Popularne posty

środa, 31 grudnia 2014

nieśmiertelność o rok bliżej
"A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga" - list apostoła Pawła do Rzymian 12:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." - Biblia Warszawska

                        NOWY ROK - 1 stycznia, obchody

"Zwyczaj rozpoczynania nowego roku od pierwszego dnia stycznia wprowadził w swej reformie kalendarzowej Gajusz Juliusz Cezar. Rzymianie czcili w ten dzień Janusa, boga bram, drzwi i początków. Wiele języków, w tym angielski i niemiecki przejęły właśnie od Janusa nazwę miesiąca styczeń (ang. January, niem. Januar)...Pierwszym w historii rokiem rozpoczętym 1 stycznia był rok DCCVIII Ab Urbe Condita, tzn. 708 rok od założenia Miasta (Rzymu), czyli według obecnie stosowanej rachuby czasu 46 r. p.n.e. " - wikipedia

"Rzymianie ponadto wierzyli, że jeżeli pierwszy dzień nowego roku spędzą wesoło, taki też będzie cały rok. Dlatego też starano się spędzić ten dzień najprzyjemniej jak tylko można było. Ludzie życzyli sobie szczęścia poprzez pocałunek i uścisk dłoni. Także jedzono dużo słodyczy, by taki sam był cały rok. Drzwi domu przyozdabiano zielonymi gałązkami, a wieczorem lampami. Wieczorem urządzano wielkie uczty, na które zaproszono dużo przyjaciół; przebierano się za różne zwierzęta (często za jelenia). Grano w kości, a gromady kuglarzy i błaznów chodziło po domach i wyłudzało pieniądze. Na ulicach z kolei rozlegały się głośnie zabawy i śpiewy, a karczmy pełne były pijanych Rzymian." - http://www.imperiumromanum.edu.pl/nowy_rok_u_rzymian.html


Obżarstwo, pijaństwo, rozpusta, orgie itp rzeczy były na porządku dziennym podczas obchodzenia przez Rzymian nowego roku - dziś na świecie jest tak samo albo jeszcze gorzej, a na pewno prędzej czy później będzie gorzej - grzech będzie dramatycznie się wzmagał - "charakterystyka ludzi w czasach końca" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/charakterystyka-ludzi-w-czasach-konca.html


                         kilka wersetów :

"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. 13 Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości. 14 Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości." - Rzymian 13:12-14 UBG

"A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą" - list apostoła Pawła do Galatów 5:19-21 UBG

"Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu; 2 Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. 3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. 4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią. 5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych" - 1 list apostoła Piotra 4:1-5 UBG - jeśli jakiś chrześcijan jest oczerniany, wyśmiewany itd za to że nie bierze udziału w bezbożnych ucztach, uczynkach to niech się nie dziwi - Biblia wielokrotnie mówi o takim stosunku bezbożnych ludzi, pseudo-wierzących do uczniów Zmartwychwstałego. 
" Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga." - 1 list do Koryntian 6:9-11 UBG

"Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. 18 I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący." - 2 Koryntian 6:14-18 UBG

"Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się." - 1 list do Tesaloniczan 5:22 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

"To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu" - Ewangelia Łukasza 8:14 UBG - "hedonistyczni chrześcijanie" : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/hedonistyczni-chrzescijanie-miedzy.html
 Dla mnie dzisiejszy dzień czyli tzw Sylwester to dzień jak każdy inny - około 22.00 idę spać, również jutrzejszy dzień jeśli dane mi będzie się obudzić spędzę jak każdy wzorując się na tym : "A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony." - 2 Koryntian 5:15 UBG
"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie" - Galacjan 2:20 UBG 

"Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. 3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie" 1 Piotra 4:2-3 UBG 

To że nie obchodzę m.in tego dnia czy nie robię wielu innych które świat zachwala -  nie sprawia, że jestem smutny - nie mam ciężkiego jarzma na sobie, (ale lekkie - Mateusza 11:28-30)  :D   wielu ludzi tak uważa, że skoro tego i tamtego nie chcesz robić, albo nie możesz to musisz być smutnym człowiekiem, obciążonym rygorami itd. Narodzenie na nowo uwalnia człowieka, przemienia myślenie - to nie jest jakiś zakon, zmuszanie się ale wolność w duchu Chrystusowym. 
Źle bym się czuł gdybym był w miejscu gdzie obchodzi się ten dzień i gdzie panuje pijaństwo i inne złe zachowania. Owocem ducha jest też radość i mogę tylko dziękować, że zostałem wyzwolony ze świata i jego postępków. Bycie niewolnikiem grzechu jest ciężkim jarzmem. Ciężkim jarzmem jest światowe życie i pożądliwości świata i prędzej czy później kończą się utrapieniem, smutkiem - szatan obiecuje w nich wolność i inne rzeczy ale nic takiego nie przychodzi poza złudnymi chwilami, po których przychodzi większa pustka wewnętrzna, większy chaos, brak pokoju ducha. 
               

 NIEZASŁUŻONY DAR a NIE NALEŻNOŚĆ 

Każda sekunda, godzina, dzień, tydzień, miesiąc czy rok są niezasłużonym darem - darem od Ojca i Syna. Na żadną kolejną sekundę nie zasługujemy, wszystko jest z łaski, ale mnóstwo ludzi w tym wielu wierzących myśli, że życie im się należy - oprócz kary śmierci wiecznej za grzechy nic ludzkości się nie należy. Wielu gdy przychodzi do nich śmierć lub do ich bliskich oburza się jakby nie było obietnicy zmartwychwstania dla nowo narodzonych i jakby Pan Jezus nie Zmartwychwstał. Jeśli jakiś wierzący się buntuje to nie ma wiary - nie wierzy tak na prawdę w zmartwychwstanie do życia narodzonych na nowo.
Wszystko w tym nawet sekunda życia, są darem łaski - to że ktoś rano się budzi, to jest to dar i łaska a nie coś normalnego albo że się nam należy. 
O ile większym darem jest dzieło zbawienia z Golgoty w którym oferowana jest m.in nieśmiertelność - życie bez końca - niekończący się dar, ale trzeba uwierzyć, narodzić się na nowo - Ewangelia Jana 3:3 i wytrwać do końca - Ewangelia Mateusza 24:13

Ja nie świętuje tego dnia, nie zamierzam upodabniać się do tego świata również światowych :świętach", a tym bardziej w formie ich obchodzenia jak pijaństwa, obżarstwa, seksualne przestępstwa itd. 
Jak co dzień podziękuje Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi za życie, a dziś dodatkowo podziękuję za dar przeżycia kolejnego roku, na który nie zasługiwałem i nie zasługuję aby dane mi było przeżyć następny 2015 rok, ale jeśli dane mi będzie dożyć do końca i następny rok to znowu będzie to niezasłużona Boża przychylność, nienależący mi się dar. Wszystko dzięki miłości i łasce OJCA i SYNA warto o tym pamiętać nie tylko pod koniec roku ale każdego dnia - tak rano jak i wieczorem a najlepiej cały czas. 
Jeśli dane mi będzie dożyć kolejnego grudnia to będę rok bliżej wieczności, nieśmiertelności niż dzisiaj  :D same dobre wieści wraz z upływającym czasem.  -  "jedni coraz bliżej końca drudzy bliżej wieczności" -  http://mieczducha888.blogspot.com/2014/12/jedni-coraz-blizej-konca-drudzy-blizej.html
" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
11 Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować" - 1 list apostoła Jana 4:9-11 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


1 komentarz:

  1. święta prawda ja dzisiaj też nie zamierzam obchodzić nowego roku jak widzę jak ci ludzie się bawią to na prawdę rzygam tym ale chwała Panu za to że dostaliśmy niesamowity dar łaski żeby móc trwać przy nim i w niego wierzyć i tak jak Dominik napisał nam się nic nie należy wszystko jest z łaski a w biblii Pan Bóg obiecał że tam na nas czekają skarby i świat który jest 1000 razy lepszy od tego w imię Jezusa Chrystusa i Pana Boga naszego!!

    OdpowiedzUsuń