Popularne posty

czwartek, 31 grudnia 2015

Dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi w Edenie - perfekcyjny plan
Wiele osób zadaje pytanie dlaczego nie został stworzony świat, gdzie nie byłoby śmierci, chorób, cierpienia, kataklizmów i tym podobnych.
Ale to pytanie z gruntu nie jest dobre, bo zbudowane jest na błędnym fundamencie.

Jak mówi jedyna natchniona Księga - Biblia - wszystko co zostało stworzone przez Ojca i Syna - w tym świat, ludzie - było bardzo dobre : "  Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi ... I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty. " - 1 Ksiega Mojżeszowa - Księga Rodzaju 1:26, 31 Biblia Gdańska


Wielu też zdaje pytania typu :

" Jeśli Bóg jest miłością to dlaczego stworzył takiego człowieka, jakiego stworzył wiedząc, że ten upadnie, zbuntuje się. Dlaczego nie stworzył człowieka który by się  nie zbuntował  ?? "

albo zadają inne pytanie :

" dlaczego Bóg nie przeszkodził szatanowi gdy ten podpuścił ludzi w bunt, grzech ?? "

albo inne :

" Jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego nie zniszczył szatana i przez to nie zachował Adama i Ewy przed grzechem, zwiedzeniem ?? "


============================================================

Z tego co wiem, to są zabawki dla dzieci np lalki które po naciśnięciu jakiegoś tam przycisku mówią : "Kocham cie ". Czy taka zabawka na prawdę kocha ??

Żeby miłować kogoś potrzebna jest wolna wola. To musi być świadomy wybór.  To nie może być robione z przymusu, to nie może być zaprogramowane z góry, ale musi być wolnym wyborem.
Bez wolnej woli nie ma wolności, a bez wolność, bez wolnego wyboru nie można miłować.

Więc Ojciec i Syn stworzyli istoty z wolną wolą. Nie stworzyli robotów. Robot nie potrafiłby miłować, ale i nie potrafiłby zbuntować się - nie miałby wolnej woli. Robot nie mógłby podjąć decyzji - gdzieś zawsze byłby zaprogramowany do takiego czy innego zachowania.

Bóg nie chciał i nie chce robotów. Nie chciał też nikogo zmuszać.
Bóg nie mówi : " kochaj mnie, bo cię zabiję ". Ludzie zginą z powodu buntowniczego trzymania się swoich przestępstw - grzechów, a odrzucania możliwości amnestii, usprawiedliwienia.

Ludzie zostali stworzeni, aby żyć w idealnej harmonii, w bliskiej społeczności z miłującym ich Bogiem i aby trwali w tej społeczności przez odwzajemnianie miłości, z czego wychodziło zaufanie, posłuszeństwo. Niestety ludzie - ( ludzie a nie roboty) - podeptali po Bożej miłości, nie zaufali Słowom Boga, podeptali po Jego zakazie, a posłuchali innego stworzenia, które oczerniło Boga, powiedziało o Nim kłamstwa.

                                  LEKCJA  NA  CAŁA  WIECZNOŚĆ

Ojciec i Syn wiedzieli, że ludzie upadną, wiedzieli że jedna trzecia aniołów też się zbuntuje. Ojciec i Syn wiedzieli o tym wszystkim, ale poszanowali wolną wolę swych stworzeń. Nie można moim zdaniem stworzyć lepszej wolnej woli. Tak aniołowie i ludzie byli nie skalani na początku. Ich wolna wola nie mogłaby lepsza. Albo się źle wybiera, albo dobrze. Cześć aniołów źle wybrała, i ludzie źle wybrali.

Ale to wszystko to wspaniała lekcja na całą wieczność. szatan oczernił Ojca i Syna. Nazwał ich kłamcami, którzy nie są Wszechmogący, ale oszukują ludzi, zwodzą ich i trzymają ich z dala od prawdziwej wielkości, od bycia samemu Bogiem.
Bóg powiedział umrzecie, a szatan powiedział : " nie umrzecie" - więc pośrednio powiedział Ewie, że Bóg jest kłamcą, że wraz z Adamem są zwodzeni, przez tych, którzy stworzyli ich na swoje podobieństwo. diabeł zasugerował, że Adam i Ewa są zwodzeni przez złego Boga, który ogranicza ich, nie chce dla nich dobra. Ale zwodzi ich, ukrywa przed nimi prawdziwe dobro.


I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie; (5) Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe. " - 1 Księga Mojżesza 3:4 Biblia Gdańska - znający dobro i zło - nie oznacza, że Adam i Ewa nie wiedzieli co jest złe, a co jest dobre. Nie oznacza, że nie mieli rozeznania. szatan w tych słowach obiecał, im że sami będą ustalać co jest dobre a co złe - obiecał im że będą Bogami. Bo Bóg przecież ustalił co dobre a co złe. 

Ojciec i Syn mogli zniszczyć szatana i inne upadłe anioły, ale to by nic nie dało. Reszta lub większość aniołów pomyślałaby sobie, że szatan miał rację - pomyśleliby, że naprawdę Bóg jest zły. W końcu wśród aniołów pojawiłyby się nowi buntownicy. Albo inna opcja : służyliby Bogu, ale tylko ze strachu, a gdzieś w sobie myśleliby że Bóg jest zły, ale trzeba mu służyć bo i nas pozabija.


Ojciec i Syn mogli zniszczyć Adama i Ewę, ale i to by nic nie dało. Stworzyliby nowych ludzi z wolną wolną, z prawem wyboru i pojawiłby się inny upadły anioł i znowu ludzie źle by wybrali, podeptaliby po Bożej miłości, a poszli za kłamstwami mówionymi o Bogu, że jest zły, że kłamie, że zwodzi was, że ukrywa coś cennego przed wami itd.


Jak Ojciec i Syn mogli lepiej dowieść swoją dobroć, że są miłością, a słowa szatana o nich są kłamstwem, oszczerstwem - jeśli nie przez to że dozwolili upadłym aniołom i ludziom dalej istnieć, że dozwolili doświadczyć ludziom na własnej skórze owocu buntu, grzechu i życia z dala od Boga.

Jak Ojciec i Syn mogli lepiej udowodnić swoją dobroć, swoją miłość jeśli nie przez to co za wolą Ojca dokonał Chrystus na krzyżu Golgoty. Tam ostatecznie, bezapelacyjnie, niezaprzeczalnie Ojciec i syn wykazali, że słowa szatana z raju to kłamstwo. Tam na krzyżu Golgoty diabelskie oszczerstwa ostatecznie zostały rozbite w pył. Tam Ojciec i Syn pokazali całemu stworzeniu - tak aniołom i ludziom, że są dobrzy, że są miłością.
Tam na krzyżu Golgoty ostatecznie, niezaprzeczalnie pokazali, udowodnili, że to szatan jest zły, że to on chce zniszczenia, śmierci.
Tam na krzyżu Golgoty ostatecznie, niezaprzeczalnie pokazali, udowodnili, że od początku chcieli tylko dobra dla wszystkich. Udowodnili, że od początku chcieli żyć ze wszystkimi w miłości, przebywać na zawsze obok siebie i patrzeć sobie twarzą w twarz i radować się na wieki sobą, ale nie chcieli robić tego z przymusu, ale żeby to był wolny wybór.

Ta blisko 2000 lat temu na Golgocie całemu stworzeniu zostało udowodnione kto jest dobry, a kto jest zły. Kto uniżył się i z miłości i dla usprawiedliwienia przyszedł i oddał swoje życie za ludzi, a kto od momentu buntu, tylko zwodzi i prowadzi do zniszczenia, nienawiści.

Tam na krzyżu pokazane zostało jaka wspaniała przyszłość czeka na tych, którzy zaufają Chrystusowi, uwierzą Mu, pójdą za Nim. Tam udowodnione zostało, że wieczność Zbawionych będzie pośród cudownej, idealnej miłości, bo Ten który oddał za nich życie i zmartwychwstał jest miłością i był nią od samego początku i chciał od samego początku miłości i dobra dla tych, których stworzył na swoje podobieństwo. Niestety oni uwierzyli kłamstwom, ale Ten który jest miłością nie porzucił ich.
Nie zrezygnował z pragnienia przebywania na wieki razem z ludźmi i żeby oni widzieli Jego oblicze i radowali się Nim i Jego miłością, oraz żeby byli wolni od grzechów, śmierci, przemijania." Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
7 Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć.8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. " - Rzymian 5:6-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


"   Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł " - list apostoła Pawła do Rzymian 5:8 Biblia Warszawska 


Tam na Golgocie udowodniono czyje słowo jest prawdziwe - Boże czy diabelskie. Tam udowodniono, kto jest dobry, miłujący a kto jest zły, ziejący nienawiścią.

Tam wszelkie stworzenie - aniołowie i ludzie dostali najlepszy, bezapelacyjny dowód, że słowa szatana o Stwórcy to kłamstwo.


" Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. " - 1 list apostoła Jana 3:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska" Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. " - 1 list Jana 4:9-10 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Sami widzimy do czego doprowadza życie z dala od Boga - ja bardzo dobrze znam to z własnego starego, bezbożnego życia. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat, wystarczy spojrzeć na minione wieki. Historia ludzkości buntującej się wobec miłującego Boga jest tragiczna. Życie w pogardzie dla Ojca i Syna, w deptaniu po ich miłości, w deptaniu po ich Słowach prowadziło od początku buntu, przez całą historię po dziś - ludzkość w tragedie, katastrofę, śmierć i zniszczenie.

Ojciec i Syn dopuszczają nadal istnieć bezbożnej ludzkości, ale to również pokazuje ich wielką dobroć, miłość i cierpliwość :


" Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. " - 1 list do Tymoteusza 2:1-4 UBG 

" Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty " - 2 list apostoła Piotra 3:9 UBG


Wielu ludzi pyta - " dlaczego, Bóg zezwala aby to czy tamto się stało. Dlaczego Chrystus nie zabił mordercy, który zamordował np jakąś kobietę czy dziecko. Dlaczego Chrystus nie zabił Hitlera, albo Stalina. " ?

Ojciec i syn dopuszczają istnienie zła, choć brzydzą się nim. Ale dopuszczają tylko do pewnego czasu, aż miara grzechu się przekroczy, aż Ewangelia dojdzie do wszystkich narodów i aż wypełnią się inne Boże zamierzenia. Ojciec i syn cierpliwie czekali gdy Noe budował Arkę - to był również czas łaski dla ówczesnych ludzi - mogli pokutować, mogli zawrócić od zła, ale lata mijały a oni gardzili tym wszystkim, dalej się buntowali aż pewnego dnia nadeszła globalna katastrofa.


Bóg jest święty - gdyby miał interweniować w sprawie grzechu, to interweniowałby by w każdym grzechu - nie tylko przy morderstwach bp dzieci, czy gwałtach itd, ale również w kłamstwach. Co z cudzołóstwami, z tymi którzy dopuścili się jakiejś kradzieży, oszustwa ?? co z resztą ?? Domagający się natychmiastowej interwencji od Boga, zarzucający Mu coś, sami musieliby zginąć, bo sami są buntownikami wobec Chrystusa. Gardzą Nim - nie chcą iść za Nim. 

Wszyscy odrzucający Chrystusa, gardzący Jego Słowami musieliby zginąć. Ale Ojciec i Syn nadal okazują łaskę, nadal można pójść za Chrystusem, uwierzyć Mu. Ale kiedyś czas Bożego Sądu nadejdzie ... 

Kto z tych, którzy zarzucają Bogu coś, negują Jego dobro i miłość bo np nie zabił Stalina, Hitlera itd - nie skłamało ?? Kto z nich nie skłamał ?? Kto z nich mógłby sam w sobie ostać się przed czystym, świętym Bogiem ??

Głupie zarzuty wobec Boga to albo niezrozumienie Bożego działania, albo próba wybielania swoich grzechów przez zarzucanie jakiegoś zła Ojcu i Synowi. 
W Ojcu i Snu nie ma żadnego zła, jest tylko dobro, miłość, sprawiedliwość, ale dziś nadal okazują łaskę bezbożnemu światu, który buntowniczo depcze po ich miłości, po ich przykazaniach.

Zabicie Hitlera czy Stalina nic by nie zmieniło - oni byli tylko odzwierciedleniem stanu duchowego swych narodów. To bezbożna większość Niemców, bezbożna większość mieszkańców ZSRR była odpowiedzialna. Zamiast Hitlera czy Stalina przyszedłby ktoś inny, również odzwierciedlający stan większości obywateli swego państwa. Gdyby wszyscy byli uczniami Chrystusa to nie byłoby przy władzy takich ludzi jak Hitler czy Stalin itd. 


                     W WIECZNOŚCI NIKT SIĘ NIE ZBUNTUJE


Więc to wszystko co się stało na przestrzeni całej historii z cudownym dowodem Bożej dobroci i miłości ukazanym na Golgocie - to wszystko sprawi, że w wieczności już żaden człowiek, żaden anioł nie zbuntuje się. Nikt nie pomyśli nawet że Bóg kłamie, że jest zły. Wszyscy doskonale będą wiedzieć, będą w pełni przekonani że jest inaczej niż mówił kiedyś diabeł i wielu ludzi, którzy zarzucali Bogu zło, kłamstwo, manipulacje, ograniczanie w czymś ludzi, ukrywanie czegoś dobrego przed nimi, szkodzenie im. To wszystko zasugerował diabeł Ewie i dziś wielu ludzi również powtarza te diabelskie kłamstwa, oszczerstwa.

Ale ja spokojnie patrzę na Golgotę, spokojnie przypominam sobie wspaniałą naukę Chrystusa. Przypominam sobie jak płakał nad swym przyjacielem Łazarzem.
Przypominam sobie jak litował się nad ludźmi, jak wyświadczał im dobro. 
Przypominam sobie Jego miłosierdzie, dobroć, miłość, sprawiedliwość, czystość i inne wspaniałe cechy i pamiętam że : " Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca " , "Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca "  ,  " I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. "


Zaraz po Tysiącletnim Królestwie, wielu z tych, którzy jeszcze będą w śmiertelnych czasach - wielu z nich zostanie zwiedzionych przez szatana, wielu pójdzie za nim - Objawienie Jana 20:7-8. 
Ale to już będzie ostatni bunt. 
W wieczności już wszyscy będą dobrze wiedzieć że na prawdę Ojciec i Syn są miłością i że nie ma nic lepszego niż odwzajemniać ich miłość.

Zbawieni ludzie, będą przebywać w otoczeniu Ojca i Syna. Będą radować się ich dobrem ich miłością i będą potrafili w pełni odwzajemnić tą miłość. 

To co było planowane od początku wypełni się. Jedna wielka Boża rodzina. Nieskończoność w kochającym Ojcem i Synem. Same niesamowite, cudowne rzeczy, których nie jesteśmy nawet sobie dziś wyobrazić. Oglądanie Boga twarzą w twarz, wieczna radość. Zero zła, zero smutku, zero jakiejś nudy czy czegoś w tym rodzaju. 

Gdy w przypowieści marnotrawny syn chciał odejść to ojciec go nie zatrzymywał. Uszanował jego wolną wolę. Uszanował wybór syna. Wiedział, że boleśnie odczuje swoją głupotę, swoje pójście za grzechami, ale nie związał go, nie zamknął w jakimś domowym areszcie. 
Dozwolił mu na własnej skórze doświadczyć swojej głupoty, buntu. Ale gdy syn później wrócił, już jako nawrócony, żałujący to został przywitany z radością.


Bóg uszanował wolną wolę ludzi, pokazał im że odchodząc od niego, robią sobie krzywdę, robią głupstwo. Ludzie nie posłuchali wcześniejszej przestrogi, więc Bóg dał im odczuć skutki buntu. 

Dziś wiemy bardzo dobrze, do czego prowadzi życie w buncie wobec Ojca i Syna. Wiemy jak będzie wyglądał bezbożny świat - jacy będą ludzie : 2 list apostoła Pawła do Tymoteusza 3:1-5. Czasy będą trudne, bo ludzie będą bardzo źli. Jaka większość ludzi takie czasy, jaka większość ludzi taki świat.

Nie obrażajmy się na Boga - to nie Jego wina że ludzie będą coraz gorsi. To wina ludzi, że buntują się, że źle wykorzystują swoją wolną wolę. Mogliby ją dobrze wykorzystywać - ku dobrym wyborom, ale umiłowali ciemność, zło i wybierają zło. 


Wspaniała lekcja na całą wieczność, wspaniały dowód Bożej dobroci i miłości - dowód na całą wieczność. Nikt w wieczności się nie zbuntuje, mimo że będzie miał wolną wolę. 
Nikt w wieczności nawet nie pomyśli, że jest jakieś lepsze miejsce niż wieczność z kochającym Bogiem, pośród przyszłych nowych, niesamowitych rzeczy. 

Wszyscy bardzo dobrze będą pamiętać kłamstwa szatana, wszyscy będą dobrze wiedzieć, że to on był zły i chciał zniszczenia. Wszyscy będą doskonale wiedzieć, że to szatan kłamał, a Ojciec i syn od początku chcieli tylko i wyłącznie dobra. Chcieli od początku tworzyć rodzinę z ludźmi i być razem na zawsze. Wszyscy będą wiedzieli, że Bóg jest miłością i wszyscy będą radować się Bogiem, Jego dobrem, Jego miłością i wszyscy z radością będą odwzajemniać miłość Ojcu i Synowi.
Wszyscy będą z radością im służyć, bo będą doskonale wiedzieć że są oni dobrzy i zawsze tacy będą.
Nikt nie będzie służył ze strachu, nie będzie czegoś takiego jak strach. 
Idealna miłość - coś co trudno nam sobie wyobrazić dziś. To będzie fakt w wieczności, który będziemy rozumieć, będziemy w pełni doceniać i Bóg na pewno sprawi, że Zbawieni będą miłować ta Boża miłością siebie nawzajem i będą miłować pełnią miłości Tego, który jest miłością i dał jej dowód prawie 2000 lat temu. 


" Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców;
19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. " - 1 list Piotra 1:18-20 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - zaraz po upadku, Bóg objawił że z potomstwa Ewy przyjdzie Zbawiciel i zniszczy szatana. Słowo stało się ciałem. Bóg stał się na krótko człowiekiem i proroctwo z 3 rozdziału Księgi Rodzaju spełniło się i spełni. Pan Jezus unicestwi szatana po 1000 letnim królestwie. Pan wykazał, że kłamca kłamał w Edenie.

Tam na tym wzgórzu upadli ludzi pokazali jak bardzo są zepsuci, tam też Bóg pokazał jaką wielką jest miłością, jak jest dobry, prawdomówny i sprawiedliwy -dokonując sądu nad grzechami. 
Cudowna mądrość Boża ... wszystko na przestrzeni historii cudownie, idealnie uczynił ... kto wątpi w Boże działania, kto mówi że mógł coś lepiej zrobić, ten błądzi, podważą Bożą wszechmądrość a swoje pomysły stawia ponad Bożą mądrość. 

                      IDEALNY  PLAN,  PERFEKCYJNE  DZIAŁANIE


Kto z was może powiedzieć, że Ojciec i Syn w czymś się pomylili ?? 
Kto z was może im zarzucić, że mogli coś lepiej zrobić ?? 

Nikt mądry nie zarzuci nic Ojcu i Synowi. Ich działanie jest zawsze perfekcyjne, idealne, tak że nie można nic lepiej zrobić niż to co oni zrobili. 
Ich stworzenie, danie wolnej woli, dopuszczenie do wolnego wyboru i pozwolenie istnienia upadłym istotom w tym nam ludziom - to wszystko jest perfekcyjny plan. Dalej w tym perfekcyjnym panie Bóg udowodnił swoją miłość, łaskę, dobroć, miłosierdzie, sprawiedliwość, nienawidzenie grzechu - nikt nie może nic zarzucić Bogu. Syn i Ojciec są perfekcyjni, idealni we wszystkim. Taki jest również ich plan, takie jest zawsze ich działanie.

Nie słuchajmy swoich zwodniczych serc, nie słuchajmy ludzi którzy szkalują Ojca i Syna, lub mówią że mogli coś lepiej zrobić, albo mogli na coś nie pozwolić. Ci ludzie nie wiedzą co czynią, nie wiedzą co mówią. " O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!
34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę?36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. " - Rzymian 11:33-36 UBG 


" Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa;
9 I żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;10 Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;11 Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. " - Efezjan 3:8-11 UBG

"  Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona " - Psalm 147:5 Biblia Warszawska - kto podważa Boże działania, kto mówi że Bóg w czymś zawiódł, coś mógł lepiej stworzyć - taki człowiek czyni z siebie samego Boga i swój intelekt stawia ponad Boży. Taki człowiek czyniąc tak mówi : " moja mądrość jest niezmierzona, a nie Boga "" Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość " - Izajasz 40:28 BW


Każdy kto wątpi w perfekcję Bożego planu, Bożego działania niech przeczyta np Księgę Hioba rozdziały : 39-42. 


" A Pan zwrócił się do Joba i rzekł: (2) Czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie! (3) Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł: (4) Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. (5) Raz mówiłem i już nie będę; drugi raz i już nie powtórzę. (6) Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł: (7) Nuże, przepasz swoje biodra jak mąż; będę ciebie pytał, a ty mnie poucz! (8) Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? ............. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc: (2) Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. (3) Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. (4) Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! (5) Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. (6) Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. " - Hiob 40:1-8 , 42:1-6


CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI ZA ICH CUDOWNY PLAN, ZA ICH PERFEKCYJNY PLAN, PERFEKCYJNE DZIAŁANIE NA PRZESTRZENI WSZYSTKICH WIEKÓW. RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚCI ICH PLAN i DZIAŁANIE BĘDĄ PERFEKCYJNE i TAK NA ZAWSZE, BEZ KOŃCA. CHWAŁA IM - CHWAŁA IM ZA WSZYSTKO, ZA DOWÓD SWEJ MIŁOŚCI, DOBROCI, SPRAWIEDLIWOŚCI ... KAŻDY INNY PLAN SKUTKOWAŁBY m.in TYM ŻE CIĄGLE BY SIĘ KTOŚ BUNTOWAŁ, PODWAŻAŁ BOŻĄ MIŁOŚĆ, BOŻĄ DOBROĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ ... ALE BÓG WYBRAŁ TAKI PLAN, TAKIE DZIAŁANIE ŻE NIKT W WIECZNOŚCI NIE PODWAŻY BOŻEJ DOBROCI, MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI. CHWAŁA BOGU !!! 


co by się nie stało to zawsze ufajmy Chrystusowi, a nigdy swemu sercu. 
Boży plan jest idealny, działanie Chrystusa perfekcyjne, więc nie bójmy się przyszłości - idźmy za Panem, słuchajmy go, bądźmy Mu posłuszni. 

" A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
14 A cztery stworzenia mówiły: Amen. A dwudziestu czterech starszych upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. " - Objawienie Jana 5:13-14 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

środa, 30 grudnia 2015

jak antychryst oszuka wielu chrześcijan część 1
szatan będzie podrabiał drugie przyjście Chrystusa. Będzie podrabiał również Tysiącletnie Królestwo.

Głównym zwodzącym będzie szatan i inne demony, ale pośrednio antychryst czy fałszywy prorok również będą mieć swój udział. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? " - Mateusz 24:3 Biblia Warszawska

Jak szatan może sprawić aby chrześcijanie w tym ci opierający się na Biblii uznali Królestwo antychrysta za Królestwo Boże, a samego antychrysta jako swojego Króla ??

Trzeba podrobić różne biblijne wydarzenia, porobić biblijne rzeczy i biblijne osoby. Wtedy nawet wybrani będą zagrożeni zwiedzeniem. Pismo nie mówi że wybrani będą zwiedzeni, ale mówi że pułapka również na nich będzie zastawiona, aby i ich spróbować zwieść.


Pan Jezus podał szereg zdarzeń, rzeczy które będą poprzedzać, więc skoro nawet wybrani będą próbowani być zwiedzeni, to wiele lub większość z tych rzeczy moim zdaniem będzie miały wygląd spełniających się proroctw biblijnych i pozory Bożego działania.

Skoro chrześcijanie czekają na Chrystusa i nadejście Jego Królestwa, to szatan będzie próbował podrobić drugie przyjście Zbawcy i będzie próbował podrobić Jego Królestwo. Wierzący, którzy nie będą całym sercem iść za Panem, uwierzą w te oszustwa. Zobaczą szereg różnych wydarzeń np wielkie reformy świata i powiedzą, że to wszystko jest spełnieniem proroctw biblijnych - spełnieniem proroctwo o 1000 letnim Królestwie.


Zanim Pan powróci na Ziemię muszą być spełnione różne rzeczy, więc szatan będzie je podrabiał, wykreuje różne wydarzenia, rzeczy tak aby chrześcijanie uznali antychrysta za swojego Pana i Króla.

Rządy Chrystusa podczas Jego Tysiącletniego Królestwa będą charakteryzować się różnymi rzeczami, więc szatan będzie chciał podrobić te różne rzeczy. Będzie podrabiał proroctwa biblijne które mówią o władzy Chrystusa podczas Milenium i będzie podrabiał Jego Królestwo które opisuje Biblia.

szatan wprowadzi falsyfikaty i na prawdę będą to dla ogromu ludzi bardzo przekonujące falsyfikaty, tak że będą przekonani że nadszedł Zbawiciel i że rozpoczęło się 1000 letnie Królestwo. " Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych " - Mateusz 24:24 BW - wybrani to będą ludzie oddani w pełni Chrystusowi. Mający żywą wiarę, będący w bliskiej społeczności ze swym Zbawcą, trzymający się nauk natchnionej Biblii. Skoro nawet tacy będą próbowani być zwiedzeni, to wiele z tych przyszłych oszustw, fałszerstw oraz nadprzyrodzonych znaków i cudów - będzie musiało mieć biblijny wygląd, biblijny kamuflaż. 

Moim zdaniem wiele wskazuje, że wszystkie główne proroctwa biblijne będą podrabiane, imitowane.
Będzie moim zdaniem między innymi :

- podróbka wysychającego Eufratu (Objawienie nie mówi o dosłownej rzecze)

- podróbka armagedonu

- podróbka dwóch świadków z Objawienia ( na pewno nie będzie to Eliasz, Mojżesz, Henoch itp)

- trzecia świątynia nie będzie spełnieniem proroctw, ale ich imitacją

- w trzeciej świątyni nie zasiądzie antychryst, ale człowiek udający go aby prawdziwego antychrysta     uznano za Zbawcę.

- będzie podróbka 10 królów i podróbka 10 królestw z m.in Księgi Daniela i Objawienia

- będzie podróbka nierządnicy z Objawienia

- prawdopodobnie będzie imitacja podobizny bestii i znamienia

- będzie prawdopodobnie podrobiony powrót Chrystusa na obłoku do Jerozolimy

- będzie prawdopodobnie podróbka tzw świątyni Ezechiela

- będzie wiele, wiele innych falsyfikatów ale o nich w tym o 3 świątyni napiszę w innych częściach,     o ile Pan pozwoli.                     ZŁYM  PRZYPISZĄ  PROROCTWA DOTYCZĄCE  CHRYSTUSA


proroctwa mówiące o przyszłej władzy Chrystusa, o zasięgu, charakterze Jego władzy, Jego Królestwa będą przypisywane antychrystowi a jeszcze wcześniej zapewne człowiekowi czy kilku osobom, które będą go imitować, tak aby gdy nadejdzie ten biblijny to chrześcijanie myśleli, że to Chrystus. Wielu tzw wierzących widząc diabelskie podróbki będzie mówiło, że to spełnienie proroctw biblijnych o Chrystusie i że nadeszło, Królestwo Boże.


                    1)  WŁADZA NAD WSZYSTKIMI JĘZYKAMI i NARODAMI :


antychryst : " I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. " - Objawienie Jana 13:7b Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Chrystus : "  I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne " - Księga Daniela 7:14 Biblia Warszawska


Gdy antychryst otrzyma swoją władzę, to chrześcijanom będzie mówione, że ta władza to spełnienie proroctwa z Księgi Daniela, które mówi o władzy Chrystusa. Przytaczane zapewne będą i inne fragmenty np z Księgi Zachariasza : " a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi " - Zachariasz 9:10b. BW                2)  POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO :antychryst : " A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie " - Księga Daniela 8:24 Biblia Gdańska 


Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą " - 1 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:3 UBGChrystus : " I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom " - Zachariasz 9:10a BW Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju(6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów " - Izajasz 9:5-6


I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi. I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy " - Izajasz 2:4 Biblia Gdańska - te powyższe wersety będą przypisywane antychrystowi, i człowiekowi/ludziom poprzedzającym go, który będzie/będą obwoływani antychrystem, aby później tego prawdziwego antychrysta obwołać Zbawicielem, Bogiem.                   3)   ODDADZĄ MU POKŁON :
antychryst  : " Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata. " - Objawienie Jana 13:8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Chrystus : "  Przysiągłem sam przez się; wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci: Że się mnie kłaniać będzie wszelkie kolano, i przysięgać każdy język " - Izajasz 45:23 Biblia Gdańska 

Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan " - Księga Psalmów 22:28 BW


Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody! " - Psalm 72:11 BW - chrześcijanie będą zwodzeni, że oddawanie pokłonu antychrystowi lub człowiekowi/ludziom go poprzedzającym to spełnienie tych powyższych proroctw odnoszących się do Chrystusa. Pseudochrześcijanie uwierzą w te kłamstwa i sami będą oddawać pokłon i będą przekonani, że spełniły się proroctwa dotyczące Chrystusa i Jego Królestwa. 


                  4)  ZNISZCZENIE  WŁADCÓW,  MOŻNYCHantychryst : " a po nich powstanie pośledni, który będzie różny od pierwszych, i trzech królów poniży " - Daniel 7:24b Biblia Gdańska

wytracać będzie mocarzów i lud święty " - Daniel 8:24b Biblia Gdańska

i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. " - Izajasz 10:13a BW


" Oddali też pokłon bestii, mówiąc: Któż jest podobny do bestii? Któż z nią może walczyć? " - Objawienie Jana 13:4 UBG


Chrystus : " Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. " - Objawienie Jana 17:14 UBG


Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, I uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą. (3) Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni " - Psalm 68:2-3 BW 

Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. " - 1 Księga Samuela 2:10a BW - 


Gdy od władzy będą usuwani różni ludzi przez antychrysta, czy człowieka/ludzi poprzedzających go, to będą im przypisywane te słowa mówiące i działaniu Chrystusa. Chrześcijanie będą zwodzeni, że to co się dzieje to działanie Tego, na którego oczekiwali, ale prawda będzie inna. 
                  5)  DANIE  WŁADZY  SWYM  SŁUGOM


antychryst : " tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią " - Księga Daniela 11:39 Biblia Warszawska ............. " a których mu się będzie zdało, tych rozmnoży sławę, i uczyni, aby panowali nad wielą, a rozdzieli im ziemię miasto zapłaty " - Biblia Gdańska


Chrystus : " Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane" - Księga Daniela 7:27 BW


" Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? " - 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:2 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Gdyż PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią. 3 Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy " -Psalm 47:2-3 UBG


" I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi " - Objawienie Jana 5:10 UBG  _______ " lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. " - Objawienie 20:6b UBG


Gdy antychryst dojdzie do władzy i gdy będzie dawał władzę swoim sługom - to będzie się mówiło, że to spełnienie powyższych słów. Ale na takie kłamstwa nabiorą się tylko tacy, którzy nie umiłowali, nie umiłują Chrystusa i Jego słów : 2 list apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:10-12. Jak też jest mowa w Księdze Daniela : " bezbożni nie będą mieć poznania". 
Kto będzie gardził uświęceniem, świętym życiem, a będzie gonił za pożądliwościami, grzechami ten będzie zwiedziony. Ten nie będzie miał siły aby być wiernym Chrystusowi w ciężkich czasach, wśród różnych doświadczeń lub cierpień, trudów. 


                 6)  SKARBY ,  DOBROBYT


antychryst : " Rzekł bowiem: Uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny; zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie. (14) I sięgnęła moja ręka po bogactwo ludów jakby po gniazdo, a jak zagarniają opuszczone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię, a nie było takiego, kto by poruszył skrzydłem albo otworzył dziób i pisnął " - Księga Izajasza 10:13-14 BWRzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel, żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta, (4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach(5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa " - Ezechiel 28:3-5 Biblia Warszawska

Objawienie Jana rozdział 18 - m.in tutaj opisane jest Królestwo antychrysta. Opisane jest podczas jego apogeum - najwyższej świetności i mocy. Opisany jest wielki dobrobyt który zapanuje na świecie. Te różne przyszłe wielkie reformy świata, naprawienie ekonomii, wprowadzanie nowych technologii, wolnej energii, likwidacja bezrobocia, czy skracanie czasu pracy i dziesiątki czy setki innych rzeczy, które będą wprowadzane na świat - będą przedstawiane chrześcijanom jako spełnienie słów o nadejściu Tysiącletniego Królestwa. 

Skoro świat o antychryście będzie mówił w podziwie : "kto jest do niego podobny" to znaczy, że przyniesie on światu to co świat kocha, pragnie, pożąda a jest to m.in dobrobyt, luksusy. 

sam antychryst będzie opływał w skarbach, ale i da światu też to co świat kocha i szuka - da światu dobrobyt, a wszystko ku większemu grzechowi, większemu rozpasaniu. No i czytamy w 18 rozdziale Objawienia Jana, że wraz z tym wielkim dobrobytem - grzechy rozpasanej w dostatkach ludzkości sięgną nieba. Jak w Sodomie i Gomorze : Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. (50) Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś " - Księga Ezechiela 16:49-50 BW

Jak pisałem, zanim nadejdzie tytułowy biblijny antychryst - ósmy król, to wpierw nadejdzie co najmniej jedna osoba, która będzie udawała go i zasiądzie w 3 świątyni, tak aby później gdy nadejdzie ten o którym mówi np Księga Daniela, Objawienie Jana, 2 list do Tesaloniczan i inne - chrześcijanie uznali go za ego, na którego czekają. Żeby myśleli że spełniają się proroctwa biblijne, ale to nie będą proroctwa, ale ich podróbki.


Prawdziwe spełnienie proroctw nadejdzie później i nie będzie zależne od technologii i ludzkiej pracy itd. 

Ale nie dajcie się oszukać. Nie każdy przyszły dobrobyt i pokój będzie od razu tym, który wprowadzi antychryst. szatan jest sprytny i wie, że chrześcijanie wiedzą o fałszywym pokoju, bezpieczeństwie. Więc ku zwiedzeniu, sprawi że będzie nie jedna epoka fałszywego pokoju, fałszywego bezpieczeństwa, dobrobytu. Arcyfałszerz zwodzi cały świat, więc w czynieniu zła nie jest głupcem. Ale Chrystus jest nieskończenie większy od Niego, więc trwajmy w Panu. Dążmy w mocy Pana, w Jego duchu do uświęcenia, trwajmy w żywym Chrystusie. Oddajmy Mu swoje serca, całych siebie a On w swym czasie wszystko nam ukaże. Nie trzeba się lękać i łamać sobie głowę nad przyszłością. Chrystus : " Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna. " - Psalm 72:16 BW


 Tak bowiem mówi Pan: Oto Ja skieruję do niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień " - Izajasz 66:12a                   

               7)     ZNAMIĘ

Gdy fałszywy prorok zwiedzie świat cudami i znakami, wprowadzone zostanie znamię jego pana - antychrysta.


Możliwe, że chrześcijan będzie się zwodzić mówiąc im, że to znamię to nic złego ale spełnienie tych słów :


 Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Pul i Lud, do Mesech i Rosz, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów " - Izajasz 66:19 BW


Jeden powie wówczas: Ja należę do Pana! Drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny wypisze na swojej ręce: "Własność Pana" - i otrzyma zaszczytne imię "Izrael" " - Izajasz 44:5 BW ---- to takie moje luźne skojarzenie, ale możliwe, że chrześcijanie będą zwodzeni, że znamię bestii to spełnienie tych proroctw. 

Fałszywy prorok (nie mylić z antychrystem - to różne osoby) jak mówi Biblia zwiedzie wielkimi cudami i znakami świat aby m.in przyjęli znamię - Objawienie Jana 19:20. Kto uzna inne działania antychrysta za spełnienie proroctw biblijnych, ten przyjąłby że i znamię bestii to spełnienie słów z Księgi Izajasza.             8)   NISZCZENIE CHRZEŚCIJAN PRZEZ ANTYCHRYSTA


Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich " - Objawienie Jana 13:7a

I przypatrywałem się, a oto róg ten walczył z świętymi, i przemagał ich " - Daniel 7:21 Biblia Gdańska ....... " wytracać będzie mocarzów i lud święty " - Daniela 8:24b ......... " gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, tedy się to wszystko wypełni " - Daniel 12:7b Biblia Gdańska 


Gd antychryst i jego słudzy będą niszczyć chrześcijan - tych chrześcijan którzy nie pójdą za nim, to będzie się pewnie mówiło, że niszczenie tych wiernych to spełnienie np tych słów :" Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach. " - Łukasz 19:27 UBG 
Pseudochrześcijanie lub inni ludzie będą mówić, że niszczenie wiernych Chrystusowi to spełnienie innych zapowiedzi zniszczenia buntowników, złych itd np - Księga Izajasza 65:11-15. Psalm 2 i inne. 
Gdyby ciała wiernych Chrystusowi nie były chowane, to pewnie mówiłoby się, że to spełnienie tych słów : 

"Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. " - Izajasz 66:24 BW


nie każde przyszłe niszczenie, zabijanie uczniów będzie automatycznie spełnieniem słów z Objawienia. Tamten czas będzie wyjątkowy i nie możemy ponieść się emocjom, ale inne biblijne wskazówki muszą być miarą czy jest to już ten czas, czy nie.             9 )   WYNIOSŁA  MOWA  ANTYCHRYSTA  a oto w onym rogu były oczy podobne oczom człowieczym, i usta mówiące rzeczy wielkie " - Daniel 7:8b Biblia Gdańska 


przeciwko Bogu nad bogami dziwne rzeczy mówić będzie " - Daniel 11:36b Biblia Gdańska 


 I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa " - Objawienie Jana 13:5 UBG 


Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci " - 2 Tesaloniczan 2:4a UBG 


nie każdy przyszły władca, który będzie mówił przeciwko Chrystusowi, przeciwko Ojcu będzie automatycznie antychrystem. Jak mówiłem szatan będzie podrabiał proroctwa biblijne w tym osobę antychrysta, więc nie każdy przywódca światowy, który będzie mówił jakieś wielkie rzeczy, czy bluźnierstwa będzie automatycznie tym, o którym mówi Biblia.

Bluźnierstwa to nie muszą być też jakieś wyzwiska itd. Wystarczy, że np powie : " Jestem Zbawicielem - widzicie to po moich owocach, widzicie to po pokoju, dobrobycie, miłości którą zaprowadziłem."
Wystarczy, że powie że jest Zbawicielem.

Oczywiście słowa, deklaracje antychrysta czy ludzi go poprzedzających będą interpretowane, że to spełnienie np tych słów : " I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu " - Izajasz 2:3 Biblia Gdańska

albo : "nauki jego wyspy oczekiwać będą " - Izajasz 42:b BG                       10 )  ZWIEDZENIE  WOKÓŁ  JEROZOLIMY


Wielkie zwiedzenie będzie związane również z Jerozolimą.

Wiele wskazuje, że nie tylko ten czy ci imitujący antychrysta będą z nią powiązani, ale i sam antychryst będzie miał wiele wspólnego z Jerozolimą. Oczywiście się powie o nich/ o nim że to spełnienie słów o Chrystusie.


Więc gdyby np z każdego narodu wybrało się tysiące czy dziesiątki tysięcy osób na przywitanie antychrysta, na słuchanie jego słów, na oddanie mu chwały to chrześcijanom mówiłoby się, że to spełnienie tych słów : 

" W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. " - Księga Jeremiasza 3:17 Biblia Warszawska


" I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie narody(3) I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu " - Izajasz 2:3-4 Biblia Gdańska" Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? (9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić " - Izajasz 60:8-9 BW


" Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. 2 Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego Króla. 3 Bóg w pałacach jego jest uznany za twierdzę. " - Psalm 48:1-3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska - te m.in wersety będą przypisywane antychrystowi i pewnie człowiekowi/ludziom go poprzedzającym.


Wokół Jerozolimy i Palestyny już ma miejsce wiele zwiedzeń - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538 - http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=9538 - ale to co nadejdzie będzie o wiele, wiele większe, niebezpieczniejsze, ale kto będzie skupiony na Chrystusie. Kto w Panu będzie się uświęcał, kroczył za Nim ten będzie bezpieczny przed oszustami. 


===============================================
===============================================


W CHRYSTUSIE jest wszystko co potrzebne - poznawajmy go, patrzmy na Niego


co najmniej DWA OBLĘŻENIA - proroctwa mówią o co najmniej dwóch oblężeniach Jerozolimy - Łukasz 21:20 i kilka lat później inne o którym mówi księga Zachariasza. Będzie imitacja armagedonu. Będzie imitacja 200 milionowej armii. Objawienie rozdział 9 werset 16 - nie mówi o dosłownej ludzkiej 200 milionowej armii. Ale szatan imitujący proroctwa może mieć przyzwolenie na utworzenie takiej - np armia chińska + koalicja państw muzułmańskich - lub jakieś inne opcje.
Objawienie 16 mówiące o królach ze wschodu mówi o Chrystusie i Jego świętych a nie o ludzkich armiach. Poza tym wydarzenia z 16 rozdziału to kompletnie inne wydarzenie w innym czasie rozgrywane niż wydarzenia z 9 rozdziału.

Nie każdy oblężenie Jerozolimy musi być automatycznie spełnieniem słów z Łukasza 21:10.
Arcyfałszerz tak jak fałszuje Kościół, fałszuje Chrystusa tak będzie i imitował proroctwa biblijne, ale Chrystus ma wszystko pod kontrolą i mimo diabelskich podróbek, on przyniesie prawdziwe spełnienie proroctw i to w idealnym czasie, zamierzonym przez siebie.


POWRÓT NA OBŁOKACH - demony mogą przybierać różny wygląd i mają dużą moc, choć ograniczoną i nie równającą się z mocą Wszechmogącego. Możliwe jest moim zdaniem, że będzie próba podrobienia i takiej rzeczy. Ale to będzie cieniem, marną podróbką rzeczywistego powrotu Pana, ale pseudochrześcijanie w razie takiej podróbki kupią ją.
Pan ma powrócić tak jak odszedł, czyli z Góry Oliwnej - Dzieje Apostolskie 1:11 . Więc ewentualna podróbka znowu będzie związana z Jerozolimą .... " Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej " - Księga Zachariasza 14:4 BW


ZNAK  NA  NIEBIE  : "I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą " - Mateusz 24:30 Biblia Warszawska - z tego co wiele wskazuje demony również potrafią przybierać postać kul światła, poruszają się z wielką prędkością, łamią prawa fizyki. Gdyby jakaś liczba takich "kul" świetlnych utworzyła na niebie jakiś znak - np znak krzyża - czy wielu ludzi nie uznałoby to za wypełnienie słów Chrystusa ?? pytanie retoryczne - oczywiste jest, że mnóstwo ludzi przyjęłoby to jako zapowiadany znak.


KSIĘGA IZAJASZA rozdział 11 , rozdział 65. M.in w tych rozdziałach są opisy Milenium - 1000 letniego Królestwa Chrystusa.


" I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. " - Izajasz 11:6-7 Biblia Warszawska - czy możliwe jest również np w jakiś sposób podrobienie i tego proroctwa ?? Możliwe, że tak. Jak demony weszły w świnie i pokierowały je ku skoczeniu w morze. to być może dla pokazówki, dla zwiedzenia weszłyby w wilka, w lwiątko czy niedźwiedzicę, lwa i sprawiły, że zachowywałyby się inaczej niż normalnie.

Taka moja luźna opinia. Prawdziwe proroctwo będzie dotyczyć wszystkich zwierząt na ziemi. A więc milionów, dziesiątek milionów. Nie będzie to zrobione jakąś inżynierią genetyczną. Nie będzie to drobna liczba zwierząt ustawiona dla pokazówki, ku zwiedzeniu.
Prawdziwe proroctwo to cudowne, nadprzyrodzone działanie Wszechmogącego i zasięgu globalnym. ani jeden drapieżnik nie będzie zabijał. Stanie się to nie na przestrzeni lat, ale jednorazowo.

Wszystko co będzie odbiegało od tego, będzie zwiedzenie, podróbką proroctwa.


===============================
===============================

                     W  CHRYSTUSIE   OCHRONA  PRZED  ZWIEDZENIE,  WŁAŚCIWE ROZPOZNANIE


" W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. " - Kolosan 2:3 Uwspółcześniona Biblia Gdańska. - z Alfie i Omedze - Wszechmogącym Zbawicielu Jezusie Chrystusie za wolą Ojca, są skarby - wszystkie skarby mądrości i poznania.


Nie muszą spędzić 2016 roku nad główkowaniem czym będzie tajemnicze na dziś znamię, tajemnicza podobizna z m.in 13 rozdziału Objawienia. Nie muszę główkować całego roku, łamać sobie głowy kim będzie antychryst, a kim fałszywy prorok, a kim nierządnica, a kim dwaj świadkowie i tak dalej. W swoim czasie dla Bożych ludzi będzie to jasne, zrozumiałe. Pan Jezus swoim świętym objawi wszystko w odpowiednim czasie.

Mogę spędzić cały 2016 rok nad tymi rzeczami, i zmarnować czas, nie głosić Ewangelii, nie głosić biblijnych nauk, wskazań. Mogę główkować i główkować i nie trwać w społeczności z Panem, w relacji, więzi, bliskim związku. mogę obserwować i obserwować świat i marnować w ten sposób czas i być gdzieś tak na prawdę z dala od Chrystusa i przez takie niemądre postępowanie robi się coś odwrotnego od poznawania prawdy. Człowiek oddala się od Chrystusa i nie będzie miał poznania. Nie będzie miał siły aby przeciwstawić się ciężkim doświadczeniom, próbom, cierpieniom za wiarę gdy takie nadejdą.

Kluczem jest tym bardziej zbliżyć się do Chrystusa, tym bardziej patrzeć na Niego a nie na światowe wieści. Tym bardziej dążyć w Panu do uświęcenia, dzięki Panu porzucać kolejny balast - w tym nęcące, pociągające światowe nowinki, wieści, które tak na prawdę oddalają od prawdy a dają marne imitacje.

Posłuszeństwo Chrystusowi w mocy jakiej udziela, dążenie do uświęcenia w duchu który udziela Pan Jezus - 1 Tesaloniczan 4:7-8. Trwanie w Panu Jezusie, skupienie się na Nim na społeczności z Nim. Poznawanie Go, Jego miłości, Jego słów i bycie ich wykonawcą - to wszystko jest kluczem do rozpoznania między prawdą a podróbką prawdy. Jest kluczem do zrozumienia tych rzeczy, które nadejdą i co ważne trwanie w Panu, i gdy on trwa w Nas jest kluczem do zwycięskiego przejścia przez wszelkie próby, doświadczenia, uciski i cierpienia.

Dobrze mieć jakiś obraz proroczych rzeczy, ale wielu dało się pochłonąć tym rzeczom i tak na prawdę odeszli od Chrystusa, odcięli się od najważniejszego - od społeczności z Nim od trwania w Nim. Te rzeczy są pociągające dla ludzi, ale to trwanie w Chrystusie, uświęcenie w Panu, w Jego mocy jest kluczem, bo jak słusznie jest napisane w Księdze Daniela :

" bezbożni nie będą mieć poznania" - Daniel 12:10

więc kto chce mieć poznanie, chce mieć siłę aby wytrwać do końca nawet w głodzie, chłodzie, więzieniu itd to klucz jest w świętości, w przeciwieństwie bezbożności.


Skoro bezbożni nie będą mieć poznania, to znaczy że tylko święci będą je mieli. Świętość jest możliwa gdy szczerze wierzymy w Pana, on udziela ducha świętego i w tej mocy można porzucać grzechy a w zamian czynić Boże dobro, można wzrastać. Takim ludziom będzie dane poznanie i siła.
Dobrze nie gardzić proroctwami biblijnymi, bo są one piękne - to niezawodne zapowiedzi wspaniałego panowania Chrystusa a później i cudownej wieczności, ale wielu w proroctwach poszło nie tam gdzie trzeba. 

"idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody " - więc sami musimy być uczniami i czynić innych ludzi uczniami. To wezwanie Pana nie powinno być gdzieś na uboczu. Zapętlenie się w proroctwach, w światowych wieściach, pogłoskach nie powinno mieć miejsca. Trwanie w Panu, społeczność z Nim to źródło do wszelkiego poznania, bo w Chrystusie są wszelkie skarby mądrości i poznania, więc kto chce mieć je musi przyjść do Chrystusa. Musi mieć społeczność z Nim a wpierw wiarę, później posłuszeństwo i poznawać Pana i kochać Go, chodzić w Nim. Jak mąż i żona powinni być razem. Tak i my z Panem powinniśmy mieć bliską społeczność, intymny związek, relacje, prawdziwą więź.

Pan takim ludziom wszystko objawi. W Nim jest klucz, nie w nas. W Nim jest poznanie, a nie w naszych rozumach. Pan takim ludziom da rozpoznać wszystko co nadejdzie. Pan objawi im między prawdą i kłamstwem. Między prawdziwym proroctwem i imitacją proroctwa.


Bez Niego nic nie możemy - Ewangelia Jana 15:5


żyjący w grzechach, goniący za pożądliwościami nie zrozumieją. 
Święci w Chrystusie, trwający w Nim a On w nich, dążący do dalszego uświęcenia zrozumieją. 

Skoro np do rozpoznania znamienia potrzebna jest mądrość i rozum - Objawienie Jana 13:18, to trzeba pamiętać, że prawdziwy rozum i prawdziwa mądrość są w Alfie i Omedze - Chrystusie ... " Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum " - Przysłów Salomona 9:10 BW - miejmy bojaźń Pana, poznawajmy Chrystusa - Świętego a w swoim czasie wszystko będzie nam ukazane. Nie muszę się trwożyć czym będzie znamię, czym będzie coś innego. Wiem, że Pan objawi mi wszystko w swym czasie, odpowiednim idealnym czasie. A ja powinienem Go poznawać i Trwać w Nim kochać Go. Nie bójmy się, ufajmy Zbawcy... Nie po to umarł za nas, aby teraz czy w przyszłości porzucić swój lud.