Popularne posty

piątek, 25 marca 2016

Zakaz rozwodów - tylko śmierć kończy małżeństwo porneia. Kocia łapa grzechem
W tematach małżeńskich - rozwodów, powtórnych małżeństw panuje wielki chaos, mętlik, ale nauka Boża jest genialnie prosta, nie jest skomplikowana w tym temacie, to diabeł powoduje zamieszanie.
     Gdy Boży lud popełniał cudzołóstwo wobec Boga, gdy był Mu niewierny, to Bóg nie znalazł sobie nowej "żony" - nowego ludu, ale czekał aż "cudzołożna żona" nawróci się, powróci do Niego. Bóg zawsze był, jest i będzie wierny ze swojej strony, zawsze dotrzymuje swych obietnic, zawsze trzyma się wypowiedzianego przez siebie słowa.

To ludzie łamią przymierza, są zdradzieccy, depczą po swoich obietnicach, nie traktują poważnie swoich słów. Kobieta czy mężczyzna obiecuje wierność aż do śmierci, a w praktyce przeważnie jest to wierność aż do cudzołóstwa, zdrady, kłótni, kłamstw i innych grzechów, ale nie do śmierci.

W tak ważnym, fundamentalnym obszarze między ludźmi - w temacie małżeństwa jest ogromny chaos, wielkie zamieszanie, wielkie zapętlenie. Nie możliwe aby taki stan pochodził od Boga. Nauka Boża w tej kwestii nie jest skomplikowana, nie jest trudna, nie jest chaotyczna ale jest genialnie prosta i brzmi tak :


- Małżeństwo jest nierozerwalne - tylko i wyłącznie śmierć kończy małżeństwo.  
- W Bożych oczach rozwód nie istnieje. 
- Instytucja małżeństwa dotyczy całej ludzkości, a nie tylko chrześcijan.  
- Wszelkie nowe związki rozwodników (gdy żyje prawowierny małżonek) są trwaniem w cudzołóstwie. 
- Tylko śmierć współmałżonka pozwala na ponowne małżeństwo 


_______________________________________________________________

Genialnie prosta nauka. Ale wszelkie odstępstwo od tej genialnie prostej, jasnej nauki, powoduje gigantyczne zamieszanie, wielki chaos, wielkie zapętlenie. Odstępstwo od prawdy sprawia, że jasna nauka staje się skomplikowana.


szatan chce zniszczyć instytucję małżeństwa, bo wie, że każde odstępstwo od małżeństwa, to albo nierząd np "kocia łapa" , konkubinaty itp , albo cudzołóstwo - np nowy związek rozwodników. szatan bardzo lubi rozwodników w nowych związkach (gdy prawowierny małżonek żyje) bo wie że żyją w cudzołożnym związku a cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą, więc bardzo podobają mu się takie sytuację. Bardzo podoba mu się też życie na "kocią łapę" , konkubinaty itp - to trwanie w nierządzie a tacy również nie ujrzą Królestwa Bożego - chyba że za życia nawrócą się do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i zerwą z grzechami, dzięki mocy Bożej. 

Nawrócenie się bez zerwania z grzechami, to żadne nawrócenie. Nawrócenie się nie legalizuje cudzołożnego związku rozwodnika, tak jak nawrócenie złodzieja nie legalizuje jego kradzieży. Nie może dalej kraść, ktoś w cudzołożnym związku - w związku z rozwodnikiem, czy sam jest rozwodnikiem będący z kimś innym w związku - należy zerwać taki cudzołożny związek, ponieważ w Bożych oczach taki człowiek nadal ma męża czy żonę, z którą/którym się rozwiódł a oni nadal żyją.


_____________________________________________________________________________

             BĄDŹCIE DOSKONALI jak OJCIEC wasz 

Nauka Chrystusa mówiąca, że małżeństwo jest nierozerwalne, że nie istnieje rozwód, że każdy kto opuszcza współmałżonka lub bierze opuszczoną/opuszczonego - cudzołoży - taka nauka jest głupstwem w oczach świata. Ale każdy Boży standard jest głupstwem - głupstwem dla świata jest mowa : " miłujcie nieprzyjaciół waszych", głupstwem dla świata jest, że pożądliwe patrzenie na czyjąś żonę lub męża jest cudzołóstwem : "Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu."
Głupstwem dla świata jest zakaz zemsty. Takim samym głupstwem dla świata jest mowa Pana zakazująca rozwodów i mówiąca, że małżeństwo trwa aż do śmierci :


" Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy.
32 Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. " - Mateusz 5:31-32 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - mamy skontrastowane dwa stanowiska. Mowa o liście rozwodowym z Księgi Powtórzonego Prawa nigdy nie była wolą Bożą, ale o tym później. Również później o słowach : "poza przypadkiem nierządu" - które wcale nie przyzwalają na rozwód i na powtórne małżeństwo. 


Piąty rozdział ewangelii Mateusza zawiera więc różne nauki Pana, które prostują ludzkie nauki, lub pokazują Boży standard, Boże intencje w pełnym świetle. Na koniec tego rozdziału jest pokazany kierunek, do którego mają zmierzać uczniowie : " Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie" - Mateusz 5:48 UBG - Bóg nie porzucił swego ludu, nawet gdy ten cudzołożył, był niewierny, ale Bóg trzymał się wiernie swoich słów, tego co obiecał i nie szukał wymówki aby podeptać po swoim słowie, swojej obietnicy. 

Ludzie szukają wymówki, aby tylko znaleźć coś co da im możliwość rozwodu i ponownego małżeństwa, ale jeśli tak zrobią to może ludzi oszukają, ale nie Chrystusa. Pan im przypomni wszystko na swym sądzie. Bądźmy doskonali jak Ojciec - gdy żona lub mąż cie zdradzi, lub odejdzie z kimś innym - to ty pilnuj siebie - ty bądź, jej lub jemu dalej wierny. Tylko śmierć może skończyć wasz związek. Tylko śmierć współmałżonka może dać ci możliwość ponownego małżeństwa, ale w Panu - 1 Koryntian 7:39 - czyli jeśli chcesz wejść w związek małżeński, to tylko z kimś kto również jest uczniem Pana. Bądźmy doskonali jak Ojciec, a nie zdradzieccy, niedotrzymujący słowa, obietnic jak świat.
Bóg nie znalazł sobie nowej "żony" - ty również nie szukaj nowej żony i nowego męża - chyba, że prawowierny umrze, to tylko wtedy możesz ponownie wejść w związek.


______________________________________________________________
             TYLKO  ŚMIERĆ  KOŃCZY  MAŁŻEŃSTWO 


" Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu." - 1 Koryntian 7:39 UBG - takie jest podsumowanie mowy Pawła w całym tym rozdziale. Nie ma w tym 7 rozdziale żadnego przyzwolenia na rozwód, ani ponowne małżeństwo. Tylko w przypadku śmierci męża, żona może ponownie wyjść za mąż. Każdy inny przypadek to cudzołóstwo. Paweł dopuszcza separację - 11 werset, ale to nie kończy małżeństwa, dlatego też mówi : " Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna ". Również 15 werset i 28 werset nie mówią o rozwodzie - końcu małżeństwa i możliwości ponownego małżeństwa - ale wielu przekręca te wersety. 15 werset mówi po prostu, że wierzący nie musi na siłę trzymać się wrogo nastawionego współmałżonka, nie musi na siłę iść za nim, bo to tylko spowoduje jeszcze większy konflikt, opór.
Taki jednak chrześcijanin nadal ma męża czy żonę - nadal ten poganin, który odszedł jej mężem czy żoną. Może się nawrócić i będzie miał do kogo wrócić - bo chrześcijanin będzie mu wierny, będzie sam. Ale jeśli chrześcijanin by związał się z kimś to nawrócony poganin, nie miałby do kogo wrócić, bo mąż - chrześcijanin, czy żona - chrześcijanka żyliby z kimś innym w cudzołożnym związku. Trwanie w wierności jest dobre i jest dobrym świadectwem dla świata.
28 werset mówi o ludziach, którzy nie byli nigdy w związku małżeńskim.


" Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
2 Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
3 Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. " - list apostoła Pawła do Rzymian 7:1-3 

_________________________________________________________________________


                         KTOBYKOLWIEK  ,  KTOKOLWIEK,  KAŻDYAle Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży " - Mateusz 5:32 BG - przekłąd warszawski ma : "KTO" ale w 28 wersecie jest : "każdy" - w jednym i drugim przypadku jest to samo słowo greckie : "pas". Biblia Gdańska lepiej oddaje moim zdaniem słowa Pana. 


Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży " - Łukasz 16:18. 

Pan Jezus odpowiadając faryzeuszom powołał się nie akt stworzenia, na Boży zamysł z Edenu. Bożym zamysłem było i jest, że małżeństwo jest nierozerwalne i tylko śmierć może je przerwać. Instytucja małżeństwa dana jest całej ludzkości, a nie tylko chrześcijanom. 

Instytucja małżeństwa dotyczy ateistów, muzułmanów, Świadków Jehowy, katolików, buddystów, hinduistów i wszystkich innych ludzi. Czy ślub jest cywilny czy kościelny - to nie ma znaczenia. Bóg każdemu człowiekowi który obiecywał, ślubował przypomni to na swym Sądzie. 

Gdyby instytucja małżeństwa nie dotyczyła całej ludzkości, to Bóg nie mógłby osądzić przestępstw seksualnych bezbożnego świata. To odstępstwo od Bożej instytucji małżeństwa, sprawia że ludzie idą w homoseksualizm, w nierząd, cudzołóstwo, i różne inne. 

Apostoł Paweł 1 liście do Koryntian w rozdziale 6 - mówi, że kiedyś przed nawróceniem Koryntianie dopuszczali się m.in cudzołóstw.


" A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.38 Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;39 I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. " - Mateusz 24:37-39 UBG - mężczyźni którzy zginęli w wodach potopu żenili się, kobiety wychodziły za mąż. Instytucja małżeństwa istnieje od Edenu i obowiązuje cały świat. Nie ważne że ślub jest cywilny - Bóg jest świadkiem i takiego małżeństwa i takie małżeństwo jest ważne w Jego oczach. Tak samo małżeństwa przed potopem były ważne w oczach Pana - kto dopuszczał się wtedy zdrad, cudzołóstw, rozwodu - ponownego małżeństw za życia męża czy żony - będzie miał to przypomniane na Sądzie. 


KTOBYKOLWIEK, KAŻDY - Pan Jezus ma na myśli całą ludzkość. Jego mowa dotyczy całej ludzkości. Tak jak całej ludzkości dotyczą słowa że KAŻDY kto patrzy pożądliwie na czyjąś żonę, czy czyjegoś męża cudzołoży. Te nauki są uniwersalne, dotyczą całej ludzkości, a nie tylko chrześcijan.    KTOBYKOLWIEK, KAŻDY - to pokazuje, że nawet tzw "niewinna" strona nie może się rozwieść i nie może zawrzeć ponownego małżeństwa, nawet jeśli została zdradzona i nawet jeśli mąż czy żona porzuciły tą osobę, odeszły i związały się z kimś innym. Taka tzw "niewinna" osoba nadal ma męża, czy żonę i jeśli sama wejdzie w nowy związek, to sama również będzie cudzołożyć. Ktobykolwiek i każdy, to ktobykolwiek i każdy a nie tylko "winny". Małżeństwo jest nierozerwalne. Rozwód w Bożych oczach nie istnieje.                         GDYBY ŻONA MNIE ZOSTAWIŁA ....


Siostra w Chrystusie, kiedyś mi opowiadała, jak w starym życiu słuchała jakiejś audycji w Radiu Maryja. Audycja poruszała tematy małżeńskie. Dodzwonił się pewien człowiek, który opowiedział swoją historię. Opowiedział, że żona zostawiła go, odeszła od niego i związała się z innym mężczyzną, ale on nadal uważa ją za swoją żonę, nie szuka żadnej nowej. Mówił, że obiecał jej wierność, że tylko śmierć ich rozłączy.
Ten człowiek mówił, że ludzie uważają go za głupiego że tak postępuje i mówią mu, że powinien znaleźć sobie nową żonę i mówią mu, że ma do tego prawo, bo tamta go zdradziła, odeszła i żyje z kimś innym. Ale on odpowiada im, że on nie złamie swojego słowa. To że żona złamała swoje obietnice, to że żona podeptała po swych słowach, to nie upoważnia go, żeby również nie dotrzymał swojego słowa, podeptał po tym co ślubował. Mówił, że z powodu takiej postawy, ludzie uważają go za głupiego, czy jego postawę za głupią.
Gdyby ten człowiek posłuchał ludzi, sam dopuszczałby się cudzołóstwa, sam złamałby słowo które obiecał.


 Postawa tego człowieka to piękna postawa. Taka postawę powinni mieć wszyscy ludzie, którzy są zdradzani, opuszczani przez męża czy żonę. W oczach świata, taka postawa to głupstwo, ale w oczach Chrystusa wierność nigdy nie jest głupstwem. Dotrzymywanie tego co się ślubowało np wierności aż do śmierci - w oczach Zmartwychwstałego nie jest głupstwem. Tylko w oczach bezbożnych ludzi może być głupstwem. 

Gdybym miał żonę i odeszłaby ode mnie i związałaby się z kimś innym to ja nie szukałbym żadnej innej żony. Ta która odeszła byłaby nadal moją żoną. Nie ważne jakie grzechy by popełniła, żaden jej grzech, nie rozwiązałby małżeństwa. Tylko jej śmierć, mogłaby dać mi prawo, do ponownego małżeństwa. Ja ze swojej strony byłbym jej wierny. Nawet jeśliby to oznaczało, że całe życie będę sam, to dalej byłbym jej wierny. To ona żyłaby w cudzołóstwie. A ja będąc jej nadal wierny, uniknąłbym cudzołóstwa.Załóżmy, że mąż zdradza żonę i odchodzi od niej, wiąże się z inną kobietą. Ale ona pozostaje mu wierna. Żyje w samotności, ale raduje się Bożą miłością, obietnicą życia wiecznego i modli się za mężem. Mąż po jakimś czasie nawraca się do żywego Chrystusa, zrywa grzeszny związek i wraca do prawowiernej żony. Znowu są razem, i teraz wspólnie idą drogą Zmartwychwstałego. Gdyby żona nie okazała wierności, gdyby sama podeptała po tym co ślubowała, po tym co obiecała to nawrócony mąż nie miałby do kogo wrócić, bo teraz żona żyłaby w cudzołożnym związku. 

Nauka Pana jest piękna. Zakaz rozwodów, pokazanie Bożego zamysłu na temat małżeństwa było i jest bardzo dobre. To było również dla ochrony kobiet, aby mężowie nie oddali ich, i nie brali innych.


Bóg nienawidził i nienawidzi rozwodów i nigdy nie dał zielonego światła dla nich. List rozwodowy Mojżesza to było tylko pewne unormowanie, złych praktyk, i tylko na pewien czas. Pan w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza wyraźnie pokazał jakie jest zdanie Boga na temat listu rozwodowego, małżeństwa.

A oto druga rzecz, którą czynicie: Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. (14) A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. (15) Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości! (16) Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją - mówi Pan, Bóg Izraela - plami swoją szatę występkiem - mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni! " - Księga Malachiasza 2:13-16 Biblia Warszawska

                 ZDZIWIENIE  FARYZEUSZY , SZOK  UCZNIÓW"Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?
4 A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
5 I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
6 A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.
7 Zapytali go: Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją?
8 Odpowiedział im: Z powodu zatwardziałości waszego serca Mojżesz pozwolił wam oddalić wasze żony, ale od początku tak nie było.
9 Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.
10 Powiedzieli mu jego uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić.
11 A on im powiedział: Nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci, którym to jest dane.
12 Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje. " - Mateusz 19:3-12 UBG 

Faryzeusze bardzo dobrze zrozumieli wniosek Zbawcy : Małżeństwo jest nierozerwalne. Nie istnieje rozwód w Bożych oczach. Nie ma żadnego grzechu, który by dał prawo do zawarcia nowego małżeństwa. Faryzeusze zrozumieli wniosek, choć nie rozumieli dlaczego tak jest. Zrozumieli, że Zbawca powiedział, że małżeństwo jest nierozerwalny - na to powołali się na list rozwody : "dlaczego więc Mojżesz nakazał ... " - ale Pan jasno powiedział, że to nie była wola Boża, ale to było tylko tymczasowe unormowanie zła z powodu zatwardziałości serc.Również uczniowie zrozumieli, że małżeństwo jest nierozerwalny i że żaden grzech nie niszczy małżeństwa. Więc powiedzieli, że jeśli żaden grzech nie kończy małżeństwa i nie daje możliwości ponownego małżeństwa, to lepiej się nie żenić. Ale pan odpowiedział im mówiąc o eunuchach dla królestwa Bożego. 

Faryzeusze mieli dwie szkoły - dwa główne poglądy na temat rozwodów. Jeden to pogląd Hillela który dopuszczał rozwód i powtórne małżeństwo praktycznie z każdego powodu - to tak jak dziś w świecie i w wielu tzw zborach/kościołach protestanckich.


Druga opcja - to pogląd Shammaia - wg tego, rozwód i powtórne małżeństwo było możliwe, tylko z powodu bardzo poważnych rzeczy np zdrady, seksualnych deprawacji, cudzołóstwa. Gdyby Pan Jezus dopuścił rozwód i powtórne małżeństwo z powodu nierządu - jakichś seksualnych przestępstw np cudzołóstwa, zdrady itp, to ani Żydzi, ani uczniowie nie byliby zdziwieni, nie byliby zszokowani. Taki pogląd miał Shammai, ale Pan odniósł się do aktu stworzenia, i pokazał, że małżeństwo jest nierozerwalne. Żadne nawet seksualne przestępstwa nie sprawiają, że małżeństwo staje się nieważne i że można z kimś innym je zawrzeć. Taka nauka była szokiem dla słuchaczy. Pan nie poparł Shammaia, ale wzniósł się ponad niego, pokazał Boży standard obowiązujący cały świat. 


Błogosławieni, którzy trzymać się go będą, biada tym, którzy odejdą od tego standardu Bożego.
" Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza "  i " od początku tak nie było " 
                KLAUZULA, WYJĄTEK MATEUSZA - WYJĄTEK NIERZĄDUO czym mówił Pan, gdy powiedział : " Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – z wyjątkiem przypadku nierządu – i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. " - Mateusz 19:9 UBG


" Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. " - Mateusz 5:32 UBG 

Jeśli przypadek nierządu oznaczałby że można wziąć rozwód i ponownie zawrzeć związek małżeński - to jak pokazane, taka nauka jest sprzeczna z całym przekazem Zbawcy i Jego nauka nie różniłaby się od faryzeusza Shammaia - a więc faryzeusze nie byliby zdziwieni, nie powoływaliby się na list rozwodowy, a uczniowie nie byliby w szoku, słysząc, że rozwód nie istnieje, małżeństwo jest nierozerwalne. Oni wszyscy dobrze wiedzieli co oznacza nierząd (porneia) , o którym powiedział Pan. 

" Słyszy się powszechnie o nierządzie (porneia) wśród was, i to takim nierządzie (porneia), o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca. " - 1 Koryntian 5:1 UBG


"  Gdy Herod o tym usłyszał, powiedział: To Jan, którego ściąłem. On zmartwychwstał.
17 Sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę.
18 Bo Jan mówił Herodowi: Nie wolno ci mieć żony swego brata. " - Marek 6:16-18 UBG 

Przypadek z Koryntu pokazuje, bezprawne małżeństwo. Herod żył w bezprawnym małżeństwie. o Takich małżeństwach, mówił Pan mówiąc : "poza przypadkiem nierządu" - w tym zawierają się wszelkie kazirodcze związki i wszystkie tego typu, które są wymienione w 18 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Takie małżeństwa można a nawet trzeba zakończyć i tacy ludzie mają prawo do nowego małżeństwa, ale to tylko dlatego że ich pierwsze małżeństwo z gruntu było nieważne, bo np kazirodcze.


Jeśli waszym mężem jest wasz np brat, wujek i tym podobne :) - to możecie się rozwieść, a nawet musicie bo takie małżeństwo jest nierządne.
Jeśli waszą żoną jest wasza np siostra, ciocia to tak samo :) - zerwijcie to i możecie mieć inną żonę. 

To jest wyjątek Mateusza, klauzula Mateusza, którą Izraelici bardzo dobrze rozumieli. Sam Herod żył w takim związku i może pytanie faryzeuszy miało spowodować, że Pan bezpośrednio poda przykład Heroda i jego nierządnego małżeństwa, - może mieli nadzieję, że głowa Pana będzie na misie, jak głowa Jana Chrzciciela, który zabity został, bo karcił Heroda i Herodiada pałała nienawiścią do Jana za to i chciała go zabić. Ale Pan nie odniósł się wprost do Heroda, ale odniósł się do aktu stworzenia i pokazał prawdę, że w oczach Boga rozwód jest niemożliwy, chyba że w przypadku np kazirodczego małżeństwa lub łamiącego to o czym mówi 18 rozdział Księgi Kapłańskiej." Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu (porneia). Dobrze uczynicie, jeśli będziecie się tego wystrzegać. Bywajcie zdrowi. " - Dzieje Apostolskie 15:29 UBG - to odniesienie to ofiar składanym bożkom, do krwi, tego co uduszone i do nierządu - to odniesienie do 17 rozdziału i 18 rozdziału Księgi Kapłańskiej.

- ofiary składane bożkom : 3 Mojżeszowa (Kapłańska) 17:7

- krew : Kapłańska 17:10-14

- uduszone - Kapłańska 17:15

- nierząd -  Kapłańska - 3 Mojżeszowa 18:6-18 np 6 werset : " Nikt nie będzie się zbliżał do swojego krewnego, aby odsłaniać jego nagość; Jam jest Pan! "

16 werset 3 Mojżeszowej : " Nie będziesz odsłaniał nagości żony twojego brata, jest ona nagością twojego brata " - Herod zbliżył się do nagości swego brata Filipa, biorąc Herodiadę za żonę. To przypadek nierządu, o którym mówił Pan. 

Więc wyjątek Mateusza nie jest tak na prawdę żadnym wyjątkiem - nie daje ludziom zielonego światła do rozwodów i ponownego małżeństwa, no chyba że są w związku np kazirodczym lub innym z 18 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Małżeństwo czy to ateistów, czy katolika i ateisty, czy ucznia Pana i ateisty, czy ucznia Pana i buddysty i tak dalej jest nierozerwalne. Tylko śmierć może je unieważnić. Wszelkie inne opcje to cudzołóstwo. 
Przez pierwszych co najmniej kilkaset lat, nie było przyzwolenia na rozwodu i ponowne małżeństwa. Wielki przełom - odstępstwo zaczął się m.in od Erazma z Rotterdamu, za którego błędnym poglądem poszło wielu tzw protestantów, ewangelicznych chrześcijan.                    JESTEM SAM, ALE MAM WSPANIAŁĄ MIŁOŚĆ


Kiedyś bycie samemu uważałem, za jakieś przekleństwo. Marzyłem o kobiecie i nie wyobrażałem sobie żadnej innej miłości. Małżeństwo to bardzo dobra rzecz. Kocia łapa, konkubinaty to odstępstwo od Bożego standardu, a więc grzeszne rzeczy. Często tak bywa, że człowiek musi być sam, albo powinien być sam - to dotyczy np rozwodników, ale i często tych, którzy mogliby wyjść za mąż, ożenić się ale nie chcą ponieważ, jeszcze mocniej skupić się na służbie dla Chrystusa, na jeszcze większej służbie braciom i siostrom w Chrystusie.


Nie miałem nigdy żony, ale sam z siebie nie zamierzam jej mieć (chyba, że Pan miałby inny plan dla mnie w tym temacie, ale musiałby być być wprost od Niego mi jakoś przekazane) - ale nie jest jak kiedyś, że związek z kobietą to dla mnie coś najwyższego, najcenniejszego, coś bez czego nie można być szczęśliwym. Nie patrzę jak kiedyś, bo widzę miłość Chrystusową która nieskończenie przewyższa miłość wszystkim kobiet razem wziętych. Wiem, że taka jest miłość Bożą, choć wiem, że jeszcze mam wiele do zrozumienia w tym temacie ... 

Ale na prawdę można być samemu i być szczęśliwym człowiekiem. Nie jest tak, że samotność oznacza jakiś mozół, jakieś utrapienie. Widząc coraz lepiej Bożą miłość można być szczęśliwszym niż wszyscy ludzie w związkach a którzy nie widzą, nie znają miłości Chrystusowej.


Samotne życie może być okazją do jeszcze owocniejszej służby i do jeszcze większego poświęcenia się Zmartwychwstałemu. Problem w tym, że wielu nie widzi miłości Bożej, a więc nie jest ona dla nich atrakcyjna, więc widzą samotność jako ciężar, jako przekleństwo jakieś. Za coś gorszego, niż bycie z kimś w związku małżeńskim. 

dawniejszy mój wpis o małżeństwie : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/jak-niszczona-jest-instytucja-mazenstwa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/jak-niszczona-jest-instytucja-mazenstwa.html


Nieszczęśliwy jest ten kto swój fundament wznosi na drugim człowieku a nie na żywym Chrystusie. Nieszczęśliwi jest ten kto widzi tylko ludzką miłość, a nie widzi, nie zna Chrystusowej miłości. Ludzie przemijają, umierają i kto wznosi swój fundament na drugim człowieku, lub na ludzkiej miłości - tego budowla runie prędzej czy później - bo ta druga osoba umrze prędzej czy później. Można chrześcijanom wchodzić w związki małżeńskie - to nie grzech, ale pamiętać trzeba że to decyzja na całe życie. Nie ma możliwości rozwodu, nie ma możliwości innego małżeństwa - tylko w przypadku śmierci współmałżonka - wszelkie inne przyczyny prowadzą do cudzołóstwa. 

Jak już pisałem "kocia łapa" , jakieś domowe przyrzeczenia nie stanowią małżeństwa. Takie kocie łapy to nierząd. Chrześcijanin ma przestrzegać prawa - więc Urząd Stanu Cywilnego wystarczy. Wystarczy dwóch świadków, m.in bez świadków nie ma małżeństwa : " Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparte będzie każde słowo " - 2 Koryntian 13:1b


szatan będzie promował kocie łapy, będzie promował rozwody i małżeństwa rozwodników - ale Boży standard, Boża instytucja małżeństwa dotyczy całej ludzkości i Chrystus wszystkim, tym którzy odeszli od tego standardu -przypomni to na Sądzie.


Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:1 UBG 


      CO JEŚLI MĄŻ BIJE, albo ŻONA UPIJA SIĘ i DRĘCZY DZIECI


 Są często sytuacje, gdy mąż labo żona są dla siebie lub dzieci zagrożeniem, niebezpieczeństwem. Czy wtedy można się rozwieść ?? Nie można się rozwieść. Ale można opuścić męża czy żonę i żyć samotnie. Takie opuszczenie to nie rozwód, tylko separacja. Należy dążyć wtedy do unormowania sytuacji, do powrotu aby żyć razem - ale jeśli to niemożliwe, to należy żyć dalej samemu, bo w oczach Boga nie ma rozwodu. W oczach Boga tylko śmierć je kończy.


" Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża.
11 Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony. " - 1 Koryntian 7:10-11 UBG 

Jak pisałem, również np 15 werset czy 28 werset z tego 1 lisu do Koryntian rozdział 7 - nie daje przyzwolenia na rozwód i ponowne małżeństwo, a wielu błędnie naucza, na podstawie tych wersetów, że można się rozwieść i ponownie wyjść za mąż. Ludzie będą wybierać sobie nauczyciela wg swych własnych pożądliwości, a nie wg prawdy i świętości Boga.
Więc tacy ludzie chętnie będą słuchać tych, którzy będą im mówić i to na podstawie Biblii, że mogą się rozwieść i mogą mieć nowego męża czy nową żonę - ale takie nauczanie jest fałszywe - sprzeczne z mową Chrystusa z ewangelii czy to Mateusza 19:3-12, czy Marka 10:2-12 i innych.

wielu chce usprawiedliwić swoje cudzołożne związki "dobrem" dzieci, ale dla dzieci i dla całej rodziny, najlepsze co może być to zerwanie z grzechem i słuchanie Chrystusa, życie zgodnie z wolą Bożą a nie w grzechu np ciągłego cudzołóstwa. Bóg sprawiedliwych nie opuszcza. I jak napisane w jedynej natchnionej księdze - w Biblii : " Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba " - Psalm 37:25 Biblia Warszawska


Chcecie dobra dla swoich rodzin i dzieci, to żyjcie tak jak wskazał Zbawiciel i Jego uczniowie. Życie w grzechach tragicznie się kończy i nie jest dobre dla potomków, natomiast życie w czystości Chrystusowej - choćby i samotne to nieskończenie lepsze dla dzieci, niż życie w cudzołóstwie z czyimś mężem lub czyjąś żoną, lub samemu będąc rozwodnikiem depcząc po prawowiernym współmałżonku. 


                 BĘDĄ SŁUCHAĆ TEGO CO CHCĄ USŁYSZEĆ 


" Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.
3 Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią.
4 I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. " - 2 list do Tymoteusza 4:1-4 UBG 

jeśli macie wątpliwości wokół jakichś fragmentów np z 1 listu do Koryntian rozdział 7 to odczytajcie je w świetle słów Chrystusa na temat nierozerwalności małżeństwa, a wtedy i jakieś ewentualnie trudne dla was wersety staną się proste i jasne, jak prosta i jasna jest nauka Zmartwychwstałego, tylko szatan mocno ją wykrzywia, zaciemnia, ale Pan daje światło, otwiera oczy - "proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie ".Dobrze jest nie zostać z pustką w sercu, bez np miłości męża czy żony, bo wtedy rzeczywiście takie samotne trwanie może być ciężarem, utrapieniem, ale najlepiej żeby w sercu była Bożą miłości i coraz lepsze jej poznanie, coraz wyraźniejsze jej widzenie, a wtedy bycie nawet samemu nie jest ciężarem, ale jest słodsze niż miód. Oby we mnie i w nas było coraz więcej Bożej miłości, coraz lepsze jej poznanie, zrozumienie i coraz większy zachwyt nad nią. 

________________________________________________________________

Podam kilka ciekawych linków - taki pogląd jak mój nie jest wyjątkowy, wielu uczniów w kraju i za granicą ma takie same zdrowe podejście, zgodne z nauką Pana np :

 http://www.chrystusowy.pl/i152,Powtorne-malzenstwo,Waldemar-Swiatkowski.htmlhttp://www.chrystusowy.pl/i152,Powtorne-malzenstwo,Waldemar-Swiatkowski.html

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/malzenstwo-i-rozwod-gdzie-praktyka-mija-sie-z-idealem-prawdyhttp://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/malzenstwo-i-rozwod-gdzie-praktyka-mija-sie-z-idealem-prawdy

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/malzenstwo-i-rozwod-co-nakazuje-mojzesz/page/1

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/klauzula-mateuszowa-wyjatek-czy-wykluczenie

http://www.followers-of-the-way.org/essay_remarriage.pdf

http://www.biblicalperspectives.com/books/marriage/4.html

Nie daję gwarancji co jest w innych materiałach, na tych stronach, więc uważajcie.http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/malzenstwo-i-rozwod-gdzie-praktyka-mija-sie-z-idealem-prawdy - cytuję fragmencik :

Jeśli przed nawróceniem handlowałem pornografią i to było grzechem, to czy gdy się nawróciłem przestało to być grzechem i mogłem to teraz dalej czynić bez poczucia winy?  Co za bezsens?
Nie! Gdy się nawróciłem to spaliłem te wszystkie plugawe zdjęcia i skończyłem z ich handlem – nie mogłem dalej tego kontynuować!
Dlaczego więc przyzwalamy, aby nawracający się cudzołożnicy trwali w cudzołóstwie?
Pan Jezus powiedział w Ew. Marka 10:11 Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa.
Czy Pan Jezus mówi tu tylko o wierzących czy także o niewierzących?
Mówi: Ktokolwiek… , a w ewangelii Łukasza mówi „Każdy”
Czy jeśli niewierzący rozwodzi się z żoną i poślubia inną, to popełnia wobec niej cudzołóstwo, czy nie?
Czy fakt dopuszczania się cudzołóstwa w niewierze, w moralnej nieświadomości, „na haju”, czy w rozpaczy, może anulować grzeszność tego czynu?
„Ktokolwiek” zawiera wszystkich bez wyjątku, którzy tak czynią!
- Ale przecież oni się pobrali już tyle lat temu! Z pierwszą żoną był tylko rok czy dwa, a z drugą żyje już od 20-u lat! Czy chcesz powiedzieć, że cały ten czas cudzołożą?!
Pozwólcie że odpowiem pytaniem: Ile razy trzeba dopuścić się cudzołóstwa, aby przestało być cudzołóstwem?
Wg Pana Jezusa, jeśli ktoś rozwiódłby się z żoną swoją i poślubił inną, to popełnia wobec niej cudzołóstwo.
Jak długo? Tylko ten pierwszy raz? A drugi już nie? W czym ten drugi raz jest lepszy od pierwszego? A trzeci raz? A dziesiąty? A setny?
Jak długo trzeba cudzołożyć aby przestało to być cudzołóstwem?
Jak widzieliśmy wcześniej, dopóki żyje pierwsza żona czy mąż, nie można z czystym sercem stać się jednym ciałem z kimkolwiek innym, gdyż pierwsza więź nadal istnieje – Bóg ich złączył, a człowiek nie ma mocy tego rozłączyć – żadnym rozwodem, żadnym kolejnym związkiem.
- Ale przecież gdy taki cudzołożnik się nawraca i pokutuje ze swojego grzechu rozwodu i cudzołóstwa, to czy Bóg mu nie przebacza, nie obmywa go i nie uświęca?
Ponownie odpowiem pytaniem: Czy gdy złodziej się nawraca i pokutuje ze swojego grzechu złodziejstwa, to czy Bóg mu nie przebacza, nie obmywa go i nie uświęca?
Tak - przebacza, obmywa go i uświęca – jeśli szczerze, prawdziwie pokutuje – a to oznacza zerwanie ze złodziejstwem, zaprzestanie tego co miało miejsce do tej pory!
Dlaczego jednak sądzimy, że cudzołożnik może otrzymać przebaczenie i uświęcenie, kiedy nadal kontynuuje swój stary grzech? Czy to jest w ogóle pokuta? Czy to jest nawrócenie?
Dlaczego nakazujemy zerwanie z każdym innym grzechem, z wyjątkiem tego, tak okropnego i niegodziwego przestępstwa?
Jak wielu przywódców kościelnych, kierując się współczuciem, opacznie pojętym miłosierdziem, w tzw. „dobrej wierze” i duchowej ślepocie, dopuszcza się świętokradztwa i współuczestnictwa w grzechu swych pseudo-nawróconych zborowników-cudzołożników?
- Ale bracie, oni mają trójkę dzieci w tym drugim małżeństwie? Chyba nie chcesz rozbić im domu, odebrać rodziców, zniszczyć rodziny?
Moje kolejne pytanie brzmi następująco: Jeśli nawraca się homoseksualista, będący w zalegalizowanym przez państwo, a nawet metodystyczny kościół, związku małżeńskim, i posiada trójkę adoptowanych dzieci – to czy zalecimy mu pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany, czy uznamy, że prawdziwe nawrócenie i pokuta wymaga zmiany w takiej rodzinie?
Możemy szukać różnych usprawiedliwień i tłumaczeń nienaruszalności cudzołożnych związków, ale jeśli rozważymy analogiczne sytuacje biorąc pod uwagę inne grzechy, to przekonamy się o braku konsekwencji i nielogiczności takiego postępowania.
Jedynym biblijnym sposobem przebaczenia grzechu i uwolnienia z pod jego mocy jest szczera wiara w moc ofiary Pana Jezusa Chrystusa, zaparcie się samego siebie, wyznanie grzechu i porzucenie go (znienawidzenie go i zaprzestanie popełniania tego grzechu).
Wszelkie próby tłumaczenia się i usprawiedliwiania grzechu prowadzą do "  - fragment artykułu pod tytułem : " Małżeństwo i rozwód – gdzie praktyka mija się z ideałem Prawdy " - http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/pawel-jurkowski/malzenstwo-i-rozwod-gdzie-praktyka-mija-sie-z-idealem-prawdy

18 komentarzy:

 1. Polecam:
  https://www.youtube.com/watch?v=Kq8mzjCSNkA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Idź i głoś te słowa ku północy i mów:Nawróć się żono odstępna, Izraelu - mówi Pan - nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy - mówi Pan - a nie chowam gniewu na wieki! (13) Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście - mówi Pan. " - Księga Jeremiasza 3:12-13 Biblia Warszawska

   ,

   Usuń
 2. Fajnie to wytłumaczyłeś, kawał dobrego artykułu. Chwała Chrystusowi za ten wpis.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. oby było to ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu dla wszystkich, szczególnie dla wszystkich "samotnych" - aby zobaczyli że nie muszą być samotni, bo mogą mieć związek miłości z Wszechmogącym Chrystusem, którego miłość jest nieskończenie większa i lepsza niż miłość wszystkich kobiet razem wziętych, lub miłość wszystkich mężczyzn razem wziętych, ale żeby to coraz bardziej widzieć potrzeba wiary, potrzeba wołania do Pana o to aby coraz bardziej objawiał nam wielkość, wspaniałość swej miłości - abyśmy coraz bardziej byli zachwyceni nią, coraz lepiej ją znali. Aby nigdy ewentualna miłość do kobiety czy mężczyzny nie przysłoniła nikomu miłości Chrystusowej i nie stała na przeszkodzie do poznania miłości Chrystusowej, ale żeby było jej coraz więcej w nas ...

   niewiara, pożądliwości, nie wołanie do Pana blokują serce na poznanie Bożej miłości, na coraz lepsze jej poznanie i zachwyt nad Synem, nad Ojcem i wielkością ich miłości ...

   " przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce " - 2 Tymoteusz 4:3 BW - zdrowa nauka nie będzie popularna bo wielu wierzących będzie chciało pełnić pożądliwości, i będą słuchać tych, którzy będą mówić, że ich grzechy, pożądliwości nie są złymi rzeczami

   Usuń
 3. krótko mówiąc każdy rozwód jest sakramentem szatana, i jeżeli chodzi o słowa dotyczące małżeństwa Na początku kiedy Bóg stworzył ludzi ustanowił prawo małżeństwa. A polega ono na tym, że mężczyzna brał młodą kobietę, dziewicę, do siebie i połączywszy się z nią cieleśnie związali się ze sobą jako "jedno ciało", czyli jako nierozłączne małżeństwo. Prawo Boże bowiem zapieczętowało ten związek cielesny jako nierozerwalny i aż do śmierci nierozłączny. " A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co Bóg złączył niech człowiek nie waży się rozdzielać"
  Kiedy kobieta jako dziewica kładzie się z mężczyzną i oddaje mu swoje dziewictwo, Bóg na to patrzy i w Jego prawie tak na początku jak i dzisiaj każdy pierwszy stosunek dziewicy w mężczyzną jest aktem zaślubin. Tak było na samym początku i według słów Pana Jezusa naszego nauczyciela prawo nie podlega zmianie. dlatego apostołowie powiedzieli Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić." z tego wynika że wszystkie związki zawarte bez dziewictwa są związkami cudzołożnymi dlatego jest tak ważna czystość przed małżeńska.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie prawda. Sam stosunek nie jest aktem zaślubin. W całym artykule to pokazałem i rozumieją to nawet ludzie z dżungli - mam na myśli że zawarcie małżeństwa wymaga świadków i tak mamy to ukazywane w Biblii. Np ślub Jakuba - Izraela, Samson, wesele w Kanie. Poza tym chrześcijanie mają dawać dobry przykład i przestrzegać praw jeśli nie prowadzą do grzechu, więc wystarczy USC, dwóch świadków. Małżeństwa nie zawiera się przez sex - to niczym nie różniłoby się od "kociej łapy".
   , tutaj nie bede o tym dyskutował. Zapraszam albo na forum, albo pisz na email

   Usuń
 4. Czy w tysiocletnim krolestwie beda malzenstwa i dzieci?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zbawieni będą w 1000 letnim królestwie mieć chwalebne ciała, więc oni nie będą wstępować w związki małżeńskie, ale będą też ludzie w jeszcze starych ciałach i oni będą żenić się, wychodzić za mąż i płodzić dzieci.

   CHRYSTUS dla zbawionych ma przygotowane tak wspaniałe, niesamowite rzeczy że małżeństwo jest niczym do tego co nadejdzie

   Usuń
  2. Tam pisze przy zmartwychwstaniu moze chodzi jedynie o poczotek krolestwa bozego?

   Usuń
 5. Pierwotnie w Edenie bylo tak ze ludzie mieli zaludnic Ziemie bedac doskonalymi.Czyli mieli zawierac zwiazki malzenskie.Czy to nie jest odejscie od pierwotnego planu?Tam pisze przy zmartwychwstaniu byc moze pozniej bedzie cos na wzor malzenstw?Ale jak rozumiem plec zostanie zachowana?Jezeli nie bedzie malzenstw to seksu tez nie bedzie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie to nie odejście od planu. PAN miał i zawsze będzie miał w pełnej kontroli i porządku. Będzie doskonała miłość, radość i to przeświadczenie mi wystarczy, innych rzeczy i tak nie obejmiemy obecnymi umysłami. Najważniejsze kazdego dnia trwac w Chrystusie, polegać na NIM, żyć z NIM - trwać w Ewangelii Łaski Bożej, bo bez tego nie wejdzie się do wieczności

   Usuń
  2. Czyli seksu nie będzie.Chyba ,że coś zmieni w kwestii moralności.

   Usuń
 6. A czy Adam i Ewa mileli chwalebne ciala?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie mieli, przeczytaj np 15 rozdział 1 listu do Koryntian

   Usuń
 7. Witaj Dominiku
  Alleluja, PAN Bóg jest dobry, dziękuję za tresciwy i biblijny artykuł
  Gdy PAN Jezus okazał mi łaskę nawrócenia i zbawił...

  Dziekuje PANIE Jezu

  Od razu wiedziałam, że mam porzucić "tego który nie był moim mężem" (mogę powiedzieć jak kobieta przy studni z ewangelii)
  MIAŁAM 5 mężów...
  Byłam wtedy nedzą, nie znałam Pana...
  W tamtym momencie miałam taki bałagan w życiu że skonfrontowana z Bożym lustrem (łaska, miłosierdzie i miłość Boza) pytałam i pytałam: Jak sobie z tym poradzić? Rozwód, inny związek, jakieś zobowiązania...

  Niepotrzebnie
  Pan zrobił wszystko SAM!
  Jak mówi ta piosenka:
  "NIE BOJ SIĘ NIE LĘKAJ SIĘ, BOG SAM WYSTARCZY"
  I ta:
  "NIC NIE MUSISZ MÓWIĆ (Iza)
  ODPOCZNIJ WE MNIE, CZUJ SIĘ BEZPIECZNIE"

  Mój Pan mnie kocha, jak obiecał, że nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył...
  Oraz-kto do Niego przyjdzie, precz nie odrzuci.

  W moim wielkim ucisku wołałam do Pana i mnie usłyszał...
  Zmienił moje życie. W swojej łasce dał dar Ducha świętego. Jestem dzieckiem Bożym.

  Od momentu nawrócenia żyję w czystości, jestem nowym stworzeniem w Panu, udało nam się nawet pogodzić z mężem. ..,
  Krótki czas się przyjaznilismy, nawet miałam nadzieję, ze moze Pan Bog pozwoli nam ponownie wziąć ślub bo wiem, że "rozwód" był dziełem szatana, słuchaliśmy nauk tego świata i zeszlismy na manowce grzechu.
  Niestety mój mąż umarł niedawno...
  Tak jak piszesz Dominiku, w Panu Jezusie jest wszystko!!!
  Cała czystość, miłość, radość i PEŁNIA ZYCIA. Kto tego nie doświadczył,nie wie o czym piszę.
  Ludzie mnie nie rozumieli, gdy dwa lata temu zostawiłam świat. Opinie znajomych, rodziny: Nie możesz być sama, jesteś młoda, ułóż sobie życie!!
  Dzisiaj nie mam koleżanek,ani jednej znajomej, przyjaznej duszy. JEST JEZUS!!! W Nim jest WSZYSTKO. TO NIEWYPOWIEDZIANE SZCZĘŚCIE..

  "Jarzmo Moje jest słodkie a Moje brzemię lekkie"
  Czyż nie???

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. chwała PANU JEZUSOWI siostro

   współczuje z powodu męża ...

   wiem o czym piszesz i chwała PANU :) , być wpatrzonym w NIEGO i iść w mocy PANA odważnie, śmiało do przodu ... świat gdzie będzie doskonała Chrystusowa miłość coraz bliżej ... nie oglądajmy się do tyłu bo zgubimy właściwą drogę. Patrzmy na PANA i niech czyni nadal cuda w naszym życiu. Jego wola a nie nasza, bo JEGO myśli wyższe są niż nasze. ON garncarzem a my gliną - ON wie jak kształtować tą glinę i wie jak z niej zrobić użyteczne, dobre naczynie

   jarzmo grzechu jest straszne, niszczące, ale jarzmo PANA jest miłe, daje ukojenie

   Usuń
 8. Czasem rozwód nie jest taki zły. Na przykład, kiedy mąż bije swoją żonę! Wtedy zupełnie nie powinna z nim zostawać. Więcej o rozwodach słyszy się aktualnie tylko dlatego, że mamy wszędzie obecne media i coraz większy dostęp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. odejście jest możliwe, ale oni nie kończy małżeństwa. Czyli tzw separacja jest dopuszczalna, ale te osoby w separacji nadal są małżeństwem, choć mieszkają osobno. Tylko śmierć kończy małżeństwo.
   " Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża.
   11 Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. " - 1 Kor 7

   Usuń