Popularne posty

niedziela, 13 sierpnia 2017

Jedzenie wieprzowiny, krewetek nie jest grzechem - 10 dowodów biblijnych
Chrześcijan może jeść wieprzowinę, może jeść owoce morze, ryby które nie mają łusek i inne zwierzęta, ponieważ to nigdy nie było prawem moralnym i obowiązywało tylko do śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela JEZUSA CHRYSTUSA - wtedy zakończyło się Stare Przymierze a rozpoczęło Nowe Przymierze w którym nie ma miejsca już na cienie, odbicia rzeczy niebiańskich bo w Chrystusie nadeszło wypełnienie ich i cześć w "duchu i prawd ..... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17 --- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/dlaczego-dekalog-nie-obowiazuje-sabat.html


1)

" I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: Powiedzcie do synów izraelskich tak: (2) Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszelkich zwierząt, jakie są na ziemi:" - 3 Mojżeszowa - Kapłańska 11:1-2 ___________ " Jesteście synami Pana, waszego Boga, nie czyńcie po umarłym nacięć na sobie i nie czyńcie sobie łysiny nad czołem, (2) gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był jego wyłącznym ludem ... Nie wolno wam jeść żadnej padliny. Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki." - 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:1-2, 21

Poganie mogli jeść wieprzowinę, owoce morze i inne rzeczy których Izraelici mieli nie jeść, więc nigdy to nie było prawo moralne. Dane było tylko i wyłącznie starotestamentowym Izraelitom aby zobrazować im pewne rzeczy, nauczyć ich pewnych rzeczy, ale od prawie 2000 lat jest to już nieaktualne dla Żydów, a tym bardziej dla nas uczniów Chrystusa - pochodzących z pogan.

Gdyby zjedzenie wieprzowiny i innych zakazanych Izraelitom rzeczy było samo w sobie grzechem to PAN BÓG nie zezwoliłby dawać, sprzedawać tego przybyszom, obcym. Podział na nieczyste i czyste jedzenie był tylko dla starotestamentowego Izraela do czasu śmierci PANA, a nie dla świata i na zawsze. 


2)

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morze i inne są Bożym stworzeniem a Pismo mówi, że w Nowym Przymierzu już nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy, ale wszystko jest dobre i nie należy odrzucać niczego. WSZELKIE i NICZEGO ... " A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
4 Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. " - 1 Tymoteusz 4:1-4 ....... BÓG przez swego apostoła przestrzega przed zalewem nauk, które będą wmawiać chrześcijanom że istnieją jakieś nieczyste pokarmy, że istnieje podział na czyste i nieczyste. Zwodnicze duchy, nauki demonów będą nakazywały powstrzymywać się od spożywania jakichś rzeczy stworzonych przez BOGA, głosząc np że są nieczyste - że jedzenie ich to grzech. 


3)

Chrześcijanie w Rzymie składali się z wierzących spośród Żydów, jak i spośród pogan i Paweł nie narzuca niczego wierzącym pochodzenia pogańskiego. Nie mówi im że jedzenie np wieprzowiny to grzech, wręcz przeciwnie mówi że jedzenie wszystkiego jest w porządku, ale jednej i drugiej stronie nakazuje, poleca aby w tej wolności kierowali się nie egoizmem, ale dobrem drugiego aby nie dawać zgorszenia i nie kłócić się. OBOWIĄZUJE ZASADA MIŁOŚCI, A NIE PODZIAŁU NA CZYSTE I NIECZYSTE JEDZENIE. WSZYSTKO JEST CZYSTE i DOBRE [ oprócz spożywania krwi np w kaszance], ale z tego prawa trzeba wiedzieć jak korzystać. 

A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii.
2 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny.
3 Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął.
4 Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.
5 Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle.
6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu." - Rzymian 14:1-6 

 Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko [ np wieprzowinę, owoce morza], a inny, będąc słaby, jada jarzyny. 3 Ten, kto je [ np wieprzowiny, owoców morza ] , niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je [ np wieprzowiny, owoce morza] , niech nie potępia tego, który je [ np wieprzowinę, owoce morza], bo Bóg go przyjął." - Rzymian 14:2-3 --- nie jesz wieprzowiny, owoców morza to nie potępiaj tego który je spożywa. Ten kto spożywa je niech nie lekceważy tego, który z jakichś względów ich nie je. 

Bycie chrześcijaninem to nie kwestia jedzenia, ale wnętrza - nowego serca zmienionego przez Chrystusa ... " Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. " - Rzymian 14:17


4)

A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. 12 Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. 13 A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. " - Galacjan 2:11-13 ..... gdyby podział na czyste i nieczyste obowiązywał w Nowym Przymierzu to Paweł nie zganiłby Piotra za to że odłączył się od zasiadania przy stole z poganami. Pochwaliłby go i sam trzymałby się z dala od wspólnego jedzenia z poganami. Ale Paweł wiedział że Nowe Przymierze łamie bariery i nie jest kwestią żołądka ale nowego wnętrza, czci w "duchu i prawdzie" a nie wg nieaktualnego Zakonu Mojżesza. 

Paweł wielokrotnie jadał z poganami, co widzimy np w Dziejach Apostolskich. Na przykład list do Efezjan rozdział 2 pokazuje że w Chrystusie jest pokój, pojednanie i nie ma rozdziału na chrześcijan z Żydów i na chrześcijan z pogan. Jedni i drudzy tworzą jedno ciało i powinni zasiadać przy jednym stole. Starotestamentowe cienie nie są potrzebne, nie ma dla nich miejsca. Jest nowy człowiek w Chrystusie, z nowym sercem i w Chrystusowej miłości, w Chrystusowym duchu ---- " On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą;
15 Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
16 I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń." - Efezjan 2:14-15 


5)


A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny szóstej Piotr wszedł na dach, aby się modlić.
10 A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie.
11 Zobaczył otwarte niebo i zstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi.
12 Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba.
13 I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz.
14 A Piotr odpowiedział: Żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego.
15 Wtedy znowu, po raz drugi dobiegł go głos: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste.
16 I stało się tak trzy razy. Wówczas ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. " - Dzieje Apostolskie 10:9-16

A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon.
26 Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.27 A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zebranych.28 I powiedział do nich: Wiecie, że nie wolno Żydowi przestawać z cudzoziemcem albo przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał pospolitym lub nieczystym. " - Dzieje Apostolskie 10:25-28

"Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;
35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe." - Dzieje 10:34-35 ______ " I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. " - Dzieje 10:45 


Gdyby podział na czyste i nieczyste pokarmy, nadal obowiązywał to PAN BÓG nigdy by nie posłużył się w wizji takimi obrazami. Piotr zrozumiał, że bariery międzyludzkie w Chrystusie nie obowiązują. Inni się dziwili że wierzący z pogan otrzymali również DAR DUCHA -- szkoda że dzisiaj wiele osób dziwi się że podział na czyste i nieczyste pokarmy nie obowiązuje. Nauki zwodniczych duchów namieszały wielu osobom. Łatwo się pogubić, gdy np zamiast do PANA JEZUSA idzie się do ludzi.  Gdy zamiast czytania PISMA z PANEM JEZUSEM, czyta się samemu np książki, internety itd. 


6)

KREWETKA

   " Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste.
15 Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus." - Rzymian 14:14-15 

Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
21 Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie.
22 Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre.
23 Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem." - Rzymian 14:20-23 


Nie ma niczego co by samo w sobie było nieczyste - Rz 14:14 i " wszystko jest czyste " - Rz 14:20. Ale można zgrzeszyć nawet mimo tego że nie ma już podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Można zgrzeszyć przez dawanie powodu do zgorszenia, upadku jakiemuś bratu czy siostrze lub przez jedzenie czegoś ale z wątpliwością, z potępieniem ... kto ma wątpliwości gdy coś je - gdy sumienie mu się odzywa to lepiej niech czegoś nie je. Wszystko jest czyste ale jak kogoś z jakiegoś powodu ma sumienie gryźć że coś spożył to lepiej powstrzymać się, ale mimo wszystko - nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. 


7)

Pokarm zaś nie zbliża nas do Boga. Jeśli bowiem jemy, nic nie zyskujemy, a jeśli nie jemy, nic nie tracimy.
9 Jednak uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się dla słabych powodem do zgorszenia.
10 Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni bożka, to czy sumienie tego, kto jest słaby, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?
11 I w ten sposób twoja wiedza zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus.
12 Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi.
13 Dlatego, jeśli pokarm gorszy mego brata, przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć mego brata. " - 1 Koryntian 8:8-13 --- obowiązuje nas PRAWO MIŁOŚCI w mądrym korzystaniu z wszelkich pokarmów. Patrzmy aby nie dawać nikomu zgorszeniu, ani nie spowodować czyjegoś upadku. 
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.
24 Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego." - 1 Koryntian 10:23-24

"  Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie.
26 Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia.
27 Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią, o nic nie pytając ze względu na sumienie.28 Lecz jeśli ktoś wam powie: To jest ofiarowane bożkom, nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. " - 1 Koryntian 10:25-28 

" Wszystko, co sprzedają w jatkach [ np wieprzowinę, owoce morza] , jedzcie, o nic nie pytając ze względu na sumienie. " _______ " Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią [ np wieprzowinę, owoce morza], o nic nie pytając ze względu na sumienie. " 

Korzystajmy mądrze z tej wolności co do pokarmów, że nie obowiązuje podział na czyste i nieczyste : " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego;" - 1 Koryntian 10:31-32


8)

" A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie.
15 Nie ma nic z zewnątrz, co wchodząc w człowieka, mogłoby go skalać, ale to, co z niego wychodzi, to kala człowieka " - Marek 7:14-15 

Wtedy powiedział im: Czy i wy jesteście tak bezrozumni? Czyż nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może go skalać?
19 Nie wchodzi bowiem do jego serca, ale do żołądka i zostaje wydalone do ustępu, oczyszczając wszystkie pokarmy.
20 I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka.
21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;
22 Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota.
23 Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. " - Marek 7:18-23

Wieprzowina, ryby bez łusek, owoce morza nie wchodzą do serca, ale do żołądka. Wiara w " duchu i prawdzie" na co innego patrzy niż na to co wchodzi do żołądka. Ją interesuje serce - to duchowe i to co w nim jest i co z niego wypływa. 


9)

" Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga;
20 Ale napisać im, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi." - Dzieje Apostolskie 15:19-20 ...... poganie nie musieli się obrzezywać i nie musieli unikać wieprzowiny czy owoców morza, ryb bez łusek. Mieli unikać spożywania krwi. Ale to obowiązywało już i Noego. 

Noe i jego potomkowie, mogli jeść wszelkie zwierzęta, ale bez krwi -- " Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko " - Księga Rodzaju 9:3. Noe wiedział że nie wszystkie zwierzęta są godne aby ofiarować je BOGU podczas ofiary - Genesis 7:2, ale jeśli o spożywanie to wszystkie były czyste, wszystkie mogli jeść. Jedynie krwi mieli nie jeść i to samo apostołowie zalecili chrześcijanom pochodzenia pogańskiego. 

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był dany tylko Izraelitom na określony czas - aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa JEZUSA - PANA, BOGA, KRÓLA i ZBAWICIELA -- więc niech NIKT WAS NIE POTĘPIA GDY JECIE WIEPRZOWINĘ, CZY KREWETKI itd ... " Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. 17 Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. " - List apostoła Pawła do Kolosan 2:16-17  

Podział na czyste i nieczyste pokarmy był tylko cieniem, który przeminął. Nie ma go.


10)

"  Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych.
11 Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.
12 Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kreteńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe.
13 Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze;
14 I nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy.
15 Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie.
16 Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku." - list do Tytusa 1:10-16

Byli ludzie, którzy wprowadzali między chrześcijan nauki o podziale na czyste i nieczyste pokarmy, ale sami mieli nieczyste, pokalane umysły i sumienia. Mieli pozory pobożności w zewnętrznych rzeczach jak pokarmy, ale w środku byli martwi duchowo, zepsuci. 

" Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą (3) do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc na cegłach. (4) Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach (5) Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym! Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie. (6) Oto to jest zapisane przede mną, nie zamilknę, dopóki nie odpłacę i nie oddam im w ich zanadrze (7) za ich winy oraz za winy ich ojców - mówi Pan - gdyż kadzili na górach i na pagórkach mnie lżyli. Dlatego najpierw odmierzę ich zapłatę, a potem oddam ją w ich zanadrze" - Izajasz 65:2-7 

Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owcę, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana - ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach." - Izajasz 66:3 ---- "  Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan." -  Izajasz 66:17 - to mowa o dosłownej wieprzowinie, płazach i myszach to mowa do starotestamentowego Izraela -- dzisiaj nie ma podziału na czyste i nieczyste pokarmy. Wszelkie stworzenie jest dobre. Wszystko jest czyste, ale skalać, zanieczyścić się możemy milionami rzeczy i zajęć które nie wchodzą przez żołądek, ale przez na przykład oczy, uszy : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/03/zmieniona-perspektywa-czesc-5-bozki.html
" Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego – jakbyście jeszcze żyli dla świata – poddajecie się nakazom:
21 Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj;
22 (To wszystko niszczeje przez używanie), według przykazań i nauk ludzkich?
23 Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała." - Kolosan 2:20-23 --- nie można wieprzowiny, nie można jeść mięsa w piątek itd - tego typu nauki są błędne, ale kto nie chce jeść wieprzowiny, krewetek czy czegoś innego nie musi. 
SAM NIE PRZEPADAM ZA WIEPRZOWINĄ. JAK MAM WYBÓR TO JEM COŚ INNEGO, ALE ZE WZGLĘDÓW SMAKOWYCH czy ZDROWOTNYCH, ale jak nie ma nic innego to dziękuję PANU JEZUSOWI  i OJCU i za "schabowego" ... 


 http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/styczen-2018-rok-gupie-i-madre-panny.html


http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2017/01/chrzescijaninie-staniesz-przed_17.html

tutaj jest skalanie, a nie w wieprzowinie i w tym co wchodzi do żołądka: http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/10/jak-diabe-zwodzi-i-zwiedzie-wielu.html


       pozdrawiam Dominik .... Charis2007@wp.pl ...... 13.08.2017 Puławy 17 komentarzy:

 1. Mam takie samo podejście Dominiku. Pozdrawiam Cię gorąco.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. pozdrawiam również w Chrystusie ...

   Usuń
 2. A pies jest rownowaany np swini lub kurze?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. zjedzenie psa w Polsce przyniosłoby zgorszenie, więc z takich względów nie zjadłbym psa :) ... " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego;" - 1 Koryntian 10:31-32

   , prawo miłości i nie dawanie zgorszenia, nie przynoszenie hańby BOGU - to są kryteria

   Usuń
 3. Komunia nie przybliża do Boga, a wieprzowina nie oddala od Boga. Był nawet idealny werset: "Wasi przodkowie jedli mannę na pustyni i poumierali..." Osobiście unikam wieprzowiny, mięso jem raz w tygodniu. Na pewno nie jest to zdrowy pokarm, tym bardziej, że dzisiaj trudno o prawdziwe mięso - uzyskane z wolnego wypasu, bez chemii itp..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dzisiaj większość rzeczy nawet warzyw i owoców sezonowych ma chemię. Na ziemniaki np przeważnie daje się 4-5 oprysków.

   Mój czas jest w twoich rękach " - Psalm 31:15a .... "nie troszczcie się co będziecie jedli i pili " ... lepiej wybierać rzeczy mniej przetworzone ale ja nie wpadam w jakieś obsesje żywieniowe jak wiele osób. Ufam PANU JEZUSOWI i szukam Królestwa Bożego a ON ma moc zachować mnie przy życiu i zdrowiu.
   Jeśli uzna że choroba będzie dla mnie dobra to JEGO wola a nie moja. Jeśli uzna że zdrowie będzie dla mnie dobre to JEGO wola a nie moja. Jego drogi i myśli wyższe są niż nasze ... nie boję się śmierci, bo nie boję się spotkania z mym kochanym Zbawcą :)

   Usuń
  2. Zgadzam się - przesadne dbanie o dietę to kult ciała.

   Usuń
 4. SAM NIE PRZEPADAM ZA WIEPRZOWINĄ. JAK MAM WYBÓR TO JEM COŚ INNEGO, ALE ZE WZGLĘDÓW SMAKOWYCH czy ZDROWOTNYCH, ale jak nie ma nic innego to dziękuję PANU JEZUSOWI i OJCU i za "schabowego" ... dziekuje za ten tekst. Spadl mi kamien z serca ze jeszcze ktos nie uwaza ze zjedzenie schabowego jest grzechem smiertelnym. Nie lubie jak ty wieprzowiny ale gdy jestem glodna jem ze smakiem i dziekuje za nia Bogu. Bo gdyby przyszedl glod i dostalibysmy swinke to czy wyrzucilibysmy ja do kosza na smieci czy podali z wdziecznoscia swoim dziecia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. coraz bardziej jest wszystko na odwrót u wielu osób. Nie Chrystus jest w centrum i to co w sercu, ale starotestamentowe cienie ... nauki demonów, zwodniczych duchów w natarciu jak przestrzegał Paweł, że rozmnożą się w czasach ostatecznych ... " " A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;
   2 Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie;
   3 Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.
   4 Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. " - 1 Tymoteusz 4:1-4

   , pozdrawiam Dominik

   Usuń
 5. Odpowiedzi
  1. chwała BOGU że są ludzie którzy nie dali się podbić w niewolę nieaktualnymi, starotestamentowymi cieniami

   ,

   Usuń
 6. Cześć Dominiku
  Od 15 roku życia walczę z masturbacją i pornografią. Wszelkie próby przestania masturbacji kończyły się na tym, że w następnym dniu miałem głosy w głowie. Dlatego proszę ciebie, abyś się za mnie pomodlił. Michał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. siedziałem w jednym i drugim po uszy, a od paru lat jestem całkowicie wolny. Zamiast pociągu jak kiedyś, mam obrzydzenie ... przeczytaj : http://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wolnosc-od-grzechow-masturbacji-i.html

   , http://mieczducha888.blogspot.com/2015/12/cakowite-uwolnienie-od-pornografii.html

   , zapewniam o modlitwie, ale i ty o niej nie zapominaj - " proscie a bedzie wam dane "

   Usuń
 7. Napisales ze zwierzeta so dane na pokarm.Ale przeciez w Edenie nie bylo zadnej smierci a Bog nakazal jesc rosliny.Czyli mozna powiedziec ze grzech sprawil ze jemy mieso.Bog zezwolil jesc mieso ale pierwotnie tak nie bylo.Dlaczego zezwolil ni wiem moze ty wiesz?.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. m.in dlatego, że diametralnie zmieniły się warunki klimatyczne oraz zaszły pewne zmiany w samych organizmach
   ,

   Usuń
 8. Świńskie mięso jest uważane za "najbrudniejsze" mięso. Ze względu na to, że świnia zje wszytko co jej pod ryj wpadnie. I chyba dlatego Muzułmanie i Żydzi nie jedzą świńskiego mięsa. Najzdrowszym mięsem jest drób. Zwłaszcza struś, który jest najtrudniejszym w dostępie mięsem. Z naszych mięs poleca się kaczki, gęsi, kurczaki. Z czerwonych mięs szczególnie wyróżnia się cielęcinę. Z dziczyzny poleca się głównie sarninę. I tu nie chodzi o względy religijne ale zdrowotne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. drób z ferm przemysłowych ma hormony, antybiotyki. Na pewno nie warto się tym wszystkim absorbować, ale mieć trzeżwe podejście, bo i o godzinę nie przedłużymy swojego życia. Dziękować Chrystusowi za to co jest i patrzeć na stół w Królestwie Bożym ,
   pozdrawiam Dominik

   Usuń