Popularne posty

poniedziałek, 9 października 2017

Obiecane nowe serce i woda żywa część 2 - duchowe EKG

" Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. " - Ewangelia Marka 7:6b ... Nawet jeśli wszystkie doktryny są u kogoś w 100 % prawidłowe, to może tak być że serce tej osoby będzie dalekie od OJCA i od PANA JEZUSA CHRYSTUSA. Zamysły, rozmyślania i czym zajmujemy się w wolnym czasie - to pokazuje gdzie jest nasze serce. To pokazuje czy serce nasze jest blisko Chrystusa czy daleko od NIEGO, a wiara jest tylko na ustach i w pustych, martwych pozorach pobożności.


Serce dalekie od CHRYSTUSA to serce, które chętnie nie rozmyśla nad NIM. To serce, które chętnie nie rozważa JEGO dzieła zbawienia. To serce, które chętnie nie rozważa JEGO miłości, łaski, dobroci. Dalekie serce woli nad czym innym rozmyślać niż nad ŻYWYM ZBAWICIELEM i JEGO zbawieniem, ofiarą złożoną z miłości. 
 • - O czym rozmyślamy najczęściej ?? 
 • - Co przykuwa najchętniej nasze myśli ?? 
 • - Gdzie są pragnienia naszych serc ??
 • - Gdzie nasze uczucia najchętniej kierujemy ??

Serce dalekie od CHRYSTUSA chętnie zajmuje się innymi rzeczami, niż przebywaniem ze ZBAWCĄ. Serce dalekie od CHRYSTUSA chętnie kieruje oczy i uszy na światowe pożądliwości, niż na TEGO który nas umiłował. Serce dalekie od CHRYSTUSA wybiera 1000 różnych rzeczy, niż pójść na kolana w modlitwie, uwielbieniu, dziękczynieniu. Serce dalekie od CHRYSTUSA męczy się NIM i JEGO rzeczami, a odpoczynku chętnie szuka w światowych marnościach, w światowych pożądliwościach.
 • w wolnym czasie co najchętniej robimy ??
 • gdzie najchętniej kierujemy swoje oczy, uszy ?? 
 • co najchętniej czytamy, a od czego nas odrzuca. Czytanie czego nas męczy, nudzi a czytanie czego jest nam miłe ??
 • Gdzie najchętniej prowadzą nas nogi ?? Do tego do czego nakazał Zbawiciel, czy do pożądliwości : ciała, oczu i pychy życia ??
 • Gdzie w codzienności - w czasie poza obowiązkami są nasze oczy, uszy, nogi, ręce ??

Serce dalekie od CHRYSTUSA, a Serce bliskie przy CHRYSTUSIE - to się da rozpoznać. I dobrze codziennie badać własne serce, patrząc gdzie są moje rozmyślania, gdzie są moje pragnienia. Gdzie są moje plany, zamiary, dążenia. Gdzie są moje uczucia. Róbmy duchowe EKG. 
 • Gdzie kierowane są oczy, uszy itd tam i serce. 
 • Gdzie umysł, gdzie rozmyślania tam serce.
 • Gdzie skarb twój tam i serce twoje - Mt 6:21
 • Jaka mowa twoja, takie i twoje serce - Mt 12:34 - link

Dzisiaj jeśli nawet czyjeś serce jest dalekie od Żywego Wszechmocnego Chrystusa, to może to być zmienione. Nie trzeba tkwić w duchowym bagnie, w martwocie. PAN JEZUS ożywia serca, zmienia je udzielając przez wiarę swego ducha ... " I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca." - Dzieje Apostolskie 15:9 ... " A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. " - Rzymian 5:5 

" Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc." - 2 Koryntian 3:3 _____ " A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! " - Galacjan 4:6 

" Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości;" - Efezjan 3:17 UBG ---- Gdy PAN JEZUS udziela swego ducha do serc, to sam PAN w nich mieszka i zmienia się wtedy myślenie. Są inne pragnienia, inne zamiary, inne dążenia, inne uczucia, emocje. Inne rozmyślania. Nowe serce, które jest zmieniane dalej na podobieństwo Chrystusowego, a doskonałe będzie przy zmartwychwstaniu/przemienieniu. Chwała PANU niech dalej przemienia moje, nasze serca. 


PAN JEZUS zmienia człowieka od środka. On nie wlewa w stare bukłaki, ale w nowe bukłaki - w nowego człowieka z nowym sercem które daje przez wiarę w NIEGO. Religia nie zmienia serca. 
Tylko ŻYWY WSZECHMOCNY ZBAWICIEL JEZUS CHRYSTUS zmienia serce. Trzeba przyjść do NIEGO, ale jak ktoś może przyjść gdy nie wierzy, że ON umarł i za jego grzechy i zmartwychwstał. Jeśli ktoś nie wierzy, że Zbawiciel żyje i że umarł za jego grzechy to nie przyjdzie do LEKARZA DUSZ po przebaczenie, po nowe serce, zbawienie. Gdy ktoś mówi, że nie zgrzeszył to też nie przyjdzie po uleczenie. Uważa się za zdrowego, więc nie chce pójść do LEKARZA. 

 • gdy rozmyślam o ŻYWYM PANU. O JEGO miłości do mnie to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy rozmyślam o ofierze Zbawiciela za moje grzechy i że jestem łaską zbawiony przez wiarę  to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy rozmyślam o swoim udziale w Królestwie Bożym w którym nie ma żadnego zła, grzechu, cierpienia, smutku itd , a jest tylko doskonała miłość, doskonała świętość, niewyobrażalna radość i piękno to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy rozmyślam o momencie spotkania z kochanym PANEM i ZBAWICIELEM to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy spędzam czas w modlitwie tak z OJCEM jak i z SYNEM. Gdy im dziękuję, wychwalam za wszystko to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy rozmyślam o tym, że zostałem w Chrystusie zrodzony do bycia dzieckiem Bożym i że takim jestem uznawany przez Stwórcę i że jestem przyjęty w Chrystusie do Bożej rodziny to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 

 • gdy szukam najpierw Królestwa Bożego i Bożej sprawiedliwości to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy zajmuje się tym co Chrystusowe, a nie pożądliwościami lub głupotami to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy idę do modlitwy, do bliskiej obecności z Ojcem i z Synem to mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 
 • gdy w wolnym czasie zasiadam do Biblii wraz z mym Nauczycielem i Cudownym Doradcą to  mam zbudowanie, pojawia się pokój ducha, radość, duchowy zapał i pokrzepienie. 

Nie można służyć dwóm panom. Nie można mieć podzielonego serca. Nie można być blisko Chrystusa i jednocześnie serce mieć przy światowych pożądliwościach, marnościach lub mieć serce skupione na sobie.
 • Wielu śpiewa Chrystusowi, a zaraz myślą o głupotach i zajmują się tym co nie należy. 
 • Wielu modli się do Chrystusa, a później serce ich jest przy bezbożnym świecie.
 • Wielu chodzi na nabożeństwa, ale w trakcie i po nabożeństwie sercem nie są przy Żywym Chrystusie.
 • Wielu czyta Biblię, ale sercem nie jest przy żywym Chrystusie. 

Modlitwa jest w Biblii bardzo często połączona z trzeźwością i czuwaniem. 

" Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego." - List Jakuba 4:8 - zabrudzone serca, umysł dwoisty zamiast jednolity i skupiony na CHRYSTUSIE, oddany JEMU. 

" Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach." - Jakub 4:8 - Izraelici za czasów Eliasza służyli pogańskiemu baalowi a BOGU IZRAELA - kuleli na dwie nogi. Dzisiaj wielu chce połączyć wiarę w Chrystusa z oddaniem serc bezbożnemu światu, ale to nie działa. To przynosi rozbicie, zniszczenie bo to grzech. 

" Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza." - Psalm 105:4 - "Zawsze" szukajcie jak mówi druga część wersetu. Zawsze a nie tylko w domu, czy w wolnym czasie. 

" A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem" - Jeremiasz 29:13 - całym sercem, a nie częścią serca. 

" Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga." - Jakub 4:4 - kto serce oddaje bezbożnemu światu i jego rzeczom, pożądliwościom ciała i oczu ten zdradza CHRYSTUSA bo nie można być blisko BOGA i blisko bezbożnego świata. Nie można mieć serca przy CHRYSTUSIE i przy bożkach, a nawet neutralne czy dobre rzeczy mogą stać się bożkami jeśli oddamy im serca. Nie można służyć dwóm panom jednocześnie. Kto próbuje dwóm panom służyć staje się duchowym cudzołożnikiem, duchową cudzołożnicą.

Odpowiedzmy sobie o czym rozmyślamy, gdzie najchętniej są nasze myśli. Jak spędzamy wolny czas a zobaczymy gdzie są nasze serca. Czy są blisko Chrystusa, czy Chrystus jest tylko na ustach bo serca są bliskie temu światu, pożądliwościom i różnym bożkom - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

"Sąd Boży najpierw przyjdzie na Kościół później na bezbożny świat " - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/03/sad-bozy-najpierw-przyjdzie-na-koscio.html


"  Carpe Diem - sprzedaż domów, mieszkań za kilkadziesiąt złotych !!!  " http://mieczducha888.blogspot.com/2016/06/carpe-diem-sprzedaz-domow-mieszkan-za.html


" Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;36 I służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką." - Psalm 106:35-36 ______ " Tak mówi Pan: Drogi pogańskiej nie uczcie się" - Jeremiasz 10:1a ______ " A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga." - Rzymian 12:2 


" Żeby pokładali w Bogu nadzieję i nie zapominali o dziełach Boga, lecz strzegli jego przykazań; 8 Żeby nie byli, jak ich ojcowie, pokoleniem opornym i nieposłusznym; pokoleniem, które nie przygotowało swego serca i którego duch nie był wierny Bogu." - Psalm 78:7-8

Zbliża się dzień gdy staniemy przed Wszechmocnym Jezusem Chrystusem - zastanówmy się co wtedy będzie miało wartość i znaczenie ?? Na pewno nie ten świat i jego rzeczy, które spłoną - 2 Piotr 3:10-11. Niech nasze serca będą oddane Chrystusowi, a ON udziela wszystkiego co niezbędne do życia i pobożności. Miejmy wiarę. Uwierzmy Prawdziwej Ewangelii Łaski - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/08/ewangelia-prawdziwej-aski-czesc-2-o-tym.html


      pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl .... 09.10.2017 Puławy 7 komentarzy:

 1. Wiem że Pan Jezus, zmienił moje serce, nie chce nawet wracać do czasów kiedy żarliwie odmawiałam różaniec, który mi strasznie pomieszał życie. Chwała Panu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chwała PANU, diabeł pod pozorem anioła światłości chciał nas pokierować do stworzenia czyli np do Marii, świętych itd - ale prawda obala dogmaty maryjne, kult stworzenia itd - https://mieczducha888.blogspot.com/2015/02/wystarczalnosc-chrystusa-upadek.html

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 2. Bardzo często o Nim myślę. Mam nadzieję, że to nie jest tylko przelotne zainteresowanie, fascynacja. Mieszkam w małej wsi i nie mam jak spotykać się na nabożeństwach, bo u mnie w okolicy tylko kościół katolicki jest...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. z jakiej okolicy jesteś ?? Może jakiś czytelnik bloga jesteś z twojej okolicy więc jak chcesz to napisz, może ktoś się odezwie

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 3. Co to znaczy szukać Królestwa Bożego?? Ale tak konkretnie, w codziennym życiu...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Królestwo Boże to miejsce poza czasem i przestrzenią gdzie obecnie przebywają nasz PAN i OJCIEC, ale Królestwo Boże to również Chrystusowe działanie we wnętrzu człowieka : " Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. " - Rzymian 14:17 - co do szczegółów i tego jak żyć w codziennym życiu - to odsyłam cie do lektury Biblii - niech PAN JEZUS udziela ci zrozumienia i sił, mocy do wykonywania tego co zalecone. Proś GO o to ... " proście a będzie wam dane "

   Usuń