Popularne posty

sobota, 26 sierpnia 2017

Ewangelia Prawdziwej Łaski część 2 - o tym nie mówi się na religii i mszach
część 1  : link
 " Stwórzmy człowieka na obraz nasz ... " - OJCIEC i SYN stworzyli nas z miłości i do miłości - abyśmy odwzajemniali IM miłość, żyli w bliskości. Do miłości nie można zmusić i PAN JEZUS najlepiej o tym wie. Potrzebna jest wolna wola żeby kochać, więc stworzony został człowiek, a nie robot. Miłość może być tylko dobrowolna, inaczej to nie jest miłość. Dostaliśmy wolną wolę, aby móc miłować, ale w tej wolnej woli można dokonać złego wyboru - zgrzeszyć. Dobre wykorzystanie wolnej woli to miłość, posłuszeństwo. Złe wykorzystanie wolnej woli to podeptanie po miłości Bożej, grzech, bunt, nieposłuszeństwo.

 Nie można przystawić pistoletu do głowy, noża do gardła i powiedzieć : " kochaj mnie !! ...masz mnie miłować !! bo jak nie to zastrzelę cię !! ". Taka osoba byłaby z tą osobą, ale nie z miłości, tylko ze strachu, z obawy o swoje życie. Przy sprzyjających warunkach uciekłaby od tego człowieka, nie chcą żyć dalej w lęku. Wielu którzy odpadli od Chrystusa, Jego nauki - odpadło i odpadnie dlatego, że nie kochali i nie kochają GO, bo nie pozwolili PANU zmienić swego serca na nowe. Byli przy PANU BOGU tylko ze strachu, ale nie z miłości, a PAN BÓG chciał i chce miłości, odwzajemniania miłości a nie bycia przy NIM z lęku przed karą. On nie chce niewolników, ale synów i córki zrodzonych w Chrystusie, napełnionych mocą z wysokości i w PANU coraz bardziej podobnych do NIEGO.

Gdy kogoś się miłuje to jak ognia unika się skrzywdzenia jej, unika się uczynienia jej jakiegoś zła, a pragnie się dobra tej osoby i czyni się jej dobro - " Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. " - list apostoła Pawła do Rzymian 13:10 UBG

Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, ale i jeśli będziemy miłować PANA JEZUSA i OJCA to nie będziemy chcieli uczynić nic złego przeciwko NIM, chętnie będziemy czynić to co uznają za dobre, a unikać będziemy tego co uważają za zło, bo kochamy ich i nie chcemy robić tego czego nienawidzą - " Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania." - Ewangelia Jana 14:15 

" Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego miłości." - Jan 15:10 __________" Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję." - Jan 15:14 UBG - chcemy przestrzegać przykazań bo w duchu Chrystusowym widzimy, znamy Bożą miłość i chcemy ją odwzajemniać, co prowadzi nas do posłuszeństwa z serca a nie ze strachu przed karą - " Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą." - 1 list Piotr 1:2.


Skoro PAN i OJCIEC pragną odwzajemniania im miłości, to mówmy ludziom o Chrystusowym przebaczeniu dla pokutującego grzesznika - link pokuta , mówmy o Chrystusowej łasce, miłosierdziu, o ofercie Bożego pojednania w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym SYNU. PAN JEZUS przekonuje grzesznika o jego o grzechu, sprawiedliwości, sądzie  - ale ludziom potrzeba usłyszeć od nas o darmowym przebaczeniu, pojednaniu w krwi SYNA. Ludzie potrzebują Dobrej Nowiny - link cz 1 o łasce PANA JEZUSA - o tym że u NIEGO, w NIM jest przebaczenie, pojednanie i nowe życie w MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO - w wierze jest obietnica tego daru.

Mówmy o Chrystusowej łasce, przebaczeniu, pojednaniu, nowym sercu w duchu Chrystusowym, z którego wypływają nowe czyny, nowe pragnienia, nowe życie już nie dla grzechu, pożądliwości jak dawniej ale dla OJCA i dla SYNA, KTÓRZY NAS STWORZYLI i okazali tak wielką miłość, łaskę na krzyżu Golgoty. Odwzajemniamy IM miłość i okazujemy ją innym w mocy ICH ducha : " A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. " - Rzymian 5:5

" Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. " - Rzymian 5:8-9 - " Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?! " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/jak-uciec-i-gdzie-schronic-sie-przed.html


Mówmy ludziom o Chrystusa Jezusa przebaczeniu, łasce, miłosierdziu, pojednaniu bo to wszystko jest dla grzeszników. Grzesznicy tego potrzebują, aby w Chrystusie stali się usprawiedliwieni i sprawiedliwymi w NIM, w JEGO sile stali zaczęli nowe życie dla sprawiedliwości : " Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. " - 1 Tesaloniczan 4:7-8

PAN JEZUS i nasz OJCIEC nie chcą od nas jedzenia, bo ONI nie są głodni. Nie chcą od nas kawałka ziemi żeby mieć gdzie mieszkać, bo ONI stworzyli cały wszechświat i są poza czasem i przestrzenią. Oni nie chcą od nas złota, pieniędzy bo ONI stworzyli wszelką materię, wszystkie pierwiastki i nie potrzebują ich. Możemy im dać tylko serca, które zmienią i popłynie wtedy z nich miłość, prawdziwe dziękczynienie i uwielbienie, chwała dla nich. Mamy wolną wolę, więc ONI nie zmuszą nas do tego, bo dobrze wiedzą że nie ma miłości z przymusu. Ich miłość kruszy serca zatwardziałe grzechem -- " My go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował " - 1 list Jana 4:19

Niezbitym dowodem BOŻEJ miłości jest JEGO SYN na KRZYŻU : " Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
9 Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy." - 1 list Jana 4:7-10 UBG

Boża miłość to nie tylko oferta przebaczenia, pojednania, łaski, miłosierdzia, nowego życia ale BOŻA miłość to również przyszłe zniszczenie tych, którzy odrzucą Chrystusowe zbawienie a wybiorą bunt, życie dla grzechu. Grzech to przestępstwo Prawa Chrystusowego. Grzesznik to przestępca, a SYN i OJCIEC nie pozwolą aby przestępcy żyli w wieczności. Nie pozwolą ONI aby przestępcy siali zło, krzywdzili innych ale dzisiaj PAN JEZUS wyciąga do nich dłoń, w której jest przebaczenie, pojednanie, łaska, miłosierdzie, uświęcenie i inne BOŻE skarby - mówmy o tym ludziom a PAN ich niech przekonuje ... 

Każdy ma w sercu pragnienie bycia kochanym, potrzebę miłości. Odpowiedzią na to jest TEN który żył bezgrzesznie, doskonale i umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał. Bóg jest miłością, której brak odczuwa każdy a próbuje zapełnić ją tysiącami innych rzeczy, ale to nie pomoże. Nie ma zamiennika, alternatywy - " przyjdźcie do mnie a ja dam wam ukojenie ..."


" I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga.
2 Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego " - 1 Koryntian 2:1-2 - mówmy niezbawionym o tym o czym mówił Paweł : " nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego " - niech PAN JEZUS udziela nam ducha odwagi, miłości i mądrości gdy spotykamy niezbawionych, abyśmy powiedzieli im to co trzeba powiedzieć. 

Jeśli w DUCHU CHRYSTUSOWYM, jestem pewny przebaczenia, jeśli jestem pewny - mam przekonanie że SYN i OJCIEC mnie miłują - to moje myślenie, zamiary, uczynki są inne niż w stanie braku ducha Chrystusowego, lub przygaszonego tego ducha. W PANU JEZUSIE, w JEGO SILE nabieram sił, nie słabnę ale w mocy Chrystusa biegnę dobrą drogą. Zmierzam do NIEGO, do spotkania twarzą w twarz z NIM i życia wiecznego w chwalebnym ciele na nowej ziemi i nowym niebie wraz z NIM i z OJCEM ... " My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
17 W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.18 W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. " - 1 list Jana 4:16-18 

Gdybym komuś zrobił krzywdę lub zagroził śmiercią to nie przekonałbym go tak do miłowania mnie. Taka osoba uciekłaby przed groźbami, straszeniem, ale gdybym komuś uratował życie np wyciągając go z wody gdy się topi, lub wyciągnąłbym go z płonącego domu to nawet jeśli był moim wrogiem to moje dobro, moja miłość mogłaby złamać mu wrogie serce i to mogłoby sprawić, że szukałby mnie i stał się moim przyjacielem, odwzajemniłby miłość. PAN JEZUS oddał swoje życie za nas, i to gdy byliśmy wrogami w stosunku do PRAWDZIWEGO BOGA. Oddanie życia za swojego wroga. To zrobił PAN i ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS. Nie ma większej miłości. Możemy tylko przyjąć ją, dać MU zmienić swoje serce i odwzajemniać MU miłość ...

BÓG swoją miłością, łaską, dobrocią, miłosierdziem, przebaczeniem łamie wrogie serca - naśladujmy GO : " Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. 21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. " - Rzymian 12:20-21 -- jednak nie wszyscy przyjmują BOŻĄ miłość, łaskę w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu : " Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?
5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;" - Rzymian 2:4-5 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Straszeni byliśmy BOGIEM od kołyski i nic dobrego to nie przyniosło. BÓG jest Bogiem SĄDU, ale już nie dla tych którzy przyjęli prawdziwą Ewangelię Łaski Chrystusa, która mówi że do przebaczenia, zbawienia nie potrzeba drugiego człowieka, ani organizacji religijnych [ dobrze spotykać się z prawdziwymi braćmi i siostrami w Chrystusie ale to nie jest wymóg do przebaczenia, zbawienia i nie sprawia, że mamy być niewolnikami jakichś organizacji, które przypisują sobie Boże działanie ] : - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/06/prezent-od-chrystusa-dla-ciebie-do.html


       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 26.07.2017 Puławy 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz