środa, 8 listopada 2023

Chrystusowa domowa Ekklesia w społeczność z OJCEM i Zmartwychwstałym BOGIEM Prawdziwym której jestem częścią. Część 8 -- Chrystusowa Boża rodzina na dobre i na złe, na życie i na śmierć

 

Dzisiaj po południu jadę pociągiem do Łodzi - do rodziny w OJCU Niebiańskim i PANU Jezusie Chrystusie. Jutro jest pogrzeb taty Jarka który zmarł w sobotę po długiej ciężkiej chorobie. Nie jadę dla zmarłego, ale dla żywych - abyśmy mieli wspólny czas z OJCEM i SYNEM co da nam duchowe umocnienie, nowe lekcje duchowe, nowe zmiany w sercach, charakterze na większe podobieństwo PANA Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim jednak to będzie wspólny czas składania chwały, uwielbienia, dziękczynienia dla OJCA i SYNA. 

W tym trudnym czasie żałoby chcemy tym bardziej być bliżej OJCA i SYNA którzy są ŻYCIEM. Tym bardziej wspólnie chcemy przybliżać się do nich oraz wspólnie składać Im chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. 

Nie chodzi abyśmy mieli "dobry" czas ze sobą, bo różni ludzie mają "dobry" czas ze sobą robiąc razem miliony różnych rzeczy, ale chodzi abyśmy mieli wspólny dobry duchowy czas z OJCEM  i SYNEM, bo nie ma na to zamienników. Miliardy ludzi mają "dobry" czas ze sobą podczas różnych prac, sortu, różnych rozrywek i tysięcy różnorakich rzeczy, ale niewielu ma prawdziwie dobry wspólny czas z OJCEM i SYNEM. ONI dwaj mieszkają w nas i w tej cudownej, nadprzyrodzonej Bożej obecności w nas - mamy wspólny duchowy dobry czas z BOGIEM, ku chwale Bożej. Zostaję w Łodzi do niedzieli. Proszę o modlitwy za mną, za Jarkiem, Anią i dwójką ich dzieci abyśmy mieli czas z OJCEM i SYNEM, czas ku Ich chwale, abyśmy przy niedzielnym żegnaniu się byli jeszcze bardziej na duchowe podobieństwo CHRYSTUSA, abyśmy byli duchowo mocniejsi. 

  • Nie łączy nas jakaś organizacja, instytucja jak miliony ludzi, bo to złudne połączenie. 
  • Nie łączą nas ceremonie i rytuały jak miliony ludzi, bo to złudne połączenie. 
  • Nie łączy nas przymus, strach, manipulacje jak miliony ludzi, bo to złudne połączenia. 

Łączy nas nadprzyrodzona, cudowna obecność wszechobecnego OJCA i wszechobecnego SYNA którzy mieszkając w nas z trzeciego nieba czynią nas swymi dziećmi. Jesteśmy zbawieni więc jesteśmy dziećmi Bożymi, a jako dzieci Boże jesteśmy duchową rodziną. Nie mamy tzw. "więzów krwi", ale łączą nas OJCIEC  i SYN którzy żyją w nas, działają w nas z trzeciego nieba mocą swego Ducha czyli mocą swojej duchowej wszechobecności. ....... "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" - Ewangelia apostoła Jana 14:23 BW -- tej zbawczej, cudownej obecności nie ma w religiach świata, nie ma w sekcie rzymskokatolickiej, nie ma w sekcie świadków strażnicy itp.

Proszę też o modlitwy za swoją podróżą abym dotarł bezpiecznie, a przede wszystkim żebym był Chrystusowym światłem, dobrym Chrystusowym świadkiem w czynach i słowach we wszystkich miejscach w których żywy BÓG Jezus Chrystus mnie postawi. 

Proszę o modlitwy za mamą Jarka która nie jest chrześcijanką, aby uwierzyła, aby ukorzyła że przed PANEM ZBAWICIELEM, aby dostąpiła cudu zbawienia i wytrwała w zbawieniu do końca. Proszę o to za całą rodziną zmarłego, za znajomymi taty Jarka aby zastanowili się nad swoim grzechem przed BOGIEM, aby dostąpili zbawienia i doszli do poznania prawdy. Aby nie pomarli w swoich grzechach. 

Jesteśmy zbawieni, więc jako synowie i córki PANA BOGA jesteśmy duchową rodzin - jesteśmy braćmi i siostrami. Duchowa rodzina w Chrystusie jest mi bliższa niż ziemska rodzina. Z ziemską rodziną nie mam duchowego połączenia, bo nie mają nowego serca i nowego ducha, ale oby przyjęli zbawienie i żyli resztę życia jako dzieci Boże, jako synowie i córki światłości. .................... "Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; (9) (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). (10) Badając to, co podoba się Panu; (11) I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie." - List apostoła Pawła do Efezjan 5:8-11 UBG 

"A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. (2) Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. (4) Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. (5) Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. (6) Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. (7) Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. (8) My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. (9) Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; (10) Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. (11) Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie." - List apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:1-11 UBG

Trzymamy się OJCA i PANA ZBAWICIELA na dobre i na złe, więc dzięki temu przez NICH Dwóch i jesteśmy ze sobą w dobry i zły czas. Jarek, Ania i ich dzieci duchowo są mocni w tym czasie żałoby, ale życzę Im w CHRYSTUSIE aby wyszli z tego jeszcze dużo, dużo bardziej duchowo podobni do SYNA Bożego - Jezusa Chrystusa, aby byli o wiele wiele bardziej na Jego duchowo podobieństwo.  Jak mówi natchnione, nieomylne Słowo BOGA : "Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy? - mówi Święty. (26) Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. (27) Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? (28) Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. (29) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. (30) Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, (31) lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają." - Księga proroka Izajasza 40:25-31 BW

Gdy Jarek i Ania spytali czy zostałbym po czwartkowym pogrzebie do niedzieli, to z radością odpowiedziałem, że jak najbardziej. Nie spotykamy się ze sobą bo tak trzeba, bo BÓG rozkazuje, ale spotykamy się dlatego że łączy nas miłość OJCA i SYNA którzy mieszkają w nas w swojej nadprzyrodzonej, cudownej duchowej obecności. Spotykamy się w nadprzyrodzonej mocy, a nie jak to ma miejsce w religiach i sektach gdzie nie ma tego nadprzyrodzonego, cudownego BOŻEGO elementu.  Nie ma tego np. w sekcie rzymskokatolickiej, nie ma tego w sekcie świadków strażnicy, ale one w swoim zwodzeniu co innego twierdzą, ogładzają się "prawdziwym chrześcijaństwem". To pseudo-chrześcijaństwo, pseudo-kościoły, to anty-Chrystusowe miejsca.................... "Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; (2) Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; (3) Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. (4) Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. (5) Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. (7) A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. (8) Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. (9) Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi? (10) Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (11) I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; (12) Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa; (13) Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; (14) Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. (15) Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową - w Chrystusa. (16) Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości." - List apostoła Pawła do Efezjan 4:1-16 UBG 

"Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. (2) Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4) Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. (5) Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; (6) Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. (7) I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. (8) Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. (9) Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; (10) A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. (11) Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. (12) Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; (13) Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. (14) A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. (15) A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. (16) Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. (17) A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego." - List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-17 UBG

"Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" - Ewangelia apostoła Jana 13:34-35 BW

"Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich." - Ewangelia apostoła Jana 15:12-13 BW -------- "Miłość mocniejsza od śmierci i słodsza od najlepszego miodu część XXIV -- Im większa miłość agape tym ochotniejsze poświęcenie siebie dla dobra drugiego" - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/11/miosc-mocniejsza-od-smierci-i-sodsza-od.html

"Pieśń stopni Dawida. Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają. (2) Jest to jak wyborny olejek na głowę, który spływa na brodę, na brodę Aarona; który spływa na brzeg jego szat; (3) Jak rosa Hermonu, która opada na góry Syjon; tam bowiem PAN daje błogosławieństwo i życie na wieki." - Psalm 133 UBG  ____________________ "A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. (47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. (48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi? (49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi! (50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką." - Ewangelia Mateusza 12:46-50 BW.

 Mimo że jutro jest pogrzeb taty Jarka, to nie jadę do Łodzi z przymusu. Nie mam postawy : "ale nie chcę mi się jechać, no ale trzeba". Wolimy spotykać się w innych okolicznościach niż pogrzeby, ale chętnie z miłości agape się spotykamy, jesteśmy i będziemy ze sobą razem bez względu na wydarzenia w naszym życiu czy na świecie, a wszystko dzięki łasce Chrystusowej. Boża łaska czyni w nas to wszystko i dzięki łasce Chrystusowej będziemy czynić wolę Bożą, będziemy dobrymi świadkami Chrystusowymi w czynach i słowach w każdym czasie, w każdych okolicznościach. Żadne zło nie pokona PANA Jezusa który mieszka i działa w nas. 

Proszę też o modlitwy za nami, abyśmy byli Chrystusową pociechą dla żałobników i dla wszystkich innych ludzi, abyśmy byli zwiastunami Dobrej Nowiny w czynach i słowach wobec żałobników ale i wobec wszystkich innych ludzi których PAN daje nam spotykać. 

Niech nasze życie i ewentualna nasza śmierć będą ku chwale OJCA i SYNA. Niech będą uwielbieni w naszym życiu i ewentualnej śmierci. Trwając w Nich, a ONI w nas możemy żyć ku Ich chwale i umrzeć ku Ich chwale. Mamy moc nie bać się żadnych wydarzeń, żadnych okoliczności. Trwając w Nich, a ONI w nas możemy duchowo wzrastać, pełnić wolę Bożą, przynosić BOGU chwałę bez względu na wydarzenia, bez względu na okoliczności ................. "Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. (8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami." - Ewangelia apostoła Jana 15:5-8 BW___________________________ "Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. (13) Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie." - List apostoła Pawła do Filipian 4:12-13 BW

"Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. (2) Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. (3) Dobrobyt i bogactwo są w jego domu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. (4) Dla prawych wschodzi światłość w ciemności; on jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. (5) Dobry człowiek lituje się i pożycza, i prowadzi swoje sprawy rozważnie. (6) Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci. (7) Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU. (8) Jego serce jest umocnione, nie będzie się bał, aż zobaczy pomstę nad swymi wrogami. (9) Rozrzucił i dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki, jego róg będzie wywyższony w chwale. (10) Niegodziwy zobaczy to i rozgniewa się, zgrzytnie zębami i uschnie, pragnienie niegodziwych zginie." - Psalm 112 UBG

"Nie czytaj więcej tego bloga, nie czytaj więcej moich artykułów - [JEŚLI jesteś ..." - https://mieczducha888.blogspot.com/2023/04/nie-czytaj-wiecej-tego-bloga-nie-czytaj.html"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html
 "Ten sam starotestamentowy i nowotestamentowy BÓG Stwórca : Doskonały, Nieskazitelny we wszystkim w tym w miłosierdzi, litości, miłości, świętości, sprawiedliwości. --- Bóg nie jest mordercą, tyranem ale miłością sprawiedliwością część 9" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/09/ten-sam-starotestamentowy-i.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html
"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Wpis brata Jarka : "Zdrowa Społeczność – Po Miłości Ją Poznacie" - Https://Duchowepogotowie.Pl/2022/09/Zdrowa-Spolecznosc-W-Milosci.Html

Biblijny kondycjonalizm : "KŁAMSTWO SZATANA Z KSIĘGI RODZAJU 3:4 NA CAŁYM ŚWIECIE, M.IN. W SEKCIE RZYMSKOKATOLICKIEJ I W WIELU KOŚCIOŁACH "BIBLIJNYCH - EWANGELICZNYCH". KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY W KOŚCIOŁACH - BIBLIJNA PRAWDA O ŻYCIU PO ZMARTWYCHWSTANIU A NIE PO ŚMIERCI CZĘŚĆ 16" - HTTPS://BINITARIANIZM123ANIHILACJONIZM.BLOGSPOT.COM/2021/11/KAMSTWO-SZATANA-Z-KSIEGI-RODZAJU-34-NA.HTML

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

    Biblijny binitarianizm :  "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 41 - AntyCHRYSTUSOWA trzecia osoba Trójcy = antyCHRYSTUSOWY trynitarianizm" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2023/01/biblijna-i-apostolska-nauka.html

    "Biblijna i apostolska nauka binitarianizmu część 25 - Trynitarianizm Trójca są herezją i bluźnierstwem" - https://binitarianizm-biblijny.blogspot.com/2021/07/biblijna-i-apostolska-nauka.html........... Chwała OJCU oraz BOGU Prawdziwemu Jezusowi Chrystusowi PANU ZBAWCY. Jedynie Oni dwaj mają odwieczną naturę JHWH.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 08.11.2023 Puławy , Dominik Marzec


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz