sobota, 25 października 2014

ekumeniczne sidła diabelskiej jedności

całowanie koranu popieranie islamu przez Wojtyłe : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/caowanie-koranu-popieranie-islamu-przez.html


Król Judzki Jehoszafat (Jozafat) był jednym z nielicznych królów judzkich, którzy szli w właściwym kierunku : " I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, (4) ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael" - 2 Księga Kronik 17:3-4 Biblia Warszawska. Dokonał on wielu dobrych dzieł wiary ( 2 Kronik rozdziały 17-20, 1 Królewska 22:41-50). 

Miał jednak błędne zapędy do wspólnych działań z odstępczymi królami Izraela. Pierwszy raz zaczął wspólnie działać z Ahabem, gdy został zganiony za to, nie wyciągnął z tego wniosków i później, po śmierci Ahaba zaczął wspólnie działać z Achazjaszem synem Ahaba, który przejął władzę po zmarłym ojcu.
Dziś wielu chrześcijan, którzy mówią, że wierzą zgodnie z Biblią, nie widzi nic złego aby jednać się i wspólnie działać z odstępczym Rzymskim Katolicyzmem, czy innymi odstępczymi ruchami, religiami. Te wspólne projekty zawiodą, są zwodnicze - mają pozory miłości, pomocy ale są groźną pułapką."Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. (2) Po kilku latach wstąpił do Achaba do Samarii i wtedy Achab kazał dla niego i jego świty zabić wiele owiec i bydła i namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileadzkiemu. (3) Achab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego: Czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileadzkie? A on mu odpowiedział: Ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud; pójdziemy z tobą na wojnę. (4) Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego: Wpierw jednak zapytaj o wyrocznię Pana (5)Król izraelski zgromadził proroków w liczbie czterystu mężów i zapytał ich: Czy mam wyruszyć na wojnę pod Ramot Gileadzkie, czy też mam tego zaniechać? A oni odpowiedzieli: Wyrusz, a Bóg wydaje w rękę króla (6) Lecz Jehoszafat zapytał: Czy nie ma tutaj jeszcze proroka Pana, abyśmy i jego zapytali? (7) Król izraelski odpowiedział Jehoszafatowi: Jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, gdyż nie zwiastuje mi nigdy nic dobrego, a tylko zło. Jest to Micheasz, syn Jimli. Rzekł więc Jehoszafat: Niech król tak nie mówi! (8) Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: Sprowadź tu szybko Micheasza, syna Jimli..... Otóż teraz Pan włożył ducha kłamliwego do ust tych twoich proroków; Pan zapowiedział tobie nieszczęście. (23) Wtedy przystąpił Sedekiasz, syn Kenaany, i uderzył Micheasza w policzek, mówiąc: Jakimże to sposobem odszedł Duch Pański ode mnie, aby rozmawiać z tobą? (24) A Micheasz rzekł: Oto przekonasz się o tym w tym dniu, kiedy będziesz biegał z izby do izby, aby się ukryć" - 2 Kronik 18:1-8, 22-24 Biblia Warszawska

" Gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił cało do swego domu do Jeruzalemu, (2) stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Chananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: Czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przez to ciąży na tobie gniew Pana" - 2 Kronik 19:1-2 BW - pomoc bezbożnemu jeśli jest dla jego zbawienia i złożenia dobrego świadectwa chrześcijańskiego to dobra rzecz. Ale jeśli pomaganie bezbożnym utwierdza ich w błędzie, w grzechach i rozwija złe rzeczy, wtedy taka pomoc jest złem. Tak jest m.in z ekumenizmem i ze zwodniczymi projektami ze światem, pod płaszczykiem wspólnych akcji zwanych pomocowymi.
Dobrze jest pomagać również materialnie i w sprawach doczesnych, ale nie może dziać się to kosztem prawdziwej, bezkompromisowej Ewangelii Bożej i Bożych przykazań.


400 proroków kontra jeden Smile , podobnie będzie w temacie ekumenizmu i innych zwodniczych działań na ziemi - większość ludzi pójdzie za zwiedzeniem i w swoim zwiedzeniu będą bronić błędnego ekumenizmu i innych późniejszych rzeczy. Ludzie trwający wiernie przy jedynej drodze i prawdzie - Jezusie będą w mniejszości i będą prześladowani, uciskani tak jak Micheasz i inni prorocy Boży. Micheasz za mówienie prawdy wylądował w więzieniu, w którym nie miał najlepszych warunków.

"Wtedy król izraelski rzekł: Zabierzcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do Joasza, syna królewskiego, (26) i powiedzcie im: Tak mówi król: Osadźcie go w więzieniu i żywcie go skąpo chlebem i wodą, aż powrócę szczęśliwie. (27) Micheasz zaś rzekł: Jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. I dodał jeszcze: Słuchajcie tego wszyscy ludzie!" - 2 Kronik 18:25-27 Biblia Warszawska


                                         ROZBICIE OKRĘTÓW 


"Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król judzki, sprzymierzył się z Achazjaszem, królem izraelskim, ten zaś postępował bezbożnie. (36) Sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Tarszysz. Budowali te okręty w Esjon-Geber. (37) Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mareszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi z takim proroctwem: Ponieważ sprzymierzyłeś się z Achazjaszem, Pan zdruzgocze twoje dzieło. I rozbiły się te okręty, i nie mogły popłynąć do Tarszysz. " - 2 Księga Kronik 20:35-36 BW


Rzymski katolicyzm również postępuje bezbożnie, bezbożnie postępuje również islam, buddyzm, hinduizm i inne. Ekumenizm z rzymskim systemem i wspólne z nim działania czy działania z bezbożnym światem są jak te okręty Jehoszafata i Achazjasza. Doprowadzą one do zła, i przyczyniają się do zwiedzenia, do utrzymywania ludzi w błędach, w fałszywym poczuciu zbawienia i znania prawdy. Ekumenizm to fałszywa tolerancja wszystkich i ich nauk. Prawda zostaje rozmyta i wg ekumenizmu jest względna. Słowo Boże jako ostry miecz zostaje stępione albo całkiem wyrzucone. Nie można powiedzieć katolikowi, że kult hostii, kult istoty podającej się za Marię, kult innych stworzeń, przedmiotów to jedne z form bałwochwalstwa. Kto tak powie, ten zostaje oskarżony o brak miłości, brak tolerancji, o pychę, mowę nienawiści itp. Tak samo w ekumeniźmie jest odrzucany, oskarżany ten, kto mówi prawdę, że islam czy inne religie są błędne bo m.in odrzucają Jezusa jako Jedynego Syna Bożego, Zbawiciela, Jego ofiarę na krzyżu.

" Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; (10) ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. (11) Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. (12) Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? (13) Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie" - 1 Koryntian 5:9-13 BW 


Rzymski katolicyzm uznaje się za brata ponieważ uznaje tak zwanych protestantów za braci odłączonych. Nie należę do żadnej organizacji i żadnej nie popieram - uważam, że tzw reformacja tylko część rzeczy przywróciła, i sam za protestanta się nie uważam, ale za ucznia Jezusa Chrystusa, który chce się trzymać wiernie nauk Zmartwychwstałego Zbawiciela i jego apostołów, które są zawarte w Biblii. Rzymski system, więc mieni się bratem ale jest bałwochwalczy. Zgodnie z Pismem nie powinno się z nim przestawać. Fragment z Koryntian mówi o pojedyńczych ludziach ale można to odnieść również w obecnych czasach nie tylko do pojedyńczych ludzi, którzy w danym zborze źle postępują, ale również do systemów religijnych. Kto uznaje kult hostii, kult istoty podającej się za Marię, adorację przedmiotów za formy bałwochwalstwa i jednocześnie uznaje cała Biblię za natchnioną i jako jedyny miernik prawdy to nie może jednać się w jakikolwiek sposób z rzymskim systemem i nie powinien prowadzić z nim żadnych wspólnych projektów, nawet jeśli są ukazywane jako dobre. 


Gdy prawda zaczyna się jednać albo wspólnie działać z kłamstwem to prawda zostanie zniszczona, skażona. Kłamstwo nie ma nic do stracenia, ono nie przyjmie prawdy, więc to prawda musi iść na kompromis i skazić się, porzucić prostą drogę, drogę życia.

"Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski: tak człowieka z mądrości i z sławy zacnago trochę głupstwa oszpeca" - Kaznodziei Salomona 10:1 Biblia Gdańska

mała mucha w olejku psuje go, układanie się prawdy z kłamstwem, światłości z ciemnością - niszczą prawdę i światłość. 

Nie należy unikać rzymskich katolików czy innych ludzi bo jak głosić im prawdziwą Ewangelię ? chodzi o to aby nie utwierdzać ich w błędach przez wspólne działania religijne i pseudopomocowe w których nie ma prawdziwej Ewangelii. Fałszywa diabelska jedność w której zamiast prawdy, uświęcenia, pokuty jest fałszywa tolerancja na grzechy i błędne sprzeczne z Biblią nauki źle się skończy dla wszystkich, którzy wezmą udział w tej fałszywej jedności religijnej.

" Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. " - 2 list do Koryntian 6:14-18 Uwspółcześniona Biblia Gdańska- aby czekać jak ten werset i wiele innych zostaną zakazane jako mowa nienawiści

,Brak komentarzy:

Prześlij komentarz