Popularne posty

niedziela, 7 września 2014

charakterystyka ludzi w czasach końcajedenaście pytań do uczniów Jezusa Chrystusa : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

LUDZIE CZASU KOŃCA

Wiele osób mówi, że postawy, zachowania opisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza zawsze występowały, mówią, że Paweł nie mówi o niczym szczególnym. Ogromne zepsucie które ma trend globalny i bezprecedensowy charakter i który się nasila jest czymś wyjątkowym - co nie oznacza, że opis biblijny już mówi o obecnym czasie - bo przecież jeśli temu bezbożnemu światu będzie dane jeszcze kontynuować swój szaleńczy pochód np przez jeszcze kilkadziesiąt lat to stan moralny, natężenie grzechu będzie jeszcze większe niż obecnie i dopiero wtedy słowa Pawła będą miały wypełnienie. Na pewno grzech będzie coraz większy, coraz większa będzie nienawiść do PANA JEZUSA i do Jego nauk, nauk apostołów i innych nauk biblijnych. Moralnie będzie tylko gorzej, aż do powrotu Pana i Boga Jezusa Chrystusa
Według natchnionego Pisma, ludzkość będzie coraz bardziej upadać moralnie, także w pewnym okresie będzie ten straszny stan będzie bardzo uciążliwy dla chrześcijan oraz mogący przynieść szkody duchowe i inne uczniom Pana Jezusa, dlatego też nakazane jest aby unikać, wystrzegać się ludzi którzy będą żyć niemoralnie, nie będą żyć według ducha ale według ciała-według zmysłowości, grzechów. Nie chodzi o to skryć się w lesie, czy na pustyni ale żeby z takimi ludźmi nie przyjaźnić się, nie szukać wg mnie na siłę kontaktu z nimi, społeczności. Żeby nie szukać towarzystwo ludzi zdemoralizowanych, nieodrodzonych bo przez to można przejąć ich nawyki, ich zachowanie i zgubić samego siebie.
"Nie łudźcie się: Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje." - 1 Koryntian 15:33 Nowe Przymierze

"Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, (25) abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę" - księga przysłów 22:24-25
"Nie zazdrościj złym ludziom i nie pragnij ich towarzystwa" - przysłów Salomona 24:1 BW

Jeśli mamy unikać ludzi zachowujących się jak to opisuje apostoł Paweł to zrozumiałe, że my sami nie mamy się tak zachowywać, nie mamy przejawiać tych wymienionych cech/zachowań. Dobrze moim zdaniem szczegółowo się zapoznać z tymi wymienionymi grzesznymi zachowaniami i jeśli odkryjemy coś z tych rzeczy w sobie to pokutować, prosić Pana Jezusa o wyzwolenie z danego zachowania, prosić o przemianę aby móc inaczej żyć, zgodnie z wolą Bożą.

Mimo, że kiedyś po wielkim chaosie, wojnach, przewrotach zapanuje wielki dobrobyt to jednak apogeum rozwoju bezbożnego świata będzie połączony z wielkim grzeszeniem ówczesnych ludzi, którzy będą żyć tym przyszłym systemem, będą mu ulegli i będą czerpać z niego pełnymi garściami - m.in 18 rozdział Objawienia Jana pokazuje ten globalny dobrobyt ale i wielkie zło, wielki upadek moralny ludzkość w tych przyszłych czasach.
Być może właśnie Paweł opisał ten szczególny przyszły okres, ale może również kilka wcześniejszych lat, które będą go poprzedzać. Ludziom 100 lat temu czy 200 lat temu wydawało się, że to o ich czasach pisze Paweł, ale z dzisiejszej perspektywy widzimy, że się mylili. Mt również może mylimy się odnosząc to już do obecnego czasu - choć świat w wielkim jak nigdy tempie upada moralnie, bezbożność narasta. Ale np za 20, 30 albo 40 lat będzie jeszcze gorzej ze światem, rozmiar grzechu będzie o wiele większy - o ile tyle będzie dane temu zbuntowanemu światu.

 Opis ludzi ukazany w liście do Tymoteusza ukazuje również pseudochrześcijan, pokazuje ludzi religijnych, pokazuje ludzi w jakiś sposób wierzących ale nie narodzonych na nowo.

"....miłujący więcej rozkosze niż Boga, (5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy [mocy pobożności]" - 2 Tymoteusza 3:5 BW - według mnie słowa : "miłujący więcej rozkosze niż Boga" - pokazuje na ludzi religijnych, pokazuje na ludzi którzy uważają się za wierzących, inaczej wystarczyłoby by Pismo powiedziało : "MIŁUJĄ ROZKOSZE" - bez dodawania słów : "więcej niż Boga". Gdyby chodziło o ateistów nie byłoby odniesienia do Boga. 
Na pewno o ludziach religijnych, uważających się za wierzących chodzi w słowach mówiących, że przybierają pozór pobożności ale ich życie jest zaprzeczeniem prawdziwej mocy pobożności. 

A więc wg mnie apostoł zapowiada że wielu ludzi będzie wyglądało na pobożnych ale codzienne ich życie będzie zaprzeczeniem mocy pobożności która objawia się w naśladowaniu Pana Jezusa - a więc Ci ludzie będą mieć pokazowe akty religijne, będą uczestniczyć w rytuałach czy mówić wielkie słowa ale na tym się zakończy. Może czytają, będą czytać Biblię albo chodzić na nabożeństwa, modlić się, śpiewać Bogu, obchodzić różne święta, sabaty, może będą ewangelizować, może będą miłymi, może będą wzywać do nawrócenia, oddania życia Jezusowi Chrystusowi, może będą robić i mówić inne rzeczy pozornie wyglądające na dobre ale ich codzienne życie będzie odwrotnością prawdziwej pobożności a będzie nacechowane grzechem. Nie będą mieć również owocu ducha opisanego w - liście do Galacjan 5:22-23. Nie będą mieć ducha Chrystusowego - Chrystus nie będzie mieszkał w nich, więc i owocu ducha nie będą mogli wydawać - list do Rzymian 8:9-10. Nie będą mieć również prawdziwej miłości która się opisana jest w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian.


Myślę, że najgorszą rzeczą to oszukiwanie samego siebie, więc na prawdę dobrze jest spojrzeć na wymienione niżej cechy, uczynki i nie oszukiwać siebie, że jest się czystym. Ja bym u siebie widział braki w w tematach takich jak : braki w naturalnych uczuciach/wobec rodziny, może jestem też niewdzięczny, niepowściągliwy, mam chyba braki w okazywaniu uczuć - a może to wszystko czy inne ewentualne rzeczy to tylko moja błędna ocena. A może o wielu swych grzechach nie wiem, złe jest nieporzucanie grzechu ale i niechęć do poznania ewentualnych grzechów również jest zła.
Wiem, że powinniśmy odwracać się od zła a zabiegać o napełnienie duchem Chrystusowym, aby móc wydawać owoc ducha, aby móc naśladować Pana Jezusa. 
Trzeba prosić o ukazywanie swoich grzechów, prosić o ukazanie czy jesteśmy na liście ludzie czasów końca lub wykazujemy inny grzechy ukazane w innych fragmentach Biblii. 
Jeśli odrzuca się spojrzenie na prawdziwy obraz siebie, nie prosi się o ukazanie prawdy o swym stanie to i nie można porzucić ewentualnego grzechu bo się go nie widzi, człowiek myśli, że wszystko jest w porządku z nim, ale prawda może być inna jeśli żyje w jakimś grzechu. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności, a jeśli jest owocem ignorancji, świadomego zaniedbania to jest źle.
Mamy dążyć do uświęcenia, bez tego dążenia, starania się nikt nie ujrzy Pana - Hebrajczyków 12:14

"Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną" - psalm 19:12 UBG
"Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje!" - psalm 26:2 BW
"Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje,Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! (24) I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady,A prowadź mnie drogą odwieczną!" - psalm 139:23-24 BW
 


2 list do Tymoteusza rozdział 3 wersety : 1-5 Biblia Warszawska : "A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne ["chalepos" strong 5467] czasy: (2) Ludzie bowiem będą samolubni [5367 "philautos"], chciwi [5366 "philarguros"] , chełpliwi [213 "alazon"], pyszni [5244 "huperephanos"], bluźnierczy [989  "balsphemos"], rodzicom nieposłuszni [545 "apeithes"], niewdzięczni [ 884 "acharistos"], bezbożni [462 "anosios"], (3) bez serca [794 "astorgos"], nieprzejednani [786 "aspondos"], przewrotni [1228 "diabolos"], niepowściągliwi [193 - "akrates"], okrutni [434 "anemeros"], nie miłujący tego, co dobre, [865 "aphilagathos"] (4) zdradzieccy [4273 "prodotes"], zuchwali [4312 "propetes"], nadęci [5187 "tuphoo"] , miłujący więcej rozkosze [5369 "philedenos"] niż Boga, (5) którzy przybierają pozór [3446 - "morphosis"] pobożności [2150 "eusebeia"] , podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem [ 720 "arneomai"] jej mocy; również tych się wystrzegaj [665 - "apotrepo] "

"nastaną trudne czasy" - słowo trudne to "chalepos" - strong 5467 - trudny, trudny do zniesienia, ciężki, niebezpieczny, dziki, wściekły, okropny, dotkliwy, bolesny, uciążliwy, szkodliwy


grecki strong numer 5367 - "philautos" - kochający samego siebie, samolubny, egoistyczny, egocentryczny, zajęty własnymi pragnieniami

strong nr 5366 -"philarguros" - kochający pieniądze, rozmiłowany w pieniądzach, chciwy, skąpy, ktoś miłujący osobiste korzyści finansowe

strong nr 213 - "alazon" - samochwał, chełpliwy, chwalipięta który samego siebie ocenia w głośny i wystawny sposób

strong 5244 - "huperephanos" - wyniosły, dumny, zarozumiały, pyszny, zuchwały, butny, napuszony, niepokorny, arogancki. Ukazujący samego siebie wyższym od innych. Ktoś kto chce być widziany wyższym od innych, bazujący na swoich aroganckich szacunkach własnych zasług, prac - nie patrzący na innych a nawet traktujący ich z pogardą. List do Rzymian 12:3, Jakuba 4:6, 1 Piotra 5:5

strong 989 - "balsphemos" - znieważający mową lub czynem coś lub kogoś uznanego za Świętego np Boga, wymawiający złowieszcze słowa, wypowiadający profanujące słowa, źle mówiący o kimś, oszczerczy, bluźnierczy, bluźnierca, używający obraźliwego języka, atakować obraźliwymi sformułowaniami, zniesławiający, mówiący pomówienia, oczerniać kogoś

rodzicom (strong 1118), nieposłuszni (strong 545) - "apeithes" - nieposłuszny, nieuległy,  ktoś nie dający się przekonać - umyślnie ignorujący autorytet, niesforny, oporny

strong 884 - "acharistos" - niewdzięczny, niemiły, nieprzyjemny, odrażający, niegrzeczny, przykry

strong 462 - "anosios" - bezbożny, świętokradczy, niecny, zupełnie lekceważący/ nieszanujący to co święte, ktoś kto umyślnie/arogancko nie okazuje szacunku Bożym sprawom

strong 794 - "astorgos" - pozbawiony naturalnych uczuć, bez serca, niekochający. Storgos oznacza rodzinną miłość, rodzinne uczucia a "astorgos" jest przeciwieństwem  więc oznacza kogoś kto nie ma miłości i uczuć wobec członków rodziny, bezlitosny wobec krewnych

strong 786 - "aspondos" - nieustępliwy, nieprzejednany, zajadły, nieugięty, niedopuszczający do zawarcia układu, nieubłagany

strong 1228 - "diabolos" - oszczerca, fałszywie oskarżający, zniesławiający, oczerniający, obmawiający 2)rzeczownikowo : oszczerca, potwarca, 3) jedno z imion szatana

strong 193 - "akrates" - nie panujący nad czymś, brak samokontroli, nieumiarkowany, nieopanowany,

strong 434 - "anemeros" - brutalny, nieoswojony, dziki, nieuprzejmy, wulgarny, nieułożony, niegrzeczny, zażarty, gwałtowny, agresywny, wściekły, srogi

strong 865 - "aphilagathos" - nie miłujący dobra, gardzący tymi którzy są dobrzy, nienawidzący to co dobre

strong 4273 - "prodotes" - zdrajca, sprzedawczyk, albo ktoś kto wydaje kogoś w ręce wroga, przeciwnika

strong 4312 - "propetes"- impulsywny, porywczy, nierozważny, lekkomyślny, krewki, pochopny, popędliwy,  gwałtowny, szybki, nieopanowany, niepanujący nas swoimi odruchami

strong 5187 - "tuphoo" - być nadętym, być wyniosłym, być nadętym pychą, bezczelny, rozzuchwalony, łudzić, oszukiwać, być zarozumiałym, być nadętym razem z wyniosłością lub dumą.

strong 5369 - "philedenos" - lubiący zmysłowe przyjemności, kochający przyjemności, lubiący rozkosze, kochający uciechy zmysłowe , zmysłowy - lubiący rozkosze, przyjemności

strong 3446 - "morphosis" - forma, pozór czegoś, zarys, podobieństwo do kogoś lub czegoś, kształt.

strong 2150 - "eusebeia" - pobożność/dobre sprawowanie czci, bogobojność

strong 720 - "arneomai" - zaprzeczyć, twierdzić że nie, odmówić, odrzucić, zaprzeć się, wypierać się czegoś, wzbraniać się

strong 665 - "apotrepo" - odwracać się, nie dawać posłuchu, wzdrygać się przed czymś, odwrócić z dala od siebie. (unikać, wystrzegać się, stronić, trzymać się z dala od kogoś lub czegoś)


może ukazanie użycia tych słów w polskich przekładach rzuci też jakieś inne światło na temat znaczenia słów :


UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA : "A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy.2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni;3 Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych;4 Zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga;5 Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj"

GRECKO POLSKI NOWY TESTAMENT WYDANIE INTERLINEARNE : "To zaś wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy uciążliwe, 2 będą bowiem ludzie kochający siebie samych, kochający pieniądze, samochwalcy, hardzi, krzywdząco mówiący, rodzicom nieulegli, niewdzięczni, nieświątobliwi, 3 nieluby, nieubłagani, oszczerczy, nieopanowani, nieoswojeni, niekochający dobra, 4 zdrajcy, porywczy, poddani próżności, kochający przyjemność raczej niż kochający Boga, 5 mający ukształtowanie nabożności, zaś moc jej odrzucili i od tych odwracaj się. "

BIBLIA GDAŃSKA : "A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. (2) Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, (3) Bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, (4) Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga; (5) Którzy mają kształt pobożności, ale się skutku jej zaparli; i tych się chroń."

NOWE PRZYMIERZE : "Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Takich ludzi unikaj."


spraw Panie Jezu aby nie było nic z tych rzeczy w nas, ale przeciwnie im większa ciemność grzechu na świecie, my żebyśmy świecili coraz jaśniej naśladując Cie i obfitując w owoc ducha. Amen..

8 komentarzy:

 1. Dziękuję za ten Blog

  OdpowiedzUsuń
 2. nie jestem katolikiem ale słów mądrego miłwysłuchać

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, też nie jestem katolikiem. Nie należę do żadnej organizacji religijnej czy denominacji i żadnych nie popieram, bo Kościół Chrystusa to nie organizacje, to nie jakaś denominacja

   Usuń
 3. Bardzo dziękuję za blog. Niesamowita duża dawka wiedzy. Niedawno zaczęlam czytać, jak na razie zgadzam się ze wszystkim. Nie spotkałam się jednak nigdzie z tym co myślisz na temat okrucieństwa na zwierzętami. Wiem ,ze Bóg wyraznie zabronił zadawać krzywdę innym, słabszym i bezbronnym. Jasno określił co mamy jeść i jak zyć .. Dobro i miłość nie jest skierowane tylko na czlowieka ale na wszystkie istoty czujące. Człowiek stał się najgorsza najbardziej okrutną bestią na planecie w stosunku do swojego gatunku jak i innych. Takze planety. Niszczy wszystko co stanie na jego drodze. Szukam odpowiedzi : kiedy to się zakończy ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie ma przyzwolenia na okrucieństwo w stosunku ani do ludzi, ani do zwierząt :

   " Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła " - Księga Przysłów Salomona 12:10

   , w sabat odpoczywały również zwierzęta,

   , "w siódmym zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne; tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. " - 2 Księga Mojżeszowa 23:11 Biblia Warszawska

   , "Jeżeli natkniesz się w drodze na ptasie gniazdo na drzewie lub na ziemi, z pisklętami lub z jajkami, a matka wysiaduje pisklęta lub jajka, nie zabierzesz matki z młodymi, (7) lecz wypuścisz matkę, a młode weźmiesz sobie, aby ci się dobrze powodziło i abyś żył długo " - 5 Mojżeszowa 22:6-7 Biblia Warszawska

   , zwierzęta są dane na pożywienie, ale nie tylko do tego, ale należy o nie dbać i dobrze traktować a np w chowie przemysłowym nie zawsze tak jest. Miłość do zwierząt to moim zdaniem za dużo powiedziane, ale jak wyżej pokazane nalezy dbac o nie i pamiętać że są stworzeniami Bożymi.

   Zakończy się w czasie 1000 letniego królestwa i później w wieczności, gdzie nie będzie ani śmierci, ani niczego przeklętego.

   tak będzie podczas 1000 letniego królestwa : " I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. (8) Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. (9) Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze " - Księga Izajasza 11:6-9 Biblia Warszawska

   Usuń
 4. Witam zastanawia mnie pana opis odnośnie nie związania z Kościołem Katolickim i zastanam się jak rozumie Pan słowa odnośnie:''kto sporzywa moje ciało i pije moją krew....''
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, postaram się coś napisać na ten temat na blogu, więc uzbrój się w cierpliwość :) ,

   , pozdrawiam

   Usuń
 5. Czy nie wolno się przyjaźnić nawet z katolikami? Bo tak się składa, że moja rodzina wyznaje wiarę katolicką ("na szczęście" moi rodzice, nie są tak bardzo praktykującymi i właściwie to nigdy nie chodzą do kościoła i nie modlą się do Maryi), ale przecież nie wyrzeknę się ich z tego powodu. Sama kiedyś wyznawałam wiarę katolicką, ale dzięki Biblii wiem już, że to jest złe. Rodzice nie mają mi za złe, że zmieniłam życie, nie zmuszają mnie do swojej wiary, w końcu jestem już dorosła i sama decyduję o sobie, ja też staram się nie powtarzać praktyk katolickich.

  OdpowiedzUsuń