Popularne posty

czwartek, 5 lutego 2015

Wystarczalność Chrystusa upadek dogmatów maryjnych

1)                                 PSALM 69 - Jezus i jego bracia
                    
"A do sprzedających gołębie powiedział: Wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca domu kupieckiego. 17 I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie" - Ewangelia Jana 2:16-17 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - jak wiadomo to tylko fragment całej wypowiedzi, która brzmi tak :

" Stałem się obcy braciom moim I nieznany synom matki mojej, (10) Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie" - Psalm 69:9-10 Biblia Warszawska

  - "synom matki mojej" - synowie matki to rodzeni bracia a nie krewi itd. Dokładnie tak jak mówi psalm 69 Pan Jezus stał się obcy i nieznany rodzony braciom - w sensie : przyrodnim braciom (ta sama matka, ale inni ojcowie) : "Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego." - Ewangelia Jana 7:5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Ta sama matka nie oznacza, że Pan Jezus miał swój początek wraz z narodzinami z Marii - On nie miał początku jak Ojciec. Ale narodziny były początkiem 33 letniego życia w postaci sługi.

, dogmaty maryjne to wielkie zwiedzenie. Wcielenie Chrystusa było nadnaturalne - Maria była dziewicą i pozostała nią aż do urodzenia Chrystusa. Natomiast kolejne dzieci Marii były owocem jej związku z Józefem - mieli normalne relacje małżeńskie. "A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. (25) Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus." - Ewangelia Mateusza 1:24-25 Biblia Warszawska. 

2)                  PIERWORODNY a nie JEDYNAK 

"I urodziła swego pierworodnego [PROTOTOKOS - strong 4416]syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" - Łukasz 2:7 UBG - gdyby Maria nie miała więcej dzieci, to natchnione Pismo nie mówiło o pierworodnym, ale o jedynaku, tak jak np w takich przypadkach : 
" A gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego [MONOGENES - strong 3439] syna matki, która była wdową. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta" 

"A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka [MONOGENES] " - Łukasza 9:38 BW 

Pan Jezus gdy przyjął postać sługi i stał się się człowiekiem, był pierworodny - jego poczęcie było nadnaturalne  - za sprawą BOGA OJCA, ale jak pokazuje Pismo Pan Jezus nie był jedynakiem, miał rodzeństwo tylko że to były dzieci Józefa. Gdyby Jezus był jedynym dzieckiem Marii to tekst mówiłby : monogenes a nie prorotokos - Bóg nie jest Bogiem nieporządku - 1 Koryntian 14:33, więc nie od Niego pochodzi zamieszanie wokół osoby Marii. Biblijne teksty gdy są odczytywane tak jak brzmią, bez wyrywania z kontekstu i bez kombinacji alpejskich pokazują wyraźnie, że kult maryjny nie jest pochodzenia Bożego.

3)                     MU a nie IM
 
"A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. (11) I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę." - Ewangelia Mateusza 2:10-11 BW - oddali mu pokłon - czyli Panu Jezusowi, a nie IM - gdyby kult maryjny pochodził od Boga to mędry oddali by pokłon i Marii ale nie zrobili tego. Natchnione Pismo mówiło by IM a nie MU. 

4)           obdarowana, obdarzona łaską a nie pełna łaski

" Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami" - Łukasz 1:28 UBG

I wszedłszy do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami." - Biblia Warszawska 

" Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>." - Biblia Tysiąclecia - Biblia Tysiąclecia myli się w tym wersecie. Maria nie była pełna łaski. W tekście greckim nie występuje słowo pełna. Występuje słowo - czasownik - CHARITOO - strong 5487, który oznacza : okazać komuś łaskę, napełnić kogoś łaską. To samo słowo użyte jest w liście do Efezjan 1:6 - użyte jest w stosunku do chrześcijan ale tam rzymskokatolicki przekład już nie zawiera zwrotu "pełni łaski". 
W Biblii występuje zwrot PEŁEN ŁASKI ale w odniesieniu do SŁOWA które stało się ciałem - czyli Jezusa Chrystusa gdy dokonał kenozy - Ewangelia Jana 1:14 : ".....pełne łaski i prawdy". Słowo pełne to : PLERES - strong 4134. To słowo nie występuje w Ewangelii Łukasza 1:28. 

 5)             po 12 latach nie rozumieli

"I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy, zgodnie ze zwyczajem tego święta. 43 A gdy minęły te dni i już wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. 44 Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. 45 A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. 46 A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. 47 I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami. 48 A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. 49 I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? 50 Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił." - Ewangelia Łukasza 2:42-50 UBG 
- jakby Maria była tym kim jest według rzymskokatolickich dogmatów sprzecznych z Biblią, to nie dziwiłaby się, i rozumiała te słowa. 

6)          bezgrzeszny człowiek nie potrzebuje Zbawiciela

"I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu" - Ewangelia Łukasza 1:47 UBG 

Maria nie była grzesznicą ale nie była bezgrzeszna. Nie była grzesznicą - tzn na pewno była bogobojną kobietą, nie żyła dla grzechu, ale jak każdy człowiek zgrzeszyła nie była idealna. Tylko Pan Jezus przeżył życie jako człowiek bez grzechu.
"Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu.......... gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej " -list apostoła Pawła do Rzymian 3:9, 23 BW 
Maria nie musiała być bezgrzeszna aby urodzić Chrystusa - człowieka, ponieważ Ojcem Chrystusa nie był człowiek ale Bóg. 

7)          Chrystus jedynym pośrednikiem, do którego przychodzi wprost się przychodzi

 Maria tytułowana jest m.in : "pośredniczką wszelkich łask" - żeby być jakimkolwiek pośrednikiem trzeba być : wszechobecnym i wszechwiedzącym a taki jest tylko Bóg. Gdy Pan Jezus dokonał kenozy - a później zmartwychwstał w ciele - gdy w ciele zamieszkała pełnia boskości, stał się jedynym pośrednikiem dzięki swej ofierze i swej boskości. Symboliczne siedmioro oczu - Objawienie Jana 5:6 - oznacza m.in wszechwiedzę.
 A o wszechobecności mowa np tutaj : "ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca świata" - Mateusz 28:20. - Słowa te odnoszą się do wszystkich chrześcijan na przestrzeni wszystkich wieków, a że mieszkają na całej ziemi, to Pan Jezus naturalnie ma i wszechobecność. 

Maria, aniołowie czy tzw święci rzymskokatoliccy nie byli i nie są wszechobecni i wszechwiedzący. W przypadku ludzi są martwi i o niczym nie wiedzą. Jeden jest pośrednik : "Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" - 1 Tymoteusz 2:5 UBG - w mowie o człowieku trzeba pamiętać o kenozie albo o zmartwychwstaniu w ciele i zamieszkaniu pełni boskości w ciele - Kolosan 2:9.

Maria, aniołowie ani tzw święci nie mogą być też pośrednikami do Chrystusa. Poza tym Pan Jezus nakazał aby do Niego wprost przychodzić a nie do kogoś innego m.in : "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek" - Mateusz 11:28 UBG
Imię - osoba Pana Jezusa jest jedyne w którym jest Zbawienie - Dzieje 4:12, Pan jest jedyną droga - Jan 14:6, jest jedynym fundamentem - 1 Koryntian 3:11. 

8)                 Objawienie Jana rozdział 12

Objawienie Jana rozdział 12 nie mówi ani o Marii ani o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Niewiasta to chrześcijanie w przyszłości, podczas początku boleści i podczas późniejszych wydarzeń. Chłopiec to też chrześcijanie, których ucisku, prześladowania i różne próby oczyszczą i umocnią w Chrystusie tak, że będą wyratowani z wielkiego ucisku. Moim zdaniem chłopiec to, ta sama grupa co : "Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) i będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane" - Objawienie Jana 2:26-27 BW - również chłopiec będzie rządził laską żelazną - Objawienie Jana 12:5. Wszystkie wydarzenia opisana w tym rozdziale dotyczą nadal przyszłości i w żaden sposób nie pasują wg mnie ani do Marii ani do Zbawiciela. Nie tylko czas przyszły na to wskazuje, ale i inne rzeczy - może kiedyś dokładniej skupie się na tym rozdziale. Kto czyta ten rozdział niech wczyta się uważnie a na pewno zobaczy, że wykładnia rzymskiego katolicyzmu na temat tego rozdziału jest błędna. 
Maria wspomniana jest ostatni raz w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł mówi natomiast o narodzinach Jezusa z niewiasty - Galacjan 4:4 - ale tu jest wspomniany tylko fakt cudownego poczęcia i mowa jest że Bóg posłał swego Syna a nie że np Maria jest matką Bożą. Nigdy ona nie była i nie jest matką Bożą - ten tytuł jest bluźnierstwem i nie autorem tego tytułu nie jest Bóg Ojciec. Maria była matką człowieka Jezusa - "Słowo (Bóg) ciałem (człowiekiem) się stało. "

9)         syn twój a nie dzieci twoje, matka twoja a nie matka wasza

 "
A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. (26) A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! (27) Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie " - Ewangelia Jana 19:25-27 BW 
- spyta ktoś - skoro Maria miała więcej dzieci - synów i córki to dlaczego Pan Jezus nie nakazał np swym braciom aby zaopiekowali się matką. Dlatego, że po pierwsze i najważniejsze - jego bracia nie wierzyli w Niego w tamtym czasie - "Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego" - Ewangelia Jana 7:5 BW , dopiero później jego bracia się nawrócili - ! Koryntian 15:7, Dzieje Apostolskie 1:14. 
Ale w tym momencie po krzyżem nie wierzyli w Niego a prawdziwymi braćmi są uczniowie a nie niewierzący bracia cieleśni. A więc Jan - uczeń i prawdziwy brat miał zaopiekować się Marią. 
Rzymska interpretacja chce rozciągnąć te słowa na wszystkich ludzi, ale to błędne i nie ma żądnego wsparcia, ale rzymski katolicyzm jest mistrzem w takim naciąganiu, wyrywaniu z kontekstu.
Pan Jezus nie powiedział do Marii : "oto dzieci twoje" - a przecież stały tam inne kobiety który wierzyły w Chrystusa. Nie powiedział również do nich : "oto matka wasza". Wskazał tylko na relacje między Marią a Janem i nic ponadto. 
o zmartwychwstaniu Pan objawiał się uczniom przez 40 dni - nic im nie powiedział, że Maria jest ich matką. 

10)                 Miasto Boże matką chrześcijan a nie Maria 
Również wszelkie inne Pisma nic nie mówią że Maria jest matką chrześcijan, za to matką naszą nazwane jest miasto Boże - Nowe Jeruzalem, które po 1000-letnim Królestwie zstąpi na ziemię - gdyby Maria była tym kim jest wg rzymskokatolickich nauk i demonicznych objawień jak w Fatimie to Pisma mówiłoby że jest ona naszą matką ale nic takiego Pismo nie mówi.
"Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich" - Galacjan 4:26 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

11)               bez komentarza

"I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. 48 Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? 49 A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! 50 Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką." - Ewangelia Mateusza 12:47-50 UBG 

" I dano mu znać, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją przed domem i chcą się z tobą widzieć.
21 A on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je." - Łukasza 8:20-21 UBG 

"A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. 33 Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? 34 A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! 35 Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką." - Marek 3:32-35

12)            brat  , kuzyn  , krewny
  
Gdy mowa jest o braciach Jezusa, zawsze używane jest słowo adelphos a nie np anepsios lub suggenes, które ogólnie są używane w Nowym Testamencie. 
" A będą was wydawać i rodzice, i bracia [ADELPHOS], i krewni [SUGGENES], i przyjaciele, i zabijać niektórych z was" - Łukasz 21:16 BW 
"Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec [ANEPSIOS] Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie)" - Kolosan 4:10 UBG - Biblia Tysiąclecia ma słowo KUZYN. Tekst grecki nie potwierdza rzymskokatolickiej wykładni na temat braci Chrystusa, wręcz przeciwnie. Ale na to dowodów jest góra, to rzymskokatolicki system jest nagi.

ἀδελφός (adelphos): brat
ἀνεψιός (anepsios): kuzyn,
bratek, siostrzeniec
συγγενής (suggenes): krewny,


  Jak komuś brak argumentów, to może tutaj znajdzie jakieś inne : http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=7295

"Jezus i jego bracia" - http://www.ulicaprosta.net/forum/viewtopic.php?p=22005

"bracia Jezusa" - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=1690

 13)            RZYMSKI  KATOLICYZM  JAK  SAMARYTANIE

" Chodzili tedy synowie izraelscy we wszystkich grzechach Jeroboama, które ten popełniał, nie odstąpili od nich, (23) aż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy. (24) Król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Chamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię, i zamieszkali w jej miastach. (25) Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. (26) Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. (27) Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam, i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. (28) Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono z Samarii, i zamieszkał w Betel i on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. (29) Tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątynek na wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie, każdy w swoich miastach, w których się osiedlił. (30) I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukkot-Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Chamatczycy stworzyli sobie Aszimę; (31) Awwejczycy stworzyli sobie Nibchaza i Tartaka, Sefarwejczycy zaś spalali swoje dzieci dla Adrammeleka i Anammeleka, bogów sefarwejskich. (32) Oddawali też cześć Panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na wyżynach, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na wyżynach. (33) Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli, (34) i aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw i jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. (35) A przecież Pan zawarł z nimi przymierze, nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie im się, i nie służcie im, i nie składajcie im ofiar, (36) lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i jemu się kłaniajcie, i jemu składajcie ofiary! (37) Ustaw zaś i praw, i zakonu, i przykazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni, ale innym bogom czci nie oddawajcie. (38) O przymierzu, które zawarłem z wami, nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie. (39) Lecz jedynie Panu, Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. (40) Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego swego zwyczaju. (41) I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego." - 2 Księga Królewska 17:22-41 Biblia Warszawska 

Dokładnie to samo robił i robi m.in rzymski katolicyzm - oprócz czczenie OJCA i SYNA czci również dziesiątki, setki czy tysiące innych osób.
Rzymski katolicyzm oddaje część zarezerwowaną jedynie dla OJCA i SYNA , również Marii, tzw świętym i aniołom. Na nic się zdadzą kombinacje rzymskokatolickie, wyrywanie wersetów i naciąganie ich - to samo co robili Samarytanie - to samo robią katolicy słuchający nauk rzymskiego kościoła. 
szatan wiedział, że nie może zabronić ludziom służyć OJCU i SYNOWI a więc dodał truciznę w postaci różnych dodatkowych osób. 
Aby umniejszyć cześć dla Chrystusa, promuje i wynosi szczególnie Marię. Chce odwrócić oczy i serca od Chrystusa a pokierować ku Marii, ku świętym albo aniołom, a Pismo mówi wyraźnie :

"Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał." - Ewangelia Jana 5:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - ani tutaj ani nigdzie indziej nie ma mowy o czczeniu Marii czy kogoś innego. Tylko OJCIEC i SYN są wymienieni, polecam na temat Ewangelii Jana 5:23 : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=8826


To nie Maria ukazuje się ludziom i domaga się różnych rzeczy. Maria to jeden ze wspaniałych przykładów ludzi wiary, ale nic ponad to. szatan chce zrobić wszystko aby zniszczyć wyjątkowość i wystarczalność Zbawiciela Jezusa Chrystusa, więc chce skierować serca ludzi na tysiące różnych rzeczy lub osób np na Marię.


Maria jak napisałem to dla przykład ufania, zawierzenia słowom Bożym. Gdy Gabriel zwiastował Zachariaszowi wieść, że jego żona Elżbieta zajdzie w ciążę to Zachariasz nie uwierzył - Ewangelia Łukasza 1:18-20. Ale gdy ten sam anioł Gabriel zwiastował Marii, że w cudowny, nadnaturalny sposób zajdzie w ciążę i z niej narodzi się Zbawiciel, to Maria zareagowała całkiem inaczej niż Zachariasz. Ona okazała wielką wiarę  : "I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł." - Ewangelia Łukasza 1:38 Uwspółcześniona Biblia Gdańska.

Argumentów na to że dogmaty maryjne są błędne i zwodnicze , oraz na to że Maria miała więcej dzieci jest o wiele więcej. Kto szuka ten znajdzie, kto prosi ten otrzyma.
 szatan pracuje nad piątym dogmatem maryjnym - robi się wszystko aby umniejszyć wyjątkowość i wystarczalność Jezusa Chrystusa, szatan chce rozrzedzić wyjątkowość dzieła zbawienia Chrystusa, chce umniejszyć Jego osobę a wywyższyć Marię. Tylko że Maria gdy obudzi się ze śmierci podczas zmartwychwstania sprawiedliwych za głowę się złapie co zrobiono wokół jej osoby i jak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez demony, który przybierały postać kobiety i przedstawiały się jej imieniem : "I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości" - 2 Koryntian 11:14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 Rzymski katolicyzm źle robi w temacie m.in kultu maryjnego czy kultu tzw świętych, aniołów. Żydzi w tym Pan Jezus nie modlili się do Abrahama, Izaaka, Jakuba, Abla,  Noego, Henocha, Eliasza, Jeremiasza, Izajasza, Daniela czy innych bohaterów wiary. Rzymscy katolicy źle robią czcząc stworzenie, modląc się do stworzenia albo szukając pośredników w stworzeniu a nie u JEDNEGO BOGA - OJCA i SYNA. 

Nikt kto czytając sam Biblie nie doszedłby nigdy do wniosków aby praktykować kult maryjny. Ludziom zaszczepiono taką naukę. Gdyby ktoś czytał Biblię a nigdy nie słyszał rzymskokatolickich dogmatów maryjnych, to na pewno nie wpadłby na pomysł kultu maryjnego. To niemożliwe. Nie ma go w Biblii więc to niemożliwe. Ale tutaj wkroczyła "diabelska tradycja", ludzkie filozofie, i demoniczne objawienia. Dzieci od małego się urabia kultem maryjnym i tak właśnie stworzono ta machinę.
Oby Pan Jezus otworzył wszystkim katolikom oczy - oby zobaczyli fałsz tego kultu. Oby zobaczyli wspaniałość i WYSTARCZALNOŚĆ osoby Tego, który oddał za nas swe życie, bezgrzeszne życie, który jako jedyny prowadził. To nie Maria została ukrzyżowana, to nie święci i aniołowie dokonali wcielenia, i prowadzili zwycięskie, święte życia jako ludzie i nie oni za nas  umarli. 
To że Maria została wybrana jako "naczynie" przez które objawił się w ciele Zbawiciel to nie znaczy, że Marię można adorować. Również dobrze rzymski katolicyzm może wynieść rodziców Marii - no bo gdyby nie rodzice Marii to nie byłoby Marii. Może dziadków Marii też trzeba zacząć czcić ??.
Pan Jezus stworzył ludzi, Maria bez Jezusa Chrystusa by nie istniała, ale Pan bez ludzi istniał [preegzystencja] : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.htmli istniałby dalej. Więc żadne stworzenie nie zasługuje na kult - rzymski katolicyzm błądzi i zwodzi ludzi.


Jeśli czyta to jakiś rzymski katolik to powinien sobie odpowiedzieć na pytanie : Dlaczego Chrystus mi nie wystarczy ???? Za mały jest ?? Za słaby ?? Nie jest zbyt mądry ??? Nie idźcie tą drogą którą szli Samarytanie bo źle się to dla was skończy


 

13 komentarzy:

 1. Tekst dobry, daje wiele do refleksji, lecz niestety nie da się tego wykorzenic,. Nawyk modlitwy pozostaje wciąż ten sam, poza tym przez ten artykuł zaczynam się bać śmierci bo jak Maryja nie żyje i obudzi się ze snu dopiero na końcu to każdy dopiero na końcu się obudzi, (strach przed wylaczeniem totalnym)jeszcze co za tym idzie wszelkie duchy to demony bo człowiek jest wyłączony. Nieźle czasem te duchy dają dobre porady - dziwne bo jak by to były diabły to by dobrych rad nie dawały.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dlaczego zanik świadomości z chwilą śmierci miałby wywoływać strach ??
   Abel który został zabity kilka tysięcy lat temu - te kilka tysięcy lat minie jak mgnienie oka - od śmierci do otwarcia oczu już w nowym ciele i zobaczenie Chrystusa będzie dla Abla i innych zmarłych jak mgnienie oka. Nie widzę tu niczego strasznego.

   Mogą dać dobre rady, ale tylko aby zdobyć zaufanie człowieka. Te dobre rady to jak ciasto nafaszerowane trucizną - na początku nic nie czuć, ale później wychodzi na jaw wszystko. Tak samo demony mogą dawać dobre rady, ale ich celem zawsze jest zniszczenie, utrzymanie człowieka w zaślepieniu, zwiedzenie, - ogólnie trzymanie z dala od Zbawiciela Jezusa Chrystusa lub odwiedzenie od Niego.

   ,

   Usuń
 2. Witam.
  Ludzie nie rozumieją prostych słów.
  Kiedy Łazasz umarł Jezus nazwał śmierć snem.
  Sen ten zaś jest snem głębokim,twardym,pozbawionym świadomości.
  Ten sen będzie trwał-jak słusznie to zauważył Miecz Ducha-krótką chwilkę.
  Czego się bać kiedy człowiek zaśnie w Chrystusie?
  Zupełnie niczego,bez obaw kiedy przy boku mamy Chrystusa.

  Ludzie,którzy odrzucili Chrystusa świadomie jak i ci,którzy zostali zwiedzeni przez pasterzy,pastorów,księży i innych nauczycieli,którzy kurczowo trzymali się swoich denominacji i kościołów,które w szale ekumenizmu zacisnęły swój krąg nakazując im pozostać w swoich szeregach bo inaczej będą żałowali,kiedy opuszczą ich szeregi.
  Równie szybko sie obudzą ale ich los będzie zupełnie inaczej wyglądał niż los ludzi zbawionych.

  Kiedy zostaną na dobre połączone siły kościołów i państw w jedno ciało i oficjalnie zatwierdzone i podpisane przez powołane do tego celu osoby,wówczas przesiew zbawionych jak i nie zbawionych będzie postępował bardzo szybko.
  Część ludzi zostanie w tworze ekumeniczno-państwowym nie opuszczając ich szeregów-decyzję podjeli na wieki.
  Zaś reszta,która nie przyłączył się do owego duchowego Babilonu jak i ci,którzy opuszą Babilon(w ostatniej chwili) również podjejmą decyzję na wieki.

  Dla wielu osób nie będzie to łatwy wybór,ponieważ przez całe setlecia były tworzone ludzkie filozoficzne nauki oparte na rozumie ludzkim,zwłasza dogmat Maryjny poprzedzany objawieniami.Życie dusz po śmierci,nieśmiertelnośc duszy,wstawiennictwa świętych i papieży,zachęta mistycyzmu,medytacje,wizualizacje,różańcowe kajdany(różaniec),tradycje świąteczne,
  Jarmark zwiedzenia dzisiaj jest ogromny,postępowy i niezwykle skuteczny.
  Człowieka nie zbawia przynależność do jakiegoś kościoła ale jego wiara jak i relacje z Bogiem.
  W Biblii są pewne wytyczne,które należy zachowywać.
  Ale co to jest za wiara bez posłuszeństwa?
  Każdy przecież może powiedzieć jak i mówić,że wierzy w Boga.I co z tego?
  Szatan jak i upadli aniołowie też wierzą w Boga ale nie są Mu posłuszni.
  Chrystus czynił wolę Ojca swego i Jemu był posłuszny.Nie szedł swoją własną drogą ale szedł Bożą drogą,która wiedzie ku zbawieniu przez Jedynego Syna Boga Chrystusa Jezusa prowadzi czyli przez Niego Samego.

  My ludzie nie zdajemy sobie sprawy jak potężną mocą dysponuje Szatan i jego upadli aniołowie.
  Ich inteligencja,siła,wiedza przewyższa wielokrotnie naszą ludzką.
  Nie jest dla nich trudnością zamanifestować sie jako zamarła osoba,katolicki święty,hinduski guru,buddyjski mnich czy też jako przybysz z innej palnety(np.Plejadianin z Plejad i wielu innych mu podobnych) a nawet jako sam Mahomet.
  Ale zanim dojdzie do manifestacji czy objawień najpierw musi być dostatecznie głęboko zakorzeniona w umyśle człowieka błędna i zwodnicza nauka na ten temat życia duszy po śmierci z równoczesna wiarą w tą naukę.
  Wówczas demony(upadli aniołowie) mogą próbować przystąpić do pojawiania sie jako np.zmarli lub jako istoty innych cywilizacji aby dać takiej osobie znak lub utwierdzić ją bardziej w tym w co wierzy i,że to w co wierzy jest prawdą.
  Kult Maryjny jest majstersztykiem wśród dotychczasowych zwiedzeń a będą jeszcze bardziej mocniejsze zwiedzenia niż to co było do tej pory.

  Osobiście w życiu prywatnym miałem doczynienia z demonicznymi manifestatcjami twarzą w twarz.
  Począwsz od ,,przyjaznej'' rozmowy skończywszy na atakach histerii i biciu.
  A to z powodu tego,że nie dawałem im wiary w to,że byli moimi zmarłymi znajomymi,za których sie podawali.

  Trochę chaotycznie wszystko to napisałem ale może ktoś to będzie rozumiał.

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, ogólnie zgadzam się oprócz jednej rzeczy - mianowicie Wielkiego Babilonu, bo ewentualne kościoły + państwo to będzie raczej imitacja proroctwo. Ogólnie Wielki Babilon to cały świat - bezbożny świat - system. To dość rozległy temat ale może kiedyś przedstawie dokładniej swój obraz rzeczy. Tak 17 czy 18 rozdział nadal dotyczą przyszłości, nierządnice zniszczy antychryst ale później królestwo antychrysta dojdzie do apogeum swej mocy, świetności i zostanie zniszczone przez Chrystusa. Nierządnica więc to tylko moim zdaniem religijna strona Wielkiego Babilonu, która zostanie zastąpiona kultem antychrysta. Społeczny i ekonomiczny system Wielkiego Babilonu zostanie zniszczony później przez Pana Jezusa m.in Objawienie Jana 16 to ukazuje.

   ogólnie zauważam przygotowania i plany w temacie imitowania proroctw biblijnych - imitacje np antychrysta, 3 światynia jako imitacja, imitacja armageddonu i wielu innych rzeczy. Ale skoro wystąpią podróbki to później i oryginały tylko wielu zachłyśnie się podróbkami a oryginały uznają jako np początek 1000 letniego Królestw a to będzie antychryst i jego królestwo"

   "wielkie znaki i cuda" - będą mieć właśnie m.in wygląd biblijnych wydarzeń dlatego będą tak niebezpieczne i nawet wybrani będą zagrożeni, ale ufając Panu, znając Pana Jezusa ostoją się

   pozdrawiam w

   Usuń
 3. Witaj Mieczu, dzięki serdeczne za wszystkie Twoje posty, czytam i naczytać się nie mogę, niesamowicie mnie podbudowały i utwierdziły w prawdzie, jaką udało się odgrzebać pod katolickim wychowaniem i przekonaniami. A' propos tematu poruszanego powyżej - cały czas nurtuje mnie taka myśl, czy to o czym piszecie (sen i przebudzenie w nowym ciele w zmartwychwstaniu z Chrystusem) czy to nie zostało przełamane w momencie Jego śmierci na krzyżu? Wiecie, otwarte bramy raju i te sprawy:) Na przykład to : I rzekł mu: "Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju". (Łk 23, 43). A może to kolejny błąd w przekładzie w Tysiąclatce? Czy nie jest tak, że sen śmierci trwał do momentu, w którym Jezus umarł na krzyżu i przyniósł zbawienie także ludziom zmarłym lata przed Jego przyjściem?

  Pozdrawiam!:]

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. niech Biblia będzie dla ciebie ostatecznym testerem, a Pan Jezus niech otwiera ci oczy na jej nauki, na ścieżki w niej wskazane, bo ja mogę w czymś się mylić, dlatego też nie przyjmuj wszystkiego automatycznie, ale wszystko sprawdzaj w modlitwie i z natchnionymi Pismami w ręku.

   Nie, nie zostało przełamane : " Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba " - Dzieje Apostolskie 2:34a BW

   ,
   cała nadzieja jest w przyszłym zmartwychwstaniu. Również np prorok Daniel ma obietnice zbawienia ale na czasy ostateczne : " Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni " - Księga Daniela 12:13 BW


   zobacz kiedy zmarli chrześcijanie będą z Panem - czy po śmierci czy po zmartwychwstaniu : " Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. (15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. (16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy " -1 Tesaloniczan 4:13-18 BW


   Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju". - pamiętaj że pisma hebrajskie i greckie nie miały przecinków, kropek ani innych znaków interpunkcyjnych. Nie miały równiez rozróżnienia na duże czy małe litery. Duże małe litery, przecinki itd to dzieło tłumaczy - i w przypadku Łukasza 22:43 pomylili się. Powinno być tak :


   " Zaprawdę, powiadam ci jeszcze dziś, będziesz ze mną w raju" - przecinek po dziś mój ogólnie że będzie w raju ale nie mówi że dziś, słowo dziś to odniesienie do mowy Chrystusa - taka uroczysta przysięga, podkreślenie mowy. Ale sam Pan Jezus tego dnia nie był w raju :

   " Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca " - Jan 20:17a

   " a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego " - 2 Tymoteusz 4:7 BW - w owym dniu czyli przy zmartwychwstaniu - dowodów pokazujących na czas zmartwychwstania a nie zaraz po śmierci, jest mnóstwo a na czas zaraz po śmierci brak,

   Usuń
 4. Niesamowity jest grzech pychy poprzez który ludzie uważają, że ich zrozumienie Biblii jest jedynym słusznym ;) i że nie potrzebują do tego Wspólnoty Kościoła, aby zweryfikować swoje tezy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. problem w tym że Rzymski Kościół nie był i nie jest Kościołem, ale jego karykatura, imitacją - największą z imitacji, bo jest ich więcej np organizacja Świadków Jehowy, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i różne inne.

   żeby zobaczyć rzymskiego oszustwa nie trzeba jakichś ludzi, wystarczy czytać Biblię i prosić jak zawsze Pana Jezusa o mądrość, zrozumienie.
   Ale dla katolicyzmu i wielu katolików Biblia nie jest natchniona - przynajmniej w całości, ale wiele jej fragmentów i to fundamentalnych uznają za bajki, mitologie.

   szatan nie chce aby ludzie przychodzili wprost do Chrystusa który jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem. Ale chce wprowadzić pośredników między ludzi a Zbawiciela. Pośredników pod postacią ludzi, zmarłych, aniołów czy organizacji religijnych,

   nie będą niewolnikiem ludzi i ich wymysłów - 1 Koryntian 7:23. Należę do Chrystusa i Jemu będa ufał i do Niego przychodził z pośbą o zrozumienie i prowadzenie. On mnie nie zawiedzi i nie poprowadzi na manowce jak katolicyzm czy inne ludzkie czy diabelskie wynalazki

   Usuń
 5. słowa swoje kieruje do katolikow ktorzy czytają ten artykul...
  przebudzcie sie z ciemnosci - 20 lat bylem katolikiem i juz nim nie jestem
  na dzien dzisiejszy nie jestem w stanie obronic katolicyzmu z Biblią w ręku
  katolicyzm jest substytutem Chrześcijaństwa, to zycie w ciemności i iluzji
  Jezus jest tym ktory zbawia, nie denominacja!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. AMEN.

   http://mieczducha888.blogspot.com/2016/04/bogowie-rzymskokatoliccy-patroni.html

   ,

   Usuń
 6. Twoja znajomość Biblii jest imponująca.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję, ale ona nie zastąpi wiary i miłości, a przede wszystkim relacji ze Zbawicielem. Znajomość Pisma w połączeniu z pokorą i miłością to bardzo dobra rzecz, bez nich prowadzi do upadku ... " trwajcie we mnie a ja w was "
   ,
   pozdrawiam Dominik

   Usuń