Popularne posty

czwartek, 23 kwietnia 2015

uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu" Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 7:23 UBG

" Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. 22 A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. 23 Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane " - Ewangelia Jana 20:23 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Rzymski katolicyzm wyrywa z kontekstu słowa mówiące o zatrzymywaniu i przebaczaniu, aby móc dalej praktykować błędną, sprzeczną z Biblią naukę i praktykę "spowiedzi usznej".

Słowa z Ewangelii Jana 20:23 należy moim zdaniem po pierwsze odczytać w perspektywie głoszenia Ewangelii : " tak i ja was posyłam" - Jan 20:21. ____ " I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać; 47 I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 48 A wy jesteście tego świadkami. " - Ewangelia Łukasza 24:47 UBG

"Wy jesteście tego świadkami" - Przebaczanie i zatrzymywanie grzechów to nie spowiedź uszna, bo taka czynność jest uzurpatorstwem pośrednictwa między człowiekiem a Ojcem i Synem. 
szatan chciał i chce wprowadzić pośredników ludzkich między człowieka a Chrystusa. Stąd też diabelski podział na duchownych i świeckich. Ta nauka to podstawowa furtka do ustanowienia uzurpatorskich pośredników ludzkich a tzw spowiedź uszna to jeden z owoców uzurpatorskiego pośrednictwa ludzkiego. Skoro diabeł wymyślił takie pośrednictwo to dał i różne "zajęcia" w tym obszarze a więc np spowiedź uszną i wiele innych rzeczy.

Może nie zawsze widać to w przekładach polskich ale tekst grecki mówi o tym, że najpierw coś wychodzi z nieba, a ludzie tylko to poźniej ogłaszają, wprowadzają w życie. Tekst nie mówi, że komu przebaczycie temu i Bóg przebaczy, ale komu przebaczycie temu już są przebaczone. To nie ludzie decydują, czy narzucają swoją wolę Bogu, ale to Bóg decyduje i narzuca swoją wolę ludziom. 

Tekst z Jana 20:23 mówi nie o jakieś władzy odpuszczania win popełnionych względem Boga. Ludzie nie dostali takiej władzy, ani żądnego pośrednictwa na wzór spowiedzi usznej itp. Chodzi w tym wersecie moim zdaniem i nie tylko moim ale wielu innych, o świadczenie na jakich warunkach Bóg odpuszcza winy-odpuszcza grzechy. To głoszenie ludziom drogi Zbawienia - głoszenie Ewangelii. 
To mówienie ludziom, że jeśli spełnią Boże warunki dostąpią odpuszczenia, ale jeśli nie spełnią to gniew Boży pozostaje nad nimi, ich grzechy nie są odpuszczone. 


" Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni, i wśród tych, którzy giną. 16 Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Lecz do tego któż jest zdatny? " - 2 Koryntian 2:15-16 UBG 

" I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony " - Marek 16:15-16 UBG - nie chodzi tu o chrzest wodny, ale zanurzenie w duchu świętym przez wiarę. 

" Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. " - Ewangelia Jana 3:36 UBG - chodzi o żywą wiarę, zbawczą, a nie bezowocną, albo religijnie martwą. Nad tymi, którzy nie są w Chrystusie teraz już i nadal dopóki trwają w takim stanie ciąży gniew Boży - grzechy takich są zatrzymane. 


                    udaj się  WPROST DO CHRYSTUSA a nie do księdza

Jeśli spowiedź uszna byłaby prawdziwa to byłoby na to wiele dowodów w Biblii a nie ma żadnych przykładów w Biblii na takie praktyki. 

Piotr nie spowiadał Szymona Maga ale wskazał aby udał się ze złem popełnionym do Boga : "
I powiedział mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 21 Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem.
22 Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca " - Dzieje Apostolskie 8:20-22 UBG
Pan Jezus zna serca ludzkie, jest wszechmogący, wszechwiedzący -  z daleka widać jakim wypaczeniem jest "spowiedź uszna", z daleka widać jej bezsens, uzurpatorstwo, zniewolenie - tak jakby Pan Jezus nie ogarniał wszystkiego i nie znał dokładnie ludzkich serc i potrzebował ludzkich pomocników. Tak jakby ludzie mieli wgląd w serca a Bóg byłby za słaby aby uporać się sam ze wszystkim.

Gdy Dawid popełnił grzechy związane z tematem Batszeby to nie poszedł do kapłanów - choć tamci byli ustanowieni przez Boga, w przeciwieństwie do kapłaństwa rzymskokatolickiego czy prawosławnego itd. A więc mimo że tamci kapłani byli Bożymi kapłanami to Dawid nie poszedł do nich z grzechem, ale udał się wprost do Boga.Tym bardziej gdy zasłona rozdarła się na pół i gdy nastało Nowe Przymierze i nie ma kasty kapłanów należy przychodzić wprost do Chrystusa, który wstawia się za Nami u OJCA i wie wszystko o nas i widzi co robimy, zna nasze serca, słyszy nasze słowa, nasze myśli. 
" Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. (3) Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! (4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! (5) Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.........  Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje. (12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! (13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! ........  Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego .........  Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże " - fragmenty psalmu 51 Biblia Warszawska
" Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! (2) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! (3) Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień. (4) Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. (5) Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela. (6) Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą " - psalm 32:1-6 Biblia Warszawska - gdy Dawid ze szczerego wyznał grzechy Panu wtedy dostąpił odpuszczenia. Skoro tak było w Starym Przymierzu, to tym bardziej występuje to w Nowym, który jest w duchu i prawdzie i gdzie nie ma kasty kapłanów, nie ma podziału na duchownych i świeckich. Mamy wszechmogącego Zbawcę, który zna serca. Totalnym absurdem i wypaczeniem jest wstawianie do Niego ludzi i przychodzenie z grzechami do ludzi i przez nich szukanie pośrednictwa w odpuszczeniu. Niewola diabelska.


Kto chce się stawać niewolnikiem ludzi, ten niech robi jak uważa, ale apostoł Paweł mówił żeby nie stawać się niewolnikami ludzi, a m.in spowiedź uszna jest niewolnictwem. 

                           DZIEJE   APOSTOLSKIE
  
Głoszenie drogi Zbawienia W CHRYSTUSIE było przebaczaniem grzechów, automatycznie mówienie że kto w Niego nie uwierzy - nie zostaną mu odpuszczone grzechy było zatrzymywaniem ich. Zawsze wybaczenie grzechu albo zatrzymanie wiąże się z osobą CHRYSTUSA - z przyjęciem go lub odrzucaniem, i z przychodzeniem do Niego wprost z grzechami, aby dostąpić odpuszczenia winy.
"Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego " - Dzieje 2:38 

"Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody; 20 I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; " - Dzieje 3:19-20
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. " - Dzieje 5:30-31
" Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. 43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. " - Dzieje 10:42-43

Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia. 38 Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów " - Dzieje 13:37-38 UBG                            DWA  RODZAJE  ODPUSZCZENIA

 " I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. " - Ewangelia Mateusza 6:12

" Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. " - Ewangelia Łukasza 11:4a UBG

Gdy jakiś człowiek np mnie skrzywdzi, uczyni mi jakieś zło to muszę mu przebaczyć. Gdy coś uczyni się komuś złego to powinno się pójść do niego przeprosić go i poprosić o wybaczenie. 
Ale takie wybaczenie które dajemy ludziom, i gdy inny nam wybaczają nie kasuje winy wobec Boga.
To tylko naprawa na poziomie międzyludzkim. Ale wina grzechu wobec Boga nadal pozostaje i wybaczenie przez człowieka nie kasuje jej. 

Z winą wobec człowieka udajemy się do człowieka, ale mimo odpuszczenia przez człowieka, zostaje jeszcze wina wobec Boga, bo czyniąc jakieś zło człowiekowi automatycznie łamiemy Boże Prawo, a ludzkie wybaczenie nie kasuje winy wobec Bożego Prawa. Z winą wobec Boga i Jego Prawa udajemy się wprost, bezpośrednio do Boga a nie do ludzi. Kto idzie do tak zwanego księdza i szuka u niego pośrednictwa w odpuszczeniu czy odpuszczenia, ten zbłądził. 


Jeśli tak zwany ksiądz wyrządzi jakieś zło mi, to powinien przyjść do mnie, jeśli to możliwe naprawić zło i poprosić o przebaczenie. Tak samo ja gdybym wyrządził jakieś zło jakiemuś tzw księdzu to powinienem jeśli to możliwe naprawić to zło i poprosić o przebaczenie. Ale przez popełnienie zła wobec człowieka łamie się i Boże prawo, a wtedy czy ja czy tzw ksiądz powinniśmy pójść wprost do Chrystusa a nie do innego księdza aby przez Jego pośrednictwo szukać Bożego wybaczenia. 

" Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego " - 1 list apostoła Jana 2:1 UBG - tym orędownikiem nie jest ksiądz, ale Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeden jest pośrednik między Bogiem Ojcem a ludźmi - ten który na krótko stał się mniejszym nawet od aniołów. Zmartwychwstały nie ustanawiał ludzkich pośredników zwanych np księżmi. Ci ludzie są zwiedzeni, należy się za nich modlić i jeśli jest okazja w miłości, łagodności głosić im prawdę, napominać ich z błędnych postaw i nauk w których żyją i które głoszą. Oby Zbawiciel otworzył im oczy i aby prawdziwie Go poznali i żeby zrozumieli że ich kapłaństwo nie pochodzi od Boga, ale od szatana i że wiele innych nauk rzymskokatolickich jest sprzecznych z Biblią. 

" Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę " - Izajasza 43:25 Biblia Warszawska 

Więc ludzie wybaczają w sensie pojednania, a Bóg wybacza a sensie wybaczenia winy. Rzymski katolicyzm z butami wchodzi w ten drugi obszar - ta nauka wpisywała się i wpisuje w system korporacyjny jaki pasuje w wielu tzw kościołach/organizacjach religijnych w tym u Świadków Jehowy - w system władzy czy kasty na które nie ma miejsca w prawdziwym Kościele. 


"tedy wszelką modlitwę, wszelkie błaganie, jakiekolwiek wypowie każdy człowiek i cały twój lud izraelski, kto tylko odczuje to jako swój cios i swoją boleść, i wzniesie swoje dłonie ku temu przybytkowi, (30) racz Ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i dać każdemu według jego postępków, jak Ty znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich " - 2 Księga Kronik 6:30 Biblia Warszawska ________ " A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków " - Objawienie Jana 2:23 UBG - Pan Jezus zna serca, więc udawajmy się wprost do Niego z grzechami.


" W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski " - Efezjan 1:7 UBG ______"W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów" - Kolosan 1:14 UBG

                        
                           PRZEBACZAJ  

Niektórzy odnoszą słowa o przebaczaniu i zatrzymywaniu jako odnoszące się do wykluczenia grzesznika z lokalnej społeczności i ewentualne przyjęcie znowu tego człowieka do społeczności, bo odwrócenia się przez tego od grzechu. Wtedy słowa mówiące komu przebaczycie grzechy są już przebaczone - oznaczają że człowiek który został wykluczony ze społeczności wierzących i przyszedł z przyznaniem się do winy i z postanowieniem porzucenia danego grzechu powinien mieć wybaczone przez daną społeczność - czyli powinien być przyjęty z powrotem do niej. Bo wcześniej pokutował, załatwił sprawę grzechu z Bogiem i z porzuconym grzechem i wybaczonym grzechem przychodzi do innych chrześcijan aby mieć z nimi społeczność jak dawniej, więc ta społeczność nie powinna w takim przypadku nie przyjmować go, ale powinna go przyjąć. Nie powinni zatrzymywać jego grzechu, ale przebaczyć bo wpierw Bóg mu przebaczył. Ale nawet taka interpretacja nie ma nic wspólnego z całkowicie błędną spowiedzią uszną.
"Takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość, (7) tak, że przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął " - 2 Koryntian 2:6-7 BW - ten wykluczony to ten człowiek opisane w 1 Koryntian 5:1-5. Ale nawrócił się, porzucił grzech i Koryntianie wezwani są aby mu przebaczyć, przyjąć go z powrotem. 
Raczej w kontekście Pisma i na tamten moment - opowiadałbym się za odczytaniem Jan 20:23 jako głoszenia Ewangelii - głoszenia warunków na jakich Bóg odpuszcza winy a jeśli ktoś odrzuca to głoszenie nieodpuszczenia grzechów przez Boga. 


http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/przebaczenie-chroni-serce.html

 " Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień " - Mateusz 6:14-15 UBG

" Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. " - Efezjan 4:32 UBG

" Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 22 I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy .............  Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień. " - Ewangelia Mateusza 18:21-22, 35 Biblia Warszawska - przebaczenie powinno być z serca. 


" A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. 26 Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień " - Marek 11:25-26 UBG

" A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. 14 Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony " - Ewangelia Łukasza 18:13-14 UBG - mimo że sytuacja ukazuje sytuację w czasie starego przymierza, to wzór jest prawidłowy : celnik udał się z prośbą o przebaczenie, ze swymi grzechami wprost do Boga.  Jeszcze raz powtórzę : Tym bardziej my będąc pod Nowym Przymierzem, mając Arcykapłana Jezusa Chrystusa, który jest wszechmogący i wszechwiedzący i który oddał swoje życie za nas powinniśmy się udawać wprost do Niego z ewentualnymi grzechami. Jesteśmy wezwani aby prowadzić święte życie, ale jeśli komuś przydarzy się upadek (nie mylić z trwaniem, życiem w grzechu - chodzeniem z ciemności) to powinniśmy udać się wprost do naszego Zbawcy, który zna nasze serca i wstawia się za nami u OJCA. 

Kto ma bojaźń Bożą ten niech się zastanowi czy godzi się umniejszać Chrystusa przez chodzenie do ludzi o przez ich pośrednictwo szukać odpuszczenia. Bojaźń Bożą powinna kierować w tak ważnym i delikatnym obszarze do tego który jest całkowicie czyste i odkupił nas własną krwią. 

" Wyznawajcie sobie nawzajem upadki " - list Jakuba 5:16a - nawzajem a nie księdzu itd. Nawzajem czyli tak jak napisałem wyżej w sensie pojednania a nie odpuszczenia winy grzechu, bo winę złamania Bożego Prawa może odpuścić tylko Ten którego Prawo zostało złamane. Tu nie ma miejsca na ludzi.

                    CICHE  PRZYZWOLENIE  NA  GRZECH


  
W Rzymskiej spowiedzi jest jeszcze jedno wielkie zwiedzenie diabelskie : jest ona cichym przyzwoleniem na życie w grzechu. 
Ludzie całe życie chodzą z tymi sami grzechami do konfesjonału. Wyspowiadają się dziś z jakichś grzechów a za tydzień, miesiąc czy jakiś inny czas znowu i znowu i znowu przychodzą z tymi samymi grzechami. I tak w koło Macieju aż umrą. Martwa, zwodnicza religia nie uwalnia z grzechów, nie wyzwala z niewoli grzechu. 
A ludzie myślą że spowiedź rzymskokatolicka załatwia wszystko - wystarczy mówić grzechy, odbębnić jakieś mechaniczne modlitwy - 10 takich modlitw, albo 15 innych i wszystko jest w porządku. I tak do następnego razu i do następnego. 

Wielu myśli sobie że nie będzie tak źle : chodzą na msze, do konfesjonału, mówią różne modlitwy, dają na tace, uczestniczą w różnych innych rzeczach, ceremoniach, rytuałach to w najgorszym wypadku trafią do czyśćca. Ale nie ma czyśćca a bycie niewolnikiem grzechu i w tej niewoli chodzenie do spowiedzi czy ogólnie chodzenie w tej niewoli nie da zbawienia, trzeba pójść wprost do Chrystusa, narodzić się na nowo. 

Porzucić grzech a nie chodzić w nim. Bez porzucenia grzechu nie ma odpuszczenia. Ale zwodniczy rzymski katolicyzm nie uwalnia, nie uwalniają również inne tzw kościoły i ludzie.

" Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia " - Księga Przysłów Salomona 28:13 BW

W rzymski systemie chodzi się ciągle z tymi samymi grzechami do tzw spowiedzi - martwy system, martwi duchowo ludzie w nim, ale oby Pan Jezus wyrwał wszystkich katolików na czele z panem Borgoglio ze zwiedzenia, a ukazał im w zamian swą prawdę i prawdziwą Ewangelię i aby ją przyjęli i wytrwali w niej do końca. 

rzymski system to nie jest ciasna brama, wąska droga ale wpisuje się on w miliony rzeczy które składają się na szeroką bramę i przestronną drogę, która wiedzie na zatracenie - CZYM JEST PRAWDZIWIE WĄSKA BRAMA : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


Odrzućmy ten fundamentalnie chory i zwodniczy wymysł, że księżą są kapłanami. Oni są tylko nazywani kapłanami, są uznawani za takich przez wielu ludzi i sami siebie za takich uważają ale nie są nimi w Bożych oczach. Nie boję się powiedzieć tej prawdy : LUDZIE NAZYWANI KSIĘŻMI NIE BYLI i NIE SĄ KAPŁANAMI CHRYSTUSA. Podział na świeckich i duchownych jest fałszywy, wprowadzono go ku zwiedzeniu i dla władzy. Nie twierdze że księżą, czy rzymscy biskupi robią to świadomie i świadomie żyją w zwiedzeniu i świadomie zwodzą innych. Zostali zwiedzeni i nieświadomie zwodzą innych, a jeśli zdarza się nawet jakiś przypadek że ktoś trwa świadomie, to my tego nie wiemy bo nie znamy serc, ale wiemy że ci ludzi są zwiedzeni i żyją w błędzie, wielkim błędzie. szatan zwodzi cały świat jak mówi Biblia i m.in rzymski katolicyzm to jeden z wielu przykładów że Biblia i w tym stwierdzeniu o zwiedzeniu świata, ma rację. Módlmy się za wszystkich katolików. Mamy miłować wszystkich w tym katolików - ale mamy miłować w prawdzie - mówiąc prawdę i żyjąc w prawdzie. Więc w moich słowach nie ma nienawiści i zachęty do nienawiści czy wrogości, ale to tylko obnażanie kłamstw i pokazywanie prawdy a to czynione w pokoju, łagodnym językiem jest zawsze ku dobremu, nawet jak ktoś się obrazi.


" On, widząc ich wiarę, powiedział mu: Człowieku, przebaczone ci są twoje grzechy.
21 Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: Kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?
22 Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiedział im: Co myślicie w waszych sercach?
23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: Przebaczone ci są twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź?
24 Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.
25 A on natychmiast wstał na ich oczach, wziął to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga.
26 Wtedy wszyscy się zdumieli, chwalili Boga i pełni lęku mówili: Widzieliśmy dziś dziwne rzeczy." - Łukasz 5:20-26 UBG

 Rzymska spowiedź w obecnym wydaniu to 13 wieczny wymysł, konfesjonał to 16 wieczny wymysł. Błędy Rzymu od momentu jego powstania w 4 wieku (dekrety teodozjańskie 391-392) - rosły i rosną w siłę.

8 komentarzy:

 1. Dobry artykuł, spowiedź uszna to tylko wierzchołek góry błędów i odstępstw kościoła rzymskiego. O odstępstwie tego systemu można by pisać i pisać.

  OdpowiedzUsuń
 2. Problem pojawia się, gdy przystępujący do spowiedzi wynosi z niej korzyści duchowe.
  Ale oczywiście zgadzam się - kosztujcie Boga bez pośredników!
  Pozdrawiam, http://skosztowacboga.blog.pl/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie korzyści duchowe, ale utwierdza się w kłamstwie. Nie może w tym być korzyści duchowych bo spowiedź uszna jest od szatana, a wszystko co przychodzi od szatana ma co najwyżej złudne działania i taką złudę, chwilową złudę mogą odnieść katolicy ale nadal są i będą w rzymskim katolicyźmie w niewoli grzechu. Spowiedź uszna może dać im fałszywe poczucie bezpieczeństwa, złudne przeświadczenie że są na dobrej drodze ale prawda jest inna, oby Pan Jezus otworzył im oczy i aby ujrzeli prawdziwego Zbawiciela i prawdziwą Bożą drogę, oby ujrzeli jak są zwodzeni i aby wyszli z odstępczego katolicyzmu a poszli za samym Panem i wprost do Niego przychodzili z grzechami - ale nie tylko po odpuszczenie ale i o wyzwolenie z grzechu, aby już nie grzeszyć, ale być sługą sprawiedliwości

   Usuń
  2. Kolega Jakub dobrze napisał, ale to wtedy nie jest problem, a błogosławieństwo.

   Ja idę do spowiedzi do egzorcysty w cztery oczy. Rozmawiamy i wiem, że franciszkanin egzorcysta doktor potrafi mi pomóc słowem? Przecież oni też są pod zwierzchnictwem rzymskokatolickim. Odpuszcza mi grzechy W IMIĘ JEZUSA. A cokolwiek czynimy w celu zbudowania wiary w drugim człowieku i w imię Pana, to Jezus przykłada do tego rękę, jako arcykapłan.

   Dla przykładu, masz problem z narkomanią, idź z tym do swojej matki. Co usłyszysz? \
   Osoba do której idziesz się wyspowiadać powinna mieć DOBRE FUNDAMENTY WIARY, być widocznie związana z Chrystusem (a księża chyba z powołania są?) i przygotowana do tego aby Ci pomóc!

   Zresztą nikt nie każe Ci chodzić do spowiedzi. W ogóle to możesz sobie wybrać spowiednika nawet z Ameryki Południowej, o ile się z nim dogadasz;)

   Pan Bóg zaskakuje i działa na różne sposoby. Nas obowiązuje pokora kolego! Jeśli tak nas nauczono i tak się praktykuje to nie będę się buntował. W rzymskokatolickim kościele przyjąłem Chrzest, na Polskiej Ziemi. Napisałem Ci już dziś, że nie zwracasz uwagi na Sakramenty i mnie to niepokoi. Słyszałeś kiedyś jak nieprzyjaciel stroni od Najświętszego Sakramentu albo co się dzieje przy Podniesieniu, gdy odprawia się Mszę o Uwolnienie?

   Muszę to napisać, BOJĘ SIĘ O CIEBIE KOLEGO, że ten Twój brak zwierzchnictwa (ziemskiego) może doprowadzić do nowych, kontrowersyjnych nauk które wywołają konflikty.

   Z całym szacunkiem, nie powinniśmy nazywać spowiedzi ŚWIĘTEJ (KTÓRA DZIAŁA I OCZYSZCZA NASZE SERCA!!!) dziełem szatana, bo nieprzyjaciel ze świętością nie ma nic wspólnego.

   (Ciekawe czy to opublikujesz ;))

   Szacunek i życzę wszystkiego dobrego,

   błogosławieństwa i mniej radykalizmu

   Usuń
  3. http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/teatr-demoniczny-bawochwalcze-egzorcyzmy.html - rzymskokatolickie egzorcyzmy to teatrzyk i zwiedzenie.


   Wersety na które rzymski katolicyzm powołuje się w obronie swej spowiedzi są wyrwane z kontekstu, błędnie odczytane. Rzymska spowiedź to zniewalanie ludzi i odciąganie ludzi od prostego oddania Chrystusowi. Co stoi na przeszkodzie aby człowiek ze swymi przestępstwami poszedł do Zbawiciela ?? stoi chęć władzy, zwiedzenie.

   Chrystus jest Wszechmogący i sam powiedział : " przyjdźcie do mnie " - żadne pokrętne wyjaśnienia i ludzkie filozofie nie zrobią z białego czarne.

   To szatan wymyślił podział na "duchownych" i świeckich. To on stoi za rzymskim katolicyzmem albo organizacją Świadków Jehowy i ich ciałem kierowniczym, albo np Kościołem Adwentystów i odczytywaniem Biblii wg nauk Ellen White - te różne ludzkie czynniki to diabelskie dodatki, aby człowiek nie szedł za Chrystusem ale za ludźmi i żeby słuchał ludzi a nie Chrystusa : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/jak-szatan-zniewala-wielu-wierzacych-w.html


   , nie potrzebuje sobie wybierać spowiednika, choćby był i na Antarktydzie. Mój Zbawiciel i Pan jest wszechmogący, podczas kenozy oddał za mnie, moje grzechy swe życie i gdy wymaga tego sytuacja to idę wprost do Niego a nie do ludzi.

   "Nie stawajcie się niewolnikami ludzi " = 1 koryntian 7:23

   , tak Pan działa na różne sposoby, ale nie wiedzie ludzi w niewolę tzw kościołów czy ludzi , w błędne ludzkie nauki i filozofie.

   Sprzeciwianie się kłamstwom to nie bunt przeciwko Bogu, ale szatanowi. Uległość kłamstwom to bunt przeciwko Bogu a posłuszeństwo diabłu.

   rzymskie sakramenty to ludzki wymysł, który co najwyżej ma tylko pozory biblijności, aby zwodzic ludzi. Kropienie nieświadomych niemowlaków to nie chrzest, ale karykatura. Chrzest wodny to było pełne zanurzenie np w rzece lub jeziorze i nie były to osoby nieświadome, ale świadome ofiary Chrystusa, świadome drogi Zbawienia. W rzymskim katolicyźmie tego nie ma, ale potem mozna mówić ze 90 % to katolicy :)


   Bój się o mnie abym nie odszedł od Chrystusa. Dopóki trwam w Nim a nie w ludziach to jestem bezpieczny w przeciwieństwie do ciebie. Rzymski katolicyzm to zwiedzenie, wielkie zwiedzenie a wiesz że kto idzie za ślepymi źle skończy. Obyś przejrzał na oczy jak najszybciej, najlepiej dziś, bo jutro może być za późno - nie wiesz ile zycia ci zostało. Rzymskokatolicka droga zbawienia - Ewangelia jest fałszywa


   spowiedź rzymska niczego nie oczyszcza, ale ludzie całymi latami chodzą w tych samych brudach i przychodzą z tymi samymi brudami ciągle. Nie na tym polega wąska droga : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/hagiasmos-czym-naprawde-jest-ciasna.html


   , nie można nawet na milimetr ustąpić kłamstwom, więc w temacie kłamstw nie będzie mniej radykalizmu, Oczywiście należy ujawniać kłamstwa w sposób godny Chrystusa czyli w pokoju, łagodności, miłości bez agresji, wyzwisk, gróźb, itd.

   również wszystkiego dobrego i bez odbioru z mojej strony, wszystko co miałem do powiedzenia to powiedziałem, więc w ewentualne nakręcanie tematu nie będę się wdawał - to strata mojego czasu - kto suka prawdy to, to co napisałem jest wystarczające a również jest wiele innych materiałów na internecie które ujawniają bezsens i oszustwo rzymskiej spowiedzi. Ale najważniejsze że Biblia pokazuje fałsz rzymskiej spowiedzi - nauki biblijne są wystarczające ale potrzeba ducha świętego : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/pneuma-jak-zrozumiec-biblijne-prawdy.html


   , pozdrawiam   Usuń
 3. Anonimowy,

  Blednie zakladasz, ze franciszkanin egzorcysta ma pelnomocnictwo od Jezusa.
  Jego "zaklecie" - w Imie Jezusa - jest bez wartosci, poniewaz z powodu maryjnego balwochwalstwa i innego sprzeciwiania sie Slowu Boga, Jezus Chrystus nie ma spolecznosci z kosciolem katolickim.
  Nie polegaj na sakramentach.
  Jezus nie bedzie cie pytal, czy zjadales Jego cialo i piles Jego krew, za kazdym razem gdy zgrzeszyles.
  Jezus zapyta cie, dlaczego nie uwierzyles, ze Jego Ofiara na krzyzu raz na zawsze gladzi grzech i w ten sposob zbawia i dlaczego nie przyszedles do Niego aby zostac oczyszczonym z grzechow.
  Nie o Miecz Ducha powinienies sie bac, lecz powinienies sie bac o siebie.
  Postepowanie wedlug nauki katechizmu jest niczym innym jak zakladaniem na wiernych nowego jarzma obrzadkow i rytualow, ktore wprowadza ich na caly czas ich zycia w uzaleznienie od instytucji kosciola i nie prowadzi do zbawienia, lecz do zaspokojenia pewnych religijnych potrzeb.
  Kosciol katolicki w ten sposob uniemozliwia swoim wiernym prawdziwe, z glebi pokutnego serca, nawrocenie sie do Boga i przyjscie do Jezusa Chrystusa, aby zostac oczyszczonym z grzechow i uswieconym darem Ducha Swietego.
  Franciszkanin egzorcysta bedzie cie pamietal, ale Jezus powie ci, ze nigdy cie nie znal. Nie zjednoczyl sie z toba w Duchu Swietym.
  Jestes jeszcze obciazony grzechami i pozostajesz, tak jak twoj franciszkanin egzorcysta, oddzielony od Boga wielka przepascia.
  Bog Wszechmogacy ustanowil jedna, jedyna Droge do siebie - Jezusa Chrystusa, ktory stal sie czlowiekiem, abysmy mogli bezposrednio do Niego przyjsc.
  Musimy przyjsc do Niego, bez tego nie mozemy stac sie dziecmi Boga.
  Holdowanie Maryji wciagnelo was, katolikow, w przeklenstwo kultu czlowieka. Polegacie bardziej na tym, co wam powiedza hierarchowie w Watykanie, niz na tym czego uczy Slowo Boga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Zajebisty artykuł. Wielkie dzięki zioomek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, " - List apostoła Pawła do Efezjan 4:29b UBG

   " odrzućcie ... nieprzyzwoite słowa z waszych ust. " - Kolosan 3:8 UBG

   " Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu." - Ewangelia Mateusza 12:36 UBG


   słowo "zaje.... " to wulgaryzm, nie przystoi chrześcijaninowi, porzuć to : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/jakie-serce-taka-mowa.html - jeślinie wierzysz to używaj go w szkole czy pracy przed kierownictwem, albo w urzędzie a zobaczysz czy jest wulgaryzmem, czy nie

   , kiedyś co drugie słowo u mnie było wulgaryzmem, a dziś w ogóle ich nie używam. PAN JEZUS przemienia, uwalnia ......

   pozdrawiam Dominik

   Usuń