Popularne posty

sobota, 15 sierpnia 2015

modlitwy o siebie nawzajem - jedno ciało część 1Na przykładzie np apostoła Pawła widać jak ważna w społeczności chrześcijańskiej, między wierzącymi jest modlitwa, dziękczynienie za siebie na wzajem. Modlitwa za siebie na wzajem na pewno pokazuje troskę, zainteresowanie losem braci i sióstr. To pokazuje że nie są nam obojętni i że potrzebujemy siebie na wzajem i że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie i w Jego duchu, natchnieniu. Zmierzamy do tego samego celu, tą samą drogą .... Na pewno jednym z objawów miłości wzajemnej chrześcijan jest modlenie się o siebie nawzajem, szczególnie za tymi braćmi i siostrami którzy już dziś są prześladowani, uciskani za wierność Chrystusowi.
Apostoł Paweł dziękował za braci i siostry i modlił się za nimi i prosił ich aby modlili się za nim... Warto zobaczyć że np apostoł Paweł nie prosił aby się modlić za nim aby był bogaty itp ale żeby np z odwagą głosił Ewangelię i robił to z odpowiedni sposób - na wzór Chrystusa, w duchu Chrystusowym. Pamiętajmy o modlitwie za braćmi i siostrami którzy są za wierność Chrystusowi w więzieniach czy innych miejscach uwięzienia, są pobici czy torturowani, są dyskryminowani, są wyrzucani z pracy za to że są chrześcijanami, za tymi którzy cierpią wszelkie inne cierpienia, ucisku i prześladowania ze względu na Tego który wszystko stworzył i dał nam życie i utrzymuje nam cały czas przy Nim i odkupił nas 2000 lat temu.
Jutro to my możemy być w więzieniach za wiarę czy mogą dotknąć nas różne inne uciski, doświadczenia. Módlmy się abyśmy wzrastali duchowo, abyśmy mieli pokój ducha nawet w największych burzach życiowych i w najgorszych, najcięższych czasach jeślibyśmy dożyli takich. Módlmy się o odwagę i mądrość, abyśmy byli świadkami Chrystusa, Jego uczniami w mowie, czynie, myślach. 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

Aby dane nam było wygrywać każdą wojnę i bitwę duchowa ze wszelkim złem i złymi. Abyśmy byli robotnikami Chrystusa - aby Pan Jezus wysłał nas na żniwa. Aby napełniał nas swym duchem, abyśmy zawsze i wszędzie mieli odpowiedzi zgodne z prawdą i postępowali w sposób godny Chrystusa. Abyśmy zło dobrem zwyciężali, nienawiść miłością. Abyśmy byli przed Panem bez skazy i nagany, aby nikt i nic nie wymazało nas z księgi życia - aby wszelki grzech został wypleniony z naszego życia i abyśmy nie popadli w grzechy. Aby dane nam było wejść do Nowego Jeruzalem przez bramy i jeść z drzewa życia. Abyśmy byli wierni nawet w śmierci, aby Pan Jezus zawsze był przy nas i w nas przez swego ducha i czynili zawsze to co miłe i dobre w Jego oczach....... 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/ewangelia-prawdziwej-aski-czesc-2-o-tym.html


 http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/jedenascie-pytan-do-uczniow-jezusa.html

" Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat. 9 Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w ewangelii jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach; " - List do Rzymian 1:8-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga " - Rzymian 15:30 UBG 


" Więcej, sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali sami sobie, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. 10 On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać; 11 Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 1:11 UBG

" Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; 16 Nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; " - List apostoła Pawła do Efezjan 1:15-16 UBG " We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
19 I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii;
20 Dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. " - Efezjan 6:18-20 UBG

 " Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam; 4 Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich; 5 Za wasz współudział w ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej; 6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. " - Filipian 1:3-6 UBG


" Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa; " - Filipian 1:19 UBG

 " Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was; 4 Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych; " - Kolosan 1:3-4 UBG "Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;
10 Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga; " - Kolosan 1:8-10 UBG

 " Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem; 3 Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony; 4 Abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem." - Kolosan 4:2-4 UBG " Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. " - Kolosan 4:12 UBG

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach;" - 1 Tesaloniczan 1:2 UBG


 " Bracia, módlcie się za nas. " - 1 Tesaloniczan 5:25 UBG

" Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość;" - 2 Tesaloniczan 1:3 UBG


" Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy." - 2 Tesaloniczan 1:11 UBG
 " Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało jak i u was;
2 I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę." - 2 Tesaloniczan 3:1-2 UBG 

" Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy " - 2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 1:3 Biblia Warszawska

Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam ciebie w modlitwach moich, (5) słysząc o miłości twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie, i masz do wszystkich świętych " - list apostoła Pawła do Filemona 1:4 Biblia Warszawska


" Módlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. (19) A proszę tym usilniej, abyście to uczynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. " - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 13:18-19 BW
 " Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. (18) Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon. (19) Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, (20) niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów." - List Jakuba 5:16-20 BW


Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja " - 3 list apostoła Jana 1:2 Biblia Warszawska


 " A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. (2) Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. (3) Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra; a były to dni Przaśników. (4) A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. (5) Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. " - Dzieje Apostolskie 12:1-5 Biblia Warszawska

                           Również gdy Pan nauczył apostołów modlitwy, gdy wskazał priorytety o co się modlić pokazał modlitwę jako modlitwę w której powinno się pamiętać o braciach i siostrach w Chrystusie :

" Ojcze nasz " a nie "Ojcze mój "
, " chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień " a nie : " chleba mojego powszedniego daj mi na każdy dzień" , "
 , "odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu" a nie : "odpuść mi moje grzechy, albowiem i ja odpuszczam każdemu winowajcy swemu"
, "
nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego" a nie : " nie wódź mnie na pokuszenie, ale mnie zbaw ode złego"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz