Popularne posty

czwartek, 8 grudnia 2016

Osiem ważnych rzeczy o których zapomniało wielu chrześcijan Napisałem osiem, ale na pewno lista nie jest zamknięta ....

Wielu chrześcijan nie spogląda na najważniejsze, najistotniejsze obszary ukazane przez Zbawiciela i apostołów, ale zajęci, zainteresowani, zaabsorbowani są tematami, rzeczami które są marnotrawieniem czasu, zaśmiecaniem umysłu oraz zakrywają Zbawiciela i priorytetowe obszary na których powinien być skupiony każdy uczeń ...

- diabłu na przykład zależałoby abyśmy marnowali czas na to czy planeta ziemia jest : kulista, czy jest sześcianem, czy jest płaska, a może jest stożkiem, walcem, ostrosłupem. Nie dam się wciągnąć w dyskusje wokół tego itp rzeczy.

- niekończące się debaty np : " pochwycenie przed, w trakcie, czy po" - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/09/nie-bedzie-pochwycenia-przed-2019.html  , "trzeba obchodzić sabat czy nie potrzeba, trzeba obchodzić starotestamentowe święta czy nie itd : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html

- diabłu zależałoby aby chrześcijanie zajmowali się bzdurnymi spiskami, datami, sztucznie wykreowaną symboliką (co niby oznacza ta data, co niby oznacza ten symbol). Aby nawet przy otwarciu lodówki widzieć diabła :) , za to nie widzieć go w prawdziwych miejscach i złych codziennych zachowaniach.
- można podawać wiele innych przykładów, ale ja wolę być skupiony, zainteresowany np tymi rzeczami :

                           1)    DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?
29 A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden.
30 Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.
31 A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. " - Ewangelia Marka 12:28b-31  Uwspółcześniona Biblia Gdańska

                                     2)  PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

" I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3 I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.
4 Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;
5 Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego;
6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.
8 Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz." - 1 Koryntian 13:2-8
m.in :
- cierpliwa , życzliwa
- nie zazdrości , nie przechwala się
- nie unosi się pychą , nie postępuje nieprzyzwoicie
- nie szuka swego, nie jest porywcza
nie myśli nic złego ... 

         
                  3 ) BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, KAZANIE NA GÓRZE

" A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie.
2 Wtedy otworzył usta i nauczał ich:
3 Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
8 Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga.
9 Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, przeciwko wam.
Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
40 Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz.
41 A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
42 Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was; " - Mateusz 5:1-11, 39-44                                    4)   OWOC DUCHA

A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. " - list apostoła Pawła do Galacjan 5:19-23 UBG

- miłość
- radość
- pokój
- cierpliwość
- życzliwość
- dobroć
- wiara
- łagodność
- powściągliwość


                                         5)  MYŚLCIE o .... 

" W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie." - Filipian 4:8 UBG

                         6)   CZYSTE SERCE , PRAWE SUMIENIE , WIARA NIEOBŁUDNA

" Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej; 6 Od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie;" - 1 Tymoteusz 1:5-6 UBG


                         7 )  MĄDROŚĆ Z GÓRY a nie ZIEMSKA

" Kto wśród was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości.
14 Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie.
15 Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska.
16 Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn.
17 Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.
18 A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój." - List Jakuba


- czysta
- pokojowo usposobiona
- łagodna
- ustępliwa
- pełna miłosierdzia
- pełna dobrych owoców
- bezstronna
- nieobłudna

                           8)    DO WIARY dodaj ... a NIE POTKNIESZ SIĘ

" Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;
6 Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność;
7 Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość.
8 Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
9 Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów.
10 Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
11 W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa." - 1 list Piotra 2:5-11 UBG

 - wiara
 - cnotę
 - poznanie
 - powściągliwość  
 - cierpliwość
 - pobożność
 - braterska życzliwość
 - braterska miłość

________________________________________________________

KTO MA M.IN TE RZECZY JEST NA WĄSKIEJ DRODZE. 


Błędnych, dziwacznych rzeczy, nauk będzie coraz więcej, natomiast coraz mniej będzie skupienia na Chrystusie i zainteresowania tym co mówił na górze, oraz prawdziwą miłością, owocem ducha, mądrością z góry itd ...

 " Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie;
7 Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. " - Kolosan 2:6-9 UBG

" Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa;
14 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. " - Efezjan 4:13-14 UBG


" Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje " - Galacjan 4:19 UBG 

" Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie " - 2Koryntian 11:3 UBG

" I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga." - Efezjan 3:19 UBG- obyśmy dzięki łasce PANA, mądrości której udziela z każdym danym nam dniem coraz lepiej i lepiej widzieli, znali OJCA i SYNA, ICH miłość , ich Królestwo, ich miasto, wszystko to co już dostaliśmy i co na nas czeka. 
       Im lepiej będziemy to wszystko widzieć i znać, tym bardziej to będzie dla nas cenne i nie sprzedamy tego, nie porzucimy tego, ale będziemy mocniej się trzymać PANA, Jego obietnic i obfitować w dziękczynieniach i w zwiastowania tego innym. Kto coś mało ceni ten i mało za to dziękuje i słabo się trzyma tego ...

Bez trwania w ŻYWYM CHRYSTUSIE - Jan 15:1-8, bez Jego miłości zginie się. Jakieś drugo, trzeciorzędne tematy mają nas pochłaniać, zajmować a pierwszorzędne, kluczowe mają być lekceważone, pomijane, spychane na boczne tory - nie dajmy się w to wplątać - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/zasadzka-na-ludzi-faszywe-banknoty.html


PAN powiedział, że po wzajemnej miłości poznają że jesteśmy JEGO uczniami a nie po głupstwach, kształcie planety, sabacie itd , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/filadelfia-przejscie-ze-smierci-do-zycia.html
Tematy zastępcze jak NWO, ploty światowe, budowa planety itd mają wielkie zainteresowanie a najważniejsze rzeczy na które wskazywał Zbawiciel i apostołowie są z tyłu - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html


Najważniejsze rzeczy odnoszą się do relacji BÓG- człowiek lub człowiek - człowiek. RELACJE - spójrzcie na te przykładowe 8 punktów w kontekście RELACJI ... relacje to również : " Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować ". 

np miłość jest życzliwa- znowu relacje - uczeń jest życzliwy dla innych ludzi

np błogosławieni miłosierni - znowu relacje - uczeń jest miłosierny dla innych

np owoc ducha to łagodność - znowu relacje - uczeń jest łagodny wobec innych ludzi

np  mądrość z góry jest pokojowo usposobiona - znowu relacje - uczeń nie ma za cel walki, wojny, dokopania komuś, kłótni. Mówi, pisze prawdę ale w odpowiedni sposób i bez wdawania się w walki

np braterska życzliwość - znowu relacjehttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-demony-zwodza-chrzescijan-cudami-i.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz