Popularne posty

piątek, 3 marca 2017

miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część 1
EROS. STORGE. PHILIA. AGAPE. Te cztery słowa Grecy używali na określenie MIŁOŚCI. Dzisiaj ludzie miłość również różnie rozumieją - w większości błędnie jako EROS a sama EROS przynosi im zniszczenie, rozwody, zawód, rozczarowanie, negowanie miłości itd. 
      Miłość AGAPE jest wzorcem, niesamowitą rzeczą, która jest mocniejsza niż śmierć i słodsza jest od najlepszego miodu. 


EROS - miłość seksualna, zmysłowa, romantyczna, warunkowa - która jest coraz częściej jedyną miłością jaką mają ludzie. W połączeniu z AGAPE nie czyni zła, ale jest częścią zdrowego małżeństwa, bo np seks to Boży dar dla małżonków. Kto buduje związek tylko na EROS to buduje związek który będzie iluzją i karykaturą. Nic dziwnego że tyle rozwodów dookoła, rozwiązłości, zdrad. 
EROS gaśnie i osoba mówi : "już cie nie kocham " - ale tam nie było od początku miłości, ale tylko zwiewna uczuciowość, zmysłowość, namiętność, pożądanie, egoizm, hedonizm itd. 
Miłość AGAPE nie ustaje, ale ona jest nieznana większości, pogardzana. " Miłość [ AGAPE ] nigdy nie ustaje" - 1 Koryntian 13:8a
EROS - zarezerwowana jest dla małżeństwa bo sex poza nim jest odejściem od Bożego wzorca.

Wielu ludzi bazuje na EROS - od eros wywodzi się słowo erotyczny, erotyka. Z tym powiązana jest atrakcyjność ciała, czy inna atrakcja cielesna, zmysłowa, przyziemna, światowa - ktoś ma duże pieniądze i staje się atrakcyjny przez to dla kogoś i słyszy : " kocham cie ". Ale to nie jest prawdziwa miłość.

Ktoś jest piękny cieleśnie, druga osoba chce ją mieć z tego względu i mówi : " kocham cie " - ale to nie jest miłość ale egoizm, pożądliwość.

Ktoś dla siebie chce coś zdobyć, coś osiągnąć i mówi : " kocham cie " ale tak na prawdę kocha siebie ponad wszystkich i mówi puste słowa aby osiągnąć cel. EROS bez AGAPE tak postępuje często - widzimy to dookoła nas. EROS dziś mówi kocham, a jutro mówi "już cie nie kocham". Mówi tak jak nie ustami, to swoimi uczynkami, swoim zachowaniem. Natomiast AGAPE poznaje się w uczynkach. AGAPE czyni, objawia się dobru Chrystusowym, nie ustaje, nie przemija, nie jest zwiewna, nie jest warunkowa - dlatego mamy nakaz miłować nieprzyjaciół. AGAPE jest wspaniała, ale jest nadprzyrodzonym darem w Chrystusie przez wiarę - żywą wiarę w żywego Zbawiciela.STORGE to naturalna rodzinna miłość jak np rodziców do dzieci i dzieci do rodziców, między rodzeństwem itd.

PHILIA - przyjaźń, miłość przyjacielska. FILADELFIA - braterska miłość - między chrześcijańskimi braćmi i siostrami.


Prawdziwa miłość = AGAPE jest bezwarunkowa, ofiarna i nie czyni zła drugiemu człowiekowi. Ta miłość nie zdradza drugiego człowieka, nie kłamie, nie okrada, nie bije, nie wyzywa-nie obraża, nie szydzi-nie naśmiewa się. Miłość AGAPE nie dopuszcza się cudzołóstwa, nie porzuca, nie wyzyskuje, nie oszukuje, nie mści się, nie oczernia, nie zabija, nie gwałci, nie poniża, nie pyszni się, nie wynosi się nad innych, nie szuka u drugiego egoistycznych zysków. NIE KRZYWDZI W ŻADEN SPOSÓB DRUGIEGO CZŁOWIEKA. NIE CZYNI ZŁA DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI. 

 "   Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
9 Gdyż to: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
10 Miłość [ AGAPE ] nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość." - list do Rzymian 13:8-10 UBG

Prawdziwa miłość to pragnienie dobra dla innych - nawet wrogów. Dobro ustalone jest przez BOGA więc pragnienie dobra dla innych to również mówienie im co jest święte, a co jest grzechem. Miłość napomina grzesznika, ale również pokazuje MU drogę przebaczenia i uwolnienia z niewoli grzechu, aby nie żył dla grzechu bo zginie na wieki.
Najwyższym dobrem jest zbawienie, wieczność z BOGIEM, przebaczenie grzechów w ofierze JEZUSA CHRYSTUSA i życie dla NIEGO w mocy JEGO DUCHA. 

Miłość AGAPE pomaga, ale również przez napomnienie i skarcenie grzechu. Miłość ostrzega przed tym co szkodliwe, niszczące a nie poklepuje grzesznika po plecach i milczy, lub mówi że wszystko jest dobrze. 


" Miłość [ AGAPE ] jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;
5 Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego;
6 Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy;
7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.
8 Miłość[ AGAPE ] nigdy nie ustaje" - 1 Koryntian 13:4-8

Miłość AGAPE pochodzi z góry od BOGA OJCA i udzielana jest przez wszechmogącego SYNA
przez wiarę w NIEGO - ta miłość jest ofiarna, bezwarunkowa, bezgraniczna. Gdy chcemy poznać czym jest prawdziwa miłość to musimy spojrzeć na OJCA i SYNA : " Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością [ AGAPE ]" ... " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością [ AGAPE ], a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.OJCIEC i SYN SĄ AGAPE a nie EROS. 

BÓG jest miłością - AGAPE- co za wielkie, głębokie słowa. Niezgłębione przez nas, ale oby PAN odkrywał przed nami coraz większe i większe poznanie i zrozumienie AGAPE i napełniał nas nią coraz obficiej i obficiej.

BÓG JEST AGAPE - cała JEGO istota, wszystkie JEGO działania, zamiary są pełne miłości. Ja tak to rozumiem. Nawet gniew przepełniony jest miłością, bo PAN nienawidzi grzechu i buntowników nie zostawi bezkarnie aby dalej czynili zło, wypaczali prawdę i przez to wszystko krzywdzili innych oraz JEGO LUD - JEGO UCZNIÓW.


BÓG jest MIŁOŚCIĄ, ale miłość nie jest BOGIEM jak to w różnych filozofiach jest, gdzie BÓG to bezosobowa energia itd. PRAWDZIWY BÓG jest osobowy i dał się poznać w SYNU i przez SYNA - PANA JEZUSA CHRYSTUSA.


GDY SIĘ RODZIMY nie mamy miłości AGAPE. Możemy mieć storge, philie, a na pewno człowiek upadły ma EROS ale żaden człowiek sam w sobie NIE MA AGAPE.
AGAPE jest nadnaturalnym darem, gdy człowiek otrzymuje dar DUCHA ŚWIĘTEGO gdy przez wiarę w sercu uwierzy że JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ po tym jak poszedł na krzyż za grzechy wszystkich w tym jego i wyzna GO swym PANEM. 

AGAPE jest na zewnątrz i musimy ją dostać aby ją mieć :

 " A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga [ AGAPE ] jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. " - Rzymian 5:5
Owocem zaś Ducha jest miłość  [ AGAPE ] ..." - list apostoła Pawła do Galacjan 5:22a
 " Który też oznajmił nam waszą miłość w Duchu " - Kolosan 1:8
 " Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu " - 2 Tymoteusz 1:7


" Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie." - 2 Tymoteusz 1:13
...jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka ... Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha " 4 rozdział 1 listu apostoła Jana


AGAPE to nie hormony, ale nadprzyrodzony, Chrystusowy dar.
AGAPE objawia się w czynach. To nie puste słowa i zwiewne emocje : "
Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list Jana 4:9-10 UBG -- prawdziwa miłość jest OFIARNA. Jest gotowa poświęcić siebie dla dobra drugiego. Dla OJCA nie było i nie będzie nic cenniejszego niż JEGO UMIŁOWANY SYN a jednak posłał GO aby nas uratował. SYN zgodził się chętnie bo też nas miłuje.

KONKRETNE CZYNY a nie zwiewny czy zwodniczy emocjonalizm. Miłości mogą i towarzyszą emocje ale nie one decydują, nie one są wyznacznikiem i siłą napędową AGAPE.
   Gdy SYN przyszedł na ratunek, gdy z miłości wziął sąd nad grzechem na siebie to nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, ale bezbożni i wrodzy : "
Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
7 Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć.
8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.
10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie." - Rzymian 5:6-10 --- 8 werset : dowód miłości.


MIŁOŚĆ AGAPE jest bezwarunkowa. BÓG nie mówił ludzkości :  zróbcie to, zróbcie tak i tak a wtedy ja i SYN okażemy wam miłość. AGAPE jest bezwarunkowa, nie przedstawia warunków wstępnych. AGAPE nie mówi : " bądź dla mnie dobry, miły, pomocny to będę cię kochał/kochała". AGAPE kocha nawet złych, niewdzięcznych, wrogo nastawionych - pragnie dla nich dobra, czyni im dobro Chrystusowe. Modli się za nich.


MIŁOŚĆ AGAPE jest BEZINTERESOWNA. Ona nie pyta co będę miał/miała w zamian. AGAPE nie oczekuje profitów, zysków. AGAPE jest nastawiona na dawanie, nie branie. 
AGAPE pragnie dobra innych, ofiarnie poszukuje tego co najlepsze dla drugiej osoby, a więc przede wszystkim jej wieczności, zbawienia ale jeśli może i jest to konieczne to i w przyziemnych sprawach pomaga : " A kto miałby majętność tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga?
18 Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą." - 1 list Jana 3:17-18

AGAPE przedkłada dobro innych nad własne - co przekłada się na uczynki Chrystusowe. To nie jest jak w świecie : aby mi było dobrze, nawet kosztem drugiego człowieka. Aby mi było lżej, choćby miało to obciążyć drugiego. Aby mi się powodziło, choćby druga osoba ucierpiała, straciła. Tak często jest na świecie. Ale AGAPE ma odwrotne tendencje. AGAPE nie idzie po trupach do celu. AGAPE nie rani, nie krzywdzi, ale chodzi w prawdzie, świętości i czystych intencjach i w Chrystusowym dobru.


MIŁOŚĆ AGAPE NIE MA KOŃCA. NIE USTAJE. AGAPE nie mówi : " jeśli będziesz dla mnie zły, jeśli jeszcze raz tak postąpisz to nie będę cię kochał ". AGAPE jest aktem woli, nie jest kierowana uczuciowością i jest nadprzyrodzonym darem, nadprzyrodzoną siła, która nie ustaje ale i wrogom wyświadcza dobro i pragnie dobra dla wrogów. Naśladuje Zbawiciela bo od NIEGO ma AGAPE.


JAK MIŁOŚCI BOŻEJ NIE DA SIĘ KUPIĆ, ANI ZAPRACOWAĆ NA NIĄ -- TAK SAMO JEST ZE ZBAWIENIEM. NIE DA SIĘ GO KUPIĆ, ANI ZAPRACOWAĆ NA NIE. ONO jak i MIŁOŚĆ JEST ZA DARMO, PRZEZ ŁASKĘ - my możemy przyjąć zbawienie i agape przez wiarę, albo podeptać po nich, nie przyjąć ich. ZBAWIONYM można być już dzisiaj i nie potrzeba ludzi i ich organizacji - to diabeł zniewala religiami, organizacjami, ludźmi ale ZBAWIENIE i MIŁOŚĆ AGAPE są w ZMARTWYCHWSTAŁYM PANU. SĄ ZA DARMO i OFEROWANE PRZEZ WIARĘ a nie religijne czyny.


MIŁOŚĆ BEZ PRAWDY NIE JEST MIŁOŚCIĄ, A PRAWDA BEZ MIŁOŚCI NIE JEST PRAWDĄ CHRYSTUSOWĄ ....... " Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę; " - 2 list apostoła Jana 1:1.


Katolikom, muzułmanom itd należy mówić prawdę, że potrzebują prawdziwej Ewangelii a nie zwodniczej Ewangelii sakramentów oraz muzułmanom - przyjęcia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego SYNA którego oni odrzucają i depczą po JEGO zbawczej ofierze. Ludziom trzeba mówić prawdę, ale w szacunku i łagodności. To jest miłość, natomiast ekumeniczne działania to zwiedzenie, diabelska tolerancja kłamstw i grzechu.


MIŁOŚĆ AGAPE przejawia się w posłuszeństwie,w przestrzeganiu przykazań które zawierają się w dwóch przykazaniach miłości : " A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań " 2 Jn 1:6a ..... " Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania.
3 Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie" - 1 JN 5:2-3 .......
Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo " - Ewangelia Jana 14:23a....................." Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów " - Jn 14:24a


Patrzymy na Golgotę i widzimy niezmierzoną miłość BOGA co powinno nas zachęcać do odwzajemniania miłości - co prowadzi do posłuszeństwa, a więc przestrzegania przykazań. PAN udziela ducha i widzimy coraz lepiej Bożą miłość i to powinno być siłą i o to powinniśmy zabiegać, prosić.... " My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował " - 1 Jn 4:19 ...... " Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci." - 1 Jn 3:16

prawdziwa nadprzyrodzona miłość agape do BOGA i ludzi wiąże się, idzie w parze  --> posłuszeństwem Chrystusowi, uświęceniem, przestrzeganiem przykazań 


Dopóki żyjemy w tych ciałach jesteśmy w procesie uświęcenia, wzrastamy na coraz większe podobieństwo SYNA, a więc i miłości AGAPE może być w nas więcej i więcej np: 1 Tesaloniczan 3:12, 4:10, 2 Tes 1:3, list Judy 1:2. PAN nią jest - ON jest jej źródłem - czerpmy z tego niewyczerpanego źródła w którym agape jest doskonała, pełna


Miłość AGAPE jest większa od wiary i nadziei - 1 Koryntian 13:13. Po niej będzie można poznać prawdziwych uczniów - Jan 13:34-35. To co napisałem o AGAPE to marność. AGAPE jest tak niesamowita i wielka, a moje poznanie jej tak malutkie, że tylko liznąłem temat, ale proszę PANA JEZUSA abym coraz lepiej znał JEGO miłość i aby obfitowała we mnie i w innych braciach i siostrach.

AGAPE miłość jest słodsza niż miód i mocniejsza od śmierci - " Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie." - Galacjan 2:20 ........." Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci;2 I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń." - Efezjan 5:1-2 


" Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie " - Efezjan 5:25 Uwspółcześniona Biblia Gdańska
3 komentarze:

  1. Bylem Katolikiem, bylem Swiadkiem Jehowy, poznalem roznice miedzy Swiadkami Jehowy a Adwentystami i Zielonoswiadkami, przeczytalem Koran az w koncu doszedlem do tych samych wnioskow i spostrzezen co Ty wspanialy czlowieku. To swieta prawda wszystko co napisales. Rozpoznaje w Tobie PRAWDZIWEGO SLUGE BOZEGO. PELEN SZACUN!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. witaj, chwała Chrystusowi za wszystko w NIM miłość jest doskonała, bo jest miłością jak OJCIEC ....

      Usuń