Popularne posty

czwartek, 25 stycznia 2018

diabelski pokój i jedność - Jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 5
26 stycznia 2018 - XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. 

część 4 : http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/jak-antychryst-oszuka-wielu-chrzescijan.html

W czasie tych obchodów mają być m.in wspólne modlitwy i czytanie koranu. Islam odrzuca SYNA BOŻEGO - UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZBAWICIELA. Islam nazywa chrześcijan niewiernymi, bałwochwalcami bo trzymają się BOŻEJ prawdy że JEZUS jest BOGIEM, SYNEM BOŻYM. Rzymski katolicyzm to Judasz do kwadratu ale po to powstał w 4 wieku - aby być imitacją chrześcijaństwa i tak zwodzić masy ... " Judaszowe pocałunki Watykanu z islamem  " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/judaszowe-pocaunki-watykanu-z-islamem.html

diabeł walczył, walczy z Ewangelią na różne sposoby. Czasem walczy mieczem ludzkim zabijając chrześcijan i zakazując głoszenia Ewangelii , ale czasami walczy podstępem - fałszem a robi gdy usuwa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego JEZUSA JEDYNEGO ZBAWICIELA, gdy usuwa JEGO krew z nauczania, z Ewangelii. 
Watykan jednocząc się z judaizmem, islamem i innymi nie głosi im ukrzyżowanego, zmartwychwstałego JEZUSA JEDYNEGO ZBAWICIELA, nie głosi im prawdy o JEGO krwi, ofierze za grzechy wszystkich ludzi. szatan buduje swój pokój wyrzucając KSIĘCIA POKOJU - JEZUSA ZBAWICIELA i Watykan w tym diabelskim pokoju jest jednym z ogniw. 

Prawdziwi apostołowie bez względu na opinie, koszty głosili ukrzyżowanego, zmartwychwstałego JEZUSA ZBAWICIELA jako jedyną "drogę, prawdę i życie". Watykan jako szatańska imitacja Kościoła, podróbka Kościoła nie mówi muzułmanom, wyznawcom judaizmu i innym tych BOŻYCH prawd o JEZUSIE, ale mówi im kłamstwa że jest wiele dróg, że bez JEZUSA mogą być zbawieni i że bez JEZUSA są dziećmi BOŻYMI. Prawda jest w JEZUSIE o którym świadczy jedyna natchniona księga - Biblia a wg niej, jedynie w JEZUSIE ZBAWICIELU jest narodzenie na nowo i stanie się dzieckiem Bożym. Watykan to Judasz, który rzuca ludziom kłody pod nogi w temacie zbawienia. Watykan ma pozory pobożności, ale w środku jest trucizna, śmierć. Piszę o systemie, a nie o ludziach którzy są zwiedzeni i oby im na czele z panem Bergoglio - PAN JEZUS otworzył oczy, wyrwał ich ze zwiedzenia, zaślepienia ... nie oceniam rzymskokatolickich "biskupów" i ich szefa, ani innych rzymskich katolików - PAN JEZUS zna serca, nie ja. Ja piszę o błędnym, zwodniczym systemie - jego błędnych naukach ... 

          
" Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz." - Mateusz 10:34 - miecz, ale nie miecz ludzki, ale miecz prawdy o jedynym ukrzyżowanym Zbawicielu i JEGO krwi, który zmartwychwstał. JEZUS ZBAWICIEL - JEDYNY ZBAWICIEL, UKRZYŻOWANY i ZMARTWYCHWSTAŁY jest tym mieczem. Trwanie w JEZUSIE, w prawdzie o NIM, JEGO KRWI powoduje "wojnę" - wojnę nie chrześcijan ze światem, ale wojnę świata z chrześcijanami. To świat nienawidzi i zabija uczniów Pana, a nie na odwrót - my miłujemy wszystkich i zło dobrem zwyciężamy

 Kto trwa w NIM, mówi o NIM, Jego ofierze i zmartwychwstaniu ten będzie znienawidzony przez świat. Świat wytoczy wojnę temu, kto mówi o Zmartwychwstałym jako jedynej "drodze prawdzie i życiu".    " Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia." - Ewangelia Łukasza 21:17 UBG 

Trzymanie się SYNA BOŻEGO, który jest jedyną "drogą prawdą i życiem" będzie powodować nienawiść świata a nie pokój. 
ON nie przyszedł przynieść "pokoju" który budowany jest na pominięciu, podeptaniu po Zbawcy, JEGO krwi. ON przyniósł miecz prawdy Ewangelii, a nie diabelski pokój. Gdy wyrzuci się Zbawiciela i JEGO krew to nigdy nie będzie pokoju, bo pokój zaczyna się w sercu przez JEZUSA ZBAWICIELA w którym jest tylko usprawiedliwienie, pojednanie z BOGIEM i obietnica owocu ducha czyli m.in pokoju. Watykan z innymi religiami ma pokój na papierze, ale w sercach nadal mają wojnę, zło ... 


" My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;" - 1 Koryntian 1:23 UBG -  muzułmanom w miłości należy mówić o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym SYNU BOŻYM którego odrzucają, a bez którego nie ma przebaczenia, nowego serca i ducha, zbawienia. Prawdziwi apostołowie bez względu na cenę głosili ukrzyżowanego Syna - nie deptali po UKRZYŻOWANYM i JEGO krwi mimo że to było zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Greków, pogan. 
Katolicyzm nie głosi ukrzyżowanego JEZUSA i JEGO krwi - wyrzucił GO i chce jakimś fałszywym, innym Jezusem budować pokój, ale bez ukrzyżowanego SYNA, bez JEGO krwi nie ma pokoju, bo ON jest Księciem Pokoju, w NIM, JEGO krwi jest pojednanie z OJCEM, moc aby stać się dzieckiem Bożym. 

Watykan teraz nie walczy mieczem, ale truciznami - taką trucizną jest np nieukrzyżowany "JEZUS" , wyrzucenie JEGO krwi, nie mówienie że JEZUS jest jedyną "drogą, prawdą i życiem", mówienie że do nieba nie potrzeba JEZUSA ale "dobre uczynki", ale bez JEZUSA nie ma prawdziwych Bożych dobrych uczynków, bo nie ma nowego serca bez Jezusa, a tylko z nowego serca w ZMARTWYCHWSTAŁYM ZBAWCY są BOŻE dobre uczynki - Efezjan 2:10 i inne. 


                                                                            JUDAIZM

http://www.fronda.pl/a/rabin-rzymu-oby-papiez-powiedzial-katolikom-ze-zydow-nie-mozna-nawracac,64122.html : " Główny rabin Rzymu ma nadzieję, że w czasie swej niedzielnej wizyty w synagodze Papież Franciszek skieruje specjalne przesłanie do chrześcijan zachęcając ich, by nie nawracali Żydów. Riccardo Di Segni mówi o tym w wywiadzie dla izraelskiego dziennika Haaretz. Podkreśla, że taka postawa Papieża szłaby w zgodzie z najnowszym dokumentem Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem ogłoszonym w Watykanie z okazji 50. rocznicy soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Dokument podkreśla, że chociaż katolicy w swym dialogu z judaizmem dają świadectwo swej wiary w Jezusa Chrystusa, to jednak powstrzymują się od wszelkich aktywnych prób nawracania lub misji wśród Żydów. "


W dzisiejszych czasach główny rabin Rzymu a 2000 lat temu to arcykapłani sprzeciwiali się głoszeniu o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym Mesjaszu, Zbawicielu i zabraniali tego apostołom, chrześcijanom. Ale prawdziwi apostołowie nigdy ich nie posłuchali. PAN JEZUS nakazał swym uczniom, również i nam głosić Ewangelię - mówić o NIM, JEGO krwi, o tym co się stało na Golgocie. Rzymski katolicyzm jako imitacja chrześcijaństwa, jako szatańska podróbka Kościoła wydaje judaszowe deklaracje : " powstrzymują się od wszelkich aktywnych prób nawracania lub misji wśród Żydów ". 
PAN JEZUS nakazał : " Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody " - Mt 28 .... " I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy." - Łukasz 24:47 - od Jerozolimy i ten nakaz jest aktualny cały czas, aż do powrotu JEZUSA MESJASZA na ziemię. ... " Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. " - Dzieje Apostolskie 1:8 UBG
Apostołowie tak mówili do innych Żydów : " Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. 40 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia." - Dzieje Apostolskie 2:38-40

Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. 23 I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu." - Dzieje 3:22-23 

Zawsze diabeł jest przeciwnikiem głoszenia komuś o JEZUSIE UKRZYŻOWANYM, ZMARTWYCHWSTAŁYM JEDYNYM ZBAWICIELU. Żydzi, muzułmanie, buddyści, hinduiści, ateiści i wszelcy inni potrzebują JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO, osobistego przyjęcia JEGO OFIARY Z GOLGOTY ... " Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew." - 1 Tesaloniczan 2:16 - Niewierzący Żydzi sami odrzucali JEZUSA i zabraniali głoszenia o NIM innym, ale Paweł zawsze słuchał bardziej BOGA niż ludzi. Nie zważał na zakazy ale dalej głosił JEZUSA jako MESJASZA, ZBAWICIELA. Rzymski katolicyzm brata się z innymi religiami. Nie mówi im o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym jedynym Zbawicielu i Jego krwi, Watykan naśladuje Judasza. diabeł wie, że ukrzyżowany, zmartwychwstały JEZUS ZBAWICIEL jest znienawidzony przez świat - więc szatan budując swój zwodniczy pokój, swoją zwodniczą jedność musi usunąć "kamień potknięcia", "skałę zgorszenia" = musi usunąć JEZUSA Zmartwychwstałego ZBAWICIELA, dlatego zwodniczy rzymski katolicyzm nie głosi muzułmanom, judaistom i innym prawdy o krwi JEZUSA i o tym, że tylko ON jest : " drogą prawdą i życiem"- Jan 14:6. ....... " Jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. " - list apostoła Pawła do Rzymian 9:33 

" A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze; 2 Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych. 3 Schwytali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór." - Dzieje 4:1-2 - prawdziwi uczniowie zawsze głosili i będą głosić JEZUSA ZBAWICIELA i to wszystkim - czy to Żydom, czy muzułmanom itd. ..... "I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." - Dzieje Apostolskie 4:12 - prawdziwi uczniowie tak odpowiedzieliby rabinowi Rzymu. 

 Prawdziwi uczniowie nie słuchają zakazów głoszenia o JEZUSIE UKRZYŻOWANYM i ZMARTWYCHWSTAŁYM, ale bez względu na groźny, kary dalej głoszą prawdę o Zbawicielu i JEGO krwi : " A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa.
19 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga.
20 My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.
21 A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało." - Dzieje Apostolskie 4:18-21
Rabin Rzymu i rzymski katolicyzm niech posłuchają tego : " Gdy ich przyprowadzili, postawili ich przed Radą. I zapytał ich najwyższy kapłan:
28 Czy nie zakazaliśmy wam surowo, żebyście w tym imieniu nie nauczali? A oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie na nas ściągnąć krew tego człowieka.29 Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie.31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów." - Dzieje Apostolskie 5:27-31 UBG 
" A przywoławszy apostołów, ubiczowali ich i zabronili im mówić w imię Jezusa, a potem ich wypuścili. 41 A oni odchodzili sprzed Rady, ciesząc się, że stali się godni znosić zniewagę dla imienia Jezusa. 42 Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa." - Dzieje Apostolskie 5 - mimo zakazów, gróźb, kar, pobicia - prawdziwi uczniowie nie przestawali głosić JEZUSA - JEDYNEGO ZBAWICIELA który umarł za ich grzechy, wziął na siebie ich kary i zmartwychwstał, napełnił ich swoim obiecanym duchem. My też nie przestawajmy mówić o NIM, o JEGO MIŁOŚCI, ŁASCE, PRZEBACZENIU, SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚWIĘTOŚCI itd.

szatan dalej będzie usuwał ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawcę w celu budowania swej szatańskiej jedności, zwodzenia ludzi. Dalej diabeł będzie zabraniał ewangelizacji jakichś ludzi ...

Żydzi potrzebowali i potrzebują JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZBAWICIELA : " I rozszerzało się słowo Boże, i liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; także bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze." - Dzieje 6:7 ......... " A wszyscy, którzy go słuchali, ze zdziwieniem pytali: Czy to nie jest ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia, i przybył tu po to, aby ich związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów? 22 A Saul coraz bardziej się wzmacniał i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem." - Dzieje 9:21-22 ........... " Gdy dotarli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich " - Dzieje 13:5 - gdyby Żydzi mogli być zbawieni bez JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO to apostołowie, uczniowie nie głosiliby GO w synagogach, nie mówiliby innym Żydom o NIM. Nie wzywali by do wiary w JEZUSA.

" Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów; 39 I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżesza." - Dzieje 13:38-39 ........ " Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zazdrości sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc.
46 A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan." - Dzieje 13

" W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. 2 Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjątrzyli serca pogan przeciwko braciom." Dzieje 14:1-2 - wielu Żydów uwierzyło JEZUSOWI, ale wielu GO odrzuciło.

Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. 11 Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają." - Dzieje 17:10-11 - pewnie badali np 53 rozdział Księgi Izajasza 😊😊😊

Wiele innych przykładów jest w Dziejach Apostolskich, które pokazują głoszenie JEZUSA - Żydom, bo bez NIEGO zginą, jak wszyscy inni odrzucający GO jako swojego osobistego PANA, WŁADCĘ, ZBAWICIELA, WYBAWCĘ ... " Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach." - Ewangelia Jana 8:24 - tak ZBAWICIEL powiedział do Żydów, a diabeł zakazuje ewangelizacji Żydów i innych ludzi - kogo posłuchamy ?? 😊😊😊 Ja wiem, że bez ZBAWCY, JEGO KRWI - OFIARY nie ma przebaczenia, zbawienia, więc nie zamierzam milczeć, słuchać jakichś zakazów - nawet jeśli będą za to kary. Nawet gdyby głoszenie JEZUSA UKRZYŻOWANEGO, ZMARTWYCHWSTAŁEGO było karane śmiercią to nie zamierzam milczeć, zapierać się PANA. 
Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka." - Rzymian 8:24 - Ewangelia o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym Zbawicielu, JEGO jedynej ofierze - jest mocą BOGA ku zbawieniu, więc nic dziwnego że diabeł nie chce aby jej mówiono muzułmanom, judaistom, buddystom, hinduistom, ateistom i wszystkim innym ... 

" Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi." - Jan 9:22 .... " Będą was wyłączać z synagog; owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga." - Jan 16:2 - głoszenie JEZUSA jako ZBAWICIELA, jako jedyną "drogę prawdę i życie " - zawsze będzie sprawiać opór świata, nienawiść świata - ale usunięcie JEZUSA, JEGO krwi jak to robi np Watykan to zburzenie Ewangelii, to usunięcie całego fundamentu. 
Prawdziwy Kościół to nie instytucja i prawdziwy Kościół nigdy nie modliłby się z muzułmanami, nigdy by nie występował przeciwko ewangelizacji, nigdy nie milczałby o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, o krwi Zbawiciela. Rzymska podróbka walczy fałszem, imitacją z PANEM JEZUSEM ale walczący z PANEM będą zdruzgotani jak mówi Biblia. Rzymski katolicyzm nie ma 2000 lat ale 1600 [ dekrety teodozjańskie - cesarz uznał odstępczą od biblii frakcję - jedyną religią cesarstwa. Wtedy ta frakcja stała się KATHOLIKOS - po grecku ; powszechny ] 
Watykan to ślepy przewodnik, kto idzie za nim wpadnie w dół. Coraz więcej kościołów "ewangelicznych, protestanckich" idzie w diabelski ekumenizm z rzymskim katolicyzmem - uciekajcie od ludzi idących w ekumenizm z katolicyzmem. Kto nie pójdzie w ekumenizm będzie prześladowany, ale kto pójdzie na układy, kompromisy z katolicyzmem ten zdradzi Zbawiciela, podepcze po prawdziwej Ewangelii Łaski. 

" A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec." - Mateusz 24:14 - po całym świecie a więc i w Palestynie. Rzym niech sobie zabrania, wydaje fałszywe deklaracje a PAN JEZUS i tak pośle swoich uczniów z Prawdziwą Ewangelią Łaski a nie fałszywą ewangelią sakramentów - " Mam już dzisiaj życie wieczne część 2 diabelska niewola pokonana " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

         dzisiaj wspólne modły rzymskiego katolicyzmu z islamem a jutro ich wspólne mordowanie uczniów ZMARTWYCHWSTAŁEGO ?? ...... " Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18 ...... " My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;" - 1 Koryntian 1:23 UBG - dla muzułmanów, judaistów i całego świata ten JEZUS UKRZYŻOWANY, Zmartwychwstały nadal jest zgorszeniem, głupstwem ale tylko taki JEZUS jest prawdziwy, tylko ten JEZUS zbawia i takiego Zbawiciela mamy głosić ... Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego." - 1 Koryntian 2:2 

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/watykan-depcze-po-krwi-chrystusa-czesc-1.html


prawdziwy Kościół nie ma m.in takich rzeczy : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html


        pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 25.01.2018 Puławy Brak komentarzy:

Prześlij komentarz