Popularne posty

wtorek, 24 lutego 2015

buntowników nie przekonają żadne dowodyWśród osób niewierzących lub religijnych są tacy ludzie którzy są buntownikami. Takich ludzi nie przekonają żadne dowody, nawet jeśliby ukazał im się Bóg to i tak by Go odrzucili, wzgardzili Nim i dalej szli swoją buntowniczą ścieżką.
Tacy ludzie nie chcą przyznać się, że złamali Prawa Boże, nie chcą porzucić swych grzechów, nie chcą zmian. Kwestia ich bezbożności nie jest kwestią tyle niewiary co umiłowania grzeszenia, pieniędzy i bezbożnego świata z jego pożądliwościami, namiętnościami.
Z takimi ludźmi jest tak jak z większością Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, albo z większością Żydów, którzy widzieli cuda i znaki Zbawiciela i słyszeli jego nieskalaną naukę. Wszyscy ci ludzie mieli nad wyraz ukazaną i udowodnioną prawdę a jednak większość z nich zbuntowała się, odrzuciła Boga. Oby nie było buntowników, oby wszyscy zrozumieli, że ani OJCIEC, ani SYN nie chcą niczyjego zła. "Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty" - 2 list apostoła Piotra 3:9 ______ "Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; 2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; 4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" - 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza 2:1-4 - więc módlmy się za wszystkich, w tym za ludzi władzy - aby nikt nie był buntownikiem. 

 http://mieczducha888.blogspot.com/search/label/kreacjonizm%20-%20nauka

                EGIPT,  PUSTYNIA

Wielkie cuda w Egipcie, przejście przez Morze czerwone, zniszczenie armii Faraona, Góra Synaj, manna, i inne wielkie cuda na pustyni, cudowne prowadzenie przez pustynię i tak wielu nie przekonały. Trwali w swej niewierze, w swym buncie wobec Boga. Gdyby dzisiejsi ludzie doświadczyli tych rzeczy - w większości również by się zbuntowali, nie chcieliby porzucić swych grzesznych dróg.

"Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? ..... żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, (23) nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. (24) Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie " - 4 Księga Mojżeszowa (Liczb) 14:11, 22-24 Biblia Warszawska 

"Będziesz więc miłował Pana, Boga swego, i przestrzegał jego zarządzeń, jego ustaw i jego przykazań; (2) dzisiaj wy znacie - lecz nie wasi synowie, którzy tego nie poznali i nie widzieli - karanie Pana, Boga waszego, jego wielkość, jego możną rękę i jego wyciągnięte ramię, (3) jego cuda i czyny, których dokonał w Egipcie na faraonie, królu egipskim, i na całej jego ziemi, (4) oraz to, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego wozom, które zalał wodą Morza Czerwonego, gdy was ścigali; a zgładził ich Pan, aż do dziś; (5) i to, co uczynił dla was na pustyni, aż do waszego przybycia na to miejsce, (6) i to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich spośród całego Izraela oraz ich rodziny i namioty, i cały dobytek, który ciągnął z nimi, (7) gdyż wasze oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, którego dokonał. (8) Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które Ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie." - 5 Mojżeszowa 11:1-8 BW


"Słuchaj, mój ludu, mego prawa, nakłońcie uszu ku słowom moich ust. 2 Otworzę moje usta do przypowieści, opowiem starodawne tajemnice; 3 Cośmy słyszeli i poznali i co nam opowiadali nasi ojcowie. 4 Nie zataimy tego przed ich synami, opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale PANA, o jego mocy i cudach, które czynił. 5 Ustanowił bowiem świadectwo w Jakubie, nadał prawo w Izraelu i nakazał naszym ojcom, aby je oznajmiali swoim synom; 6 Aby poznało przyszłe pokolenie, synowie, którzy się urodzą; aby powstawszy, przekazywali je swoim synom; 7 Żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli jego przykazań; 8 Żeby nie byli, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym; pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu. 9 Synowie Efraima, zbrojni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wycofali się. 10 Bo nie strzegli przymierza Boga i nie chcieli postępować według jego prawa. 11 Zapomnieli o jego dziełach i cudach, które im ukazał. 12 Przed ich ojcami czynił cuda w ziemi egipskiej, na polu Soanu. 13 Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i sprawił, że wody stanęły jak wał. 14 Prowadził ich w obłoku za dnia, a całą noc w blasku ognia. 15 Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin. 16 Wydobył strumienie ze skały i sprawił, że wody płynęły jak rzeki. 17 Lecz oni jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzili do gniewu Najwyższego na pustyni; 18 I wystawiali Boga na próbę w swych sercach, żądając pokarmu według swego pragnienia. 19 I mówili przeciwko Bogu tymi słowy: Czy Bóg może zastawić stół na tej pustyni? 20 Oto uderzył w skałę i wypłynęły wody, i wezbrały strumienie; czy będzie mógł też dać chleb? Czy przygotuje mięso swemu ludowi? 21 Gdy PAN to usłyszał, rozgniewał się i ogień zapłonął przeciw Jakubowi, i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi; 22 Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali jego zbawieniu  23 Choć rozkazał chmurom w górze i bramy nieba otworzył. 24 I zesłał im jak deszcz mannę do jedzenia, i zboże z nieba im dał. 25 Człowiek jadł chleb anielski; zesłał im pokarm do syta. 26 Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i sprowadził swą mocą wiatr południowy. 27 Zesłał im mięso jak pył i ptactwo skrzydlate jak piasek morski. 28 Spadło ono pośrodku ich obozu, wokół ich namiotów. 29 Jedli i w pełni się nasycili; dał im, czego pragnęli. 30 A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był w ich ustach; 31 Spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił. 32 Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom; .......  Jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu? 41 Odwracali się i wystawiali Boga na próbę, i stawiali granice Świętemu Izraela. 42 Nie pamiętali jego ręki ani dnia, w którym ich wybawił z utrapienia; 43 Gdy czynił swe znaki w Egipcie i swe cuda na polu Soanu " - psalm 78:1-32, 40-43 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym" - psalm 106:7 Biblia Warszawska

"Nasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli twoich cudów, nie pamiętali wielkości twego miłosierdzia, lecz buntowali się nad Morzem Czerwonym.
8 A jednak ich wybawił przez wzgląd na swoje imię, aby okazać swą moc.
9 Zgromił Morze Czerwone i wyschło; i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
10 Tak wybawił ich z ręki tego, który ich nienawidził, i odkupił ich z ręki wroga.
11 Wody okryły ich ciemięzców, nie został ani jeden z nich.
12 Wtedy uwierzyli jego słowom i śpiewali na jego chwałę.
13 Szybko jednak zapomnieli o jego dziełach, nie czekali na jego rady.
14 Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na pustkowiu.
15 I dał im, czego żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie.
16 Gdy w obozie zazdrościli Mojżeszowi i Aaronowi, świętemu PANA;
17 Otworzyła się ziemia i pochłonęła Datana, i zakryła zgromadzenie Abirama;
18 I zapłonął ogień w tym zgromadzeniu, płomień spalił niegodziwych.
19 Zrobili cielca na Horebie i ulanemu posągowi oddali pokłon;
20 I zamienili swą chwałę na podobieństwo wołu jedzącego trawę.
21 Zapomnieli o Bogu, swoim wybawcy, który dokonywał wielkich czynów w Egipcie;
22 Cudownych dzieł w ziemi Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.
23 Dlatego powiedział, że wytraciłby ich, gdyby Mojżesz, jego wybrany, nie stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić jego gniew, by ich nie wytracił.
24 Wzgardzili też wspaniałą ziemią, nie wierząc jego słowu.
25 I szemrząc w swoich namiotach, nie byli posłuszni głosowi PANA.
26 Dlatego podniósł na nich swoją rękę, aby ich wytracić na pustyni;
27 Aby ich potomstwo rozrzucić wśród pogan i rozproszyć ich po ziemiach.
28 Przyłączyli się też do Baal-Peor i jedli ofiary składane umarłym.
29 Tak pobudzili Boga do gniewu swymi postępkami, że spadła na nich plaga;
30 Wtedy powstał Pinchas, dokonał sądu i plaga ustała.
31 Poczytano mu to za sprawiedliwość po wszystkie pokolenia, na wieki.
32 Rozgniewali go znowu u wód Meriba, tak że Mojżesz wiele ucierpiał z ich powodu;
33 Rozdrażnili bowiem jego ducha i mówił nierozważnie swymi ustami.
34 Nie wytępili narodów, jak im to PAN nakazał.
35 Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;
36 I służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką.
37 Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i córki;
38 I przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi.
39 Splamili się swymi czynami i cudzołożyli swymi postępkami" - psalm 106:7-39 UBG

"Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni, i obiecałeś im, że wkroczą i odziedziczą ziemię, którą dać im poprzysiągłeś. (16) Lecz oni, nasi ojcowie, podle postąpili, usztywniając swoje karki i nie słuchając twoich przykazań. (17) Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi, owszem, usztywniali swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. (18) Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc: To jest twój Bóg, który cię wywiódł z Egiptu, i popełniali wielkie bluźnierstwa, (19) Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni; słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli" - Księga Nehemiasza 9:15-19 BW

               podczas wcielenia Zbawiciela

Wielkie, wspaniałe cuda i znaki oraz nieskalana, doskonała nauka Zbawiciela również nie przekonały buntowników, tych którzy umiłowali grzeszenie, ludzkie zaszczyty, władzę, pieniądze, religijne tradycje, rytuały itp - widzieli Zbawiciela, mieli udowodnione że jest On Chrystusem, a jednak poszli swoją złą drogą. Nie chcieli zmian, nie chcieli się ukorzyć, zostawić grzechów, brudów tego świata, marności. 

"A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego " - Ewangelia Jana 12:37 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

"Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc:
21 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały.
22 Ale mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam.
23 A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła [gehenny - moje sprostowanie] będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego.
24 Ale mówię wam: Lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie" - Ewangelia Mateusza 11:20-24 UBG 

"W inny szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. 7 I obserwowali go uczeni w Piśmie i faryzeusze, czy uzdrowi w szabat, aby znaleźć powód do oskarżenia go. 8 Ale on znał ich myśli i powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku. A on podniósł się i stanął. 9 Wtedy Jezus powiedział do nich: Spytam was o pewną rzecz: Czy wolno w szabaty czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie czy zniszczyć? 10 A spojrzawszy wokoło po wszystkich, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę. A on to zrobił i jego ręka znowu stała się zdrowa tak jak druga. 11 Ale oni wpadli we wściekłość i rozmawiali między sobą, co by zrobić Jezusowi " - Ewangelia Łukasza 6:6-11 UBG

nawet cud uzdrowienia tego, który stracił ucho nie sprawił, że nie aresztowali Zbawcy - mieli kolejny dowód na to, że jest Zbawcą a jednaj dalej czynili swoje zło. "I jeden z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.51 Ale Jezus odezwał się: Pozwólcie aż dotąd. I dotknąwszy jego ucha, uzdrowił go.52 Wtedy Jezus powiedział do naczelnych kapłanów, przełożonych świątyni i starszych, którzy przyszli do niego: Jak na bandytę wyszliście z mieczami i kijami?53 Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. 54 Wtedy schwytali go, poprowadzili i przywiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł za nim z daleka." - Łukasz 22:50-54 UBG 
Arcykapłani nawet wskrzeszonego Łazarza chcieli zabić - wzburzenie Go po 4 dniach nie zrobiło na nich wrażenia, ale na wielu zrobiło i uwierzyli Zbawcy. " I naradzali się naczelni kapłani nad tym, żeby zabić również Łazarza;11 Gdyż z jego powodu wielu spośród Żydów odstąpiło i uwierzyło w Jezusa" - Ewangelia Jana 12:10-11 UBG _____ m.in arcykapłani również dobrze wiedzieli, że zmartwychwstanie było faktem ale przekupili żołnierzy - kolejny objaw buntu : Ewangelia Mateusza 28:11-15.
            
                         PRZYSZŁOŚĆ

"A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. 21 I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. " - Objawienie Jana 9:20-21 UBG 
Pod koniec 3.5 rocznego wielkiego ucisku lub po nim, ludzie dobrze będą wiedzieć że Chrystus żyje, że jest wszechmocny i powróci niebawem a jednak nie odwrócą się od zła, nie ukorzą się, ale będą trwać w swym buncie. Właśnie 16 rozdział pokazuje sytuację po wielkim ucisku lub może również pod jego koniec : "A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem.9 I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę" - Objawienie 16:8-9 UBG
" I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka." - Objawienie 16:21 UBG

            po 1000 letnim Królestwie

Co chyba najciekawsze i najsmutniejsze to obraz jaki pojawi się po 1000 letnim Królestwie. Mimo wspaniałych rządów Zbawiciela i Jego ludu nad ludźmi, którzy m.in urodzą się podczas 1000 letniego Królestwa, mimo że m.in ci narodzeni wtedy będą żyć na odnowionej ziemi (nie mylić z nową ziemią i niebem), mimo znajomości Chrystusa, znajomości Jego praw, przykazań. Mimo że cała ziemia będzie miała znajomość Jego osoby, mimo braku zwodzenia na ziemi, ale znania prawdy - mnóstwo z tych ludzi zbuntuje się przeciwko Chrystusowi i dadzą się zwieść szatanowi, który po 1000 letnim Królestwie zostanie na krótko wypuszczony z otchłani, do której zostanie wrzucony przed 1000 letnim Królestwem.
Pokazuje to moim zdaniem jak przewrotne i złe jest serce ludzkie, jak jest zwodnicze - powinno to być zachętą dla nas, aby tym bardziej słuchać Zbawiciela i Jego nauk zawartych w Biblii. 
Tamci ludzie będą żyć na ziemi podobnej do tej sprzed potopu, będą żyć po kilkaset lat - być może około 1000 jak Matuzalem, Adam i inni przed potopem. Będę możliwe że widywać Zbawcę, na pewno będą znali prawdę o Nim i o tym co nadejdzie w wieczności. Będą słyszeć też co działo się na ziemi przed powrotem Chrystusa i jak wielki przywilej ich spotkał, że nie muszą widzieć i słyszeć i odczuwać wielkie zła jakie działo się przez 6000 lat - zapewne będą ostrzegani, że szatan kiedyś na krótko zostanie wypuszczony i że będą zwodzeni - a jednak wielu z nich zbuntuje się przeciwko Chrystusowi a pójdzie za szatanem.

"A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia.
8 I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.
9 I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich" - Objawienie Jana 20:7-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - "jak piasek morski" - to wyrażenie pokazuje ogromną liczbę ludzi urodzonych, żyjących podczas 1000 letniego Królestwa, którzy zostaną zwiedzeni, pójdą za szatanem. 

Jeśli oni mogą być zwiedzeni, to i my, więc uważajmy na siebie i umacniajmy się w Panu i Bogu Jezusie. 

        OSTRZEŻENIE PRZED ZWODNICZYMI ZNAKAMI i CUDAMI

demony jak najbardziej mogą czynić cuda - m.in czyniły to pod przykrywką czarowników Faraona, zamieniając wodę w krew, albo laski w węże - imitując cuda Boże : "eucharystyczne zwiedzenie cud mleka" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/eucharystyczne-zwiedzenie-cud-mleka.html
ludzie którzy uwierzą fałszywemu prorokowi i uwierzą jego cudom, wpierw wybiorą nieprawość, grzech. Kto kochał będzie grzeszenie, pieniądze i bezbożny świat ten będzie zwiedziony.

"Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;
10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość " - 2 Tesaloniczan 2:9-12 UBG - niegodziwiec to antychryst - to że nadejdzie wśród znaków i cudów, nie oznacza tyle że on będzie je czynił - gdy odczytamy to w kontekście pozostałych Pism to widać, że "wśród" oznacza cuda i znaki czynione przez fałszywego proroka

"I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda" - Objawienie Jana 13:13-14a ______ "I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką" - Objawienie Jana 19:20 UBG 

"Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych" - Ewangelia Mateusza 24:24 UBG ______ "Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych" - Ewangelia Marka 13:22 UBG 


nawet spełnione zapowiedzi , proroctwa nie musza pochodzić od Boga ale moga byc wykorzystane do zdobycia zaufania , poparcia w końcu zwiedzenia :  "Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać " - 5 Mojżeszowa 13:2-5 BW

"I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z ust fałszywego proroka. 14 A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego." - Objawienie Jana 16:13-14 UBG
" A pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. 10 Liczyli się z nim wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc: Ten człowiek jest tą wielką mocą Boga. 11 A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami " - Dzieje Apostolskie 8:9-11 
" Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami " - Biblia Warszawska

                    NIENAWIDZĄ  ŚWIATŁOŚCI 

Gdy rozmawiacie z kimś odrzucającym Zbawiciela, Biblię - to spróbujcie się skupić na grzechu, na naśladowaniu Chrystusa a wyjdzie na jaw co tak na prawdę stoi za niewiarą danego człowieka. Buntownik odrzuci wszelkie dowody, ale to będzie bardzo wyraźne gdy poruszy się tematy czystego życia - buntownik i tutaj będzie kombinował na 1000 sposobów, aby tylko odrzucić nakazy Chrystusa, nie naśladować Go, zeszkalować Jego czyste nauki, umniejszyć je, podważyć Biblię itd. Ale powodem jest prawdopodobnie umiłowanie grzeszenia, niechęć do porzucenia zła. Poruszcie temat grzechów a szydło wyjdzie szybko z worka :)
"(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska

Więc buntownicy będą się buntować wobec największych nawet dowodów, nawet gdyby ujrzeli Boga i tak by się zbuntowali przeciwko Niemu i poszli dalej swoimi grzesznymi drogami. Kochają grzech i nie chcą z niego zrezygnować, nienawidzą światłości. Nawet największe cuda nie przekonają ich. Z drugiej strony gdy nadejdzie wielkie zwiedzenie i wielkie fałszywe cuda i znaki to uwierzą im, bo człowiek grzechu - jak sama nazwa pokazuje nie będzie wrogiem grzechu, więc chętnie za nim pójdą. 
Wielu ludzi nawróci się m.in podczas 3.5 rocznego wielkiego ucisku, ale kto okaże się buntownikiem, ten dalej będzie brnął w swym buncie.
 Cuda nie mogą być wyznacznikiem, bo kto badać duchy na podstawie cudów zbłądzi. Miernikiem musi być nauczanie Zbawiciela i Jego apostołów, oraz "owoc ducha" w codziennym życiu danego człowieka. Poznanie Ojca i Syna sprawia, że widać wszystko wyraźnie, nawet zwodnicze cuda. 

"Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość " - Mateusz 7:21-23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz