Popularne posty

sobota, 31 grudnia 2016

Alfa & Omega dowody że Jezus jest BOGIEM YHVH


" A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni." - Objawienie Jana 22:12-13 UBG


Wszystkie te te trzy tytuły odnoszą się w tym fragmencie do SYNA BOŻEGO  -- "ALFA i OMEGA" , " POCZĄTEK i KONIEC " , " PIERWSZY i OSTATNI " - to BOŻE tytuły oznaczające JEGO różne atrybuty, charakter. 


JEZUS jest BOGIEM przez duże "B" ... jest równy OJCU, nie jest mniejszy w boskości od NIEGO : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html

Te same BOSKIE TYTUŁY w różnych biblijnych księgach odnoszą się tak do OJCA jak i do SYNA.


Sprawa Boskości ZMARTWYCHWSTAŁEGO, to nie jest jakaś sucha doktryna, ale rzecz która wpływa na życie duchowe, postępowanie. Kto odrzuci Boskość Syna - ten prędzej czy później straci z NIM relacje. Stanie się tak, ponieważ uzna że modlitwa do SYNA, rozmowy z SYNEM, dziękowanie SYNOWI, proszenie SYNA, uwielbianie SYNA itp - to bałwochwalstwo. Skoro ktoś uzna SYNA za stworzenie a nie STWÓRCĘ - to te rzeczy będzie miał za grzech. Odejdzie od nich a więc i straci relacje z SYNEM. 
Odetnie sam siebie od krzewu winnego. A latorośl nie trwająca w krzewie winnym usycha ...Czytanie jedynej natchnionej Księgi - BIBLII nie sprawi samo w sobie, że pozna się JEZUSA CHRYSTUSA.
Przez czytanie Biblii zdobywa się wiedzę o JEZUSIE a przez to i BOGU OJCU bo SYN objawił jaki jest JEGO OJCIEC i SYNU CIELEŚNIE mieszka cała pełnia BOSKOŚCI - Kolosan 2:9. 

Wiedza sprawia, że wie się się coś O OSOBIE, ale wiedza nie sprawia że ZNA się TĄ OSOBĘ. 
Do osobistego poznania potrzeba czegoś więcej niż BIBLII - potrzeba codziennej relacji, społeczności. 


Czytanie autobiografii np prezydenta USA - Baracka Obamy - nie sprawi że będę go znał osobiście a on mnie !!! 

Przez czytanie autobiografii Obamy miałbym jaką wiedzę o nim. Ale nadal bym go nie znał a on nie znałby mnie. Żeby poznać B. Obamę musiałbym przyjść do niego, spędzać z nim czas, rozmawiać z nim szczerze .... Podobnie jest między nami a Bogiem przez duże B - JEZUSEM CHRYSTUSEM : "Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. 40 A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. " - Ewangelia Jana 5:39-40 UBG

Życie jest w żywej osobie, w TYM, który jest ŻYCIEM. ON jest stworzył i daje je nam każdego dnia. ON wyparł się boskości na 33 lata i poszedł za nas a krzyż aby umożliwić przebaczenie i życie wieczne. ŻYCIE tylko w ŻYWEJ, wszechmogącej OSOBIE - a nie w martwych religiach, w martwych organizacjach religijnych jak m.in rzymski katolicyzm, organizacja Świadków Jehowy, Adwentystów i wszelkich innych .... 


 " Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie " - Ewangelia Mateusza 11:28 Biblia Warszawska


______________________________________________________________________________" I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce.

7 Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi.............. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni .............. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. ...............  Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaiste, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! " - Objawienie 22 - PAN JEZUS posyła swego anioła - 16 werset, a w 6 wersecie też Pismo mówi że posyła swego anioła - PAN JEZUS nazywany jest PANEM BOGIEM. Tak te kilkadziesiąt lat wcześniej nazwał GO Tomasz : " Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! " - Ewangelia Jana 20:28 UBG


12 werset tak jak 13 mówi o PANU JEZUSIE - to ON gdy przyjdzie da zapłatę każdemu : " 

" A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, .... I oddam każdemu z was według waszych uczynków. " - Objawienie Jana 2 , list od SYNA do zboru w Tiatyrze. 

" Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. " - Ewangelia Mateusza 16:27 UBG
_______________________________________________________


                                  Co oznacza ALFA i OMEGA ??


Alfa - to pierwsza litera greckiego alfabetu, a omega to ostatnia. Do tego jeszcze dodajmy : " początek i koniec" , " pierwszy i ostatni ". I wychodzi nam JEZUS CHRYSTUS :

**  BÓG który jest przed wszystkim, ponad wszystkim. Wszystko przeminie, a ON będzie. 

**  BÓG który wszystko stworzył. Istnieje od zawsze, istniał od zawsze przed początkiem czasu. Nie ma początku i nigdy nie będzie miał końca : " Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 7:3 UBG.

**  BÓG który jest Wszechwiedzący, Wszechmogący, Wieczny, Niezmienny. Wszystko co stworzone przemija, niszczeje a ON jest TEN sam i zawsze taki będzie : " Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:8 UBG

** BÓG który podtrzymuje swoją nieskończoną mocą cały wszechświat : "Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:3 UBG

** BÓG który wszystko co widzimy i znamy zakończy, ale da nową Ziemię i nowy wszechświat. 

** BÓG który jest Wszechogarniający, który jest absolutnym początkiem i końcem, którego planów nikt i nic nie jest w stanie pokrzyżować. On cały "alfabet" od alfa do omega, od a do z - ma i będzie miał pod całkowitą kontrolą. JEGO wrogowie przegrają, polegną - a ich plany upadną. JEGO się wypełnią w 100 %. 

** BÓG który jest KOMPLETNY, NIESTWORZONY - w niczym nie jest mniejszy od JEGO OJCA. 

** BÓG który jest AUTOREM, PROJEKTANTEM, WYKONAWCĄ.

** BÓG który jest niezmienny, nieprzemijający w dobroci, sprawiedliwości, miłości, wierności, prawdzie, łaskawości, miłosierdziu, świętości, czystości itp.

** BÓG który ma niewyczerpane, nieskończone źródło tego czego nam brakuje  a czego potrzebujemy np : miłość, dobroć, radość, pokój, cierpliwość, wierność, sprawiedliwość itd____________________________________________________________________________

                          PIERWSZY i OSTATNI


" Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga." - Izajasz 44:6 BW


Nie tylko Objawienie 22:13 mówi o PANU JEZUSIE jako : " PIERWSZY i OSTATNI " : " A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył:" - Objawienie 2:8 UBG

" Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; " - Objawienie 1:17 UBG


Co ciekawe Uwspółcześniona Biblia Gdańska jak różne inne w OBJ 1:11 zawiera również "ALFA i OMEGA" odnoszące się do SYNA. Wielu nie uznaje w tym fragmencie tych słów. Ale to ich problem. Chrześcijańscy pisarze np z 2-4 wieku powszechnie cytowali "ALFA i OMEGA" o odnosili je do JEZUSA CHRYSTUSA. 
Ro oni tracą relację z SYNEM, lub już jej nie mają ....


Słowa z Izajasza 44:6 " oprócz mnie nie ma BOGA " --  nie negują ani boskości SYNA ani osoby OJCA np 1 list Jana 5:20. Albo : " Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas " .... " Oto człowiek stał się taki jak my ". To konwersacja OJCA i SYNA a nie OJCA i aniołów. 

Jest na to wiele dowodów np MALAK YHVH który jest BOGIEM a nie stworzeniem. TO preegzystujący SYN BOŻY - LOGOS - równy w boskości OJCU. 

_______________________________________________________________

                               PAN JEZUS to YHVH


" Boga nikt nigdy nie widział " - Ewangelia Jana 1:18a UBG 
" Nie jakoby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca " - Jan 6:46 UBG

Porównajcie m.in te wersety z tymi :


"I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę, (10) i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. (11) Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki; mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. (12) I rzekł Pan [ YHVH ] do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć " - Księga Wyjścia 24:9-12 Biblia Warszawska


"I rozmawiał Pan [ YHVH ] z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z Namiotu" - Księga Wyjścia 33:11 BW

I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana [ YHVH ], to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. (7) Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. (8) Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu, Mojżeszowi? " - Księga Liczb 12:6-8 BW


Ten YHVH, który objawiał się Mojżeszowi, Abrahamowi, Jakubowi i innym to preegzystujący SYN BOŻY - to on m.in wyprowadził Izraelitów z Egiptu, i ich wprowadził do Kanaanu. To ON był tym BOGIEM - YHVH - ICH SKAŁĄ : " I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 10:4 UBG ....... zobaczcie też np Hebrajczyków 11:26. 

 

BOGA [ OJCA ] - żaden człowiek nie widział, ale równego MU - SYNA = YHVH widzieli co widzimy w przykładach, które jasno mówią że YHVH widzieli ludzi. Nie ma sprzeczności, ale jest ukazanie BOSKOŚCI SYNA. 

                             
                                 INNE  DOWODY


SKAŁA
"Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana [ YHVH ] ? Kto jest skałą prócz Boga naszego? " PSALM 18:32 - wg NT skała która towarzyszyła Izraelowi i wyprowadziła go z Egiptu to PAN JEZUS - 1 KORYNTIAN 10:4. Apostoł Piotr nazywana PANA JEZUSA skała w Mateusza 16:18 , a w swoim liście to potwierdza cytując fragment Izajasza o skale i przypisując to CHRYSTUSOWI : 1 Piotr 2:8 vs Izajasza 8:13-15

PASTERZ
"Psalm Dawidowy. Pan [ YHVH ] jest pasterzem moim(2) Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie." Psalm 23:1-2 ......"Oto Wszechmocny [ YHVH ], Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. (11) Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie" IZAJASZA 40:11-12 ..........kto będzie pasł i poił swoje owce kiedy przyjdzie ? czy nie PAN JEZUS ?? - Ewangelia Jana rozdział 10 : " ja jestem dobry pasterz ... moje owce mnie znają ... |" 

"Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód " OBJAWIENIE JANA 7:17 


NERKI i SERCA
"Ja, Pan [ YHVH ] , zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków " JEREMIASZA 17:10 ..........wg m.in OBJAWIENIA to PAN JEZUS zgłębia nerki i serca : "i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych" OBJAWIENIE JANA 2:23


STWÓRCA - Izajasza 40:28 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 1:3 , Hebrajczyków , 1:2 , 1:10-12 , Kolosan 1:16


PAN PANÓW - 5 Mojżeszwa 10:17 (YHVH) - PAN JEZUS : Objawienie Jana 19:16


ZBAWICIEL - Izajasza 45:21 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 4:42


ŚWIATŁO - ŚWIATŁOŚĆ - PSALM 27:1 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Ewangelia Jana 1:4-9 , 3:19-20 , 8:12 


STWÓRCA ANIOŁÓW - PSALM 148:5 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Kolosan 1:16


OBLUBIENIEC - Izajasza 62:4-5 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Mateusza 9:15 , 25:1 , Jana 3:29


SĘDZIA - Joela 3:17 , Izajasza 33:22 (YHVH) - PAN JEZUS m.in Izajasza , 2:3-4 , 11:4 , Mateusza 25:31-46 , Jana 5:27


CZCZONY przez aniołów - PSALM 148:2 (YHVH) - PAN JEZUS : Hebrajczyków 1:6 , Objawienie Jana 5:11-14 


SŁOWO TRWA NA WIEKI : ,"Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana (YHVH) powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą! (8) Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki." IZAJASZA 40:7-8 .................. "Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą " Mateusza 24:35


, KRÓL IZRAELA : "Tak mówi Pan (YHVH), Król Izraelski " Izajasza 44:6 , ......."Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela " Ewangelia Jana 1:49


, SĘDZIA OWIEC : " mówi Wszechmocny(YHVH) Pan: Oto Ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i kozłami " Ezechiela 34:17 ........... "gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy " Ewangelia Mateusza 25:31-33 


__________

                      MODLITWA DAWIDA DO PANA JEZUSA


" Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;

12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 1:10-12 - słowa te mówią o SYNU - Hebrajczyków 1:8. 


Słowa te to fragment Psalmu 102. Cały ten psalm jest modlitwą : " "Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Panem (YHVH)" PSALM 102:1 BW. Oprócz 1 wersetu - YHVH występuje w jeszcze pięciu wersetach tego psalmu. 
PAN JEZUS jest ODWIECZNYM BOGIEM - YHVH równym OJCU. Świadkowie Jehowy i ich zafałszowany Przekład Nowego Świata - są na błędnej drodze ...


                      IZAJASZ 6 --- Ewangelia JANA 12


To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o Nim " EWANGELIA JANA 12:41 BW - co zobaczył Izajasza ? , tak jak napisał Jan , zobaczył chwałę PANA JEZUSA - cały 6 rozdział Księgi Izajasza pokazuje PANA JEZUSA.
 W Izajasza 6:3 , 6:5 i 6:12 PAN JEZUS nazywany jest YHVH


                        PAN JEZUS na GÓRZE OLIWNEJ


inny przykład : "Potem wyruszy Pan (YHVH) i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. (4) Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu" KSIĘGA ZACHARIASZA 14:3-4 - słowo PAN to YHVH -  chodzi o PANA JEZUSA i Jego walkę w dniu powrotu. 
Na potwierdzenie tego że nasz PAN i BÓG powróci na Górę Oliwną mamy relacje z Dziejów Apostolskich, które mówią że tak jak PAN JEZUS wstąpił do nieba z Góry Oliwnej tak samo powróci :

"i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. (12) Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną " - Dzieje Apostolskie 1:11-12 BW

znowu mamy potwierdzenie ze YHVH użyte w 14 rozdziale odnosi się do PANA JEZUSA.

Przykładów na BOSKOŚĆ PANA JEZUSA równą OJCU jest więcej, ale o tym w następnej części jak PAN JEZUS pozwoli.

Pamiętajcie, że jeśli odrzucicie boskość JEZUSA CHRYSTUSA to nie będziecie mieć z NIM relacji, społeczności. Bez tego się usycha, ginie .... 
7 komentarzy:

 1. J 12, 44: Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał.J 12, 45: A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.

  Chwała Panu Jezusowi. Nasz Bóg zszedł na ziemię aby nas zbawić.
  Pracuj dalej Dominiku na chwałę naszego Pana.Dziękuję.

  OdpowiedzUsuń
 2. dziękuję, chwała Zmartwychwstałemu, który nie jest już sługą ale wszechmogącym Bogiem, Panem panów, Królem królów...


  , " Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. 11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. " - Ewangelia Jana 1:10-11 UBG ............ VS ..... : " Do PANA ( YHVH) należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.
  2 Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach." - Psalm 24:1-2 UBG - Ewangelista Jan wskazuje na JEZUSA, że ON stworzył Ziemię i jest jej właścicielem, a psalm 24 pokazuje że ten który stworzył i jest jej właścicielem to YHVH.

  Zarówno OJCIEC jak i DTN - obydwaj noszą Boski tytuł - YHVH

  pozdrawiam i wszystkiego dobrego - szczególnie w perspektywie wiecznosci w nowym roku. Niech PAN nas prowadzi tam gdzie jest duchowy wzrost, i przemienianie na JEGO obraz ...

  OdpowiedzUsuń
 3. J 8, 58 - Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja Jestem.

  To wspaniałe jak mnóstwo razy w ewangeli św Jana Pan Jezus mówi nam ze jest Bogiem. To cudowne ze mogliśmy otrzymać możliwość poznania prawdy Dominiku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry 4 Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego;" - 1 Piotr 2:3-4 UBG - apostoł Piotr w 3 wersecie odnosi się do Psalmu 34 i przypisuje go PANU JEZUSOWI ------>> " Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN [ YHVH ]: Błogosławiony człowiek, który mu ufa " - Ps 34:8 UBG

   , PAN JEZUS jest YHVH. Tak chwała PANU, że wyrwał nas ze świata, ale i nie dał abyśmy byli zniewoleni przez różne organizacje. Oby PAN wyrwał wszystkich z ciemności i z niewoli

   Usuń
 4. A co to znaczy Jechowa ? Masz jakieś przemyślenia?
  Cyt J 8, 58 - Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja Jestem., pamiętam już dawno temu, wiele lat :-) czułam się jakbym odkryła Amerykę.Zadzwoniłam do mamy i jej powiedziałam, że to Jezus jest Bogiem, niestety aż zaniemowila,od tej '' herezji''I zaczęła mi wykładać katechizm. Mam jeszcze jakieś luki umysłowe w tym temacie. Syn i Ojciec to jedno, choć ciężko mi to pojąć.I w zasadzie skąd się wzięła trzecia osoba? Pytanie retoryczne. Duch Boży był i jest i będzie, Duch Chrystusowy, a ja widzę tylko Ojca i Syna jak czytam, raz byla wzmianka w sprawie chrztu o Duchu świętym.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Jechowa" czy " Jehowa" to interpretacja wymowy, pisowni tetragramu YHVH. Nikt nie wie jak się wymawia, pisze YHVH. Moim zdaniem oznacza to, to : "ISTNIEJĄCY". ON zawsze istniał i zawsze będzie istniał. Nie miał począrku, nie będzie miał końca. ON JEST. PRAWDZIWY BÓG. YHVH to tytuł zarówno OJCA jak i JEGO SYNA.

   " Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni " - to dobrze moim zdaniem opisuje YHVH. Nikt poza Ojcem i poza Synem nie ma tego. Tylko oni dwaj.
   , Prawdziwy BÓG, po prostu ISTNIEJĄCY i każdy kto GO szuka, prosi temu ON da się znaleźć, bo ON jest JEST ... i ON tylko jest odpowiedzią na wszystkie pytania i tylko ON może zapełnić pustkę wewnętrzną - bo JEST - PRAWDZIWY - ISTNIEJĄCY .. bez końca i ponad wszystkich


   " A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków." - Objawienie Jana 5:13 UBG

   , pozdrawiam


   Usuń
 5. Tlumaczenie YHVH przez Swiadkow Jehowy jako Jehovas przyjal powoli caly swiat. Wszystkie koscioly. A nawet dzisiejsi Izraelici nie mieli nic przeciw. Chociaz doskonoale wiedza co to w ich jezyku oznacza. I tak dzieki tym interpretacjom opuscilam religie oficjalnie na papierach nie jestem w zadnej. Bo wszystkie czcza tego i samego Boga maciciela i podzegacza. A kto jako pierwszy w Biblii zmacil Ewe I Adama (rodzaju) i Kto "oskarzal I oskarza braci naszych dzien w dzien przed obliczem Boga?"(apokalipsa) odpowiedz jest jedna - Diabel.
  Jehovas po angielsku czyli YHVH (falszywe tlumaczenie by zwiesc wielu). Dlaczego Jehovas? Je - to ogromny, duzy , wielki. Hovas - maciciel,podzegacz. Okreslenia te w wielu terazniejszych odlamach hebrajskiego, aramejskiego, arabskiego sa uzywane do dzis. Wielu terrorystow nadaje sobie imie Hovas tuz przed jakas smiertelna misja. Co oznacza ze zmaci pozadek, lub podzegnie do buntu.
  YHVH w staro hebrajskim nie wiadomo jak sie wymawialo. Wiele wskazuje na to ze czytany Powinien byc jak osobne litery czyli Jod Ha Waw Ha. Bo nie oznacza ze jest to imie Lecz ktos wielki , wazny, ktos Komu powinno sie oddawac wielki respekt, szacunek, czesc.
  I tu odnosze sie do fragmentu Bibli:
  " Objawilem sie Abrahamowi I Jakubowi ale imienia swego im nie objawilem." Wiec nie mozna YHVH interpretowac czy wymawiac jako imie.

  OdpowiedzUsuń