Popularne posty

środa, 5 lipca 2017

Wszechmogący Jezus - niezawodny Lekarz złamanych serc i poranionych dusz część 2 - nie potrzebujesz konfesjonału i księży


" A gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza13 Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. " - Ewangelia Mateusza 9:12-13 -- PAN JEZUS to DOSKONAŁY LEKARZ. GRZESZNICY = chorzy. SPRAWIEDLIWI = zdrowi. Sprawiedliwi nie potrzebują LEKARZA ale grzesznicy. Grzesznik = chory potrzebuje uleczenia aby nie był już grzesznikiem = chorym, ale żeby był zdrowym czyli = sprawiedliwym. Do pokuty wezwani są chorzy czyli grzesznicy i DOSKONAŁY LEKARZ DUSZ ma wszelkie środki aby zmienić serce grzesznika, zmienić jego postępowanie aby już nie był chory, żeby już nie żył dla grzechu ale dla sprawiedliwości. 
     Jednym z fundamentów prawdziwej pokuty jest zaprzestanie grzeszenia. " Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście;
18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości." - list apostoła Pawła do Rzymian 6:17-18 

A uczeni w Piśmie i faryzeusze szemrali, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?
31 Jezus zaś im odpowiedział: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza.32 Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników." - Łukasz 5:30-32


Pokuta, prawdziwa pokuta zaczyna się w sercu a ostatecznie przejawia się w uczynkach, w nowym życiu, nowym postępowaniu człowieka. Np pokutujący cudzołożnik nie zadaje sobie jakiejś kary a później nie cudzołoży dalej, ale pokutujący cudzołożnik jest w sercu przekonany o grzechu - o tym że źle postępuje. Czuje bojaźń przed Bogiem z powodu swego grzechu. Odczuwa żal, smutek z powodu swego grzechu. Podle się czuje ze swym grzechem. Przychodzi wprost do Chrystusa [ nie do konfesjonału ] z prośbą o przebaczenie. Nie chce żyć dalej w tym grzechu, więc prosi Zbawiciela nie tylko o przebaczenie, ale i o siłę, moc aby móc się przeciwstawić złu. Prosi PANA aby uwolnił z mocy grzechu a nie tylko przebaczył. Owoce czy uczynki godne pokuty pokazują stan serca i prawdziwość pokuty. ...... " Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne pokuty" - Dzieje 26:20 ............. " Wydajcie więc owoce godne pokuty " - Łukasz 3:8a 

Pokuta prawdziwa to nie jest że w konfesjonale wyznam grzechy i ktoś mi powie : " w ramach pokuty zrób to i tamto" np odmów daną modlitwę 10 razy, przeczytaj taki tekst, i tak dalej. Nie na tym polega pokuta biblijna. PAN JEZUS zapłacił doskonałą cenę za grzechy. Jego krew doskonale oczyszcza a ludzkie "odpokutowujące" uczynki nie mają mocy. Od grzechu należy się odwrócić, porzucić go i ewentualnie jak to możliwe naprawić szkody bliźnim, ale jakieś uczynki za pokutę jak to nam kazano w konfesjonale to absurdy po których ludzie mają myśleć, że jak je zrobią to przypodobają się BOGU, że nimi jakby zakryją swoje grzechy. Człowiek je robi i myśli : " zrobiłem to co mi nakazano w konfesjonale - odmówiłem x razy modlitwę więc mam przebaczone". Tak mniej więcej wygląda myślenie wielu ludzi w katolicyźmie. Ale jak u kogoś nawet jest inne to i tak konfesjonał, spowiedź uszna to średniowieczne oszustwo, wynalazek diabła

" uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html

                                                                         
                                                                                                  PRAWDZIWA POKUTA


JONASZ i NINIWA
" Ludzie z Niniwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza, a oto tu ktoś więcej niż Jonasz." - Mateusz 12:41 


" Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: (2) Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. (3) Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej. (4) A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. (5) Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. (6) A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. (7) Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody! (8) Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. (9) A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. (10) A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. " - Księga Jonasza rozdział 3

     Mieszkańcy Niniwy nie powtórzyli x razy jakiejś modlitwy, nie przeczytali jakiegoś tekstu, nie wykonali innego religijnego "pseydo-pokutnego" zadania ale odwrócili się od zła, porzucili swoje złe czyny. 

______________

" A pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. 21 I nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży." - Objawienie Jana 9:20-21 ... prawdziwa pokuta zaczyna się w sercu : " Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;" - Rzymian 2:5 -- ale ostatecznie przejawia się w zaprzestaniu grzechu. Objawienie pokazuje, że wielu nie będzie pokutowało ze swoich morderstw a więc dalej będą mordować. Nie będą pokutować z czarów, a więc dalej będą zajmować się czarodziejstwem. Nie będą pokutować z nierządu czy kradzieży - a więc dalej będą uprawiać nierząd i dalej będą kraść. Nic im nie pomoże np konfesjonał i np w ramach "pokuty" zrobienie religijnego czynu.


_____________

SODOMA
" Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc: ... A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego " - Mateusz 11:20, 23. 

Wiemy jakie niegodziwości działy się w Sodomie. Królował tam wielki grzechu np biseksualizm, homoseksualizm i różne inne dewiacje i grzechy, ale PAN JEZUS mówi że gdyby w Sodomie stały się te same cuda co w Kafarnaum to mieszkańcy Sodomy pokutowaliby. Pokutowaliby czyli : w sercach odczuliby to co wyżej wymieniłem np bojaźń, żal, smutek. Wyznaliby Bogu grzechy i porzuciliby te grzechy. Sodomczycy porzuciliby biseksualizm, homoseksualizm i inne grzechy w których żyli. 

______________


Przykład pokuty jest w przypowieści o Synu Marnotrawnym. Jest tam i etap opamiętania, przyjścia do BOGA ze skruchą, wyznaniem win. Pokorna prośba o przebaczenie. Ojciec przyjął marnotrawnego syna, gdy ten przyszedł do niego, ze skruchą, wyznaniem win. Nie wiemy jakie życie dalej prowadził ten syn, ale mądry syn już nie poszedłby nigdy do nierządnic. Zrozumiałby niegodziwość takich czynów, odwróciłby się na zawsze od nich a w zamian czynił dobro w domu ojca i miłował ojca który go tak kocha, który go przyjął, przebaczył mu a nie wyrzucił z domu. 

" Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty" - Ewangelia Łukasza 15:10 UBG - sprawiedliwy nie potrzebuje pokuty. Grzesznik jej potrzebuje, aby miał przebaczone i aby odwrócił się od swojego grzechu aby czynił sprawiedliwość. 


Przykład pokuty jest również w Psalmie 51 gdzie Dawid opisuje swój grzech morderstwa i cudzołóstwa. Przeczytajcie uważnie sami, rozważcie wszystko w modlitwie, prośbie do PANA o zrozumienie, mądrość.


Inny przykład pokuty : " I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. " - Objawienie Jana 2:21. Gdy słyszymy : "pokutuj" to znaczy że nasze postępowanie wymaga zmian, że nasze serce wymaga uleczenia.

" A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli?
3 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.4 Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie?5 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie." - Ewangelia Łukasza 13:2-5
                                                                                

" Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca." - Dzieje 8:22 ...... " I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. " - Objawienie 16:11 - porzucenie złych czynów po tym jak zaszły zmiany w środku, w sercu jest istotą prawdziwej pokuty. Widocznym znakiem, objawem, owocem tego co wpierw zaszło we wnętrzu człowieka jest to że brzydzi się grzechem w którym żył, a żyje teraz i ma zadowolenie z życia w czystości, sprawiedliwości.


Występowanie  w Nowym Testamencie greckich słów metanoeo i metanoia tłumaczonych głównie jako pokuta. Dobrze sprawdzić sobie występowanie ich, aby lepiej zrozumieć czym jest pokuta, prawdziwa pokuta - a czym ona nie jest :

 [ metanoeo - strong 3340 ] : Mateusz 3:2, 4:17, 11:20-21, 12:41. Marek 1:15, 6:12. Łukasz 10:13, 11:32, 13:3, 13:5, 15:10, 16:30, 17:3-4. Dzieje Ap. 2:38, 3:19, 8:22, 17:30, 26:20. 2 Koryntian 12:21. Objawienie Jana 2:5, 2:16, 2:21-22, 3:3, 3:19, 9:20-21, 16:11.
[ metanoia - 3340] : Mateusz 3:8, 3:11, 9:13. Marek 1:4, 2:17. Łukasz 3:3, 3:8, 5:32, 15:7, 24:47. Dzieje Apostolskie 5:31, 11:18, 13:24, 19:4, 20:21, 26:20. Rzymian 2:4. 2 Koryntian 7:9-10. 2 Tymoteusz 2:25. Hebrajczyków 6:1, 6:6, 12:17. 2 Piotr 3:9.
                      
                                                                                        SERCE 


" Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili." - 2 Koryntian 12:21 --- ten werset wygląda mi na przykład czegoś jeszcze innego. Wg mnie może on pokazywać stan gdy Koryntianie porzucili : nieczystość, nierząd i rozpustę , ale nie było w tym serca. Nie było pokuty  na poziomie serca. Mowa jest że "przedtem grzeszyli" a nie że : "grzeszą". "których się dopuścili" a nie : "których się dopuszczają ". 
           Tak może było z wieloma Koryntianami jak z dzieckiem które robiło coś złego i rodzic je napomniał, skarcił. Dziecko posłuchało rodzica, ale w sercu nie zrozumiało dlaczego to jest złe zachowanie. Nie odczuło żalu, skruchy, smutku nad swoim złych zachowaniem. Odwróciło się od zła bo "rodzic kazał" ale nie ma w tym wewnętrznej zmiany, ale jest jakby z przymusu. Możliwe, że ten werset 2 Koryntian 12:21 mówi o czymś podobnym, że część Koryntian odwróciła się d grzechu, ale nie było w tym serca, zmiany serca. Nie czuli obrzydzenia nad grzechem, skruchy, żalu itd. 


prawdziwej pokucie towarzyszy szereg wewnętrznych rzeczy jak np:  smutek, żal, skrucha, bojaźń. Człowiek podle się czuje z grzechem czy po zgrzeszeniu. Końcowym etapem jest porzucenie grzechu, odwrócenie się od niego i również jeśli to możliwe to naprawienie szkód bliźnim, zadośćuczynienie - ale przebaczenie, usprawiedliwienie jest tylko we krwi Chrystusa --> kliknij ... " Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, a mimo że żałowałem (bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę);
9 To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas.10 Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć.11 To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary! We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie. " - 2 list apostoła Pawła do Koryntian 7:8-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


                                                                                                         BEZPOŚREDNIO do ŻYWEGO ZBAWICIELA


ŻYWY CHRYSTUS zna nasze serca, nie ludzie więc do NIEGO - wprost do NIEGO należy iść po przebaczenie a nie do konfesjonału. ON zasiada po prawicy swego OJCA a nie ludzie. 

      ** ON poszedł za nasze grzechy na krzyż, JEGO krew została wylana za nasze grzechy więc idziemy wprost, bezpośrednio do NIEGO nie do ludzi, nie do konfesjonału. 
      ** ON jest wszechwiedzący, wszechmogący - wszystko wie, wszystko słyszy więc nie ma problemu aby miliony, miliardy osób w tej samej chwili mówiły do NIEGO . 
      ** ON jest BOGIEM - JEGO prawa złamaliśmy więc wprost, bezpośrednio do NIEGO przychodzimy a nie do ludzi, nie do konfesjonału. Ewangelia Jana 20:23 nie ustanawia pośredników i nie mówi tego co twierdzi odstępczy kościół rzymskokatolicki : " uszna spowiedź - nie bądźcie niewolnikami Rzymu " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html


                     " nie stawajcie się niewolnikami ludzi " - 1 Koryntian 7:23           pozdrawiam Dominik ....... Charis2007@wp.pl ......... 05.07.2017 Puławy 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz