czwartek, 31 grudnia 2015

Dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w Edenie - perfekcyjny plan
Wiele osób zadaje pytanie dlaczego nie został stworzony świat, gdzie nie byłoby śmierci, chorób, cierpienia, kataklizmów i tym podobnych.
Ale to pytanie z gruntu nie jest dobre, bo zbudowane jest na błędnym fundamencie.

Jak mówi jedyna natchniona Księga - Biblia - wszystko co zostało stworzone przez Ojca i Syna - w tym świat, ludzie - było bardzo dobre : "  Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi ... I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty. " - 1 Ksiega Mojżeszowa - Księga Rodzaju 1:26, 31 Biblia Gdańska


Wielu też zdaje pytania typu :

" Jeśli Bóg jest miłością to dlaczego stworzył takiego człowieka, jakiego stworzył wiedząc, że ten upadnie, zbuntuje się. Dlaczego nie stworzył człowieka który by się  nie zbuntował  ?? "

albo zadają inne pytanie :

" dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi gdy ten podpuścił ludzi w bunt, grzech ?? "

albo inne :

" Jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego nie zniszczył szatana i przez to nie zachował Adama i Ewy przed grzechem, zwiedzeniem ?? "


============================================================

Z tego co wiem, to są zabawki dla dzieci np lalki które po naciśnięciu jakiegoś tam przycisku mówią : "Kocham cie ". Czy taka zabawka na prawdę kocha ??

Żeby miłować kogoś potrzebna jest wolna wola. To musi być świadomy wybór.  To nie może być robione z przymusu, to nie może być zaprogramowane z góry, ale musi być wolnym wyborem.
Bez wolnej woli nie ma wolności, a bez wolność, bez wolnego wyboru nie można miłować.

Więc Ojciec i Syn stworzyli istoty z wolną wolą. Nie stworzyli robotów. Robot nie potrafiłby miłować, ale i nie potrafiłby zbuntować się - nie miałby wolnej woli. Robot nie mógłby podjąć decyzji - gdzieś zawsze byłby zaprogramowany do takiego czy innego zachowania.

Bóg nie chciał i nie chce robotów. Nie chciał też nikogo zmuszać.
Bóg nie mówi : " kochaj mnie, bo cię zabiję ". Ludzie zginą z powodu buntowniczego trzymania się swoich przestępstw - grzechów, a odrzucania możliwości amnestii, usprawiedliwienia.

Ludzie zostali stworzeni, aby żyć w idealnej harmonii, w bliskiej społeczności z miłującym ich Bogiem i aby trwali w tej społeczności przez odwzajemnianie miłości, z czego wychodziło zaufanie, posłuszeństwo. Niestety ludzie - ( ludzie a nie roboty) - podeptali po Bożej miłości, nie zaufali Słowom Boga, podeptali po Jego zakazie, a posłuchali innego stworzenia, które oczerniło Boga, powiedziało o Nim kłamstwa.

                                  LEKCJA  NA  CAŁA  WIECZNOŚĆ

Ojciec i Syn wiedzieli, że ludzie upadną, wiedzieli że jedna trzecia aniołów też się zbuntuje. Ojciec i Syn wiedzieli o tym wszystkim, ale poszanowali wolną wolę swych stworzeń. Nie można moim zdaniem stworzyć lepszej wolnej woli. Tak aniołowie i ludzie byli nie skalani na początku. Ich wolna wola nie mogłaby lepsza. Albo się źle wybiera, albo dobrze. Cześć aniołów źle wybrała, i ludzie źle wybrali.

Ale to wszystko to wspaniała lekcja na całą wieczność. szatan oczernił Ojca i Syna. Nazwał ich kłamcami, którzy nie są Wszechmogący, ale oszukują ludzi, zwodzą ich i trzymają ich z dala od prawdziwej wielkości, od bycia samemu Bogiem.
Bóg powiedział umrzecie, a szatan powiedział : " nie umrzecie" - więc pośrednio powiedział Ewie, że Bóg jest kłamcą, że wraz z Adamem są zwodzeni, przez tych, którzy stworzyli ich na swoje podobieństwo. diabeł zasugerował, że Adam i Ewa są zwodzeni przez złego Boga, który ogranicza ich, nie chce dla nich dobra. Ale zwodzi ich, ukrywa przed nimi prawdziwe dobro.


I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie; (5) Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. " - 1 Księga Mojżesza 3:4 Biblia Gdańska - znający dobro i zło - nie oznacza, że Adam i Ewa nie wiedzieli co jest złe, a co jest dobre. Nie oznacza, że nie mieli rozeznania. szatan w tych słowach obiecał, im że sami będą ustalać co jest dobre a co złe - obiecał im że będą Bogami. Bo Bóg przecież ustalił co dobre a co złe. 

Ojciec i Syn mogli zniszczyć szatana i inne upadłe anioły, ale to by nic nie dało. Reszta lub większość aniołów pomyślałaby sobie, że szatan miał rację - pomyśleliby, że naprawdę Bóg jest zły. W końcu wśród aniołów pojawiłyby się nowi buntownicy. Albo inna opcja : służyliby Bogu, ale tylko ze strachu, a gdzieś w sobie myśleliby że Bóg jest zły, ale trzeba mu służyć bo i nas pozabija.


Ojciec i Syn mogli zniszczyć Adama i Ewę, ale i to by nic nie dało. Stworzyliby nowych ludzi z wolną wolną, z prawem wyboru i pojawiłby się inny upadły anioł i znowu ludzie źle by wybrali, podeptaliby po Bożej miłości, a poszli za kłamstwami mówionymi o Bogu, że jest zły, że kłamie, że zwodzi was, że ukrywa coś cennego przed wami itd.


Jak Ojciec i Syn mogli lepiej dowieść swoją dobroć, że są miłością, a słowa szatana o nich są kłamstwem, oszczerstwem - jeśli nie przez to że dozwolili upadłym aniołom i ludziom dalej istnieć, że dozwolili doświadczyć ludziom na własnej skórze owocu buntu, grzechu i życia z dala od Boga.

Jak Ojciec i Syn mogli lepiej udowodnić swoją dobroć, swoją miłość jeśli nie przez to co za wolą Ojca dokonał Chrystus na krzyżu Golgoty. Tam ostatecznie, bezapelacyjnie, niezaprzeczalnie Ojciec i syn wykazali, że słowa szatana z raju to kłamstwo. Tam na krzyżu Golgoty diabelskie oszczerstwa ostatecznie zostały rozbite w pył. Tam Ojciec i Syn pokazali całemu stworzeniu - tak aniołom i ludziom, że są dobrzy, że są miłością.
Tam na krzyżu Golgoty ostatecznie, niezaprzeczalnie pokazali, udowodnili, że to szatan jest zły, że to on chce zniszczenia, śmierci.
Tam na krzyżu Golgoty ostatecznie, niezaprzeczalnie pokazali, udowodnili, że od początku chcieli tylko dobra dla wszystkich. Udowodnili, że od początku chcieli żyć ze wszystkimi w miłości, przebywać na zawsze obok siebie i patrzeć sobie twarzą w twarz i radować się na wieki sobą, ale nie chcieli robić tego z przymusu, ale żeby to był wolny wybór.

Ta blisko 2000 lat temu na Golgocie całemu stworzeniu zostało udowodnione kto jest dobry, a kto jest zły. Kto uniżył się i z miłości i dla usprawiedliwienia przyszedł i oddał swoje życie za ludzi, a kto od momentu buntu, tylko zwodzi i prowadzi do zniszczenia, nienawiści.

Tam na krzyżu pokazane zostało jaka wspaniała przyszłość czeka na tych, którzy zaufają Chrystusowi, uwierzą Mu, pójdą za Nim. Tam udowodnione zostało, że wieczność Zbawionych będzie pośród cudownej, idealnej miłości, bo Ten który oddał za nich życie i zmartwychwstał jest miłością i był nią od samego początku i chciał od samego początku miłości i dobra dla tych, których stworzył na swoje podobieństwo. Niestety oni uwierzyli kłamstwom, ale Ten który jest miłością nie porzucił ich.
Nie zrezygnował z pragnienia przebywania na wieki razem z ludźmi i żeby oni widzieli Jego oblicze i radowali się Nim i Jego miłością, oraz żeby byli wolni od grzechów, śmierci, przemijania." Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
7 Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć.8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. " - Rzymian 5:6-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"   Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł " - list apostoła Pawła do Rzymian 5:8 Biblia Warszawska 


Tam na Golgocie udowodniono czyje słowo jest prawdziwe - Boże czy diabelskie. Tam udowodniono, kto jest dobry, miłujący a kto jest zły, ziejący nienawiścią.

Tam wszelkie stworzenie - aniołowie i ludzie dostali najlepszy, bezapelacyjny dowód, że słowa szatana o Stwórcy to kłamstwo.


" Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. " - 1 list apostoła Jana 3:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. " - 1 list Jana 4:9-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Sami widzimy do czego doprowadza życie z dala od Boga - ja bardzo dobrze znam to z własnego starego, bezbożnego życia. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat, wystarczy spojrzeć na minione wieki. Historia ludzkości buntującej się wobec miłującego Boga jest tragiczna. Życie w pogardzie dla Ojca i Syna, w deptaniu po ich miłości, w deptaniu po ich Słowach prowadziło od początku buntu, przez całą historię po dziś - ludzkość w tragedie, katastrofę, śmierć i zniszczenie.

Ojciec i Syn dopuszczają nadal istnieć bezbożnej ludzkości, ale to również pokazuje ich wielką dobroć, miłość i cierpliwość :


" Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. " - 1 list do Tymoteusza 2:1-4 UBG 

" Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty " - 2 list apostoła Piotra 3:9 UBG


Wielu ludzi pyta - " dlaczego, Bóg zezwala aby to czy tamto się stało. Dlaczego Chrystus nie zabił mordercy, który zamordował np jakąś kobietę czy dziecko. Dlaczego Chrystus nie zabił Hitlera, albo Stalina. " ?

Ojciec i syn dopuszczają istnienie zła, choć brzydzą się nim. Ale dopuszczają tylko do pewnego czasu, aż miara grzechu się przekroczy, aż Ewangelia dojdzie do wszystkich narodów i aż wypełnią się inne Boże zamierzenia. Ojciec i syn cierpliwie czekali gdy Noe budował Arkę - to był również czas łaski dla ówczesnych ludzi - mogli pokutować, mogli zawrócić od zła, ale lata mijały a oni gardzili tym wszystkim, dalej się buntowali aż pewnego dnia nadeszła globalna katastrofa.


Bóg jest święty - gdyby miał interweniować w sprawie grzechu, to interweniowałby by w każdym grzechu - nie tylko przy morderstwach bp dzieci, czy gwałtach itd, ale również w kłamstwach. Co z cudzołóstwami, z tymi którzy dopuścili się jakiejś kradzieży, oszustwa ?? co z resztą ?? Domagający się natychmiastowej interwencji od Boga, zarzucający Mu coś, sami musieliby zginąć, bo sami są buntownikami wobec Chrystusa. Gardzą Nim - nie chcą iść za Nim. 

Wszyscy odrzucający Chrystusa, gardzący Jego Słowami musieliby zginąć. Ale Ojciec i Syn nadal okazują łaskę, nadal można pójść za Chrystusem, uwierzyć Mu. Ale kiedyś czas Bożego Sądu nadejdzie ... 

Kto z tych, którzy zarzucają Bogu coś, negują Jego dobro i miłość bo np nie zabił Stalina, Hitlera itd - nie skłamało ?? Kto z nich nie skłamał ?? Kto z nich mógłby sam w sobie ostać się przed czystym, świętym Bogiem ??

Głupie zarzuty wobec Boga to albo niezrozumienie Bożego działania, albo próba wybielania swoich grzechów przez zarzucanie jakiegoś zła Ojcu i Synowi. 
W Ojcu i Snu nie ma żadnego zła, jest tylko dobro, miłość, sprawiedliwość, ale dziś nadal okazują łaskę bezbożnemu światu, który buntowniczo depcze po ich miłości, po ich przykazaniach.

Zabicie Hitlera czy Stalina nic by nie zmieniło - oni byli tylko odzwierciedleniem stanu duchowego swych narodów. To bezbożna większość Niemców, bezbożna większość mieszkańców ZSRR była odpowiedzialna. Zamiast Hitlera czy Stalina przyszedłby ktoś inny, również odzwierciedlający stan większości obywateli swego państwa. Gdyby wszyscy byli uczniami Chrystusa to nie byłoby przy władzy takich ludzi jak Hitler czy Stalin itd. 


                     W WIECZNOŚCI NIKT SIĘ NIE ZBUNTUJE


Więc to wszystko co się stało na przestrzeni całej historii z cudownym dowodem Bożej dobroci i miłości ukazanym na Golgocie - to wszystko sprawi, że w wieczności już żaden człowiek, żaden anioł nie zbuntuje się. Nikt nie pomyśli nawet że Bóg kłamie, że jest zły. Wszyscy doskonale będą wiedzieć, będą w pełni przekonani że jest inaczej niż mówił kiedyś diabeł i wielu ludzi, którzy zarzucali Bogu zło, kłamstwo, manipulacje, ograniczanie w czymś ludzi, ukrywanie czegoś dobrego przed nimi, szkodzenie im. To wszystko zasugerował diabeł Ewie i dziś wielu ludzi również powtarza te diabelskie kłamstwa, oszczerstwa.

Ale ja spokojnie patrzę na Golgotę, spokojnie przypominam sobie wspaniałą naukę Chrystusa. Przypominam sobie jak płakał nad swym przyjacielem Łazarzem.
Przypominam sobie jak litował się nad ludźmi, jak wyświadczał im dobro. 
Przypominam sobie Jego miłosierdzie, dobroć, miłość, sprawiedliwość, czystość i inne wspaniałe cechy i pamiętam że : " Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca " , "Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca "  ,  " I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. "


Zaraz po Tysiącletnim Królestwie, wielu z tych, którzy jeszcze będą w śmiertelnych czasach - wielu z nich zostanie zwiedzionych przez szatana, wielu pójdzie za nim - Objawienie Jana 20:7-8. 
Ale to już będzie ostatni bunt. 
W wieczności już wszyscy będą dobrze wiedzieć że na prawdę Ojciec i Syn są miłością i że nie ma nic lepszego niż odwzajemniać ich miłość.

Zbawieni ludzie, będą przebywać w otoczeniu Ojca i Syna. Będą radować się ich dobrem ich miłością i będą potrafili w pełni odwzajemnić tą miłość. 

To co było planowane od początku wypełni się. Jedna wielka Boża rodzina. Nieskończoność w kochającym Ojcem i Synem. Same niesamowite, cudowne rzeczy, których nie jesteśmy nawet sobie dziś wyobrazić. Oglądanie Boga twarzą w twarz, wieczna radość. Zero zła, zero smutku, zero jakiejś nudy czy czegoś w tym rodzaju. 

Gdy w przypowieści marnotrawny syn chciał odejść to ojciec go nie zatrzymywał. Uszanował jego wolną wolę. Uszanował wybór syna. Wiedział, że boleśnie odczuje swoją głupotę, swoje pójście za grzechami, ale nie związał go, nie zamknął w jakimś domowym areszcie. 
Dozwolił mu na własnej skórze doświadczyć swojej głupoty, buntu. Ale gdy syn później wrócił, już jako nawrócony, żałujący to został przywitany z radością.


Bóg uszanował wolną wolę ludzi, pokazał im że odchodząc od niego, robią sobie krzywdę, robią głupstwo. Ludzie nie posłuchali wcześniejszej przestrogi, więc Bóg dał im odczuć skutki buntu. 

Dziś wiemy bardzo dobrze, do czego prowadzi życie w buncie wobec Ojca i Syna. Wiemy jak będzie wyglądał bezbożny świat - jacy będą ludzie : 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5. Czasy będą trudne, bo ludzie będą bardzo źli. Jaka większość ludzi takie czasy, jaka większość ludzi taki świat.

Nie obrażajmy się na Boga - to nie Jego wina że ludzie będą coraz gorsi. To wina ludzi, że buntują się, że źle wykorzystują swoją wolną wolę. Mogliby ją dobrze wykorzystywać - ku dobrym wyborom, ale umiłowali ciemność, zło i wybierają zło. 


Wspaniała lekcja na całą wieczność, wspaniały dowód Bożej dobroci i miłości - dowód na całą wieczność. Nikt w wieczności się nie zbuntuje, mimo że będzie miał wolną wolę. 
Nikt w wieczności nawet nie pomyśli, że jest jakieś lepsze miejsce niż wieczność z kochającym Bogiem, pośród przyszłych nowych, niesamowitych rzeczy. 

Wszyscy bardzo dobrze będą pamiętać kłamstwa szatana, wszyscy będą dobrze wiedzieć, że to on był zły i chciał zniszczenia. Wszyscy będą doskonale wiedzieć, że to szatan kłamał, a Ojciec i syn od początku chcieli tylko i wyłącznie dobra. Chcieli od początku tworzyć rodzinę z ludźmi i być razem na zawsze. Wszyscy będą wiedzieli, że Bóg jest miłością i wszyscy będą radować się Bogiem, Jego dobrem, Jego miłością i wszyscy z radością będą odwzajemniać miłość Ojcu i Synowi.
Wszyscy będą z radością im służyć, bo będą doskonale wiedzieć że są oni dobrzy i zawsze tacy będą.
Nikt nie będzie służył ze strachu, nie będzie czegoś takiego jak strach. 
Idealna miłość - coś co trudno nam sobie wyobrazić dziś. To będzie fakt w wieczności, który będziemy rozumieć, będziemy w pełni doceniać i Bóg na pewno sprawi, że Zbawieni będą miłować ta Boża miłością siebie nawzajem i będą miłować pełnią miłości Tego, który jest miłością i dał jej dowód prawie 2000 lat temu. 


" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. " - 1 list Piotra 1:18-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - zaraz po upadku, Bóg objawił że z potomstwa Ewy przyjdzie Zbawiciel i zniszczy szatana. Słowo stało się ciałem. Bóg stał się na krótko człowiekiem i proroctwo z 3 rozdziału Księgi Rodzaju spełniło się i spełni. Pan Jezus unicestwi szatana po 1000 letnim królestwie. Pan wykazał, że kłamca kłamał w Edenie.

Tam na tym wzgórzu upadli ludzi pokazali jak bardzo są zepsuci, tam też Bóg pokazał jaką wielką jest miłością, jak jest dobry, prawdomówny i sprawiedliwy -dokonując sądu nad grzechami. 
Cudowna mądrość Boża ... wszystko na przestrzeni historii cudownie, idealnie uczynił ... kto wątpi w Boże działania, kto mówi że mógł coś lepiej zrobić, ten błądzi, podważą Bożą wszechmądrość a swoje pomysły stawia ponad Bożą mądrość. 

                      IDEALNY  PLAN,  PERFEKCYJNE  DZIAŁANIE


Kto z was może powiedzieć, że Ojciec i Syn w czymś się pomylili ?? 
Kto z was może im zarzucić, że mogli coś lepiej zrobić ?? 

Nikt mądry nie zarzuci nic Ojcu i Synowi. Ich działanie jest zawsze perfekcyjne, idealne, tak że nie można nic lepiej zrobić niż to co oni zrobili. 
Ich stworzenie, danie wolnej woli, dopuszczenie do wolnego wyboru i pozwolenie istnienia upadłym istotom w tym nam ludziom - to wszystko jest perfekcyjny plan. Dalej w tym perfekcyjnym panie Bóg udowodnił swoją miłość, łaskę, dobroć, miłosierdzie, sprawiedliwość, nienawidzenie grzechu - nikt nie może nic zarzucić Bogu. Syn i Ojciec są perfekcyjni, idealni we wszystkim. Taki jest również ich plan, takie jest zawsze ich działanie.

Nie słuchajmy swoich zwodniczych serc, nie słuchajmy ludzi którzy szkalują Ojca i Syna, lub mówią że mogli coś lepiej zrobić, albo mogli na coś nie pozwolić. Ci ludzie nie wiedzą co czynią, nie wiedzą co mówią. " O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!
34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę?36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. " - Rzymian 11:33-36 UBG 


" Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;
9 I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;10 Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;11 Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. " - Efezjan 3:8-11 UBG

"  Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona " - Psalm 147:5 Biblia Warszawska - kto podważa Boże działania, kto mówi że Bóg w czymś zawiódł, coś mógł lepiej stworzyć - taki człowiek czyni z siebie samego Boga i swój intelekt stawia ponad Boży. Taki człowiek czyniąc tak mówi : " moja mądrość jest niezmierzona, a nie Boga "" Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość " - Izajasz 40:28 BW


Każdy kto wątpi w perfekcję Bożego planu, Bożego działania niech przeczyta np Księgę Hioba rozdziały : 39-42. 


" A Pan zwrócił się do Joba i rzekł: (2) Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie! (3) Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł: (4) Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. (5) Raz mówiłem i już nie będę; drugi raz i już nie powtórzę. (6) Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł: (7) Nuże, przepasz swoje biodra jak mąż; będę ciebie pytał, a ty mnie poucz! (8) Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? ............. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: (2) Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. (3) Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. (4) Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! (5) Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. (6) Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. " - Hiob 40:1-8 , 42:1-6


CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI ZA ICH CUDOWNY PLAN, ZA ICH PERFEKCYJNY PLAN, PERFEKCYJNE DZIAŁANIE NA PRZESTRZENI WSZYSTKICH WIEKÓW. RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚCI ICH PLAN i DZIAŁANIE BĘDĄ PERFEKCYJNE i TAK NA ZAWSZE, BEZ KOŃCA. CHWAŁA IM - CHWAŁA IM ZA WSZYSTKO, ZA DOWÓD SWEJ MIŁOŚCI, DOBROCI, SPRAWIEDLIWOŚCI ... KAŻDY INNY PLAN SKUTKOWAŁBY m.in TYM ŻE CIĄGLE BY SIĘ KTOŚ BUNTOWAŁ, PODWAŻAŁ BOŻĄ MIŁOŚĆ, BOŻĄ DOBROĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ ... ALE BÓG WYBRAŁ TAKI PLAN, TAKIE DZIAŁANIE ŻE NIKT W WIECZNOŚCI NIE PODWAŻY BOŻEJ DOBROCI, MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI. CHWAŁA BOGU !!! 


co by się nie stało to zawsze ufajmy Chrystusowi, a nigdy swemu sercu. 
Boży plan jest idealny, działanie Chrystusa perfekcyjne, więc nie bójmy się przyszłości - idźmy za Panem, słuchajmy go, bądźmy Mu posłuszni. 

" A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
14 A cztery stworzenia mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. " - Objawienie Jana 5:13-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

8 komentarzy:

 1. Taaa pozwolił na wszystko szanując wolną wolę po czym zaczął ich karać za to...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

   za grzechy kolego za grzechy - czyli przestępstwa. Wolna wola nie oznacza ze jest się bezkarnym. W swojej wolnej woli możesz pójść do sklepu i wziąć coś bez płacenia ?? to ogranicza twoją wolną wolę ?? A jeśli ukradniesz staniesz przed sądem.

   W pracy też są rożne przepisy - nikt nie uważa ich za łamanie jego wolnej woli.

   Na drogach też są prawa - złamiesz je, dostajesz mandat - nie łamie to twojej wolnej woli.

   Czyżbyś był z buntowników kochających różne grzechy ?????

   jeśli tak to opamietaj się - "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ____ "...światłość[JEZUS] przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości..."- Ewangelia Jana 3:19-20 Biblia Warszawska   Usuń
 2. Bardzo dobry i prawdziwy post! Oparty na faktach historycznych, na Biblii, nie na ludzkiej fantazji i filozofii. Brakuje takich właśnie opracowań - filmów na YT.
  Jedna ważna rzecz: nie napisałeś tego bo chciałeś pokazać jaki to jesteś oczytany itp. ale jak widzę żeby pokazać wszystkim jaki naprawdę jest Bóg Ojciec! I to jest najważniejsze. Taki stan umysłu i nastawienie przejawiał zawsze Syn Boży; On myślał zawsze nie o sobie ale o swym Ojcu o którym powiedział, że jest większy od Niego i jedynie Dobry. Tu widzimy, że trójca św. nie ma racji bytu a Pan Jezus nie był wszechmogący tylko Ojciec, co nie umniejsza boskości w żaden sposób Panu Jezusowi, ani Jego mocy.
  PS.
  Masz może opracowanie czasu 1000- letniego Królestwa? Cyt.: ,,Zaraz po Tysiącletnim Królestwie, wielu z tych, którzy jeszcze będą w śmiertelnych czasach - wielu z nich zostanie zwiedzionych przez szatana, wielu pójdzie za nim - Objawienie Jana 20:7-8".
  Pozdrawiam. Paweł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj. zobacz to : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html - OJCIEC SYN są równi

   , nie mam, bardziej się skupiam jak tam trafić. Choc co nieco pisałem o przyszłym świecie np : czesc 2 - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/niebo-to-nie-nuda-wsrod-chmur-harf-i.html

   , czesc 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/11/polis-miasto-16-razy-wieksze-od-polski.html


   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 3. Witam ponownie

  Nie dziwi mnie to (no, może trochę), że nie umieściłeś mojego komentarza, domyślam się, że powodem jest to iż nie zgadzam się z Tobą w kwestii trójcy św., ale gdybyś był bardziej otwarty na prawdę z Biblii a nie na ludzką naukę to może przełamał byś swoją niechęć i sam sprawdził. Nie wdając się w dyskusję polecam Ci opracowania brata Pawła, który posiada dar Ducha i jak Ty jest uczniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Sam oceń czy to co napisał o Synu Bożym na podst. Biblii mija się z prawdą czy też nie. Ja zacytuję tylko fragment, resztę o Panu Jezusie znajdziesz w jego poście:

  http://jehoszua.dbv.pl/readarticle.php?article_id=78

  (...) ,,Jehoszua nigdy nie utożsamiał się z Bogiem JHWH, zawsze podkreślał, że jest Jego Synem, wielokrotnie pokazując własną wiarę w swojego Boga Ojca,zgodnie z pierwszym przykazaniem:„Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.” (2 Mojżesza 20:3).

  Esencją religii Izraela była zasada monoteistycznej wiary w jednego Boga JHWH i do tej zasady odwołał się Pan Jehoszua (Marka 12:28-30). Zacytował fragment Starego Testamentu:
  „Słuchaj,Izraelu! JHWH jest Bogiem naszym, JHWH jedynie!” (5 Mojżesza 6:4).
  „Szemah Jisrael, JHWH Elohim, Echad JHWH”(5 Mojżesza 6:4).

  Cytując najważniejszą dla Żydów zasadę „Szemah Jisrael”, Jehoszua potwierdził ich zrozumienie koncepcji Boga JHWH – pokazał wyraźnie, że to nie On był i jest JHWH.

  Pozbawieni są mądrości Bożej ludzie utożsamiający Jedynego Boga Ojca, przedstawiającego się na kartach Starego Testamentu, jako JHWH z Jego Synem – Jehoszua.

  Stąpają po kruchym lodzie, jakim jest poważna pomyłka dotycząca oddania należytej chwały Temu Jednemu Prawdziwemu Bogu (Jana 17:3, 1 Koryntian 8:6).

  „Ja, JHWH, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.” (Izajasza 42:8).

  „Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.” (Jana 8:50, por. Jana 7:17).

  Natomiast prawdą jest to, iż wolą Boga jest, abyśmy we wszystkim słuchali, naśladowali i uwielbiali objawionego nam już na kartch Nowego Testamentu - Syna, gdyż w ten sposób zostaje uwielbiony sam Bóg Ojciec i w ten sposób mamy z Nimi społeczność (Filipian 2:11, Jana 14:24, 15:7-8, 1 Jana 1:2-3).


  Spójrzmy jeszcze na kilka prostych dowodów na to, że starotestamentowy JHWH, to Bóg Ojciec nasz i naszego Pana (Jana 20:17).

  Kim jest Ten kapłan JHWH?
  „Przysiągł JHWH i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.”(Psalm 110:4).

  Kim jest Syn JHWH?
  „Ogłoszę wyrok JHWH: powiedział do mnie: Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem”. (Psalm 2:7).

  W Psalmie 110:1 występują dwie osoby: JHWH i Pan (Adon).
  „Psalm Dawidowy. Rzekł Pan (w org. JHWH) Panu (w org. Adon) memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje!” (Psalm 110:1).

  Jeżeli JHWH miałby być Jehoszua – to kim jest Ten, który usiadł po Jego prawicy?

  W psalmie 16 Dawid natchniony duchem Bożym, wychodzi poza obraz siebie samego – staje się „typem” Chrystusa – to Chrystus wówczas mówi poprzez Jego usta:
  „Mam zawsze Pana (w org. JHWH) przed sobą... Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.” (Psalm 16:8-10).

  Dawid cały czas „ogląda grób”, a jego dusza spoczywa „w otchłani” (Dzieje 13:35-37).
  Dlatego w psalmie 16 poprzez usta Dawida przemawia Jehoszua, który zawsze miał Ojca (JHWH) po swojej prawicy.
  W psalmach wielokrotnie Chrystus przemawia w podobny sposób (patrz Psalm 22).

  U proroka Izajasza czytamy.
  „Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan (JHWH)… Przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy” (Izajasza 43:10).

  Autorem tej wypowiedzi zgodnie z początkiem tego wersetu jest JHWH, ile prawdy byłoby w tym, gdyby to mówił Jehoszua?
  Przecież On wyraźnie świadczył:
  „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” (Jana 17:3, por. 1 Koryntian 8:6, Jana 14:1)".
  ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie zawsze d tazu zamieszczam, bo nie zawsze mam czas odpisać ... a czasami nie publikuje jak są jakieś dziwne lub nieznajome mi linki itd

   słyszałeś o KENOZIE ??? - SYN nie jest mniejszy od OJCA - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/kenoza-ojciec-nie-jest-wiekszy-niz-syn.html

   psalm 97 boskość Jezusa Chrystusa - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/psalm-97-boskosc-jezusa-chrystusa.html


   , po co to "Jehoszua ", nie wystarczy JEZUS ?? - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/11/imienny-chaos-isus-jeszu-i-inne.html


   ,

   ,

   Usuń
 4. Bóg stworzył istoty idealne, wobec czego skąd się wziął szatan? upadły anioł... ? ale dlaczego? każde stworzenie jest cząstką Boga, gdyż z Jego ręki powstało, wiec dlaczego pierwszy upadły anioł tego dokonał... dlaczego się zbuntował, przeciwstawił i tkwi w tm po dziś? to obrazuje ze stworzony anioł nie był idealny...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miłość wymaga wolnej woli, ale w wolnej woli można wybrać bunt, grzech i to z czasem zrobił ówczesny doskonały anioł który jest teraz wielkim grzesznikiem. Poszła za nim jedna trzecia aniołów, ale dwie trzecie zostało posłusznych JEZUSOWI i OJCU. Był idealny - pisząc że nie był idealny przypisujesz BOGU STWÓRCY niedoskonałość i zło. Lepiej tego nie rób bo to złe. Zły wybór części aniołów nie oznacza że nie były doskonałe, oznacza że miały wolną wolę jak wszystkie inne anioły - tylko nie wybrały posłuszeństwa, poddania ale bunt, grzech ..... część 3 : http://mieczducha888.blogspot.com/2018/03/dlaczego-bog-nie-przeszkodzi-szatanowi.html
   , pozdrawiam i życzę ci aby JEZUS udzielił ci właściwego poznania i żebyś MU służył na wąskiej drodze pełnienia JEGO woli - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/przekrecane-nauki-jezusa-prawdziwe.html
   ,

   Usuń