Popularne posty

niedziela, 4 lutego 2018

Osiem dowodów biblijnych że JEZUS jest BOGIEM równym OJCU
SYN w swej istocie, naturze nie jestem mniejszy od OJCA. Wielu całkowicie odrzuca Boskość JEZUSA np [ Świadkowie J. ], ale spotkałem się też z naukami który traktują JEZUSA jako mniejszego BOGA - mniejszego od OJCA. Takie nauki są również błędne, a wręcz niebezpieczne bo mogą być początkiem odcięcia się od krzewu winnego, odejścia od żywej, osobistej relacji z SYNEM na rzecz jedynie relacji z OJCEM, ale przecież mamy mieć osobistą relację zarówno z SYNEM jak i z OJCEM : " a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. " - 1 list Jana 1:3b
   Uznanie JEZUSA jako jakiegoś "mniejszego BOGA" może być kroplą destrukcji która drąży fundament wiary. Jezus nie jest jakimś gorszym lub mniejszym "BOGIEM".
SYN BOŻY = nie oznacza, że JEZUS miał początek lub jest jakimś mniejszym "BOGIEM" od OJCA, ale oznacza że jest posiadaczem ten samej natury co OJCIEC, że jest równy OJCU co do istoty. LOGOS jest wyjątkowym SYNEM BOŻYM - innym od aniołów - synów BOGA, innym od chrześcijan - synów BOGA. LOGOS nie został stworzony. JEZUS jest w pełni równy OJCU. JEZUS nie jest w niczym gorszy, w niczym mniejszy i nie miał początku : " Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało." - Jn 1:1-3 - "na początku u BOGA" - OJCIEC nie miał początku, więc ten werset mówi że SŁOWO = LOGOS = JEZUS nie miał początku, nie jest stworzony ale jest od nieskończoności razem z OJCEM który również nie miał początku, również nie jest stworzony. 
Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze." - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:3 UBG

 1) Gdyby SYN = LOGOS = SŁOWO był w jakimś stopniu mniejszym "BOGIEM" od OJCA to nigdy nie byłby nazywany, ukazywany jako YHVH !!! - a ukazywany jako BÓG YHVH jest w wielu miejscach Biblii : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html - w tym w księdze Izajasza która kategorycznie stwierdza, że : " Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom " - Izajasz 42:8 ..... " Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. (11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela" - Izajasz 43:10-11 - to wszystko nie neguje JEZUSA jako BOGA równego OJCU. Gdyby tak było apostołowie nie przypisywaliby fragmentów Izajasza mówiących o PANU = YHVH do JEZUSA !! a przecież robią to np : " W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana [ YHVH ] siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię " - Izajasz 6:1 -- Ewangelista Jan w 12 rozdziale swej Ewangelii mówi, że Izajasz widział w tym fragmencie - JEZUSA = LOGOS = SŁOWO !! ... JEZUS jest YHVH a nie ma YHVH dużego i YHVH mniejszego !!! ... 
Teksty z IZAJASZA mówiące o wyjątkowości, jedyności YHVH są odniesieniem do pogańskich bożków - demonów a nie do JEZUSA - BOGA PRAWDZIWEGO jakim nazywa GO apostoł JAN w swym pierwszym liście - 1 list Jana 5:20 !! .... nie słuchajcie ludzi, którzy umniejszają w jakimś stopniu SYNA. ON nie jest mniejszy od OJCA, ONI są równi ... gdyby był mniejszy nie byłby PRAWDZIWYM BOGIEM - " A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym." - 1 Jn 5:20


2) Gdyby JEZUS LOGOS był "mniejszym BOGIEM" to Księga Rodzaju nie mówiłaby w liczbie mnogiej gdy mowa jest o stworzeniu człowieka na podobieństwo BOGA : " Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich " - 1 Mojżeszowa 1:26-27 -- OJCIEC i SYN stworzyli człowieka na swój obraz, a obraz OJCA i LOGOSU nie różni się, gdyby SYN był "mniejszym BOGIEM" to człowiek musiałby być stworzony na obraz tylko OJCA - wtedy PISMO by mówiło : " Potem rzekł Bóg: uczynię człowieka na obraz swój, podobnego mi i niech panuje ... ". Czytamy jednak w Ewangelii : " Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało." - bez LOGOSU nic się nie stało co się stało, a więc i człowiek nie powstał bez LOGOSU - SYNA !!, więc słusznie Księga Rodzaju mówi w liczbie mnogiej i mylą się ci, którzy nauczają że SYN jest jakimś mniejszym "BOGIEM" od OJCA. Nie jest mniejszy - są w naturze, Boskości doskonale równi i to że SYN będzie podległy OJCU nie oznacza że jest mniejszy, słabszy czy gorszy. Dzieci ziemskie też są poddani rodzicom a nie są gorszymi ludźmi, mniejszymi w człowieczeństwie. Żona też ma być poddana mężowi ale to nie oznacza że jest gorsza, mniejsza. Słudzy mają być poddani swym panom ale to nie oznacza że są gorszymi ludźmi, mniejszymi ludźmi, a panowie ze względu na stanowisko nie są nadludźmi, lepszymi ludźmi ... 


3) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to nie byłoby mowy aby oddawać MU taką samą cześć jak OJCU. Tylko bycie równym OJCU prowadzi do równego czczenia : " Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. " - Jan 5:23 UBG


4) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to nigdy w obliczu SYNA nie byłoby poznania BOŻEJ chwały. " Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa." - 2 list do Koryntian 4:6 Tylko ktoś równy, identyczny w Boskiej naturze może odzwierciedlić BOŻĄ CHWAŁĘ !! Jakiś "mniejszy BÓG" nie mógłby tego zrobić, bo jakiemuś "mniejszemu BOGU" brakowałoby chwały !! ... 


5) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" to OJCIEC nigdy by GO nie uwielbił tą chwałą jaką LOGOS miał u NIEGO od nieskończoności. - " A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat." - Jan 17:5 -  Tylko ktoś równy może otrzymać uwielbienie od OJCA !!! Gdyby JEZUS był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to słowa JEZUSA z Jn 17:5 byłyby bluźnierstwem, kłamstwem a nie są !! - więc SYN jest absolutnie równy OJCU, choć podczas 33.5 lat życia - podczas "kenozy" był mniejszy od OJCA i nie tylko od OJCA ale nawet był mniejszy od aniołów - Hebrajczyków 2:9a - ale to było chwilowe i konieczne ku dziele odkupienia, dziele zbawienia - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html


6) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to nigdy nie byłby wyrazem JEGO istoty : " Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem [ CHARAKTER - strong 5481 ] jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:3 
[ CHARAKTER - strong 5481 ] - to słowo ma różne znaczenie, ale w odniesieniu do BOGA OJCA oznacza tylko i wyłącznie że w SYNU jest dokładne wewnętrzne i BOSKIE odbicie OJCA, że SYN jest równy OJCU. Tylko ktoś równy OJCU może być takim wyrazem, odbiciem, dokładnym odzwierciedleniem - bo cokolwiek mniejszego nigdy nie mogłoby tego dokonać. Mrówka nie odzwierciedla słonia a przecież różnica między PRAWDZIWYM BOGIEM YHVH a jakimś "mniejszym BOGIEM" lub stworzeniem jest nieskończenie większa niż między słoniem a mrówką !! Ale JEZUS jest również YHVH, nie jest "mniejszym BOGIEM" więc dokładnie, w pełni odzwierciedla OJCA ... " Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - list apostoła Pawła do Kolosan 2:9 - cała pełnia BÓSTWA a nie jakaś część. Gdyby LOGOS był jakimś mniejszym BOGIEM to zamieszkałaby w NIM tylko jakaś część Boskości, ale nie cała pełnia. NIEOMYLNE PISMO mówi jednak o : " całej pełni BÓSTWA" - więc SYN jest doskonale, absolutnie równy OJCU i poddanie się SYNA w wieczności OJCU nie ma tu nic do znaczenia, bo to poddanie miłości ...


7) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to nigdy w SYNU nie mieszkałaby cała pełnia BÓSTWA " Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa " - list apostoła Pawła do Kolosan 2:9 - cała pełnia BÓSTWA - a tylko w równym SYNU może mieszkać cieleśnie cała pełnia BOSKOŚCI. Nie słuchajcie ludzi, którzy nauczają że SYN jest jakimś "mniejszym BOGIEM" - odradzam słuchania ich filozofii biblijnych umniejszających SYNA ... to niczego dobrego nie przyniesie ... 
  Powtórzę jeszcze raz : Gdyby LOGOS był jakimś mniejszym BOGIEM to zamieszkałaby w NIM tylko jakaś część Boskości, ale nie cała pełnia. NIEOMYLNE PISMO mówi jednak o : " całej pełni BÓSTWA" - więc SYN jest doskonale, absolutnie równy OJCU i poddanie się SYNA w wieczności OJCU nie ma tu nic do znaczenia, bo to poddanie miłości ...

__________________________________

        BÓG NAJWYŻSZY 

" Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: Podnoszę rękę swą do Pana [ YHVH ] , Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi  " - Księga Rodzaju 14:22 .... " Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan [ YHVH] Bóg uczynił ziemię i niebo" - Księga Rodzaju 2:4 - jednak w dziesiątkach przykładów widzimy że LOGOS = SŁOWO = SYN jest również YHVH tak jak OJCIEC i ONI razem wszystko stworzyli : " bez NIEGO nic się nie stało co się stało " - Ewangelia Jana. 
List do Kolosan mówi : " Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu" - Kolosan 1:16-17
Ewangelia Jana mówi : " Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. 11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." ..... Biblia Gdańska mówi : " Tedy rzekł Abram królowi Sodomskiemu: Podniosłem rękę swą ku Panu Bogu najwyższemu, dzierżawcy nieba i ziemi " - 
BÓG NAJWYŻSZY tak jak np odniesienia z Księgi IZAJASZA to nie negacja SYNA, to nie umniejszanie SYNA, ale to słowa przeciwko fałszywym bóstwom pogańskim. BÓH NAJWYŻSZY pokazuje PRAWDZIWEGO BOGA - YHVH który jest samoistny i w niczym niepodobny do fałszywych bóstw świata. JEZUS jak OJCIEC jest również BOGIEM NAJWYŻSZYM, bo jest BOGIEM PRAWDZIWYM jak OJCIEC - 1 list Jana 5:20 i jak OJCIEC jest YHVH : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/12/alfa-omega-dowody-ze-jezus-jest-bogiem.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html

_____________________________________


8) Gdyby SYN był jakimś "mniejszym BOGIEM" od OJCA to nigdy BARANEK nie miałby tego wszystkiego : " Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
14 A cztery stworzenia mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków." - Objawienie Jana 5:12-13 -- słusznie Tomasz powiedział o SYNU : " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! " - Ewangelia Jana 20:28 UBG
szatan będzie atakował takie wyznanie o SYNU, szatan będzie albo całkowicie negował BÓSTWO SYNA, albo będzie umniejszał SYNA - ukazywał go jako jakiegoś "mniejszego BOGA" - mniejszego od OJCA. ON nie jest mniejszy w żadnym stopniu, jest równy i rację miał Tomasz gdy wyznał : " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! " 

Oby PAN JEZUS otworzył oczy ludziom którzy głoszą błędne nauki o SYNU jako stworzeniu i tym którzy głoszą błędne nauki że SYN jest w jakimś stopniu "mniejszym BOGIEM" ...  aby jedni i drudzy : " Aby wszyscy czcili Synajak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. " - Jan 5:23 UBG - trzymajmy się wiernie SYNA równego OJCU i miejmy z obydwoma żywą, osobistą społeczność :  " a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. " - 1 list Jana 1:3b


           pozdrawiam Dominik ...... Charis2007@wp.pl ...... 04.02.2018 Puławy 


4 komentarze:

 1. Wiem, że i tak tego nie zamieścisz, ale jeszcze jedno. Bóg z definicji to nie może być ktoś, kto może być bity przez przypadkowych ludzi po twarzy, opluwany, szarpany i upokorzony. Bogu nie można rozkazywać i zmusić go do takiego a nie innego działania. Bóg to nie może być jakaś śmieć która da się spoliczkować i przybić do krzyża przez żołnierzy. Coś takiego jest po prostu niemożliwe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jest możliwe ale ty nie słyszałeś o kenozie, lub jej nie rozumiesz : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - " Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów ... "

   , " My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;" - 1 Koryntian 1:23

   wielu ludzi chciało być bogami, ale tylko PRAWDZIWY BÓG na krótko stał się człowiekiem aby wziąć na siebie winy, wziąć na siebie karę nam należną i gdy dokonał tego może uniewinnić, uczynić sprawiedliwym tego kto MU zawierzy, zaufa ...

   Usuń
 2. Dzień dobry... Czy znasz to proroctwo:
  Daniela 12:10..?
  Jeżeli tak to proszę zastanów się kim chcesz się okazać w oczach Boga ? Czy nie brakuje ci czegoś?
  Pozdrawiam serdecznie. Lech

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. bycie mądrym to postępowanie zawsze według woli Bożej, to bycie niewolnikiem - doulos - niewolnikiem Chrystusa https://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/doulos-niewolnik-chrystusa-czesc-1.html

   , https://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.html

   , jeśli mamy jakieś braki, jakieś bożki w sercach, jakieś nieprawe zachowania, jakieś belki w oczach to niech Wszechmogący JEZUS który zna serca pokazuje nam je a my pozwalajmy MU usunąć je ... pozdrawiam

   Usuń