Popularne posty

czwartek, 11 maja 2017

Jak uciec i gdzie schronić się przed nadchodzącym gniewem wszechmogącego Jezusa ?!


Żadna organizacja religijna czy świecka, żaden człowiek nie jest schronieniem i nie będzie schronieniem przed nadchodzącym gniewem Baranka. Żywa osoba - żywy Chrystus dzięki swej przelanej krwi jest jedynym ratunkiem i należy przyjść wprost do NIEGO - bez żadnych pośredników. ON oferuje pokój, ale kto odrzuci GO na tego spadnie sądowy, sprawiedliwy, słuszny gniew. 


Ludzkość można zakwalifikować do dwóch grup :

 1. Do tych, którzy mają pokój z BOGIEM przez przyjęcie ofiary ukrzyżowanego i  Zmartwychwstałego Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA
 2. Do tych, nad którymi wisi, ciąży gniew BOŻY z powodu ich przestępstw = grzechów wobec BOGA i JEGO Praw. 
Albo nad człowiekiem ciąży gniew BOŻY, który się przybliża z każdym dniem, albo człowiek został uratowany przed tym nadchodzącym gniewem przez JEZUSA CHRYSTUSA gdy przyszedł do NIEGO, uwierzył MU, przyjął JEGO zbawczą ofiarę, JEGO przelaną krew. ALBO gniew = albo pokój. Nie ma nic po środku. Jedno albo drugie. Gniew lub pokój. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma czyśćców, reinkarnacji i nic podobnego. Ratunek tylko w zmartwychwstałym JEZUSIE CHRYSTUSIE - bo tylko ON przeżył życie bezgrzesznie, w doskonałości i tylko ON swoje życie złożył na okup, zastępczą ofiarę za nasze grzechy - abyśmy zawierzając MU, mogli zostać uznani niewinnymi, sprawiedliwymi JEGO sprawiedliwością. ON wziął Boży sąd nad grzechem na siebie i JEGO zmartwychwstanie jest dowodem, że zapłacił pełną, doskonałą cenę za grzechy świata - więc każdy kto chce mieć przebaczenie, otrzymać dar Ducha Świętego, obietnice zmartwychwstania, życie wieczne - musi przyjść osobiście wprost do NIEGO, bo tylko w NIM ratunek i dar życia wiecznego. 


" A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich.
16 I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka;17 Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. I któż może się ostać? " - Objawienie Jana 6:15-17 UBG ------ "I któż może się ostać? " - bardzo dobre i mądre pytanie - tylko że zadane za późno. Dla tych ludzi będzie już za późno. Zadadzą je po 3.5 rocznym wielkim ucisku i bez ukorzenia się przed BOGIEM, ale tylko z czystej bezradności, bezsilności w swym buncie i oporze.To pytanie ludzie powinni zadawać dzisiaj i to w pokorze, ze szczerego serca. Jest ratunek przed tym nadchodzącym gniewem BARANKA - JEZUSA CHRYSTUSA. ON oferuje pokój przez swoją przelaną krew i ta oferta jest w 100 % darmowa, bo ON zapłacił niewyobrażalną cenę - zrobił to oddając na krzyżu swoje doskonałe, czyste, niewinne życie. 


" I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy.
7 A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem?
8 Wydajcie więc owoce godne pokuty;" - Ewangelia Mateusza 3:6-8 -- "ostrzegł " , "uciekali " , "nadchodzącym gniewem " -- można uciec przed tym przyszłym, nadchodzącym gniewem, ale wpierw trzeba usłyszeć ostrzeżenie od kogoś. Ostrzegajmy innych i pokazujmy jedyne bezpieczne miejsce, jedyny ratunek : JEZUSA CHRYSTUSA.


Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? " - Łukasz 3:7 


" Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim." - Ewangelia Jana 3:36 Uwspółcześniona Biblia Gdańska ........ " Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim " - Jn 3:36 Biblia Warszawska 


BOŻY GNIEW to nie jakiś ludzki gniew - szalony, nieopanowany - ale BOŻY GNIEW jest to gniew sądowy np List do Rzymian 1:18, Rz 4:15. Gniew nad przestępstwami wobec Bożego Prawa czyli nad grzechami ludzi. Wszyscy zgrzeszyli - Rzymian 3:23-  np kłamstwem, niemiłowaniem bliźniego jak siebie samego lub niemiłowaniem BOGA z całego serca, myśli, siły, duszy. 

Doskonale Sprawiedliwy Sędzia nie może przejść obojętnie wobec przestępstw - stąd też życie JEGO doskonałego SYNA musiało być dane aby móc przebaczyć grzesznikowi. Na krzyżu Golgoty widzimy jak doskonały w świętości jest BÓG i jak bardzo nienawidzi grzechu. Skoro potrzebna była śmierć JEGO umiłowanego SYNA to jak bardzo obrzydliwy jest grzech w JEGO oczach ?? Gdyby grzech był dla NIEGO czymś drobnym to nie posyłałby SYNA na ofiarę za nas. W tej ofierze krzyżowej widzimy też jak bardzo BÓG ukochał ludzi. Tam wyraźnie widać, że jest ON miłością i pełen miłosierdzia, litości, przebaczenia. Chwała OJCU, chwała SYNOWI że są tak wspaniali i dobrzy. 

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. (9) Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego. (11) A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania " - Rzymian 5:8-11 BW

Rzymian 5:9 : " zachowani od gniewu " ... ponieważ : " Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa " - Rzymian 5:1 - w Zmartwychwstałym naszym Zbawicielu mamy 100 % pokoju z BOGIEM a 0 % gniewu. Kto nie uznaje Chrystusa swoim PANEM i Zbawicielem - ten ma nadal gniew Boży nad sobą. 

Nie można mieć trochę pokoju z BOGIEM a trochę gniewu. Albo jedne w pełni, albo drugie. Nic po środku. Rzymian 9:22-23 : naczynia gniewu albo naczynia miłosierdzia. 


Z natury jest się upadłym, zbuntowanym człowiekiem chodzącym w grzechach nad którym wisi gniew BOŻY dlatego też PAN mówił że trzeba narodzić się na nowo  : " I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. " - Efezjan 2:1-3. - " byliśmy " - a więc już nie jesteśmy. Nie jesteśmy już dziećmi gniewu, ale umiłowanymi, wybranymi w Chrystusie naszym PANU i Zbawicielu. 


I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. " - 1 Tesaloniczan 1:10 - " wyrwał " - już wyrwał. Chwała Zmartwychwstałemu, że wyrwał nas przed tym strasznym gniewem który nadchodzi na świat, a który kiedyś i nad nami wisiał. 

" Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; " - 1 Tesaloniczan 5:9 UBG


 • W Chrystusie - w JEGO krwi zostaliśmy pojednani z BOGIEM, który teraz jest naszym OJCEM - Rzymian 5:10-11, 2 Koryntian 5:18-20, Kolosan 1:20-21. 


 • Przeczytajcie sobie wstępy listów nowotestamentowych - zobaczcie jak często w nich pojawia się zwrot : " ŁASKA WAM I POKÓJ " - łaska i pokój. Nie gniew już ale łaska i pokój od OJCA i SYNA. 

 • BÓG, PAN pokoju : Rzymian 15:33, 16:20, 2 Koryntian 13:11, Filipian 4:9, 1 Tesaloniczan 5:23, 2 Tes 3:16, Hebrajczyków 13:20

O POKOJU Z BOGIEM, o BOGU i PANIE POKOJU napiszę w drugiej części - tutaj bardziej chcę się skupić nad gniewem Bożym i ratunkiem przed nim. 

Nad ludźmi których mijamy na ulicy, spotykamy w pracy, szkole i innych miejscach - wisi gniew BOŻY, chyba że uznali Zmartwychwstałego swoim Zbawicielem i Panem. 
Jan Chrzciciel - spytał ludzi - kto och ostrzegł aby uciekali przed nadchodzącym gniewem Bożym - my również ostrzegajmy ludzi że nadchodzi na nich gniew Boży, ale róbmy to w mądrości Chrystusowej i JEGO miłości - pokazując na NIEGO - że ON jest jedyną ARKĄ, w której jest bezpieczeństwo przed zbliżającym się JEGO gniewem i sądem. 


POKÓJ Z BOGIEM - NASZYM OJCEM nie oznacza że nie karci nas i że gdy zgrzeszymy nie dozwoli abyśmy odczuli konsekwencje grzechów. Postępujmy mądrze w Chrystusie i dziękujmy, że nie jesteśmy pod gniewem, ale że mamy pokój z Bogiem i dar życia wiecznego.

Kto ma pokój z BOGIEM w PANU JEZUSIE ren przeszedł ze śmierci do życia wiecznego, nie stanie przed sądem o ile wytrwa do końca w wierze : " Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota " - Ewangelia Jana 5:24 --- ratunek nie w ludziach, nie w organizacjach religijnych i ich ceremoniach, rytuałach. ratunek nie w pieniądzach, wiedzy ludzkiej ale tylko w ŻYWYM JEZUSIE CHRYSTUSIE, który siedzi po prawicy OJCA w niebie. 

Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy." - Psalm 86:15
...... " Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą9 Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi." - Księga Psalmów 21:8-9 UBG


zbawienie jest za darmo i nie wymaga żadnych ludzi, ani żadnych organizacji : 

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/mam-juz-dzisiaj-zycie-wieczne-czesc-2.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/05/ewangelia-prawdziwej-aski-do-zbawienia.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/lublin-spsk-nr-4-faszywe-bilety-do.html

, http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html2 komentarze:

 1. czy ktoś umarł w odrzucaniu Chrystusa 1000 lat temu, 10 lat temu czy wczoraj, czy umrze w odrzucaniu Zbawcy dzisiaj - to przed gniewem Chrystusa nie ucieknie. Śmierć nie uchroni przed Jego gniewem, bo ci, którzy gardzili NIM i JEGO słowami powstaną z grobów na sąd, na potępienie - wtedy dosięgnie ich gniew tego doskonałego Sędziego. Na jednych gniew przyjdzie za życia np - Objawienie Jana 6:16-17, a na pozostałych którzy odrzucali Zbawcę a pomarli gniew przyjdzie na Sądzie przed białym tronem - tzw ostatecznym.

  Albo pokój z Bogiem, albo gniew BOGA. Albo stanie się przed swoim PANEM i Zbawicielem albo przed SĘDZIĄ. Albo życie wieczne albo wieczna śmierć. Nic po środku. Ratunek tylko i wyłącznie we krwi Zmartwychwstałego czyli w JEGO jednej, doskonałej i niepowtarzalnej w żaden sposób ofierze

  ON jest naszym POKOJEM - przyjmujmy ten POKÓJ i idźmy w tym pokoju z dziękczynieniem - "ON JEST NASZYM POKOJEM" ------ "On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą;
  15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
  16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
  17 A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy.
  18 Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca." - list apostoła Pawła do Efezjan 2:14-18

  ,

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
   21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; " - Kolosan 1:20-21

   ,

   Usuń