wtorek, 24 maja 2016

Woda żywa a nie H2O rzymska parodia chrztu

Krew Pana doskonale i wystarczająca oczyszcza. Od siebie nic nie możemy dodać do usprawiedliwienia, zbawienia. 


Może to dla kogoś z was jest to szokiem, ale nie byłem nigdy chrzczony w wodzie H2O przez zanurzenie. Nie miałem za bardzo kiedyś takiej okazji. Byłem kropiony woda w Kościele Rzymskokatolickim, ale to jest parodia, karykatura wodnego chrztu o którym czytamy np w Dziejach Apostolskich. Ale jak widzicie można być zbawionym, można wzrastać duchowo, można przynosić owoce i nie mieć wodnego chrztu, bo wodny chrzest nie daje zbawienia, nie daje ducha świętego. 


jeśli ktoś chce chce więcej argumentów biblijnych, więcej materiałów biblijnych na to, że chrzest wodny nie jest konieczny do zbawienia to wystarczy wpisać sobie w wyszukiwarkę np : " water baptism is not necessary for salvation " - chrzest wodny nie jest potrzebny do zbawienia

, https://www.google.pl/search?q=+water+baptism+is+not+necessary+for+salvation+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=cANEV9TmB-av8we80YSwDQ


101 powodów dla których chrzest wodny nie jest potrzebny do zbawienia : http://www.faithfacts.org/world-religions-and-theology/101-reasons-baptism-not-necessary-for-salvation

http://www.biblestudying.net/baptism13.html, naprawdę jest masa materiałów, ale wystarczy zawsze Biblia ale nie jako książka, ale jako natchniony zbiór Pism, który można zrozumieć dzięki Nauczycielowi - Jezusowi Chrystusowi, który natchnął autorów Pism. Więc jeśli uważacie się za uczniów i czegoś nie wiecie np w temacie chrztów to udajcie się z pokorą, z dziękczynieniem, prośbą do Nauczyciela i powiedzcie Mu otwarcie, że tego lub tamtego nie wiecie, nie rozumiecie i poproście Go aby wam pomógł zrozumieć coś, aby poprowadził was w prawdę, udzielił mądrości napełniając swoim duchem.... "kto prosi otrzymuje "Może na dniach będę miał okazję do takiego wodnego zanurzenia, ale jeśli nie, to nie wydarzy się katastrofa, bo zbawienie mam od dawna przez wiarę, we krwi Zbawcy, która to krew w 100 % jest wystarczająca. Możliwe że zanurzę się w wodzie H20 już w czwartek, i mam np dwie opcję - dwie rzeki :) - np Wisłę albo Kurówkę :) , wybiorę w razie czego Kurówkę, bo tam woda jest czystsza - ale prawdziwa czysta woda to nie woda H20 - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:22. Ezechiel 36:25-27 :)


Chrzest wodny nie jest wymogiem do Zbawienia - usprawiedliwienia, do tego wymagana i wystarczająca jest krew Jezusa Chrystusa wylana na krzyżu Golgoty.... " Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym " - Ewangelia Marka 1:8 UBG - to samo greckie słowo : " BAPTIZO - strong 907 " : zanurzenie, zatopienie - jest używane zarówno w przypadkach mówiących o wodnym zanurzeniu (chrzcie) jak i o zanurzeniu w Chrystusie przez wiarę - przez Którego jesteśmy chrzczeni - zanurzani w Jego mocy. 

Wiele osób ma tendencję, że czytając w Biblii o chrzcie, automatycznie odczytują dany fragment jako mówiący o wodnym chrzcie, a to błędne podejście. Trzeba spojrzeć na szerszy kontekst i odczytać w duchu Nowego Przymierza, bo wiele tekstów nie mówi o chrzcie wodnym, ale o chrzcie w duchu Świętym - mocy z wysokości.


Jak pisałem chrzest wodny nie jest wymogiem do Zbawienia. Chrzest wodny nie jest częścią Ewangelii - drogi zbawienia, usprawiedliwienia : " Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 1:17a UBG 

Gdyby chrzest wodny był niezbędny do zbawienia, to Paweł posłany byłby aby również chrzcić w wodzie. Paweł wyraźnie odróżnia : " nie abym chrzcił ALE abym głosił ewangelię " - chrzest wodny nie jest częścią Ewangelii, a to Ewangelia jest mocą Boża ku zbawieniu : "Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga. " - 1 Koryntian 1:18 UBG.

Gdyby chrzest wodny byłby niezbędny do zbawienia, to znaczyłoby, że krew Pańska jest niewystarczającą. Ale krew jest wystarczająca do usprawiedliwienia,  nic więc dziwnego, że Paweł dziękuje, że nie ochrzcił nikogo z Koryntian oprócz Kryspusa i Gajusa : "Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem " - 1 Koryntian 1:14 UBG


" A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie" - Rzymian 3:24 UBG _________" Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu " - Rzymian 5:9 ___________________ " W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski " - Efezjan 1:7 UBG ___________________ "A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu " - 1 list Jana 1:7 UBG ____________ " I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią " ___________ " Ale oni zwyciężyli go (diabła) przez krew Baranka" - Objawienie Jana 12:11a UBG

Albo krew Pana jest w 100 % skuteczna i w 100 % wystarczająca przez wiarę aby usprawiedliwić człowieka, albo nie jest. Ja wiem, że jest i złoczyńca na krzyżu nie musiał brać wodnego chrztu, nie musiał brać udziału w Rzymskokatolickich sakramentach czy innych wymysłach.

List apostoła do Galacjan pokazuje na przykładzie obrzezania, że krew Chrystusa jest w 100 % skuteczna, wystarczająca do usprawiedliwienia człowieka. Niektórzy ludzie głosili że aby być zbawionym nie wystarczy krew Pana Jezusa, trzeba jeszcze się obrzezać. Dzisiaj głoszenie obrzezania jest rzadsze, ale w zamian jest głoszenie wymogu chrztu wodnego, i wymogi różnych innych czynności. Mamy przestrzegać przykazań, mamy dążyć do uświęcenia - bez którego nikt nie ujrzy Pana - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:14, ale nie robimy tego aby się zbawić, ale dlatego, że jesteśmy zbawieni we krwi Pańskiej. Z całym bagażem swoich grzechów mielibyśmy stanąć przed doskonale czystym, świętym Bogiem i być usprawiedliwieni na podstawie również jakichś swoich działań, czynów ?? To absurd. Mamy przestrzegać przykazań - Prawa Bożego, bo to słuszne, dobre, sprawiedliwe i robimy to z miłości do Tego, który pierwszy nas umiłował, a nie dlatego że krew Chrystusa oczyszcza nas w 50 % albo w 90 % albo w 99,99 % a resztę musimy sami. Sami nie możemy dodać nic do usprawiedliwienia - nawet 0,00000001 % 
Krew Pana oczyszcza w 100 %, tylko dzięki Niemu, Jego krwi możemy stanąć przed Bogiem i zostać uniewinnieni, ale kto lubuje się w grzechach ten depcze po krwi Pańskiej, bo Pan nie tylko przebacza ale również przez wiarę udziela mocy, aby porzucać grzechy, aby nie chodzić w jakimś grzechu, nie być niewolnikiem jakiegoś grzechu, ale być wolnym od niego, chodzić w świętości, sprawiedliwości, czystości.Skoro chrzest wodny nie zbawia, nie jest potrzebny do zbawienia, to po co on ?? i czy jest nieważny ?? Chrzest wodny jest ważny, ale nie w kwestii usprawiedliwienia. Skąd on w ogóle się wziął, dlaczego czytamy o nim ??
Gdy poganie nawracali się do Boga Izraela, to m.in zanurzani byli w wodzie - w mykwie i ich chrzest - zanurzenie było symbolem nowego życia, nowej drogi i było wyznaniem nowej wiary, było przyznaniem się publicznym do nowej wiary. Apostołowie, uczniowie byli zaznajomieni z tym, byli zaznajomieni również z żydowskimi rytualnymi obmyciami, więc przykłady chrztów wodnych, o jakichś czytamy np w Dziejach Apostolskich nie oznaczają, że ci ludzie byli zbawieni m.in przez zanurzenie w wodzie - H2O, ale było to po prostu wyznanie wiary. 

Ludzie wierzyli Ewangelii, nawracali się i automatycznie wyznawali swoją wiarę podczas wodnego chrztu. Takie wyznanie było czymś normalnym w tamtych czasach - tak wyznawali nową wiarę neofici, przechodzący na judaizm i tak publicznie wyznawali nową wiarę - wierzący w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego. Tak w przypadku neofitów woda nie miała jakiś cudownych właściwości, tak samo nie miała i nie ma takich właściwości w stosunku do chrześcijan. Mówię o wodzie - H2O a nie o wodzie żywej - duchu Chrystusowym.


Zanurzenie w wodzie - H2O to nie był wynalazek Jana Chrzciciela. Izraelici/ Żydzi znali i praktykowali rytualne obmycia już wcześniej. Również późniejszy chrześcijański chrzest nie był czymś niezrozumiałym dla ówczesnych ludzi, wiedzieli że to publiczne wyznanie wiary.
Chrzest w H2O był publicznym oświadczeniem, wyznaniem nowej wiary. Kto odmawiał pokazywał, że nie wierzy. Kto przystępował oświadczał wyraźnie że wierzy. 

Chrzest wodny to tylko symbol umarcia dla grzechu, dla niesprawiedliwości, i powstania do nowego świętego życia w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Woda H2O nie jest drogą do zbawienia, nie jest środkiem do zbawienia, ale jest publicznym wyrażeniem otrzymanego wcześniej zbawienia - przez wiarę w bezgrzesznego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna Bożego.


Chrzest wodny był, jest zewnętrznym znakiem tego co wcześniej Chrystus dokonał, we wnętrzu człowieka przez wiarę w Niego. Dzisiaj chrzest wodny jest przeważnie wypaczeniem. Dzisiaj trzeba przeważnie należeć do jakiejś organizacji religijnej, przejść jakieś kursy, jakieś długotrwałe przygotowania i dopiero później jest zanurzenie w wodzie. Ale wśród apostołów, pierwszych chrześcijan było inaczej - u nich działo się to od razu, spontanicznie. Kto uwierzył, był chrzczony bez papierków, bez jakiś przynależności organizacyjnych, bez kursów, przygotowań. Chrzest był po prostu przyznaniem się do wiary, ale dziś chrzest wodny jest błędnie uważany za wymóg zbawienia, nic więc dziwnego, że często droga do niego jest długa, skomplikowana a nie taka jak w Biblii.
Dziś są jakieś " modlitwy grzeszników ", jakieś dziwne mowy o "przyjęciu Chrystusa do serc", a kiedyś był po prostu chrzest wodny i nikt błędnie nie mówił, że jest on niezbędny do zbawienia. 

Pamiątka wieczerzy to głęboka symbolika, ale symbolika a nie wymóg do zbawienia, tak samo jest z chrztem wodnym, ale m.in katolicyzm tak z eucharystii jak z chrztu robi wymóg do zbawienia. Chrzest wodny to pozytywna rzecz. Kto ma taką możliwość a odmawia, to coś tu nie gra. Kto ma wiarę w sercu i okazję to powinien na świadectwo zanurzyć się w wodzie. Na świadectwo, na wyznanie wiary, a nie ku zbawieniu. Zbawienie jest już wcześniej, gdy człowiek uwierzy w sercu, a wyznawać wiarę można codziennie na tysiące sposobów - w domu, pracy, szkole itd. Tam również głośno i otwarcie można a często nawet trzeba powiedzieć np : " zmartwychwstał Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem ".


Jak pisałem chrzest wodny, ani żadne inne czynności nie są częścią Ewangelii : " 
A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.
3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;
4 Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem " - 1 list do Koryntian 15:1-4 UBG - nie widzę to wodnego chrztu, ani katolickiej eucharystii, ani obrzezania, ani innych ludzkich czy diabelskich dodatków. 

Często ludzie błędnie interpretują wersety i odczytują je jako mówiące o wodnym chrzcie, podczas gdy te teksty mówią o chrzcie duchem Chrystusowym przez Pana.

" A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga  " - 1 Koryntian 6:11 UBG - nic tu nie ma o wodnym chrzcie, ale to obmycie jest w Chrystusie - przez wiarę w Niego, za sprawą ducha którego Pan udziela wierzącym w Niego. Pan tak uzdalnia człowieka, daje mu siły aby był wolny od kajdan danego grzechu i czytamy że Koryntianie, kiedyś byli homoseksualistami, złodziejami, pijakami, chciwcami, cudzołożnikami itd ale wyzwoleni zostali z tych grzechów. Obmyci duchem Chrystusowym.


" Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego " - Ewangelia Jana 3:5 UBG - Pan Jezus nie mówił, tu o wodnym chrzcie jako o wymogu nowonarodzenia, zbawienia. Chrzest chrześcijański nie był wtedy znany. Pan mówił do Nikodemu coś co było dobrze znane : " Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? " - 10 werset. Co powinien wiedzieć Nikodem ?? A no to o czym mówi np Księga Izajasza i Księga Ezechiela. Izajasz : " wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo " - wyleję jak wodę - woda i duch. Księga Ezechiela rozdział 36 : " i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. (26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je ". Równiez dalsza część 3 rozdziału np 16-18, 35-36 nie potwierdzają wodnego chrztu. 
" Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. " - list apostoła Pawła do Hebrajczyków 10:22 UBG - ta czysta woda to duch święty - duch Chrystusowy - moc z wysokości - Łukasz 24:49. Człowiek jest upadły, jest prochem, marnością i w swojej mocy nie może dokonać tego do czego powołuje Chrystus, ale Pan udziela swojej mocy i wtedy co niemożliwe dla człowieka jest możliwe np możliwe jest wykonywanie przykazania : " miłujcie nieprzyjaciół waszych ... ".


Ta czysta woda, to nie woda destylowana, czy jakaś inna. Jeśli załóżmy ktoś upiera się, że tu czy w Księdze Ezechiela jest mowa o wodzie H2O a nie o żywej wodzie - duchu Chrystusowym, to czy ważny jest chrzest w Wiśle, w Jordanie, w jakimś jeziorze ?? Trzeba próbkę wody dać najpierw do SANEPID-u ?? :) 

Bycie świętym ciałem i duchem - nie dzieje się za sprawą wody H2O ale za sprawą wiary w Pana, który daje wodę żywą, który chrzci - zanurza w wodzie żywej : " Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony " - Ewangelia Jana 7:38-39 UBG


 Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej. (11) Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka; skądże więc masz tę wodę żywą? (12) Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? (13) Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; (14) ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. " - Ewangelia Jana 4:10-14 Biblia Warszawska

Organizacja Świadków Jehowy i różne inne zwodnicze organizacje, ruchy też mają chrzest wodny - zanurzenie w wodzie, ale zanurzenie w wodzie H2O niczego nie gwarantuje, niczego nie obiecuje. Widać to po tej organizacji, widać to po tysiącach różnych ludzi : " Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu " - Dzieje 8:13 - ten sam ochrzczony Szymon usłyszał później od Piotra : " Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. (22) Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego ". Chrzest wodny niczego nie dał Filipowie, i sam w sobie niczego nie gwarantuje, ani zbawienia, ani ducha Chrystusowego. 


aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo " - Efezjan 5:26 BW - czyli : " aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną (wodą żywą - duchem świętym) przez Słowo ( Ewangelię). 

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca " - do Tytusa 3:4-7 BW - Zbawienie - usprawiedliwienie jest całkowicie, w 100 % darem łaską Bożą. Nic z nas. Kąpiel odrodzenia to nie jest wodny chrzest. 


Również Dzieje Apostolskie 2:38, albo 1 list Piotra 3:21 i różne inne nie mówią o wodnym chrzcie, ale o chrzcie duchem świętym........ " Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony " - Marek 16:16 Biblia Warszawska - ten werset widziałbym osobiście np jako : " kto uwierzy to i duchem moim zostanie napełnione - będzie zbawiony " - jak mówił Jan Chrzciciel - On was będzie chrzcił duchem świętym. Albo może ten werset inaczej trzeba odczytać : " Kto uwierzy i wyzna ustami swoją wiarę zbawiony będzie na wzór tego, o czym mówi list do Rzymian 10 : " Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz " - a więc uwierzy i ochrzczony ( pamiętamy, że wodny chrzest jest to wyznanie wiary, publiczne wyznanie ). 

Gdyby chrzest wodny był wymogiem do zbawienia, to werset z Ewangelii Marka kończyłby się tak : " , ale kto nie uwierzy i nie da się ochrzcić, będzie potępiony " - nie ma czegoś takiego w Piśmie. 


 " który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami " - 2 Tymoteusz 1:9 _________ " Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił " - Efezjan 2:9 BW

                                CHRZEST NIEŚWIADOMYCH DZIECI
Katolicki chrzest - właściwie pokropienie, bo chrzest oznacza zanurzenie, zatopienie to farsa, m.in dlatego, że malutkie dzieci, nie mają wiary : " A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (37) Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (38) I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go " - Dzieje Apostolskie 8:36-38 BW - Katolicyzm nie uznaje części tych wersetów, bo mówią że trzeba mieć wiarę, aby przyjąć chrzest, co obala nauki rzymskokatolickie, chrzest dzieciątek. Ale te wersety są w porządku i były cytowane już przed 4 wiekiem. Dzieciątka nie wierzą nie tylko z całego serca, ale w ogóle nie wierzą. Ale katolicyzm chce mieć ludzi od kołyski, do tego dochodzą pieniądze za chrzciny i można mówić później, że 90 % Polaków to katolicy :) 


" ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz " - Dzieje Apostolskie 2:41 BW - dzieciątka nie mogą przyjąć Słów Bożych, Ewangelii, więc nie powinny być chrzczony, dopiero gdyby uwierzyły w sercu to wtedy jak najbardziej, niech będą nie tylko pokropione, ale w pełni zanurzone w H2O, bo wcześniej przez wiarę będą zanurzone w wodzie żywej. 

, "  A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas " - Dzieje 16:15 BW - dzieciątka nie mogą być uznane za wierne Panu, więc i nie powinny być chrzczone. _________________________Piotr, Jakub, Juda i Jan w swych listach ani razu nie używają czasownika : "chrzcić" Natomiast rzeczownik chrzcić jest raz używany przez Piotra - 1 Piotr 3:21 - gdzie mowa o chrzcie duchem. Natomiast Jakub, Juda i Jan w swoich listach ani razu nie używają rzeczownika chrzest. Gdyby chrzest wony był wymogiem zbawienia jak naucza błędnie wiele osób i organizacji, to byłoby o tym napisane wiele razy w ich listach, i również w innych Pismach, ale nigdzie nie ma powiedziane, że wodny chrzest jest potrzebny do zbawienia, są tylko wersety które mówią o wodzie żywej, które ludzie przekręcają, błędnie odczytują jako mówiące o wodzie H2O a nie wodzie żywej

wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, (19) lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. " - 1 list Piotra 1:18-19 Biblia Warszawska


W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. " - Kolosan 1:14 UBG - i można podawać wiele, wiele innych wersetów, ale myślę i mam nadzieję, że to znacie, rozumiecie i mówię o tym, tylko dla przypomnienia, a nie jakieś nowości. Zawsze pamiętajcie, że droga krew Pana Jezusa wystarczyła dla złoczyńcy na krzyżu - miał on żywą wiarę przez którą pokutował, czul żal nad swoimi grzechami, przyznał się do nich i widział ich zło, nie miał chrztu ale miał żywą wiarę, że Ten, który wisi po środku, obok Niego jest Chrystusem, Zbawicielem, Synem Bożym. Pamiętajmy, że krew Pana jest w 100 % wystarczająca, doskonała - nic do tego nie możemy dodać od siebie - żadne obrzezanie, żadne wodne chrzty, żadne eucharystie, żadne inne działania : " Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary?

3 Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? " - Galacjan 3:2-3 Uwspółcześniona Biblia GdańskaMamy w mocy wody żywej, a nie wody H2O porzucać grzechy, dążyć do uświęcenia, przestrzegać przykazań ale to wszystko jest w wierze, przez wiarę i nadal zbawienie jest z łaski przez wiarę i nadal krew Pana jest w 100 % skuteczna, wystarczająca. 

Jeśli macie okazję się zanurzyć w wodzie H2O na wyznanie wiary, to skorzystajcie z okazji ( bo kto ma okazję a odmawia, to pokazuje że coś z nim nie tak ), ale nie dajcie się zastraszyć swoim zwodniczym sercom, czy komuś że trzeba to zrobić, aby być zbawionym. Chrzest wodny to pozytywna rzecz i powinien on mieć miejsce jeśli to możliwe od razu po uwierzeniu, ale często Pan nawraca człowieka gdy ten jest sam, nie zna nikogo - tak było ze mną i nie miałem okazji do wodnego chrztu. Nie dajcie się wciągnąć w organizacje po to aby przyjąć wodny chrzest. Apostołowie nie wymagali papierków, kursów. Nie było jakichś modlitw grzeszników itp ale był chrzest jako proste, spontaniczne wyznanie wiary. Symbol tego co dokonało się w środku, w sercu przez wiarę w Zmartwychwstałego. Więc chrzest wodny to pozytywna rzecz, ale dziś często wypaczona i służąca psychomanipulacji przez różne np organizacje religijne. 


Jednak wiarę można wyznać przed ludźmi na tysiąc innych sposobów i w tysiącach miejsc, choćby i na pustyni gdzie nie ma kropli wody i taki człowiek będzie zbawiony, jeśli ma żywą wiarę w sercu to może ustami wyznać wiarę na różne sposoby i nie potrzeba tu wody H2O, ale na pewno potrzebna jest woda żywa - duch Chrystusowi : " Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.10 Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. " - Rzymian 10:9-10 UBG -------------- najłatwiej zanurzyć się w wodzie H20 a w codzienności nie mieć wiary, żyć jak świat, w martwocie religijnej, gdzie się Pana ma tylko na ustach i w martwych mszach, świętach, rytuałach. Prawdziwa wiara okazuje np się w owocu ducha, w miłości z 1 Koryntian 13:4-8 i to w codzienności - w domu, pracy, szkole i wszędzie indziej i takie wyznanie miejmy każdego dnia a nie tylko jakieś jedno w wodzie H20. 

Krew Pańska w 100 % jest wystarczająca, skuteczna. Nic nie możemy do niej dodać. Niczego od siebie nie możemy dodać do usprawiedliwienia - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html

11 komentarzy:

 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. dzięki bracie za ten tekst, zrozumiałem dzięki niemu pewne sprawy. Chociaż jak mówisz chrześcijanin mimo ze nie jest to konieczne powinien się ochrzczic, żeby pokazać swoją wiarę, a nie zaprzec się jej. Mam pytanie, co sadzisz o "znaku krzyża"? Na pewnym blogu wyczytałem ze jest to odwrócony krzyż czyli szatański. co o tym sadzisz? pozdrawiam w Chrystusie! :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. znak krzyża jest kojarzony z Chrystusem, ale tym katolickim Chrystusem. A wiadomo katolicyzm to spaczona, błędna droga, wiele chorych, fałszywych dogmatów, zachowań. To karykatura nauki Chrystusa. Więc żeby nikt nie pomyślał sobie, że jesteśmy katolikami lub jakoś go popieramy to lepiej nie nosić ani krzyżyka, ani nie żegnać się. Ja gdy się np modlę się żegnam się. Nie uznaje jakiś krzyżyków, bo w sercu musimy mieć Chrystusa, a nie na szyk kawałek metalu.

   W swych uczynkach - w uczynkach nowego człowieka musimy pokazywać swoją wiarę, swoje bycie uczniem, a nie jak wielu w krzyżyku na szyi czy w samochodzie, w pokoju, a w codzienności brać zapierania się siebie brak uświęcenia, brak poznwania Pana, brak relacji z Nim itd.

   , sam krzyżyk to martwy przedmiot. Dla jednego symbolizuje ofiarę Chrystusa, dla innego może ma jakieś ochronne właściwości, dla innego jest szatańskim znakiem, ale sam w sobie nie jest żadnym szatańskim znakiem, ale i nie ma właściwości ochronnych i nie potrzebujemy symboli na szyi czy w domu. Wiara w duchu i prawdzie jest dużo wyżej i nie potrzebuje, nie chce takich rzeczy.

   , pozdrawiam w Zmartwychwstałym Panu, niech Pan udziela ci mądrości, zachowa cię przed wszelkim zwiedzeniem, wyzwoli od ewentualnych błędnych nauk i zachowa przed nimi, a wprowadza w prawdę. Idź za pasterzem, proś aby słyszeć Jego głos bo bez pasterza owce nie potrafią żyć, gubią się szybko, są zabijane przez drapieżniki

   , skupmy się na żywym Bogu - żywym, wszechmogącym Chrystusie - miejmy z Nim relację, więź, wspólnotę, społeczność a wtedy Jego życie będzie przenikać do nas, ale żeby mieć z Nim więź, trzeba umrzeć dla tego bezbożnego świata, nie miłować swojego życia tutaj, zostawić różne pożądliwości, marności i zbędne rzeczy - zbędne czyli niepotrzebne, (nie chodzi o obowiązki jak praca, utrzymanie domu, opieka nad dziećmi itp), ale głupie rozrywki, głupie mody, pożadliwości, marności zwane hobby i wiele innych. To sa pewne koszty aby być uczniem, aby móc pójść za Nim.

   Kto nie puści ich, nie może pójść za Panem. Aby pójść za Panem trzeba je zostawić

   Usuń
 2. Dziękuję za wpis...właśnie jakoś dłuższy czas miotalam się w temacie chrztu wodnego...czułam, że jest coś nie tak z tym chrztem, bo gdzie niby miałabym się chrzcic? Wybrałam baptystów, okazało się, że wymagają dwa lata bezwzględnej lojalności żeby uzyskać chrzest. W moim rozumowaniu był nonsens ,bo nie chciałam być baptystka tylko dostać chrzest. Niedzielne nabożeństwa, szkoła biblijna i jeszcze śpiewanie w chorku:-) Wszystkie te kościoły wydają mi się podejrzane i same się dyskwalifikuja w różny sposób.
  przez chwilę czułam, ogromna potrzebę i myślałam, że może koleżanka mnie ochrzci...niestety nie było gdzie, a w wannie wydało mi się śmieszne wręcz.
  I jakoś właśnie czytając jeszcze więcej i zastanawiając się właśnie doszłam do takiego przekonania , że chrzest nie jest tym czymś co musi być na pierwszym miejscu , a nawet w ogóle może nie być. Właśnie wersy z Pawła powiedziały to, jak bowiem zyskiwal braci w więzieniu, czy wszedł gdzieś do czyjegoś domu i cały dom chrzcil, czy mieli rzekę w domu ? :-) wciąż jednak nie dawały mi spokoju słowa " Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony " - Marek 16:16
  Dziękuję . Bardzo cenię sobie Twoją pracę nad blogiem. Widać w niej ogromną pokorę i mądrość.

  OdpowiedzUsuń
 3. rzeki nie mieliw domu :), ochrzcił ich poza domem, ale "cały dom" to synonim całej rodziny, ale wpierw musieli uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem. Chrzest wodny to było proste, wręcz spontaniczne wyznanie wiary z którego wiele organizacji i ludzi robi coś nadnaturalnego, albo wręcz koniecznego do zbawienia, błędnie odczytując niektóre wersety które mówią o wodzie, ale nie o H2O ale wodzie żywej.

  chrzest wodny powinien mieć miejsce zataz na początku wiary, nawet w ten sam dzień, bo to tylko wyznanie wiary, ale dziś często ludzie nawracają się dzięki łasce Pana, będąc sami - np Pan działa przez Biblię i często osoba nie ma takiej możliwości jak wodny chrzest, ale przez wiarę ma chrzest wodą żywą i w codzienności ma wiele możliwości wydawania świadectwa, wyznania wiary.

  Dla Żydów w 1 wieku, taki chrzest był czymś dobrze rozumianym. Rozumieli, że to wyznanie nowej wiary, nowej drogi. diabeł powykrzywiał to i zrobił ze spontanicznego, natychmiastowego wyznania wiary jakiś rytuał albo rzecz konieczną do zbawienia.


  uważaj na wszelkie organizacje religijne - nie ma w nich przyszłości, bo nawet jeśli w jakimś zborze będzie zdrowa nauka i postępowanie to gdy nie pójdą na diabelskie, grzeszne kompromisy to zostaną zakazane, zdelegalizowane. Najlepiej spotykać się po prostu z braćmi i siostrami w Chrystusie a do tego nie potrzeba "świętych budynków" i jakichś "kapłanów "

  pozdrawiam w miłości Chrystusowej

  OdpowiedzUsuń
 4. Super napisane. Pozdrawiam Bracie. Chwała Jezusowi na wieki wieków!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chwała Panu za życie, za to że ukazał, ukazuje nam siebie. Pan nigdy nas nie opuści, ufajmy Mu zawsze, nigdy nie dajmy diabłu zasiać zwątpienia, że Pan Jezus nie jest miłością jak i Ojciec, albo że nas nie kochają. Zawsze ufajmy Panu, zawsze - nie tylko w dobrym czasie :
   " Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. (4) Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną " - Księga Izajasza 26:3-4 Biblia Warszawska


   również cie bracie pozdrawiam

   Usuń
 5. Wspaniały wpis, daje dużo do myślenia i zawiera wskazówki dla tych co dopiero zaczęli zgłębiać swoją prawdziwą wiarę. Niestety religie świata z chęci pozyskania wielu wiernych (co było równoznaczne z władzą/pieniędzmi) były w stanie pójść na ustępstwa względem Słowa Bożego.
  Mam do Ciebie takie pytanie: jak ustosunkujesz się do sakramentu pokuty stosowanej w KK oraz dlaczego jeśli poprzez tylko wiarę i przyjęcie Jezusa (heb. Jahszua) jako swojego Zbawiciela i Odkupiciela od szatana, w ogóle powinniśmy spowiadać się ze swoich grzechów przed Bogiem? Prosić Go o oczyszczenie z grzechów które popełniliśmy poprzez Uświęconą Krew Mesjasza. Jest to ważne pytanie, bo wielu wiernych z różnych kościołów oraz osób samodzielnie studiujących PŚ nie do końca pojmuje te sprawy i uważa je za wykluczające same siebie. Pozwolisz, że wstrzymam się z przedstawieniem własnej opinii na ten temat, abym mogła odczytać Twój własny osąd oraz natchnienie Duchem Mądrości. Liczę na odpowiedź. Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witaj, może to ci pomoże : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/uszna-spowiedz-nie-badzcie-niewolnikami.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/kazdy-czowiek-spotka-sie-z-chrystusem.html

   , również pozdrawiam

   Usuń
 6. Pomyliłeś Filipa z Szymonem magiem, to Szymonowi dał Piotr reprymendę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dziękuję za wskazanie pomyłki ... JEZUSOWYCH błogosławieństw na wąskiej drodze pełnienia JEGO woli ... http://mieczducha888.blogspot.com/2019/05/przekrecane-nauki-jezusa-prawdziwe.html
   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 7. Chrzest przez zanurzenie nie jest konieczny, ale robimy to, by wypełnić polecenie Pana Jezus Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń