Popularne posty

wtorek, 21 kwietnia 2015

hagiasmos czym jest naprawdę ciasna brama część 2" Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:4 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Walka z grzechem to część chrześcijańskiego życia, kto jej nie prowadzi przegrywa, a powołani zostaliśmy do bycia sługami sprawiedliwości, a nie do starego życia jako niewolnicy grzechu. Mamy dążyć do uświęcenia. Wszelkie środki aby było to wszystko było możliwe w życiu są dostępne dla wierzących w Zbawiciela Jezusa Chrystusa :  "czym jest ciasna brama część 1 " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html


" A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? " - 1 list apostoła Piotra 4:18 Biblia Warszawska - mamy ukazany kontrast pomiędzy sprawiedliwym a bezbożnym, grzesznikiem. Pierwszy z trudnością dostąpi zbawienia, bo w tym świecie trwanie w Chrystusie jako Jego uczeń, naśladowca jest trudne, ale nie niemożliwe. 


 "Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców.
19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.
21 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. [ anomia] " - Ewangelia Mateusza 7:13-23 UBG

 NIEPRAWOŚĆ - " ANOMIA" - strong 458 : bezprawny, bezbożny, niegodziwy.

" Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo [anomia] , ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa [anomia] " - 1 list apostoła Jana 3:4 UBG 

CZYNIENIE NIEPRAWOŚCI = CZYNIENIE GRZECHU - a ci którzy tak postępują usłyszą to o czym mówi Mateusz 7:23.

 
Nie było i nie ma zielonego światła dla grzechu. Choć wiele fałszywych nauk daje przynajmniej po cichu takie zielone światło. Należy do nich np błędna nauka "raz zbawiony na zawsze zbawiony". 

Łaska Boża jest dana m.in ku prowadzeniu świętego życia a nie do przyzwolenia na grzeszne życie ale wielu inaczej nauczało i naucza :
 "Wkradli się bowiem pewni ludzie, od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa" - list Judy 1:4 UBG

"Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno" - 2 list do Koryntian 6:1 UBG 

"Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; 16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga " - 1 list apostoła Piotra 2:15-16 UBG


" Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają żądzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie.
19 Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony " - 2 Piotr 2:18-19 UBG

"Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości" - Galacjan 5:13 Biblia Warszawska

"A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj tego Boże! 18 Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą " - Galacjan 2:17-18 UBG 


" A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. " - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 5:20 UBG


                                            WEZWANIE  NA  DZIŚ 


 Poniższe wersety mówią m.in abyś być nienagannym, czystym, nieskalanym, bez zarzutu na Dzień Chrystusowy - na przyjście Pana - więc są to słowa mówiące jacy powinniśmy być, do czego dążyć, o co się starać i o co prosić.

" Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa " - 1 Koryntian 1:7-8 Biblia Warszawska - żeby Pan nas utwierdzał i żebyśmy byli nienaganni musimy trwać w żywej wierze.

"Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, (27) aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. " - Efezjan 5:25-27 BW - Pan oczyszcza, uświęca, sam sobie przysposabia - ale miejmy wiarę, trwajmy w Panu, aby to wszystko się działo w nas. Niech nic i nikt nas nie odciąga od Chrystusa, bo jeśli latorośl nie jest wszczepiona krzew winny, to ginie, nie może być taka jaka powinna być i jaka powinna się stawać.


" I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, (10) abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, (11) pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga " - Filipian 1:9-11 BW - pełni owocu sprawiedliwości, ale nie dzięki sobie ale jak mówi Pismo :  PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA i to samo dotyczy czystości i bycia bez nagany, ale trzeba trwać w Panu. To jest aktywna postawa, a nie bierna.

"Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie " - Filipian 2:15 UBG 


 "I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
22 W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;
23 Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą; " - Kolosan 1:21-23 UBG - trwajmy w wierze jak mówi Paweł - prawdziwej, żywej, zbawczej wierze. 

" Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was; 13 Aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi jego świętymi. " - 1 Tesaloniczan 3:12-13 UBG - ważna rzecz też powiedziana jest w 12 wersecie : WZRASTAĆ i OBFITOWAĆ W MIŁOŚCI 
" A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa " - 1 Tesaloniczan 5:23 UBG

 " Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności ....... Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju " - 2 Piotr 3:11,14 UBG - "starajcie się" - spudadzo 4704 m.in : pragnąć, starać się, być gorliwym, dążyć do czegoś
" A teraz, dzieci, TRWAJCIE W NIM , abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. (29) Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził." - 1 list apostoła Jana 2:28-29 BW - wzorcem sprawiedliwości jest Pan i Bóg Jezus Chrystus.


" A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, (25) jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen." - list Judy 1:24 BW - zagraża nam wszystkim upadek, ale jeśli będzie trwać w Panu, ostoimy się.
 
" A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, (21) niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen." - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:20-21 BW

" Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. (5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy - Objawienie Jana 14:5 BW 


                         DĄŻENIE  DO .... 

Idealni będziemy gdy dostaniemy nowe ciała, ale na dziś i do końca naszego życia powinniśmy dążyć do uświęcenia, pragnąć być coraz bardziej czystym, świętym. 

"Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa" - Filipian 3:12 BW 


"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (11) Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. (12) Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków." 1 Tymoteusz 6:10-12 BW

"Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca." - 2 Tymoteusz 2:22


               MIŁOŚĆ  MOTYWACJĄ .....


  

 Może się mylę, ale moim zdaniem najlepszą motywacją do posłuszeństwa, chęci życia z Chrystusem i dla Niego, ciągłego dążenia do dalszego uświęcenia jest skupienie się na Bożej miłości. Gdy wiem, że jestem miłowany to zdrową reakcją na to powinna być również miłość. A miłość zła nie wyrządzą, nie chce nikogo zasmucić, skrzywdzić itd. Więc Gdy wierzę, że OJCIEC i SYN mnie kochają idealną miłością to nie chcę tego skarbu podeptać przez nieposłuszeństwa, grzechy. 

Miejmy wiarę w Bożą miłość do nas. 
Wróg mówi : możesz żyć jak chcesz, nie martw się grzechami - rób to co robisz dalej - przecież Bóg jest miłością. To że Bóg jest miłością to nie daje przyzwolenia na grzeszne życie. To że Bóg jest miłością powinno nas zachęcać aby żyć tak jak Bóg przykazał
Boża miłość nie podepcze sprawiedliwości. Ci którzy myślą że mogą sobie grzeszyć a pod koniec życia zdążą się jeszcze nawrócić - zawiodą się w swym przewrotnym, bezbożnym planie.

Nie ma co się frustrować, załamywać się, opuszczać ręce i mówić : nie jestem idealny i będę potępiony. 
Frustracje, patrzenie na jakieś braki nie zapełni ich. Załamywanie się, upadania na duchu nie polepszy sytuacji. 

Nie ma się co frustrować, poddawać, załamywać - ale najlepiej wtedy moim zdaniem wspomnieć sobie Bożą miłość, uwierzyć w miłość OJCA i SYNA do nas - i  w tym przekonaniu prosić o ducha świętego - moc z wysokości. - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html

 http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

W przekonaniu o Bożej miłości do nas umocnić się, nabrać otuchy i walczyć z grzechem, dążyć do uświęcenia, iść wytrwale do przodu. Taka zmiana patrzenia na sytuację buduje, natomiast frustrowanie się, załamywanie i mówienie że nie jestem idealny i będę potępiony prowadzi do bierności, wyniszcza, człowiek poddaje się, upada i często porzuca Zbawcę, porzuca wiarę.

"Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia Jana 14:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł " - Rzymian 5:8 Biblia Warszawska


 " Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. 10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. 11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować " - 1 list Jana 4:9-11 UBG


" My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. 20 Jeśli ktoś mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? 21 A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. " - 1 Jan 4:19-21 UBG


        CO  NIEMOŻLIWE DLA LUDZI, MOŻLIWE JEST DLA BOGA


"A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga " - Ewangelia Łukasza 18:27 UBG 


"A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe" - Mateusz 17:20 UBG ______ "A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział im: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe " - Mateusz 19:26 UBG - nie ma tu sprzeczności. "Nic nie będzie dla was niemożliwe" - JEŚLI : będziecie mieć wiarę we wszechmogącego Boga. To nie ludzie wiarą w swoje możliwości, w siebie sprawią że nic nie będzie niemożliwego dla nich. Ale to wiara ludzi we wszechmogącego Boga może sprawić, że Bóg uczyni to co dobre i konieczne w Jego oczach. 

Na pewno taką dobrą rzeczą jest np świętość, bo przecież sam Pan powiedział i wezwał nas : "ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE BO JA JESTEM ŚWIĘTY" - więc miejmy wiarę we wszechmogącego Boga że nas będzie przemieniał coraz bardziej na swoje podobieństwo - tak że będziemy coraz bardziej święci, czystszy. 

Pan ma wszystko co potrzebne do zwyciężania pokus i grzechów, więc przez wiarę czerpmy z tego. Czynienie wszystkiego co dobre jest możliwe, bo Pan Jezus jest wszechmogący i chce abyśmy przez wiarę w Niego czyni dobro. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/charis-mozliwe-zwyciestwo-nad-wszelkimi.html

Wolą Bożą  jest nasze uświęcenie - 1 Tesaloniczan 4:3-8, mamy dążyć do uświęcenia bez którego nikt nie ujrzy Zbawcy - Hebrajczyków 12:14. 

" Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. " - Objawienie Jana 22:11 Uwspółcześniona Biblia GdańskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz