wtorek, 11 października 2022

Nowotestamentowy model Kościoła część 5. Grzech nie miłowania zbawionych braci i sióstr - tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus.


Jeśli nie zabijamy, nie cudzołożymy, nie kradniemy itd. - to nadal grzeszymy przeciwko niezbawionym bliźnim gdy : nie miłujemy ich jak siebie samego. Grzeszymy też przeciwko zbawionym braciom i siostrom, gdy nie miłujemy ich tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus.  To że drzewo nie wydaje złego owocu, to za mało. Drzewo ma wydawać dobry owoc. Drzewa wydające złe owoce i bezowocne drzewa - obydwa będą wrzucone do ognia na spalenie. Ostoją się tylko drzewa wydające dobry owoc. Jeśli nie miłujemy bliźnich jak siebie samych oraz jeśli nie miłujemy braci i sióstr tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus - to nie jesteśmy dobrym drzewem które wydaje dobre owoce. Jeśli nie miłujemy bliźnich jak siebie samych oraz jeśli nie miłujemy braci i sióstr tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus - to grzeszymy, ponieważ : "Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu" - List Jakuba 4:17 Biblia Warszawska

"Nowotestamentowy model Kościoła część 2 - bezcenna JEZUSOWA wzajemna miłość Ew Jana 13:34-35" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/nowotestamentowy-model-koscioa-czesc-2.html

"Wydajcie więc owoce godne pokuty; (9) A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. (10) Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień" - Ewangelia Mateusza 3:8-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska  ________________ " I opowiedział im taką przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owocu, lecz nie znalazł. (7) Wtedy powiedział do rolnika: Oto od trzech lat przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, lecz nie znajduję. Zetnij je, bo po co ziemię na darmo zajmuje? (8) Lecz on mu odpowiedział: Panie, zostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. (9) Może wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je zetniesz." - Ewangelia Łukasza 13:6-9 UBG _________________ "Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością" - 1 List apostoła Jana 4:7-8 BW 

  1. ""Deficyt lub brak wzajemnej miłości agape, bycia rodziną Bożą w codziennym praktycznym życiu - bolączka wielu kościołów" - http://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/deficyt-lub-brak-wzajemnej-miosci-agape.html
  2. "Deficyt lub brak wzajemnej miłości agape, bycia rodziną Bożą w codziennym praktycznym życiu - bolączka wielu kościołów część 2 agapetos" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/nowotestamentowy-model-koscioa-czesc-2.html
  3. "Deficyt lub brak wzajemnej miłości agape, bycia rodziną Bożą w codziennym praktycznym życiu - bolączka wielu kościołów część 3 rozkaz z Ew. Jana 13:34, 15:12" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/11/deficyt-lub-brak-wzajemnej-miosci-agape.html

Nie wypełnianie nakazów, rozkazów PANA ZBAWICIELA to grzech. Nieposłuszeństwo MU jest łamaniem BOŻEGO Prawa. Rozkazał nam abyśmy jako zbawieni, jako ci w których ON zamieszkuje, żebyśmy się wzajemnie miłowali jak ON nas umiłował. To nie jest propozycja dla prawdziwych chrześcijan, ale to bezdyskusyjny rozkaz dla nas prawdziwych chrześcijan. Każdy z prawdziwych chrześcijan jest do tego zobowiązany i dzięki mocy duchowej obecności Wszechmocnego PANA ZBAWCY mieszkającego w naszych sercach - mamy wszelką moc, wszelkie potrzebne środki aby się wzajemnie miłować, tak jak ON nas umiłował. Nie mamy miłować innych zbawionych jak siebie samych, ale bardziej czyli tak jak umiłował nas PAN ZBAWCA. Co to za rodzaj miłości ?? ... "Nowe przykazanie [entole - 1785] daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" - Ewangelia Jana 13:34-35 BW _________________ "Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie [entole - 1785] moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję." - Ewangelia Jana 15:9-14 BW

[entole - 1785] : rozkaz, polecenie, przykazanie. Nie ma dyskusji, nie ma zwolnienia z rozkazów, poleceń, przykazań PANA ZBAWICIELA który jest BOGIEM Prawdziwym. Jego rozkazy, polecenia, przykazania są ku chwale Jego oraz OJCA, są ku temu co najlepsze dla nas i dla innych ludzi, więc grzechem, złem, głupotą jest nieposłuszeństwo PANU ZBAWCY, nie robienie tego co nakazał, czego uczy. Mowa o tym że jako zbawieni mamy się miłować tak jak ON nas umiłował, to nie jest propozycja dla niektórych chrześcijan, ale to absolutny, bezdyskusyjny nakaz, rozkaz dla wszystkich chrześcijan. 

"A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. (6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. (7) Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście. (8) A jednak nowe przykazanie [entole - 1785] podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (9) Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. (10) Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. (11) Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy." - 1 List  Jana 2:3-11 BW __________ "Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego." - 1 List apostoła Jana 4:20-21 BW. ------ Jeśli nie miłujemy, to nie znamy BOGA. Znamy BOGA ?? , więc pokazujmy to swoim życiem przez posłuszeństwo wypływające z miłości wobec OJCA i SYNA. Miłujmy ICH z całego : serca, myśli, siły i duszy. Miłujmy niezbawionych ludzi jak siebie samych. Miłujmy zbawionych braci, zbawione siostry tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus ... " Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. (2) Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. (3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. (4) Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. (5) A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" - 1 List Jana 5:1-5 BW

"Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. (13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. (14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. (15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. (16) Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. (17) Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? (18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (19) Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, (20) że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. (21) Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem (22) i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. (23) A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. (24) A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka" - 1 List Jana 3:10-24 BW -- Kto nie miłuje OJCA i SYNA, kto nie miłuje zbawionych braci i siostry, kto nie miłuje pozostałych ludzi - ten nie zna BOGA, w tym OJCIEC i SYN nie mieszkają. Kto nie żyje w dwóch przykazaniach miłości oraz w nowym przykazaniu o miłowaniu zbawionych tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL - ten grzeszy. Nie tylko grzechem jest nie przestrzeganie dwóch przykazań miłości, ale grzechem jest również nie miłowanie zbawionych ta jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL. 

"Zdrowa Społeczność – Po Miłości Ją Poznacie" - https://duchowepogotowie.pl/2022/09/zdrowa-spolecznosc-w-milosci.html

"Duchowa Rodzina – Świadomy Wybór" - https://duchowepogotowie.pl/2022/07/duchowa-rodzina.html

"Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy [ofeilo 3784] życie oddawać za braci" - 1 List Jana 3:16 BW _______ "W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni [ofeilo 3784] nawzajem się miłować" - 1 List Jana 4:9-11 BW  -- [ofeilo 3784] - m.in : być winnym, być dłużnym, być zobowiązanym. ------- Mamy dług miłości wobec zbawionych braci i sióstr. Mamy dług miłowania ich tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus. Jeśli nie miłujemy tak zbawionych braci, zbawione siostry - to grzeszymy, bo jesteśmy nieposłuszni rozkazowi, poleceniu, przykazaniu naszego Absolutnego PANA i ZBAWICIELA. 

Słowo "ofeilo" w przykładowych wersetach w znaczeniem o którym mówi Jan : "Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. (28) Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien [ofeilo 3784] sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien [ofeilo 3784]! (29) Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. (30) On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu [ofeilo 3784]" - Ewangelia Mateusza 18:27-30 UBG 

"Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny [ofeilo 3784] pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt" - Ewangelia Łukasza 7:41 BW

"I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winieneś [ofeilo 3784] panu memu? (6) A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój, siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. (7) Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś [ofeilo 3784]A ten odrzekł: Sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt." - Ewangelia Łukasza 16:5-7 BW

"Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy [ofeilo 3784] byli uczynić, uczyniliśmy" - Ewangelia Łukasza 17:10 BW

"Powinniśmy [ofeilo 3784] zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich" - 2 List apostoła Pawła do Tesaloniczan 1:3 BW

"A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę albo jest ci coś winien [ofeilo 3784], policz to na mój rachunek. (19) Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie" - List apostoła Pawła do Filemona 1:18 UBG 

"Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy [ofeilo 3784] życie oddawać za braci" - 1 List apostoła Jana 3:16 BW _______ "W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. (11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni [ofeilo 3784] nawzajem się miłować" - 1 List Jana 4:9-11 BW -- mamy to bezdyskusyjny rozkaz, nakaz, przykazanie. Jeśli nie czynimy tej miłości, to grzeszymy. 

Jeśli pisze że morderca, złodziej, cudzołożnik, kłamca itd. nie wejdą do Królestwa BOŻEGO to poważnie się podchodzi aby tak nie czynić, ale tak samo poważnie powinniśmy podchodzić do rozkazu, nakazu, przykazania o miłowaniu OJCA i SYNA, o miłowaniu braci, o miłowaniu pozostałych ludzi. Skoro mamy dług miłości, skoro jesteśmy bezdyskusyjnie zobowiązani wobec zbawionych braci i sióstr żeby ich miłować tak jak nas umiłował nasz PAN ZBAWICIEL, to nie możemy lekko przechodzić wobec tego. Nie możemy ignorancko traktować tych słów. Nie możemy lekko przechodzić wobec tych słów. To że nie krzywdzimy jakiegoś zbawionego brata czy siostry, to nie znaczy że rzez to miłujemy ich tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus. Samo nie krzywdzenie kogoś, jest dalekie od miłowania go jak siebie samego, a jeszcze dalsze jest od miłowania tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL. Ktoś nie robi drugiemu nic złego, ale co z tego, jak nie robi mu nic dobrego, jak nie okazuje mu BOŻEJ miłości. Miłość agape kieruje do czynienia dobra BOŻEGO, do poświęcenia, do ofiarowania coś z siebie, do aktywnego działania. 

"A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? (26) On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? (27) A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. (28) Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył" - Łukasz 10 BW _______ "I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? (29) Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (30) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (31) A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz" - Marek 12 BW __________ "Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy" - Mateusz 22 BW .............. Czy jeśli chodzi o największe i pierwsze przykazanie miłości wobec OJCA i SYNA, czy o nowe przykazanie miłowania braci i sióstr tak jak umiłował nas nasz PAN ZBAWICIEL Jezus Chrystus, czy o przykazanie miłowania wszelkich innych ludzi jak siebie samego - nie możemy ignorancko podchodzić do żadnego z nich. Wobec wszystkich nich - powinniśmy pytać PANA ZBAWICIELA jak mamy je przestrzegać, rosić GO aby uczył nas chodzić w nich, przestrzegać ich.   Łamanie każdego z nich jest grzechem. Oczywiście największy grzech dotyczy łamania przykazania miłowania OJCA i SYNA z całego : serca, myśli, siły i duszy. Samo nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij itd. jest dalekie od wszelkich przykazań miłości, od bycia drzewem które wydaje dobry owoc. 

  • Pytajmy Zmartwychwstałego BOGA Prawdziwego : PANIE ZBAWCO jak mam wypełniać twój nakaz, rozkaz o miłowaniu zbawionych braci, zbawionych sióstr - tak jak TY mnie umiłowałeś ?? 
  • Prośmy Zmartwychwstałego BOGA Prawdziwego : PANIE ZBAWCO ucz mnie proszę miłować zbawionych braci, zbawionych sióstr - tak jak TY mnie umiłowałeś. Bez Ciebie nic Bożego nie mogę czynić, ale skoro TY mieszkasz we mnie, to mam wszystko co potrzebne do życia i pobożności. Ty uzdalniasz mnie do przestrzegania wszelkich przykazań miłości, do czynienia wszystkiego tego co mi nakazujesz, co jest Twoją wolą. Daj mi roszę zawsze i wszędzie o tym pamiętać, niezachwianie w to wierzyć i w zaufaniu wobec CIEBIE, odważnie działać, odważnie czynić miłość wobec CIEBIE i OJCA, wobec braci i sióstr, oraz wobec wszelkich niezbawionych ludzi. Nie chcę bać się miłości, nie chcę bać się miłowania CIEBIE i OJCA, ani nie chcę bać się miłowania zbawionych i niezbawionych. Daj mi coraz lepsze zrozumienie jak potężna, jak piękna, jak dobra jest Twoja miłość i OJCA miłość. ........ "Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty" - 2 List apostoła Piotra 1:3 UBG _______________ " trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. (6) Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. (7) Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. (8) Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. (9) Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. (10) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. (11) To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. (12) Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. (13) Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (14) Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. (15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. (16) Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (17) To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. (18) Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. (19) Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (20) Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. (21) A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał." - Ewangelia Jana 15:4-21 BW
"Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni (20) drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, (21) oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, (22) wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (23) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; (24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża." - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:19-25 BW -- "Hebrajczyków 10:25 - jeden z najbardziej ulubionych i błędnie rozumianych wersetów przez sekty i martwe kościoły. - Nowotestamentowy model Kościoła część 4" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/hebrajczykow-1025-jeden-z-najbardziej.html

 "Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was" - 1 Tesaloniczan 3:12 UBG

"A o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. (10) Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii; ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali" - 1 Tesaloniczan 4:9-10 UBG

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Ten sam starotestamentowy i nowotestamentowy BÓG Stwórca : Doskonały, Nieskazitelny we wszystkim w tym w miłosierdzi, litości, miłości, świętości, sprawiedliwości. --- Bóg nie jest mordercą, tyranem ale miłością sprawiedliwością część 9" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/09/ten-sam-starotestamentowy-i.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Bluźniercza Pierwsza Komunia Nieświęta. - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 10" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/05/bluzniercza-pierwsza-komunia-nieswieta.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 13 - Rajska BOŻA obecność najcudowniejszą rzeczą najwspanialszym stanem wszechczasów" - https://mieczducha888.blogspot.com/2022/06/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom_23.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 11.10.2022 Puławy , Dominik Marzec


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz