Popularne posty

sobota, 12 grudnia 2015

Całkowite uwolnienie od pornografii zerwane kajdanyYoutube : " Uwolniony od pornografii dzięki łasce Jezusa Chrystusa  " : https://www.youtube.com/watch?v=VfB-tfFRqjU - https://www.youtube.com/watch?v=VfB-tfFRqjU


PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. 9 Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi. " - Księga Psalmów 25:9-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 

Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze ... Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem twoich przykazań... Dobrze to dla mnie, że zostałem upokorzony, abym się nauczył twoich praw... Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam twoich przykazań.101 Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł twego słowa. 102 Nie odstępuję od twoich nakazów, bo ty mnie uczysz... Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce." - fragmenty psalmu 119

I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. " - list apostoła Pawła do Efezjan 2:1-3 UBG niegdyś postępowali, niegdyś żyli, ale gdy uwierzyli w Syna Bożego zostali przez Niego napełnieni Jego duchem. Przestali być martwymi w upadkach i grzechach a ożywieni zostali do nowego życia już nie jako słudzy,niewolnicy grzechu ale sprawiedliwości i Chrystusa. 


"  Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. " - 1 Koryntian 6:9-11 UBG 


aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. (3) Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego " - list apostoła Pawła do Tytusa 3:2-5 Biblia Warszawska 


"obietnica ducha przez wiarę " - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2015/04/obietnica-ducha-przez-wiare.html


Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? (32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!  " - Księga Ezechiela 18:32 Biblia Warszawska

"  A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? (11) Powiedz im: Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? " - Księga Ezechiela 33:10-11 BW


Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! (7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! " - Księga Izajasza 55:5-7 BW

                                            RADOŚĆ   W  NIEBIE


  
Gdy nawraca się grzesznik, gdy rozumie swoje zło, żałuje go i porzuca i wchodzi na ścieżkę sprawiedliwości, świętości to całe niebo się raduje. Skoro aniołowie w niebie radują się takim człowiekiem, to o ile bardziej OJCIEC i SYN się cieszą gdy grzesznik pokutuje ... Najgorszą rzeczą jaką człowiek może zrobić, jest gdy Bóg ujawnia człowiekowi jego grzechy, ujawnia mu różne braki czy zaniedbania a człowiek ucieka od Boga, obraża się na Niego. Ale gdy Chrystus objawia nas różne braki, zaniedbania czy grzechy to trzeba Mu dziękować za to - bo to jest łaska. Wtedy widzimy np swój brud i możemy się oczyścić w Panu. Możemy porzucić grzeszne rzeczy, zachowania. Więc ukazywanie nam różnych grzechów czy braków jest dla naszego dobra, ku oczyszczeniu, ku dalszemu wzrostowi. Zamiast uciekać wtedy przed obliczem Jezusa Chrystusa, trzeba zrobić odwrotną rzecz - tym bardziej się do Niego przybliżyć i w żywej, bliskiej społeczności, w wierze oczyścić się, porzucić zaniedbania i wstąpić na właściwą drogę.
Zamiast uciekać, chować się jak Adam i Ewa, lepiej przyznać się do grzechu, czy zaniedbania np modlitwy albo jakiegoś braku np relacji z Panem i przyjść z Tym wszystkim do Niego - przecież bez Niego nic uczynić nie możemy - Ewangelia Jana 15:5. 


I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.
2 A faryzeusze i uczeni w Piśmie szemrali, mówiąc: Ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi.
3 I opowiedział im taką przypowieść:
4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?
5 Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się.
6 A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę.
7 Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
8 Albo która kobieta, mając dziesięć monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie?
9 A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam.
10 Podobnie, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika.
11 Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów.
12 I powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich.
13 Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie.
14 A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek.
15 Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie.
16 I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał.
17 Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę.
18 Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie;
19 I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.
20 Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go.
21 I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie jestem już godny nazywać się twoim synem.
22 Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwia na nogi.
23 Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie; jedzmy i radujmy się.
24 Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.
25 Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
26 Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy.
27 A on mu odpowiedział: Twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.
28 Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go.
29 A on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi.
30 Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę.
31 A on mu odpowiedział: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie.
32 Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a odnalazł się. " - 15 rozdział Ewangelii Łukasza, Uwspółcześniona Biblia Gdańska. 

wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus " - Efezjan 5:14 BW


I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy " - Kolosan 2:14 Biblia Warszawska 


" wolność od grzechów masturbacji i pornografii " - wiem na swoim własnym przykładzie że można być uwolnionym całkowicie od grzechu pornografii. Można siedzieć na internecie i nie mieć jak kiedyś ciągoty do tego brudu, zła ale czuć obrzydzenie : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.htmlhttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html

Z każdego grzechu można zostać uwolnionym, nie trzeba być niewolnikiem takiego czy innego grzechu. Ale po pierwsze trzeba przyznać się że dana rzecz, zachowanie jest grzechem, a potem chcieć porzucić grzech i przyjść z tym do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Do tego wszystkiego potrzebna jest m.in pokora. Pyszny człowiek nie uznaje że dane zachowanie czy rzecz jest grzechem. Pyszny człowiek uważa że może robić co mu się podoba i nie musi porzucać zła, pyszny człowiek mówi, że nie potrzebuje Zbawiciela ..... " PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. 9 Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi. " - Księga Psalmów 25:9-9 Uwspółcześniona Biblia Gdańska 


Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie " - 8 rozdział Ewangelii Jana , BW 

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/01/niewolnicy-grzechu-nie-odziedzicza.html


3 komentarze:

 1. świat przedstawia rozpustę i zezwierzęcenie jako wolność a wolnością Bożą pogardza, też siedziałem w tych rzeczach i ani myślę do tego wracać, a bezbożnicy niech sobie wmawiają i sie oszukują że wstrzemiężliwość to "niezdrowe nawyki i zabobony"..
  Chwała Świętemu

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki wielkie za ten tekst! Niech Bóg Ci błogosławi!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jeśli coś ci się przydało to chwała i dziękczynienie PANU JEZUSOWI który uwalnia z mocy grzechu,
   Chrystusowych duchowych skarbów dla ciebie i to w obfitości ...

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń