziemy - ale to nie sprawia, że mamy być beztroscy i robić co się podoba, wręcz przeciwnie tym bardziej należy rozważać w modlitwie swoje kroki, wołać do PANA o pomoc, wskazanie właściwych dróg, wyborów, napełnianie duchem...... " On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa" - 1 Koryntian 1:8 UBG

A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek " - 2 Koryntian 9:8

" Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa " - Filipian 1:6 UBG - ON zaczął, ON dokończy. ON wyprowadził swój lud z Egiptu, ON go wprowadził do ziemi obiecanej.

" Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;
12 Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;" - Kolosan 1:11-13 UBG

" A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona " - 1 Tesaloniczan 5:23-24 UBG


" Lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego " - 2 Tesaloniczan 3:3 - nie jesteśmy i nie będziemy sami : "A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen." - Mateusz 28:20b - Izraelici nie szli o swych siłach przez pustynie bo by poginęli. Tak samo my nie idziemy o własnych siłach, ale w mocy Chrystusowej, który jest w nas, przy nas. Nie musimy bać się jutra. Nie musimy się lękać nawet w najgorszych okolicznościach, PAN będzie przy nas awet w piecu ognistym.


" Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego dnia." - 2 Tymoteusz 1:12

Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen" - 2 Tymoteusz 4:18 UBG


" Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
6 Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek....... Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:5-6, 21.

 Nigdzie nie ma mowy, że jesteśmy sami, że idziemy sami, że na swej sile mamy polegać - "Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym" - 1 Piotr 1:5 UBG ....... " Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią." - 1 Ptr 3:12 


Jest ktoś wszechmogący, ktoś kto nas kocha, ktoś kto zna naszą przyszłość, ktoś kto troszczy się o nas, tak jak troszczył się o nas - " Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was " ........... " A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje." - 1 Piotr 5:7,10 UBG. Nie jesteśmy sami, nie będziemy sami. Ojciec i Syn wyprowadzili nas ze śmierci i to oni wprowadzą nas do życia wiecznego. Możemy być spokojni, ale ufajmy Chrystusowi, oddajmy MU wszystko, przecież i tak nic nie mamy do stracenia. Goli wyszliśmy z łona matki o goli odejdziemy, nawet wspomnień do trumny się nie zabierze, ale kto idzie za PANEM, oddaje, powierza MU siebie i wszystko inne nie zawiedzie się gdy stanie kiedyś przed PANEM. Nie będzie płakał i zgrzytał zębami jak potępieni, ale radowa się na wieki." Chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi egipskiej, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. " - List Judy 1:5 UBG - w Chrystusie jest życie. W trwaniu w grzech tylko śmierć

A temu, który może was ustrzec od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością przed obliczem swojej chwały;25 Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen." - Juda 1:24-25 UBG - nie pisze że możemy się ustrzec, ale że Ojciec i Syn mogą. ONI a nie my.

Nam potrzeba chodzić z PANEM, oddawać MU wszystko, we wszystkim prosić GO o pomoc, mądrość, prowadzenie, podejmowanie dobrych wyborów, o napełnianie JEGO duchem, bo życie chrześcijanina to nadprzyrodzone życie, który przychodzi z góry przez wiarę w Chrystusa, który napełnia swoim duchem, w którym jest moc, mądrość, miłość, odwaga, poznanie, inne dary, dobre rzeczy. 


" Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi." - Objawienie Jana 3:10 UBG


Izraelici ufający BOGU wyszli z Egiptu, przeszli przez morze, przeszli przez pustynie, weszli do ziemi obiecanej, bo PAN tego dokonywał. Wielu przez niewiarę, umiłowanie grzechów nie weszło. Wielu chrześcijan jak zapowiada Pismo odpadnie, nie będą zbawieni. Kto jednak będzie ufał, wierzył Chrystusowi, Jego słowom zawartym w 66 księgach natchnionej Biblii ten wejdzie do raju - PAN go prowadzi i będzie prowadził, umacniał, okrywał swoją krwią, przyodzieje go w szatę swojej sprawiedliwości. Można w ufności do PANA iść wytrwale do przodu, w pokoju ducha a nie wyniszczającej, destrukcyjnej niepewności, strachu. Nasz BÓG i dziś potrafi rozdzielić morze, i dziś potrafi karmić w cudowny sposób. Dziś, jutro, zawsze może dokonać cudownych rzeczy, które przerastają wszelkie ludzkie wyobrażenia, pomysły.

WBREW CAŁEJ ŚWIATOWEJ PROPAGANDZIE - W CZŁOWIEKU - W NAS NIE MA SIŁY - BO W PROCHU JEJ NIE MA - SIŁA i MĄDROŚĆ i WSZYSTKO CO DOBRE jest w OJCU i SYNU : " Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. " - Psalm 68:35

Nie było nigdy i nie będzie człowieka, który zaufał Chrystusowi, położył w NIM cała nadzieję i żeby się zawiódł.  Wiem, co mówię - wiem jak PAN był ze mną w krytycznych chwilach, nie zawiodłem się - bądźmy wytrwali, cierpliwi. Jeszcze nie raz jeśli będzie dane mi żyć - PAN we wspaniały sposób mnie wspomoże, na takie sposoby co nie mieszczą się w mej głowie i nie tylko mojej. Będę zawsze na NIM polegał, JEMU ufał, w NIM tylko pokładał nadzieję - nie w pieniądzach, nie w ludziach i PAN mnie doprowadzi do Nowego Jeruzalem - raju i drzewa życia w nim. CHWAŁA BOGU OJCU i JEGO SYNOWI- naszemu WSZECHMOGĄCEMU PANU

" Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej" - Księga Izajasza 41:10 Biblia Gdańska 
... nie zapominajmy o życiu modlitewnym
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz