Popularne posty

środa, 1 marca 2017

sny i widzenia w czasach ostatecznych
PAN JEZUS na wiele sposobów przemawiał, prowadził, przestrzegał, pouczał i nadal na wiele sposobów działa i będzie działał na przykład : " I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny." - Dzieje Apostolskie 2:17 Uws. Biblia Gdańska


 Trwajmy codziennie w PANU - KRZEWIE WINNYM a ON nas będzie dobrze i mądrze prowadził, umacniał, czynił nas swymi użytecznymi sługami i jak będzie to konieczne, niezbędne to nawet w nadprzyrodzony sposób ostrzeże, pouczy tak jak pokazują przykłady np z Ewangelii Mateusza czy Dziejów Apostolskich.


Nie trzeba żyć w trwodze i nie powinno się w niej żyć. Nie muszę np lękać się wojny i czy znowu Puławy i inne miasta na linii Wiły są tak jak 30 lat temu są celowniku bomb atomowych. Nawet jeśli początek boleści jest blisko i Puławy będą unicestwione to jeśli PAN JEZUS zechce to na wiele sposobów może mnie ostrzec i wyratować. Np przez widzenie : " A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie.
18 I widziałem go, jak mówił do mnie: Pospiesz się i wyjdź szybko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie." - Dzieje Apostolskie 22:17-18 UBGPan nie tylko przestrzegał Pawła ale i pocieszał go, pokrzepiał : " A następnej nocy Pan stanął przy nim i powiedział: Bądź dobrej myśli, Pawle! Tak bowiem, jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, musisz świadczyć również w Rzymie." - Dzieje Ap. 23:11 - Paweł miał po tym pewność że będzie w Rzymie, więc spiski niewierzących Żydów nawet jakby 1000 krotnie się wzmogły to nie daliby rady zabić Pawła, bo plan PANA był inny i zakładał, że trafi do Rzymu i stanie przed cesarzem Neronem.


W Koryncie Paweł też miał widzenie : " Wtedy w nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz; 10 Bo ja jestem z tobą i nikt się na ciebie nie targnie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście. 11 I mieszkał tam przez rok i sześć miesięcy, nauczając u nich słowa Bożego." - Dzieje Apostolskie 18:9-11" I w nocy Paweł miał widzenie: jakiś Macedończyk stał i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!
10 Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili ewangelię." - Dzieje Apostolskie 16:9-10 UBG

Gdy znajomość czegoś jest niezbędna to PAN to objawia na swój sposób i w najlepszy wg Niego czas : "
Lecz teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek.
23 Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę;
24 I powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną.
25 Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano." - Dzieje Apostolskie 27:22-25 

Te i inne przykłady nie powinny skłaniać nas do olewania Bożej nauki wypływającej z jedynej natchnionej Księgi Biblii, ani nie powinny nas prowadzić do innych form duchowego lenistwa. Nie można olewczo żyć w codzienności, a potem oczekiwać manny z nieba. Manna nawet gdy spadała to nie wprost do garnków ale Izraelici musieli wychodzić i zbierać ją. Pokazuję tylko, że PAN ma różne sposoby i nie musimy się obawiać - ale to dotyczy tylko uczniów - bądźmy uczniami i patrzmy na PANA w zaufaniu a ON w swoim czasie i w swój sposób co potrzebne pokaże czy przez PISMO czy w modlitwie da jakąś myśl, odpowiedź, czy przez innego chrześcijanina czy na inne swoje sposoby.8 rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje np ewangelistę Filipa, który za pośrednictwem anioła zostaje posłany do Etiopczyka, który akurat czytał fragment z księgi proroka Izajasza rozdział 53 mówiący o zastępczej śmierci JEZUSA CHRYSTUSA. Filip głosił mu Ewangelię - drogę zbawienia i ten Etiopczyk uwierzył w sercu i wyznał w wodzie ustami, że JEZUS jest wypełnienie proroctw Mesjańskich w tym tych z 53 rozdziału Izajasza. BÓG przemówił do Filipa w idealnym czasie. Nie za wcześnie i nie za późno.
Posłał Filipa w odpowiednim czasie, tak że spotkał tego którego miał spotkać a Etiopczyk usłyszał to co miał usłyszeć. CHWAŁA PANU - za JEGO niezmierzoną, nieskończoną mądrość. ON działa zawsze w odpowiednim czasie, więc trwajmy w PANU i bądźmy spokojni w NIM. 


Dziewiąty rozdział Dziejów również pokazuje Boże wspaniałe działanie. Saul - prześladowca ślepnie od blasku chwały PANA JEZUSA ale PAN ma swój plan i w widzeniu przemawia do swojego ucznia Ananiasza : " A w Damaszku był pewien uczeń, imieniem Ananiasz. I powiedział do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu! A on odpowiedział: Oto ja, Panie.
11 A Pan powiedział do niego: Wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto bowiem się modli." - Dzieje 9:10-11
       Dalej czytamy jak Ananiasz posłuchał PANA poszedł do Saula, który przejrzał i stał się uczniem. Jeśli będziemy prawdziwymi uczniami to PAN i nas może posłać w różne miejsca ze swoją Ewangelią, ze swoim słowem.Dziesiąty rozdział pokazuje jak PAN przemawia do Korneliusza i Piotra. " Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu!
4 A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: Co, Panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie.
5 Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem.
6 Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić." - Dzieje 10:3-6

Korneliusz otrzymuje konkretne informacje w odpowiednim czasie. Również Piotr w widzeniu i przez BOGA lub anioła [ słowo DUCH - w pismach źródłowych nie ma rozróżnienia na duże i małe litery, nie ma nawet rozdziałów] w idealnym czasie dostaje informacje, polecenie : "A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego Duch: Szukają cię trzej mężczyźni.20 Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem." - Dzieje 10:19-20
      Piotr posłusznie idzie tam gdzie ma iść, głosi Ewangelię a PAN wylewa swojego ducha świętego na Korneliusza i wszystkich zebranych razem z nim.  
W odpowiedni sposób, w idealnym czasie PAN przemówił tak do Korneliusza jak i do Piotra.
5 rozdział i 12 pokazuję jak PAN posyła swojego anioła i uwalnia najpierw Jana i Piotra a potem Piotra gdy ten jest schwytany przez Heroda.


" I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny." - Dzieje Apostolskie 2:17 Uws. Biblia Gdańska...........W czasach ostatecznych, w czasie bardzo ciężkim ale i zwodniczym PAN do niektórych będzie mówił w widzeniach, a do innych przez sny. Ale ON tylko wie komu będzie akurat jakiś przekaz, jakaś informacja niezbędna i potrzebna.WIĘC MOŻEMY BYĆ SPOKOJNI W PANU

"POŚPIESZ SIĘ I WYJDŹ SZYBKO Z JEROZOLIMY  " - Dzieje 22:18 ... może z : Puław, Warszawy, Paryża, Moskwy czy przysłowiowej Koziej Wólki. Pytanie - czy posłuchalibyśmy i wyszli, czy może jesteśmy jak żona Lota.

" Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna." Dzieje 8:26 - może ktoś usłyszy : " wstań  i idź do tego i tego miejsca " - pytanie czy będzie posłuszny czy zacznie uciekać jak prorok Jonasz.

" Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem " - Dzieje 10:5 - może ktoś usłyszy : " pójdź w to i to miejsce, do tej miejscowości, do tego domu, do tego i tego człowieka " - ważne czy jest gotów wykonać to.


NIECH PAN JEZUS DZIAŁA TAK JAK MU SIĘ PODOBA, JAK UZNA ZA DOBRE W KOŃCU to ON jest BOGIEM, STWÓRCĄ a nie my. 


                                                                              SNY

1)
Ewangelia Mateusza 1:20-21 pokazuje jak anioł Boży we śnie przemawia do Józefa, aby przyjął Marię, bo dziecko jest nadnaturalnie poczęte i aby to dziecko nazwał imieniem JEZUS.

2)
" Lecz będąc ostrzeżeni przez Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, powrócili do swojej ziemi inną drogą." - Ewangelia Mateusza 2:12 - w śnie BÓG ostrzega mędrców. Ale oni posłuchali, gdyby zlekceważyli przestrogę to pewnie zostaliby zabici przez Heroda. 

Lot w Sodomie przestrzegał dwóch mężczyzn, którzy mieli pojąć jego córki, ale ci myśleli że żartuje i zginęli.
3)
Trzeci przykład ukazania się anioła w śnie z przestrogą przed niebezpieczeństwem : "  A gdy oni odeszli, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu, i zostań tam, aż ci powiem. Herod bowiem będzie szukał dziecka, aby je zabić" - Mateusz 2:13 - PAN JEZUS i w taki sam sposób przestrzegać jeśli uzna to za niezbędne

4 )
"A gdy Herod umarł, oto anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie;
20 I powiedział: Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi izraelskiej. Umarli bowiem ci, którzy czyhali na życie dziecka." - Mateusz 2:19-20 - PAN może kazać uciekać z jakiegoś miejsca a następnie udać się w inne bezpieczne. A może też pozwolić dostać się w ręce wrogów aby głosić im i innym Ewangelię i dać dobre świadectwo.

5)
" Lecz gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei w miejsce Heroda, swego ojca, bał się tam iść. Ale będąc napomniany przez Boga we śnie, odszedł w strony Galilei." - Mateusz 2:22 


TO NIE BYŁY JAKIEŚ DWUZNACZNE PRZEKAZY gdzie ludzie mieli wątpliwości. TO NIE BYŁY SNY ŻE WYMAGAŁO TO JAKIEŚ INTERPRETACJI. TO BYŁY JASNE, CZYTELNE PRZEKAZY w których ludzie nie mieliwątpliwości że były od BOGA. 

Wielu zwodziło i będzie zwodzić przez sny, przez rzekome widzenia i wielu było i będzie zwiedzionych. 
BOŻEGO PRZEKAZU nie trzeba moim zdaniem interpretować bo on jest i będzie czytalny, bezsporny. 
A KTO MÓWIĆ BĘDZIE ŻE MA SNY I WYKŁADA JE - TEN NIECH UDOWODNI TO PRZEZ na przykład OPOWIEDZENIE NAM TEGO CO SIĘ NAM ŚNIŁO. 
Daniel opowiedział sen królowi Babilonu zanim wyłożył mu go, więc jak ktooś twierdzi że wykłada sny to niech to tak samo udowodni

Z tymi snami z Dziejów 2:17 to wg mnie chodzi o takie sny jak np w 2 rozdziale Ewangelii Mateusza a nie interpretowanie różnych rzeczy które się śnią i ubieranie je w duchowe szaty jak to bywało już kiedyś :
  szatan to fałszerz więc prośmy o  mądrość, rozeznanie. Nie bądźmy naiwni, wszystko badajmy, wszystko sprawdzajmy przychodząc z tym do PANA JEZUSA i cierpliwie czekajmy na odpowiedź.


Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. (26) Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, (27) którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? (28) Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? - mówi Pan. (29) Czy moje słowo nie jest jak ogień - mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę? (30) Dlatego Ja wystąpię przeciwko tym prorokom - mówi Pan - którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. (31) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom - mówi Pan - którzy używają swojego języka i mówią, że to "wyrocznia". (32) Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe - mówi Pan - a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan " Jeremiasz 23:25-32 Biblia WarszawskaBĄDŹMY CAŁY CZAS SKUPIENI NA WSZECHMOGĄCYM JEZUSIE CHRYSTUSIE, nie lekceważmy PISM ŚWIĘTYCH, nie ograniczajmy PANA w JEGO działaniu i mocy, bo PAN nie ma granic. Trwajmy w NIM a ON wszystko dobrze uczyni i co potrzebne pokaże ... nie musimy się lękać, nie powinniśmy żyć w trwodze co do przyszłości, zapowiadanych wydarzeń i pozostałych spraw ... DOBRY PASTERZ troszczy się o swoje owce, pytanie czy będziemy słuchać JEGO głosu i poznawać JEGO głos ... ale jak znać JEGO głos bez znajomości JEGO nauczania i bez obiecanego DUCHA ŚWIĘTEGO przez wiaręBrak komentarzy:

Prześlij komentarz