Popularne posty

sobota, 23 kwietnia 2016

nakryta głowa - hańba i posłuszeństwo




" Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.
4 Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi swoją głowę.
5 I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.
6 Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.
7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.
8 Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.
9 Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.
10 Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.
11 A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.
12 Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.
13 Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?
14 Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?
15 Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.
16 A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.
17 Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 1:11-3-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nauki te są ponadczasowe, bo porządek ustanowiony przez Boga jest aktualny tak samo dziś jak i 2000 lat temu. Apostoł argumentuje zalecenia opierając się m.in na dziele stworzenia. 
Moim zdaniem nauka o modlitwie dotyczy nie tylko modlitwy grupowej, ale również indywidualnej - 13 werset mówi o modlitwie do Boga, a nie tylko na wspólnej modlitwie do Boga. Tzn gdy modlę np w domu to nie wyobrażam sobie, żebym miał tam jakieś nakrycie głowy - nawet jeśliby było bardzo zimno, to zdjąłbym nakrycie głowy przy modlitwie. Natomiast trwanie w duchu modlitwy np w pracy, na dworze itd itp - trwanie umysłem przy Panu, przy Bożych sprawach, wołanie w jakimś trudzie, niebezpiecznej sytuacji itp nie wymaga ode mnie zdejmowania czapki, czy innego nakrycia. 
Tak samo w takich sytuacjach kobieta/dziewczyna nie musi nakrywać głowy. Ale gdy się modli z innymi to powinna nakrywać głowę. Gdy również sama modli się np w domu, to również moim zdaniem powinna nakrywać głowę. Trzeba rozróżnić więc między modlitwą - taką oficjalną, a trwaniem w duchu modlitwy. Co do prorokowania to ono odbywa się w obecności innej osoby, osób więc tu również mężczyzna nie powinien mieć nakrycia głowy, a kobieta/dziewczyna powinny mieć nakryte głowy. Nie widzę nic w tym trudnego, dziwnego - nigdy to takie nie było. Dopiero w 20 wieku zaczęło takie być w oczach wielu. Bo odczytują Biblię patrząc na bezbożny świat i jego mody, poglądy a nie na proste nauki Boże. 



Pracuję z chłodni, więc często mam czapkę zimową na głowie. I często pracując są różne trudy, różne sytuacje i w duchu wołam do Pana, dziękuję Mu, proszę o różne rzeczy, myślę o Nim, o tym co w górze - ale nie ściągam wtedy czapki. Jest to trwanie w duchu modlitwy, trwanie w Panu, ale nie jest to taka "oficjalna" modlitwa jak np w komorze - w domu, gdzie np klękam i się modlę-  nazwijmy to "oficjalnie" - wtedy to na pewno nie chciałbym mieć nakrycia głowy, nawet jeśliby było zimno. 

Nawet gdy się czegoś z Pisma nie rozumie - po co i dlaczego jest taki czy inny nakaz to lepiej podporządkować się Bogu i przestrzegać co nakazał, niż być nieposłusznym tylko dlatego że coś tam się człowiekowi wydaje, lub czegoś nie rozumie. 


 Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. (10) Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. (11) Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. (12) Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. (13) Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty! (14) Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. (15) Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. (16) Lecz on odpowiedział: Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. " - 2 Królewska 5:9-16 Biblia Warszawska


Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. (23) Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem " - 1 Księga Samuela 15:22-23 




http://www.chrystusowy.pl/i118,Nakrywanie-glow-analiza-i-egzegeza,Rafal-Kowalewski.html - kilka fragmentów :  " Tak naprawdę ten 11 rozdział nie jest trudny do zrozumienia, jedyny problem leży w tym, że dzisiejsze kobiety nie akceptują tego, co on mówi.
Dziś jednak w wielu zborach powstaje tendencja odchodzenia od zaleceń Pisma Świętego. Przyjmuje się tłumaczenie kulturowe, mówiące, że dany fragment Pisma nas dziś nie dotyczy, gdyż był skierowany do wąskiej grupy ludzi żyjącej w I wieku. Odrzuca się więc nakrywanie głowy, uległość żony wobec męża, dary Ducha Świętego, odmienny wygląd kobiety i mężczyzny związany np. z długością włosów, dopuszcza się pastorstwo kobiet, związki homoseksualne itp. 
Wszystko to jest tłumaczone kulturowo. Jednak jeślibyśmy tak postępowali to musielibyśmy odrzucić cały list do Koryntian gdyż skoro jest on do Koryntian to nie do nas, podobnie list do Efezjan, Filipian i inne. Zostałyby nam same okładki. 
... Często w zaleceniu Pawła czytelnicy skupiają się na tym,co Paweł zaleca kobietom, a więc, aby nakrywały głowy. Ale nie można też pomijać tego,że jest tu także zalecenie skierowane do mężczyzn, aby nie nakrywali głów. W zasadzie najpierw tekst zwraca się do mężczyzn i mówi im co jest właściwe (modlitwa bez nakrycia), a potem dopiero do kobiet. Dziś wiele zborów odrzuca zalecenie,które Paweł kieruje do kobiet, jednak oburzają się jeśliby ktoś nie dostosował się do zalecenia skierowanego do mężczyzn. Jeśliby w takim zborze mężczyzna przyszedł na zgromadzenie w nakryciu głowy to jest prawdopodobne,że ktoś zwróci mu uwagę. Natomiast zalecenie biblijne,aby kobiety miały nakryte głowy się pomija, stawia się jako sprawę niby dowolną, ale na ten temat się nic nie mówi i nie naucza. Jest to pewna niekonsekwencja. Paweł stawia sprawę w ten sposób, że jeżeli u mężczyzn uznajemy sprawę za bezdyskusyjną, to tak samo jest ona bezdyskusyjna u kobiet. Ciekawe jest też to, że gdy Paweł poucza mężczyzn to mówi to w jednym zdaniu (i jeden wiersz w Biblii: 11,4), natomiast gdy poucza kobiety to zawiera to w czterech zdaniach (i cztery wiersze w Biblii: 11,5-6.10.13). Być może już wtedy był to większy problem dla kobiet i dlatego pouczając kobiety musiał to wyrazić dosadniej niż pouczając mężczyzn.
...W nawiązaniu do „oznaki uległości” apostoł Paweł pisze, że to, że kobieta ma być uległa mężczyźnie, że ma podlegać pod jego autorytet i to, że ma mieć na głowie oznakę tej uległości nie oznacza,że kobieta jest kimś gorszym, jest mniej znacząca, że jest kimś niższym niż mężczyzna. Nikt nie jest mniej ważny. Mężczyzna i kobieta mogą się więc różnić swoimi odpowiedzialnościami i zadaniami które stawia przed nimi Bóg, ale żadna ze stron nie jest w wyniku swoich odpowiedzialności mniej ważna, niższa. To,że mężczyzna ma nieść odpowiedzialność za rodzinę i Kościół nie oznacza, że jest bardziej ważny. Owszem jest postawiony na świeczniku, ale Bóg nie będzie nas sądził za rodzaj wykonywanej służby i roli,którą nam powierzył, ale za wierność w tej służbie, która nam została powierzona. Nie jest ważny więc rodzaj służby, a wierność w niej...
Czy zalecenie apostoła Pawła dotyczy też kobiety lub mężczyzny,jeśli mają niewierzącego partnera? Paweł pisze „każdy mężczyzna” i „każda kobieta” nie robi więc różnicy i nie podaje wyjątków. Jeśli przyjmujemy,że zalecenie to dotyczy wszystkich kobiet, także tych,które nie mają męża (panien i wdów), to dotyczy to także kobiet, które mają niewierzących mężów.... Ironią jest, że dzisiejsze kościoły nadal stosują pierwszą część pouczenia Pawła. Ta część mówi, że mężczyzna musi modlić się z odkrytą głową. Mężczyźni nadal, gdy idą do kościoła lub modlą się na zewnątrz, zdejmują swoje nakrycie. Nie byłem jeszcze na takim zgromadzeniu chrześcijańskim, a byłem na dosyć dużo, gdzie mężczyźni mieliby czapki na swoich głowach. Ale też nie byłem na takim nabożeństwie lub spotkaniu modlitewnym gdzie pastor powiedziałby kobietom, by nakryły swoje głowy. Dzisiejsze kościoły sprowadziły 11 rozdział do następującej zasady: Mężczyźni muszą zdjąć nakrycia gdy się modlą, lecz kobiety nie muszą go mieć. ... Czy jednak z tego fragmentu nie wynika, że to długie włosy są dane kobiecie jako okrycie? Może więc one wystarczą jako nakrycie głowy kobiety podczas modlitwy? Może to o włosach mówi w tym zaleceniu apostoł Paweł? Otóż wiele tłumaczeń błędnie oddaje zwrot „gdyż włosy są jej dane jako okrycie”. Oryginalny tekst mówi, że włosy nie są dane „jako okrycie”, ale „zamiast okrycia” [anti peribolaiou]. To jest duża różnica. Bo jeśli włosy są dane jako nakrycie głowy to mogłoby to sugerować, że nie potrzeba już innego nakrycia. Tekst oryginalny mówi jednak, że włosy są dane zamiast okrycia. One są tym naturalnym okryciem na co dzień i dlatego jeśli je kobieta zapuszcza to przynoszą jej chlubę. Na czas publicznej modlitwy lub prorokowania, powinna natomiast mieć dodatkowe nakrycie głowy, które nakryje także jej włosy......Dziś w różnych kościołach,które odrzuciły zalecenie nakrywania głów przez kobiety (choć nie odrzuciły zalecenia odkrywania głów przez mężczyzn),na różne sposoby wyjaśnia się zalecenie apostoła Pawła z 11 rozdz. I Listu do Koryntian. Skoro nie jest to praktykowane w tych kościołach,aby kobiety nakrywały głowy, to trzeba coś zrobić z zaleceniem apostoła Pawła, bo przecież jest ono cały czas w Biblii. A ponieważ nie można usunąć z Biblii żadnego fragmentu,gdyż kanon pism natchnionych jest już powszechnie przyjęty w całym chrześcijaństwie, to próbuje się na różne sposoby zmienić znaczenie wypowiedzi apostoła Pawła dotyczącej nakrywania głów. Jakie błędne interpretacje tego fragmentu zostały więc wymyślone w XX wieku? W zależności od kościoła są one różne, ale wszystkie mają wspólny mianownik – przyjmują kulturowe wyjaśnienie tego fragmentu. Kościoły protestanckie,które głosiły hasło „tylko Pismo”, dziś często odrzucają niektóre miejsca Pisma,które nie są im na rękę. ... Jeszcze w połowie XX wieku, zalecenie dotyczące nakrywania głów praktykowały wszystkie wyznania chrześcijańskie, a więc zarówno katolicy, prawosławni jak i protestanci. Co zmieniło się przez te lata,że tak wiele kościołów czy zborów odeszło od tego zalecenia Słowa Bożego? Myślę, że jedną z przyczyn jest wpływ humanizmu na Kościół. Rozwój humanizmu oraz feminizmu przedostał się także do Kościoła. Ale po to mamy też Słowo Boże, abyśmy na nim mogli budować, aby nasza budowla mogła mieć trwały grunt i mogła się ostać.
Tak więc nie jest to dziś wprowadzaniem jakiegoś nowego dziwnego zwyczaju, gdy kobieta chce nakrywać głowę podczas modlitwy, ale jest to stanie na gruncie Słowa Bożego, aby wypełniać zalecenia tego Słowa, które jest niezmienne i jest spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. " - http://www.chrystusowy.pl/i118,Nakrywanie-glow-analiza-i-egzegeza,Rafal-Kowalewski.html - warto przeczytać całość jeśli ktoś chce poznać inne argumenty, choć nie podoba mi się jeden z argumentów wskazujący na tzw Ojców Kościoła. Tzw Ojcowie Kościoła mylili się w wielu tematach i lepiej nie sugerować się nimi, ale lepiej zaufać Panu i do Pana Jezusa przychodzić z pytaniem, z czymś czego się nie rozumie. Kto lepiej może nam wskazać prawdę, jeśli nie ten Który natchnął Biblię, dał ją ludziom i jest Wszechmądry jak i Ojciec. .... Katolicyzm nigdy nie był Kościołem przez duże K. Żadne organizacje, stronnictwa nie były Kościołem przez duże K.  


 http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nakrywanie-glow-przez-kobiety/page/1 : " Co Biblia naucza o nakrywaniu głów przez kobiety podczas spotkań zborowych?

Ten temat stał się kontrowersyjny w zborach zachodnich krajów i wśród zwesternizowanych Chrześcijan w Indiach.
Prawdopodobnie prawdą by było gdyby powiedzieć, że 99% sióstr, które nakrywają swoje głowy w czasie modlitwy i prorokowania, nie wiedzą dlaczego to robią; i 99% braci, którzy przestrzegają nienakrywania głów podczas modlitwy i prorokowania nie wiedzą dlaczego to robią.
Zaczniemy to studium z przeświadczeniem, że całe przesłanie Biblii jest Słowem Bożym bez żadnego błędu.
Są dwie fundamentalne prawdy, które musimy mieć na uwadze podczas naszego dzisiejszego poszukiwania zrozumienia Słowa Bożego.
 1. W dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje 2), Bóg unieważnił stare przymierze i odtąd zaczął obchodzić się z ludźmi na warunkach nowego przymierza (Hebrajczyków 8).
 2. W Nowym Testamencie znajdują się sekcje historyczne oraz zawierające nauki. Za podstawę doktryn nowego przymierza musimy przyjąć tylko sekcje zawierające nauki. Sekcje historyczne mówią nam tylko czym się zajmowali apostołowie i pierwsi Chrześcijanie. Wiele fałszywych nauk rozwinęło się z doktryn opartych jedynie na Dziejach Apostolskich - dwoma przykładami są: (I) wszyscy wierzący muszą mówić językami (na podstawie Dziejów 2:4); i (II) wszyscy wierzący muszą dzielić wspólny portfel (na podstawie Dziejów 2:44).
Jezus powiedział Swoim uczniom bezpośrednio przed tym jak poszedł na krzyż, „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść (zrozumieć) ich nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Ew. Jana 16:12,13). Jezus chciał nauczyć Swoich uczniów dużo więcej prawd niż zrobił to będąc na ziemi, ale nie byliby oni w stanie ich zrozumieć, dopóki Duch Święty nie przyszedłby żeby zamieszkać w nich i odnowić ich umysły i dać im objawienie. Niektóre z tych prawd znajdujemy zapisane w listach Nowego Testamentu. Tak więc listy również zawierają przykazania od Pana Jezusa, ale dane poprzez Jego apostołów.
Jeśli odrzucamy jakiekolwiek przykazanie z któregokolwiek listu zawartego w Nowym Testamencie mówiąc, że tyczyło się ono tylko czasu i miejsca, kiedy było napisane, a nie tyczy się nas dzisiaj, to żeby pozostać konsekwentnymi, musimy dać innym ludziom takie samo prawo do odrzucenia innych przykazań zawartych w listach i naukach Jezusa, jako również odnoszące się tylko to tamtych czasów a nie do nas dzisiaj. Na przykład, musimy w tej sytuacji dać ludziom wolność nauczania, że zakazywanie zachowań homoseksualnych, małżeństw tej samej płci, rozwodów i przedmałżeńskiego współżycia seksualnego, etc. tyczyło się tylko pierwszego wieku a nie nas dzisiaj. W przeciwnym razie będziemy niekonsekwentni.
Niekonsekwencją jest zatem też mówienie, że każde przykazanie w Nowym Testamencie dotyczy nas dzisiaj i jednoczesne odrzucanie tylko tego jednego przykazania, żeby kobiety nakrywały swoje głowy gdy się modlą lub prorokują (1 Koryntian 11:1-16).
(Uwaga: Musimy odróżnić przykazania dane nam przez Boga i zwykłe pozdrowienia przesyłane przez apostołów. Na przykład, apostołowie przesyłali pozdrowienia i dobre życzenia jak te w ich listach: „Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym” (Rzymian 16:16), czy też: „Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja.” (3 Jana 2:2). To oczywiste, że są to zwykłe pozdrowienia i dobre życzenia, a nie przykazania lub obietnice dane przez Boga, tak więc w tych wersetach nie nauczana jest żadna Boska zasada jak to ma miejsce w przypadku nakrycia głowy, chrztu wodnego i łamania chleba (Rzymian 6; 1 Koryntian 11)).

Znaczenie nakrycia głowy
W Nowym Testamencie podane są co najmniej trzy powody, dla których kobieta powinna nakrywać głowę kiedy się modli lub prorokuje podczas zgromadzeń zborowych.
Pierwszy: Biblia mówi: „Mężczyzna bowiem NIE powinien nakrywać swojej głowy,” a powód jaki jest podany to: „gdyż jest on obrazem i odbiciem chwały Bożej;”. W porównaniu dowiadujemy się, że: „lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny (1 Koryntian 11:7). Chwała mężczyzny musi być zakryta w kościele a skoro kobieta jest chwałą mężczyzny, przyznaje ona ten fakt poprzez nakrycie głowy. To jest jasne i proste znaczenie tego wersetu.
Drugi: Biblia mówi: „Długie włosy kobiety są jej chwałą” (1 Koryntian 11:15). Chwała kobiety również musi być zakryta w kościele, tak jak chwała mężczyzny. Dlatego też musi ona zakrywać swoją głowę, na której jest jej chwała, czyli długie włosy. Prawie wszystkie kobiety są świadome tego, że ich długie włosy są główną rzeczą, która sprawia, że wyglądają atrakcyjnie i właśnie dlatego, nawet wśród kobiet, które zakrywają swoją głowę, większość z nich zakrywa tylko część włosów! Jeśli kobieta nie chce nakrywać głowy, to jedyną alternatywą jaką oferuje Nowy Testament jest usunięcie tej chwały poprzez całkowite ogolenie głowy: „Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże; a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną to niech nakrywa głowę.” (1 Koryntian 11:6).
Trzeci: Biblia mówi: „Albowiem mężczyzna nie został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów.” (1 Koryntian 11:9 10). Nakrycie głowy symbolizuje fakt, że kobieta akceptuje wyznaczoną jej przez Boga rolę, jako stworzonej „ze względu na mężczyznę” jako jego pomocnik, a więc jej gotowość do bycia podległej męskiemu autorytetowi - czy to żona w stosunku do jej męża, czy córka do jej ojca, czy siostra w zborze do starszych. Nie bez znaczenia jest, że zanik nakrycia głowy u kobiet z zachodnich kościołów (na dużą skalę), około 60 lat temu, zbiegł się w czasie z rozprzestrzenianiem się w zachodnich krajach ruchu „Wyzwolenia kobiet” (zwrot użyty w książce z 1949). „Aniołowie” wspomniani w tym wersecie mogą odnosić się zarówno do upadłych aniołów lub do aniołów w niebie. Więc może to być zarówno przypomnienie dla kobiet żeby miały w pamięci, że upadłe anioły upadły ponieważ nie były uległe autorytetowi. Albo może to oznaczać, że „Kobieta powinna nosić nakrycie głowy jako znak, że jest pod męskim autorytetem - fakt dla aniołów (w niebie) aby zauważyły i radowały się tym” (jak parafrazuje ten werset The Living Bible).
1 Koryntian 11:16 mówi, że każdy zbór, który jest zborem Bożym, będzie nalegał na nakrywanie głów przez kobiety, kiedy się modlą lub prorokują. Duch Święty rozeznawał, że 20 wieków później stanie się to kontrowersyjną kwestią i dlatego też natchnął Pawła żeby stwierdził (w tym samym wersecie), że jeżeli ktoś będzie się sprzeczał o tą kwestię, on nie będzie się kłócił z ta osobą. Po prostu pozwoli tej osobie trwać w jej / jego nieposłuszeństwie i niekonsekwencji.

Kilka pytań
Niektórzy mogą powiedzieć, że nakrycie głowy jest tylko symbolem i dlatego nie jest takie ważne. Jednak chrzest i łamanie chleba są również tylko symbolami. Pierwsza połowa 1 Koryntian 11 (wersety 1-16) wyjaśnia znaczenie symbolicznego nakrywania głów przez kobiety. Druga połowa tego samego rozdziału (11: 20-34) wyjaśnia znaczenie symbolicznego łamania chleba. W ten sam sposób Rzymian 6 wyjaśnia znaczenie symbolu chrztu wodnego. Czy moglibyśmy powiedzieć, że stół Pański i chrzest są również nieważne, ponieważ są tylko symbolami? Jeżeli naciskamy na chrzest i łamanie chleba jako zasadnicze dla wierzących, to jesteśmy niekonsekwentni jeśli mówimy, że nakrywanie głów przez kobiety nie jest zasadnicze.
Niektórzy mogą powiedzieć, że nakrywanie głów przez kobiety jest wspomniane tylko jeden raz w Nowym Testamencie. Łamanie chleba również jest wspomniane tylko jeden raz w listach. Podobnie, prawda, że Bóg kocha nas tak mocno jak ukochał Jezusa jest również wspomniana tylko jeden raz w całej Biblii (Jana 17:23). Jednak raz wystarczy, aby znać tą wspaniałą prawdę. Jeżeli Wszechmogący Bóg dał polecenie, to nawet jeśli zostało ono podane tylko jeden raz w Piśmie, to jest to wystarczające. Waga polecenia jest determinowana przez wagę Osoby, która je wydała.
W starożytnym Babilonie, Daniel stał za prawem (Daniela 1:8), które zostało polecone tylko jeden raz w Piśmie (o jedzeniu w Kapłańskiej 11; i winie w Przysłów 23:31). W ten sam sposób, pośród Babilońskiego Chrześcijaństwa dzisiaj, my również stoimy za przykazaniami Boga, czy to małymi czy dużymi, czy to wspomnianymi jeden raz czy wiele razy.
Niektórzy mówią, że skoro przykazano nam abyśmy się modlili w każdym czasie (Łukasza 18:1; 1 Tesaloniczan 5:17), to kobieta powinna mieć nakrytą głowę przez 24 godz. w ciągu doby. Pismo musi być zawsze czytane w kontekście, jeśli mamy je zrozumieć właściwie. Cała sekcja (1 Koryntian 11:1-34) omawia spotkania zborowe (wersety 16 i 18 uściślają to). Jest więc oczywiste, że Duch Święty odnosił się do spotkań zborowych, kiedy dawał to polecenie. Jeżeli dodamy do tego i nalegamy że kobiety powinny nakrywać głowy w każdym czasie, to będziemy dodawali do Pisma.
I dalej, jeśli ci, którzy głoszą nakrywanie głowy przez 24 godz./dobę są konsekwentni, to muszą również nauczać, że mężczyźni (którzy również powinni się modlić w każdym czasie) nie powinni nigdy nakrywać swoich głów (w żadnym czasie) i dlatego nie powinni nigdy nosić czapki lub kapelusza (w żadnym czasie), czy to podczas upału, deszczu, czy opadów śniegu. Tacy nauczyciele muszą również nauczać, że kobiety powinny mieć nakryte głowy nawet wtedy gdy śpią albo biorą prysznic / kąpiel (24 godz./dobę). Oni jednak tego nie głoszą, dowodząc że są niekonsekwentni w swoich naukach. Możemy spokojnie ignorować takich niekonsekwentnych nauczycieli.
Zauważyłem również, że wiele sióstr, które praktykują nakrywanie głowy przez 24 godz./dobę, nie nakrywają swoich głów całkowicie. Nakrywają one jedynie tylną część głowy albo tylko niewielką część włosów, które są związane w kok z tyłu głowy, w ten sposób, że chwała ich włosów jest wciąż widoczna. Mały kawałek ubrania z tyłu głowy jest jedynie wymówką dla nakrycia głowy, a ani trochę nie jest nakryciem głowy, ponieważ głowa i chwała włosów jest nadal nie zakryta. Takie „pseudo- nakrycia głowy” są noszone przez legalistki tylko po to aby ulżyć sumieniu i wyglądać święcie przed innymi, a ich nauczyciele nie sprzeciwiają się temu, ponieważ sami są niekonsekwentni w swoich naukach.
Niektórzy mówią, że w 1 Koryntian 11:15 włosy same w sobie nazwane są nakryciem głowy kobiety. Jeśli ktoś zrozumiał Boską zasadę nauczaną w pierwszych 14 wersetach tego rozdziału, wówczas ten werset nie anuluje potrzeby kobiet z długimi włosami, aby i tak zakrywały swoje głowy nakryciem. Nie byłoby możliwe aby Paweł poświęcił 15 wersetów tylko po to aby nauczać, że kobiety powinny mieć długie włosy! To mogłoby być zawarte w tylko jednym zdaniu! Co nie uwidacznia się w angielskim tłumaczeniu Biblii, jest faktem w języku greckim oryginału (w którym Paweł pisał swoje listy). Duch Święty natchnął go aby użył innego greckiego słowa na „nakrycie”wersecie 15 niż to, którego użył w wersecie 6. Greckie słowo użyte w wersecie 6 to katakalupto, podczas gdy w wersecie 15 użyte jest słowo peribolaion (co jest tłumaczone jako „okrycie” w Hebrajczyków 1:12). To sprawia, że jasne i przejrzyste jest, że okrycie z włosów, o którym mowa w wersecie 15 nie jest „nakryciem głowy” przywołanym w wersecie 6 a także w pozostałej części rozdziału. Kolejnym dowodem na to jest, że jeśli włosy są „nakryciem głowy” rozważanym w tej części, wówczas każdy mężczyzna, który się modli lub prorokuje musiałby mieć całkowicie ogoloną głowę, jeśli chciałby być posłuszny Pismu, które mówi mu żeby nie nakrywał swojej głowy!! Jasnym nauczaniem Ducha Świętego w tym rozdziale jest to, że „okrycie z włosów”, które natura dała kobicie jako jej chwałę musi być zakryte nakryciem, w czasie kiedy się ona modli lub prorokuje.
Wreszcie, musimy mieć na uwadze, że:

 • - Jeśli zignorujemy jakiekolwiek przykazanie Boga w Piśmie (jakkolwiek małe) poniesiemy pewną wieczną stratę (Objawienie 22:19).
 • - Ci, którzy odwołują (albo nauczają wbrew) najmniejsze przykazanie w Piśmie będą nazwanymi „ostatnimi w Królestwie Bożym” (jak powiedział Jezus w Mateusza 5:19).
 • - Prawdy Pisma ukryte są przed bystrymi i inteligentnymi a ujawnione tylko pokornym („niemowlętom” - Mateusza 11:25 a także Mateusza 18:4). Nauka z 1 Koryntian 11:1-16 będzie prosta i przejrzysta dla pokornych, ludzi podobnych do dzieci. Jednak ten, kto polega na swojej ludzkiej bystrości i inteligencji będzie się wykłócał wbrew prostemu znaczeniu tych wersetów.
 • - Bóg wypróbowuje naszą szczerość w tym jak radzimy sobie z takimi wersetami z Pisma. On nie patrzy na to czy rozumiemy wszystko w Jego Słowie, ale patrzy na to czy jesteśmy szczerzy w postępowaniu z Jego Słowem. Pan mówi: „Wszakże Ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo Moje” (Izajasza 66:2).
Jeśli siostra nadal ma wątpliwości, w kwestii tego co naucza ten fragment Pisma, pozwólmy jej rozważyć, czyż nie jest lepiej dla niej żeby zrobiła więcej niż mniej - zwłaszcza, że nie ma w tym żadnej niedogodności albo wkładu finansowego. Co może ona stracić przez nakrywanie swojej głowy podczas modlitwy i prorokowania? Nic. Ale pomyślcie co może ona zyskać przez nakrywanie głowy, jeśli odkryje przed trybunałem sędziowskim Chrystusa, że było to w rzeczy samej Boże przykazanie? Będzie miała radość, że zadowoliła swojego Pana na ziemi, pomimo tego co inni Chrześcijanie nauczali i praktykowali. Tak więc, każda kobieta, jeśli jest mądrą, będzie zakrywała swoją głowę nakryciem, w czasie kiedy się modli i prorokuje.
Na zakończenie, co do praktyki w naszych zborach, nie przymuszamy żadnej siostry do nakrywania głowy na naszych spotkaniach (wbrew jej woli / przekonaniu), ponieważ jeśli zrobi to pod przymusem, będzie to tylko martwy czyn, a Bóg chce tylko ochoczych dawców posłuszeństwa (2 Koryntian 9:7). Nie będziemy też osądzać takiej siostry. Miłosiernie założymy, że nie ma ona poznania w tym temacie, lecz jednocześnie, jeśli nie nakrywa głowy, nie pozwolimy jej publicznie modlić się lub prorokować w naszych zborach, ponieważ my rozumiemy, że jest to przykazanie Boga, jak wyjaśniono w tym artykule. Wierzymy również, że tak jest to praktykowane „we wszystkich Bożych zborach” (1 Koryntian 11:16). Nie osądzamy innych zborów ponieważ postępują inaczej niż my w tym lub innym obszarze. Ale boimy się Boga i pragniemy być Mu w pełni posłuszni, nawet jeśli niektóre siostry (albo ich mężowie) są urażeni naszą postawą w tej sprawie i w rezultacie opuszczą nasze zbory.
Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga” (Jana 7:17)
Ci co maja uszy ku słuchaniu, niech słuchają.

Amen. " - http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/zac-poonen/nakrywanie-glow-przez-kobiety/page/1 


Nie daję gwarancji co jest na obydwu stronach, nie daję gwarancji co będzie nauczał dany człowiek jutro czy za miesiąc lub rok, więc nikogo nie popieram, nic nie sugeruje. Popieram i sugeruję spędzanie czasu z Panem Jezusem i proszenie Go o mądrość, poznanie prawdy, zachowanie przed zwiedzeniem. Chciałem pokazać, że to wszystko to nie mój wymysł i że są inni chrześcijanie, którzy również widzą że nienakrywanie głów przy modlitwie i prorokowaniu przez mężczyzn jest nadal aktualne. Również aktualne dziś jest nakrywanie głów przez kobiety/dziewczyny w trakcie ich modlitwy czy prorokowania.  

cytuję : " W dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje 2), Bóg unieważnił stare przymierze... " - Uważam że autor tutaj się myli. Moim zdaniem nie w Dniu Pięćdziesiątnicy Bóg unieważnił stare przymierze, ale w momencie śmierci swego Syna - wtedy rozerwała się na pół zasłona świątyni jak ukazują ewangelie. 
" Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć tego, który go sporządził.
17 Testament przecież nabiera mocy po śmierci, gdyż nie jest ważny, dopóki żyje ten, kto sporządził testament.
18 Dlatego i pierwszy testament nie był zapoczątkowany bez krwi. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 9:16-18 UBG. 



.....................

co jeszcze mógłbyś dodać ?? Wstydzić się powinny te kobiety, które chodzą roznegliżowane, albo prawie nagie - szczególnie latem - bez żadnego wstydu, pohamowania, ogłady.

Kobiety po chemioterapii - powszechnie kupują sobie np chusty i chodzą w nich. Wstydzą się swojej łysiny. Więc dlaczego chrześcijanki miałby wstydzić się założyć chustę gdy modlą się w domowej komorze albo z innymi braćmi i siostrami ?? 


, dawno temu jakoś obejrzałem z jakiegoś powodu ten filmik : " Kazimierz nad Wisłą, Puławy i Dęblin 1940 rok " - https://www.youtube.com/watch?v=plYVV6YQXQI - od 2 minuty i 42 sekundy - pojawiają się dwie młode dziewczyny w chustkach i przynoszą kwiaty niemieckim żołnierzom - dzisiaj przyszłyby w szpilkach, wytapetowane itp ale wtedy przyszły m.in w chustach. Nie było wtedy to nic dziwnego, zdrożnego, hańbiącego a przecież zrobiły to na co dzień, a nie w modlitwie. Pismo mówi o modlitwie i prorokowaniu.

, lepiej być posłusznym Bogu i pokornym wobec natchnionych Pism. Bóg pokornym łaskę daje 

,












9 komentarzy:

 1. Czyli od czasu śmierci Chrystusa, dekalog się nie liczy, tylko te przykazania które zostały dane w nowym testamencie, tak? Teraz ludzie będą osadzani z miłości. Wgl, jak rozumiesz słowa ze Bóg każdemu odda według jego uczynków? Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 9 z 10 przykazań dekalog nadal obowiązuje - ale zostały rozszerzone i ukazane w prawdziwym świetle - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html
   . Np cudzołóstwo to nie tylko fizyczne złączenie ale również pożądliwe patrzenie. Bałwochwalstwo to nie tylko jakieś posągi, obrazy i ich adoracja ale to mogą być tysiące rzeczy ze świata a nawet my sami lub inni ludzie.
   Dekalog to tylko część 613 przykazań Starego Przymierza a ono nigdy nie obowiązywało chrześcijan, ale to nie znaczy że Boże przykazania moralne nie obowiązują, nadal obowiązują ale np sabat nie był i nie jest prawem moralnym, ale ceremonialnym - no ale więcej pisałem o tym tutaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html

   ,
   kto jest uczniem Chrystusa nie stanie na Sądzie skazującym, ale przed Trybunałem Chrystusa ale już nie ku potępieniu. Ale kto nie jest uczniem ten będzie potępiony. diabeł będzie kreował tzw "miłość" jako drogę zbawienia. Taka droga pomija krew Jezusa Chrystusa, Jego ofiarną śmierć i zmartwychwstanie. Uczniowie będą się sprzeciwiać takim naukom i takiej zwodniczej "miłości" i będą uznani za fanatyków, głupców, i będą znienawidzeni przez wszystkich. Bez krwi Chrystusa jest potępienie, bo każdy zgrzeszył a popełnionych grzechów samemu nie da się w żaden sposób odkupić. Gdyby to było możliwe, Chrystus nie oddał by swego życia, swojej krwi - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


   ,

   Usuń
 2. co jeszcze mógłbyś dodać ?? Wstydzić się powinny te kobiety, które chodzą roznegliżowane, albo prawie nagie - szczególnie latem - bez żadnego wstydu, pohamowania, ogłady.

  Kobiety po chemioterapii - powszechnie kupują sobie np chusty i chodzą w nich. Wstydzą się swojej łysiny. Więc dlaczego chrześcijanki miałby wstydzić się założyć chustę gdy modlą się w domowej komorze albo z innymi braćmi i siostrami ??


  , dawno temu jakoś obejrzałem z jakiegoś powodu ten filmik : " Kazimierz nad Wisłą, Puławy i Dęblin 1940 rok " - https://www.youtube.com/watch?v=plYVV6YQXQI - od 2 minuty i 42 sekundy - pojawiają się dwie młode dziewczyny w chustkach i przynoszą kwiaty niemieckim żołnierzom - dzisiaj przyszłyby w szpilkach, wytapetowane itp ale wtedy przyszły m.in w chustach. Nie było wtedy to nic dziwnego, zdrożnego, hańbiącego a przecież zrobiły to na co dzień, a nie w modlitwie. Pismo mówi o modlitwie i prorokowaniu.

  , lepiej być posłusznym Bogu i pokornym wobec natchnionych Pism. Bóg pokornym łaskę daje

  ,

  OdpowiedzUsuń
 3. Omawiane wersety nie rozróżniają "oficjalnej" modlitwy, i "trwaniu w Duchu" - nie dodawajmy czegoś takiego... modlitwa to modlitwa, więc należałoby trzymać się Słowa konsekwentnie, tzn. że jeżeli ktoś (zarówno kobieta jak i mężczyzna) modli się nieustannie (w Duchu, gdziekolwiek i kiedykolwiek) również powinien stosować to zalecenie. Chyba, że nie modli się nieustannie (Duch ochoczy, ciało mdłe), wówczas nie musi się stosować – byłby to tylko ubiór bez wewnętrznego znaczenia... Pamiętajmy jednak, że jest to oznaka zewnętrzna, więc ma znaczenie dla otoczenia. Tu również zachodzi możliwość obłudnego zachowania, oczywiście ku zgorszeniu wobec tej Bożej zasady!

  Wersety są nie tylko w kontekście spraw zgromadzenia, ale bardziej zasad zboru a jeszcze bardziej porządku w uległości - dlatego też nie odnośmy ich jedynie do "spotkań zborowych" - to byłoby wyrwanie z jeszcze szerszego kontekstu. Bo czy porządek w uległości (mąż głową żony, a głową męża Chrystus) ma obowiązywać tylko podczas "spotkania zborowego"?

  Owszem mężczyźni dlatego również nie powinni nakrywać głowy, jak dzieje się to w katolicyzmie i judaizmie, lub nawet nosić czapki z nawyku, ale nie bądźmy legalistami - Bóg chce również byśmy dbali o zdrowie. Ubranie ze względu na pogodę to nie to samo co chodzenie w czapeczce (spora część młodzieży jest nieumyślnie zniewolona takim nawykiem). Również podobnym wyolbrzymieniem zasady byłoby nakrycie głowy podczas snu, czy kąpieli. Nakrycie jest oznaką uległości. Kobieta modląca się musi być widziana, żeby oznaka miała sens. Jest to gest zewnętrzny, cielesny, wzrokowy (który wyraża świat duchowy), więc modlitwa w samotności nie musi być dla nikogo "oznaką". Mało tego - skoro mąż jest jednym ciałem z żoną, to jest to również jedyne uświęcone miejsce na obcowanie (bliskość, również nagość), zatem w domu z mężem, gdy nie ma innych mężczyzn również nie jest ta kobieta wystawiona na widok "publiczny", więc tej oznaki nie potrzebuje. Pewne podobieństwa owych prawidłowości istnieją do dziś w Islamie, również historycznie jest wiele wskazówek jak ubierały się kobiety w Izraelu w czasach Jezusa i przed, o czym czytamy w Piśmie Świętym...

  Zgodzić się można z tym, że kobieta gdy się modli ma rzeczywiście mieć nakrytą głowę (może nie co do włoska), a nie tylko jakoś połowicznie/symbolicznie. Myślę, że wrażliwi płciowo mężczyźni najlepiej będą wiedzieć jak nakryta głowa rzeczywiście działa (przeciwstawiając to głowom odkrytym), bo czy kobiece włosy nie mają czasem zbyt dużej władzy... nad mężczyznami?

  Zważmy, jak duchowa zasada modlitwy przeplata się mocno z fizycznymi bodźcami i reakcjami. U Boga wszystko ma sens. Niech więc będzie jak w niebie, tak i na ziemi nie tylko "na zgromadzeniu". Nie sprowadzajmy ról płciowych tylko religii; niech prawda obowiązuje nas cały czas. Amen.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zgromadzenie to zbór, bo ekklessia to zgromadzenie -- zbór/kościół. Zborem/ kościołem nie musi być jakaś zarejestrowana organizacja, wspólnota - często są one Kościołem tylko z nazwy, a w rzeczywistości są religijnym klubem, z pozorami chrześcijaństwa i dotyczy to też wielu tzw ewangelicznych kościołów.

   ,
   napisałem przecież że ja również w komorze zdjąłbym czapkę, więc osobiście nie ograniczałbym tych wersetów tylko do wspólnych modlitwy, zgromadzeń braci i sióstr.


   trwanie w duchu modlitwy - to dla mnie myślenie o tym co w górze, kierowanie umysłu ku Bogu, ku Bożym sprawom, naukom - czemu mogą towarzyszyć zwracanie się do Boga ale to wszystko dla mnie nie jest modlitwą, ale raczej stanem serca. Jeśli kobiety miałyby cały czas nosić nakrycia głowy to Paweł by wyraźnie napisał o tym - że niech kobiety zawsze mają nakryte głowy, a on mówi tylko o modlitwie i prorokowaniu. Na pewno wg mnie nie miał na myśli trwania w duchu modlitwy, bo wtedy to i pod prysznicem, w pracy, i wszędzie indziej uczennice Pana musiałby mieć zakryte głowy, a uczniowie nigdy by nie mogli mieć żadnego nakrycia głowy.

   trwanie w duchu modlitwy też dla ludzi nie jest widoczne. Modlitwa komorze jest przyjściem przed oblicze Boga, a wtedy zawsze jest też mowa o : " ze względu na aniołów" i Boży porządek stworzenia nadal i w komorze nie ulega zmianie.

   tekst mówi nie o żonie, ale o "każdej kobiecie" - więc dotyczy to również panien, bi i porządek stworzenia obowiązuje wszystkie kobiety a nie tylko żony.


   , nie rozumiem co masz na myśli pisząc : " Nie sprowadzajmy ról płciowych tylko religii "


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 4. Witam,na temat chusty na włosach doszłam dokładnie do tych samych wniosków. Nie mogę jednak jednoznacznie określić się w sprawie spodni dla dziewczyn. Może to się wydaje głupie, ale chcę być w takich drobnych rzeczach posłuszna. Przyznaje , że uznałam pewnego dnia , że spodnie są właśnie już taka całkowitą normalnościa jak może będzie gender za kilka lat, jeśli projekt się powiedzie. Z drugiej strony po kilku miesiącach mordengi w kieckach, zaczynam się wahać w tej prostej wydawałoby się decyzjach. O ile latem to wygoda, to jesienią, zimą kobieta zaczyna odczuwać swą kobiecość negatywnie. Rajtuzy po szyję :-) spódnice, płaszcze i inne. Jeansy i adidasy wydają się wręcz marzeniem. Z drugiej strony, zauważyłam, coś ciekawego, mężczyźni wykazują szacunek w moim kierunku, kiedy nosiłam jeansy ( większość życia) tak nie było. Zdarzały się oczywiście pewne wręcz niemiłe zaczepki, jednak ja mówię o zachowaniu traktujący kobietę z respektem, typu przytrzymanie drzwi ... Tak,że na co dzień widać jednak plus noszenia spódnicy. Do jakich wniosków sam doszedles w kwestii spodni dla dziewczyn?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, jakoś w czerwcu miałem napisać coś o ubiorze ale wypadek sprawił, że nie napisałem tego ... muszę to przemyśleć, przemodlić i może PAN udzieli jakiejś prawdy, mądrości w temacie spodni i kobiet. Nie wiem ile to zajmie, więc bądź cierpliwa :)
   , pozdrawiam w PANU JEZUSIE

   Usuń
  2. Witaj. A więc co do noszenia spodni przez kobiety to nie uważam, żeby to było zakazane ale musimy wziąć pewne rzeczy pod uwagę. Te kryteria dotyczą obydwu płci.

   - Czy dane ubranie będzie uwydatniało różne części ciała i przez to będę kusił/kusiła kogoś do pożądania, cudzołóstwa. Nie chodzi aby zakładać nikab czy burkę :)

   - czy dane ubranie nie jest z jakiegoś powodu złym świadectwem

   - ubierać się odpowiednio do okazji - nie nakładać np dresów na pogrzeb :)

   - skromność, przyzwoitość powinny być brane pod uwagę


   jeśli spodnie są damskie, przyzwoite to nie widziałbym problemu z nimi, ale to kwestia sumienia danej osoby, danej kobiety. Nie ma sensu wytyczać " biurokratycznych" norm długości sukienek, spódnic czy fasonu spodni.

   Dobrze jest się modlić do PANA przed kupnem czy założeniem czegoś - oby PAN jeśli dotykał nas, przekonywał jeśli coś MU się nie podoba w nas w tym w ubiorze ...

   motywy serca i nie kierowanie się egoizmem są bardzo ważne ...


   , może zobacz wypowiedzi innych chrześcijanek : http://christianmodestyblogger.blogspot.com/2012/12/should-christian-women-wear-pants.html

   , http://www.themodestmomblog.com/2014/04/ask-caroline-can-jeans-be-worn-modestly/


   , http://yoursacredcalling.com/blog/2013/10/are-pants-modest/


   , http://www.themodestmomblog.com/2012/07/why-i-wear-skirts-all-the-time/


   jak PAN pozwoli to napiszę coś na blogu na temat ubioru, pozdrawiam cie w PANU JEZUSIE

   ,

   Usuń
 5. Jako ciekawostkę napiszę, że nakrywanie głowy jest dość istotnym elementem u kobiet u żydów ortodoksyjych. Na codzień. Gdy już starsze kobiety powiedzmy " poddziały się " i noszą takie śmieszne czapy jak worki trochę, by właśnie zasłonić całe włosy, młode mężatki jeszcze " kombinują" w tej dziedzinie zakładając peruki:-) piszę to z własnej obserwacji. Miałam okazję mieć styczność z tą grupa wyznaniowa przez dłuższy czas...zagranicą:-) to tylko potwierdza, że ludzie próbują być jednocześnie niby ok, a z drugiej strony chcą jednak robić po swojemu.

  OdpowiedzUsuń