Popularne posty

poniedziałek, 7 września 2015

nie będzie pochwycenia przed 2019 rokiem część 2    Myślicie że szatan, przez Hollywood - przez filmy ukazujące "pochwycenie" przed wielkim uciskiem, przed objawieniem się antychrysta - pokazuję prawdę ?? Albo pokazuje prawdę, albo zwodzi cały świat w tym ogrom chrześcijan. Jak mówi o nim Biblia - że pokazuje prawdę, czy że może zwodzi cały świat - Objawienie Jana 12:9
Ostatnio w 2014 roku Nicolas Cage zagrał w filmie o pochwyceniu - "Left Behind", który nastąpi przed wielkim uciskiem .... ale to Biblia ma być miernikiem i jest i wg mnie nie pokazuje pochwycenia przed objawieniem się antychrysta, przed wielkim uciskiem, ale gdzieś na jego początku.

" nie będzie pochwycenia przed 2019 rokiem część 1 " : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html


W temacie pochwycenia, nie ci będą zabrani którzy będą mieć prawidłową wiedzę na ten temat, ale ci którzy prawdziwie należeć będą do Chrystusa. Można mieć rację odnośnie okresu w którym nastąpi to wydarzenie i nie mieć udziału w nim. Liczy się czy człowiek prawdziwie jest uczniem Chrystusa, czy ma czyste serce, czy jest wykonawcą Słowa czy tylko słuchaczem. Czy pełni wolę Chrystusa z całego serca i czy z całego serca pragnie być z Panem. Tacy będą zabrani, nawet jeśli uwierzyli błędnym naukom w temacie pochwycenia, to będą zabrani ze względu na swoją żywą wiarę. Inni mogą sobie wierzyć w pochwycenie, a nawet mieć dobrą wiedzę na temat okresu w którym nastanie a nic im to nie pomoże, bo ich życie nie będzie w całości zgodne z wolą Bożą. Patrzmy na Chrystusa, słuchajmy go, bądźmy Mu posłuszni i zawsze wierni. Miejmy Jego uczynki do końca - bez względu na okoliczności czyńmy co do nas należy i miejmy wiarę .... również czuwanie nie polega na skupieniu na świecie i światowych wydarzeniach, ale skupieniu się na Chrystusie.


" A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.25 Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy. " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:24-25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ......... częścią natury tych, którzy należą do Chrystusa są też : "Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;23 Łagodność, powściągliwość" - Galacjan 5:22-23a UBG

Pisałem że wg mnie, moim zdaniem pochwycenie nastąpi gdzieś na początku panowania antychrysta i teraz pokaże moje dowody :


"A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego:
27 Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki; i nastał potop, i wszystkich wytracił.
28 Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;
29 Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił.
Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
31 Tego dnia, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, aby je zabrać, a kto będzie na polu, niech również nie wraca.
32 Pamiętajcie żonę Lota.
33 Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je.
34 Mówię wam: Tej nocy dwóch będzie w jednym łóżku, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
35 Dwie będą mleć razem, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
36 Dwaj będą na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. " - Ewangelia Łukasza 17:26-36 UBG


Zaglądając do Ewangelii Mateusza i Marka da się określić kiedy nadejdzie "TEN DZIEŃ " :


"
Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);

16 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
18 Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty.
19 A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
20 Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
21 Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.


" Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
15 A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;
16 Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę.
17 Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
18 Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie.
19 Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie." - Marek 13:14-19 UBG


Fragment z 17 rozdziału Ewangelii Łukasza nie może mówić o sytuacji po wielkim ucisku lub mówiącym o sytuacji gdzieś w połowie 3.5 rocznego ucisku - ludzie wtedy w tym i chrześcijanie mają jeść, pić, kupować, sprzedawać a wiadomo że w trakcie wielkiego ucisku wprowadzone zostanie znamię bez którego nic się nie kupi i nie sprzeda. Najpierw nadejdzie antychryst - bestia/zwierzę. Później nadejdzie podobizna bestii, która ożyje, a na koniec znamię. Ale jak widać gdy chrześcijanie zobaczą obrzydliwość spustoszenia wtedy mają uciekać. W tych okolicach też nadejdzie ten dzień o którym mówi 17 rozdział. Od ustanowienia ohydy spustoszenia do powrotu Zbawcy na ziemię, minie około 3.5 roku - Daniel 12:11. Więc pochwycenie nadejdzie gdzieś w początkowym etapie panowania antychrysta. Ucieczka jest powiedziana na przykładzie żony Lota. Mowa żeby nic ze sobą nie zabierać i nie wracać do domu po coś jest wspólna w tych trzech fragmentach i mówi o tym samym. A wydarzenie to ma nadejść gdzieś na początku ustanowienia ohydy, więc gdzieś na początku 3.5 roku bo na tyle mniej więcej będzie ona ustanowiona - Daniel 12:11.


                       DOWÓD z OBJAWIENIA JANA 


Siódma trąba opisana w Objawieniu Jana nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta.

Siódma trąba opisuje m.in pochwycenie. 

Zanim nastanie siódma trąba, wpierw dwaj świadkowie (wg mnie to symbol większej grupy chrześcijan, którzy będą głosić czystą prawdę) - będą działać 1260 dni czyli 3.5 roku - Objawienie Jana 13:3.
Gdy skończą swoją misję, antychryst ich zabije - Objawienie Jana 11:7. 
Więc widzimy jakiś początkowy etap jego panowania gdy zabije "dwóch świadków" po ich 3.5 rocznej misji. Następnie pojawia się siódma trąba, która jest tym samym wydarzeniem które kilkadziesiąt lat wcześniej głosili apostołowie w tym apostoł Paweł : "Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom, prorokom. " - Objawienie Jana 10:7 UBG 


" Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;
52 W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
53 To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. " - 1 Koryntian 15:51-53 UBG 

" A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.
15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.
18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. " - 1 Tesaloniczan 4:13-18 UBG 
Przy opisie wydarzeń, które są opisane w związku z 7 trąbą jest mowa o zmartwychwstaniu tych, którzy umarli w Chrystusie, umarli w prawdziwej wierze. 

" I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię " - Objawienie Jana 11:18 UBG - kiedy dojdzie do tej zapłaty ? przy zmartwychwstaniu a więc i pochwyceniu :

" A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. " - Ewangelia Łukasza 14:14 UBG - zmartwychwstanie sprawiedliwych będzie m,in podczas pochwycenia. 7 trąba która nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta, gdzieś po ustanowieniu ohydy spustoszenia mówi o zmartwychwstaniu - o pochwyceniu wtedy słudzy Chrystusa dostaną zapłatę.


Siódma trąba to trzecie biada a to oznacza to o czym mówi 12 rozdział Objawienia : "Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu " - Objawienie Jana 12:12 UBG - wcześniej to biada zostało zapowiedziane w słowach : "I zobaczyłem, i usłyszałem jednego anioła lecącego środkiem nieba, który mówił donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi z powodu pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają zatrąbić." - Objawienie 8:13 UBG. A ostatnia trąba to właśnie ta siódma gdy szatan zostanie zrzucony na ziemię.
Więc brzmi siódma trąba następuje pochwycenie, szatanowi nie podobają się ludzcy mieszkańcy nieba i dochodzi do wojny w niebie, o której jest mowa w 12 rozdziale. szatan zostaje na stałego z niego wyrzucony. Innym dowodem na to jest też to :

" I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. " - Objawienie 11:15 UBG - porównajcie to z wydarzeniem które nastanie po wyrzuceniu szatana z nieba : " I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. " - Objawienie Jana 12:10 UBG.

 Pochwycenie nastąpi po 3.5 rocznej działalności dwóch świadków/dwóch proroków i następnie gdzieś na początku 3.5 rocznego panowania antychrysta, gdy ustanowiona zostanie ohyda spustoszenia.


                    kolejny dowód - 12 rozdział Objawienia 
   Pochwycenie nastanie po 3.5 rocznej misji "dwóch świadków-proroków", ale przed ucieczką niewiasty na pustynie. O 3.5 rocznej misji symbolicznych wg mnie 2 proroków (na pewno nie będzie to Eliasz, Henoch, ani Mojżesz itd) mówi Objawienie Jana 11:3-13. Nadejście trzeciego biada - 7 trąba pochwycenie to Objawienie 11:14-19. Natomiast 12 rozdział pokazuje nadejście pochwycenia i co będzie się działo po pochwyceniu.


" I urodziła syna – mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. I porwane [ HARPADZO - strong 726 ] zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu " - Objawienie Jana 12:5 UBG 

" Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani [ HARPADZO - strong 726 ] w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 4:17 UBG 

12 rozdział Objawienia nie mówi o niewieście jako o Marii, albo państwie ze stolicą w Tel Avivie. Niewiasta to Kościół Chrystusa, ale w tym kościele są różni ludzie, w różnym stanie duchowym. Ciężki czasy, próby, umocnią i oczyszczą wielu chrześcijan. Z masy wierzących wyłoni się grupa wierzących która będzie prowadziła czyste życie i będą mieć niezachwianą wiarę. To jest ten mężczyzna/chłopczyk "urodzony" przez niewiastę. Wyłoni się z niej. To będą zwycięzcy, o których mowa też w 2 rozdziale Objawienia Jana :


" Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami.
27 I będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mego Ojca " - Objawienie Jana 2:26-27 UBG

Chłopczyk będzie rządził laską żelazną i zwycięzcy też. Chłopczyk to nie Chrystus. Po pierwsze 12 rozdział mówi o przyszłości. Mówi że smok mający 7 głów i 10 rogów będzie chciał zabić chłopczyka, gdy tylko niewiasta go porodzi - Objawienie Jana 12:4 . Twór z 7 głowami i 10 rogami jest kwestią przyszłości. Tak jak wydarzenie mówiące o porwaniu chłopczyka jest kwestią przyszłości. Smok to szatan, ale nie przypadkowo jest opisany w kontekście czwartego królestwa, które kiedyś nastanie. 

Porwanie chłopca to pochwycenie i jest kwestią przyszłości, tak jak wszystkie inne wydarzenia opisane m.in w 12 rozdziale Objawienia. Jeśli ktoś mówi że ten porwany to Jezus Chrystus to mi zapaliłaby się czerwona lampka, ale każdy ma wolną wolę. Każdy powinien zagłębić się sam w tekst i prosić Chrystusa o poznanie i ukazanie prawdy. 

Gdy chłopczyk zostanie porwany, szatan następnie zostanie wyrzucony z nieba. Znowu pojawia się ten sam schemat ukazany wcześniej na podstawie 11 rozdziału. Ci którzy dostąpią pochwycenia, ci którzy w wierze zachowają uczynki Chrystusa do końca - Objawienie 2:26 - ci zostaną zabrani do nieba a szatanowi się to nie spodoba i nastanie wojna w niebie, która przegra.

Po wyrzuceniu szatana z nieba, zacznie on prześladować niewiastę. Nie chłopca, ale niewiastę. Chłopiec już będzie w niebie. Ale zacznie prześladować przez jakiś czas (prawdopodobnie bardzo krótki) niewiastę ale ucieknie ona, będzie z dala od szatana przez 3.5 roku. Więc znowu pochwycenie nastanie gdzieś na początku panowania antychrysta. Na 100 % jakiś czas przed ucieczką niewiasty.


" A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę.
14 I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od węża. " - Objawienie Jana 12:13-14 UBG - czas i czasy i pół czasu to 1260 dni : "A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. " - Objawienie Jana 12:6 UBG

Ale chłopczyk zostaje porwany wcześniej. Chłopczyk zostanie porwany przed wyrzuceniem szatana z nieba i przed rozpoczęciem przez niego prześladowań kobiety, która ostatecznie ucieknie z dala od niego na 1260 dni. Ten 1260 dzień to zapewne powrót Pana Jezusa na ziemię. Ale porwanie nastąpi jakiś czas przed rozpoczęciem się tego 3.5 rocznego przebywania z dala od szatana - węża. 


Najpierw następuje poród - Objawienie Jana 12:5, dopiero później ucieczka niewiasty. Samej niewiasty, bo chłopca już nie ma na ziemi. Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.
21 I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała.
22 Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków " - Objawienie Jana 2:20-22 UBG - zwycięzcy nie będą uprawiać duchowego cudzołóstwa, więc nie będą rzucenie w wielki ucisk (cały wielki ucisk). Zostaną z niego wyrwani. Reszta sług Chrystusa która będzie duchowo cudzołożyć, grzeszyć zostanie wtrącana w wielki ucisk na całą jego długość lub przez dłuższy czas będą znosić wielkie ucisk niż ci którzy zostaną porwani. Bo chłopczyk zostanie zabrany, ale później i niewiasta jest z dala od węża, a szatan podejmie walkę z resztą jej potomstwa - Objawienie 12:17.

Z wielkiego ucisku będzie ratunek. Gdzieś w jego początkowej fazie nastąpi pochwycenie, a później ucieczka niewiasty, może ucieczka o której mówi Mateusz 24, Marek 13 to ta sama. Księga Daniela również mówi o wyratowaniu wierzących, które nastanie w trakcie wielkiego ucisku.


" Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach " - Daniel 12:1 Biblia Gdańska. Lud Boży na przestrzeni całej historii jest jeden. Lud Daniela to od 2000 lat uczniowie Chrystusa - zarówno uczniowie Chrystusa pochodzenia żydowskiego, jak i ludem Daniela są też uczniowie Chrystusa pochodzenia pogańskiego - "Pan Jezus prawdziwym Izraelem" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7339


Trzeba tez pamiętać o 1260 dniach, o 1290 dniach i 1335 dniach których mowa w 12 rozdziale Księgi Daniela. Więc nie oznacza to wszystko, że pochwycenie nastąpi w momencie ustanowienia ohydy spustoszenia czyli wg mnie podobizny bestii/zwierzęcia - antychrysta. Uczniowie Chrystusa będą wiedzieć że Pan jest blisko, ale dnia i godziny nie będą znali. 
Myślę że pokazałem wiele dowodów i przesłanek, które pokazują że dwie promowane i rozpowszechniane na świecie wersje : pochwycenie przed wielkim uciskiem i po wielkim ucisku to dwie błędne skrajności. Pochwycenie wg mnie będzie gdzieś na początku 3.5 rocznego panowania antychrysta, gdy zostanie ustanowiona ohyda spustoszenia. Ale zanim nadejdzie antychryst musi nadejść wiele wydarzeń m.in wojna opisana w 8 rozdziale Księgi Daniela. Wielkie geopolityczne zmiany opisane w 7 rozdziale Księgi Daniela. 

Wszystko to co opisałem wpisuje się w słowa Pawła z listu do Tesaloniczan, że nasze przyjście Pana i nasze spotkanie z Nim nie nastąpi zanim nie nadejdzie wielkie odstępstwo i zanim nie objawi się człowiek grzechu. 


" Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia; " - 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

 Głoszący pochwycenie przed wielkim uciskiem, automatycznie głoszą że pochwyceni nie zobaczą antychrysta, nie zobaczą ohydy spustoszenia ale i wielu innych wydarzeń, które będą poprzedzać antychrysta. Ale gdy wierzący w pochwycenie przed wielkim uciskiem, przed objawieniem się antychrysta zobaczą go, zobaczą ohydę spustoszenia - wtedy na pewno zobaczą jak zbłądzili. Ale oby zobaczyli to już dzisiaj, a inni oby nie wywyższali się nad nich, nie pysznili się, nie wytykali ich palcami z pychą mówiąc : "a nie mówiliśmy wam że się mylicie". Gdy okaże się że ci ludzie się mylili, zbłądzili należy z miłością i pokora do nich podejść, a nie z wywyższaniem się, czy zarzutami.

Jeśli nie będziemy mieć uczynków Chrystusa aż do końca - Objawienie Jana 2:26 - to nie będziemy wśród pochwyconych, nawet jeśli mamy prawidłowe zdanie na temat okresu w którym ono nastanie. Troszczmy się aby mieć uczynki Chrystusa - nie cuda, ale sprawiedliwość Jego, miłość Jego, miłosierdzie Jego, ufanie Mu do końca, bycie Mu posłusznym, o to zabiegajmy. Bądźmy czyści - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html Zanim nadejdzie pochwycenie, wpierw będzie działać dwóch świadków, pochwycenie niedługo przed przyszłym wyrzuceniem szatana z nieba i późniejszą ucieczką niewiasty. Pochwycenie - wg mnie "ten dzień" z Łukasza 17 jest powiązany z wydarzeniami opisanymi w Mateusz 24:15-21, Marek 13:14-19. No i podałem kilka innych dowodów czy przesłanek. Czym będzie znamię, czym będzie ohyda spustoszenia - podobizna to będzie jawne w swym czasie, natomiast szatan na pewno przygotuje imitacje tych rzeczy...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz