Popularne posty

sobota, 18 lutego 2017

światłowstręt główną przyczyną ateizmuGDY ktoś ma poplamione ubranie, lub ma wybrudzoną twarz albo ręce to w ciemności nie widzi brudu, ale dobrze się z nim czuje tak jakby był czysty i schludnie ubrany.
Jednak gdy wejdzie tam gdzie jest światło to dostrzega plamy na ubraniu, widzi wybrudzone ręce a gdy podejdzie do lustra to widzi i pobrudzoną twarz.

W tym poplamionym, brudnym stanie może zgasić światło i dalej dobrze się czuć, albo nie gasić światła ale przebrać się i umyć. Kto kocha brud zgasi światło, będzie chodził w ciemności a unikał dnia i oświetlonych miejsc aby nie było widać jego brudów. Będzie nienawidził światło, a kochał ciemność. 

Duchowego poplamienia grzechami i duchowego ubrudzenia grzechami żaden człowiek nie jest w stanie sam usunąć. Tutaj tylko krew niewinnego BARANKA BOŻEGO zmywa te brudy i PAN udziela swego ducha świętego tak, że człowiek zaczyna miłować czystość i światło a brzydzi się ciemnością, grzechami ... CHRYSTUSOWY CUD przez wiarę i trwanie w PANU przez wiarę ... ale kto będzie chciał chodzić w brudzie, poplamieniu to będzie negował ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA, będzie negował że kiedyś TEN który jest WSZECHMOGĄCY zapali wszędzie światło i kto poszedł za ciemnością otrzyma skazujący wyrok sądowy. 

" Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota " - Ewangelia Jana 5:24 BWLudzie lękają przejrzeć się w lustrze Biblii - jedynej natchnionej księdze, która świadczy o JEZUSIE CHRYSTUSIE -- więc biblijne lustra przeważnie zarastają kurzem, albo już pozbyli się ich ze swych domów. A wielu co czyta to tylko wybrane fragmenciki i to wg zrozumienia danej organizacji religijnej aby nie ujrzeć prawdy oświetlającej ich życie, ich uczynki i życie w kłamliwych naukach swojej organizacji ... Potłuczenie tego lustra np przez odrzucenie apostoła Pawła, Piotra - ich listów czy innych ksiąg, schowanie go, lub wybiórcze, stronnicze przeglądanie go nic nie da .... na CHRYSTUSOWYM SĄDZIE wszystko wyjdzie ... dzisiaj jest czas porzucania ciemności, rzeczy bezbożnego świata i ratowania się w Zmartwychwstałym bo żadna religia i przynależność do organizacji i nie uratują cie ... staniesz albo przed swym PANEM I ZBAWICIELEM albo przed SĘDZIĄ .... "kto miłuje swoje życie na tym świecie straci je" - Ewangelia Jana

Niesamowity wszechświat, człowiek - korona stworzenia, Ziemia z jej mnogą ilością różnych systemów - m.in to każdemu świadczy że jest STWÓRCA - a do tego sumienie, odróżnianie dobra i zła, poczucie sprawiedliwości, poczucie czasu, miłość, empatia itd -- każdy wie że jest BÓG                                                                          KAŻDY WIE że jest STWÓRCA

Każdy człowiek wie, że jest BÓG, że jest STWÓRCA wszechświata, życia ale wielu GO nienawidzi, wielu GO nie chce znać, wielu neguje GO bo diabeł przez religie, system wykrzywił JEGO charakter, osobowość i wielu GO neguje ze strachu. Głównym powodem odrzucania BOGA, odrzucania JEZUSA CHRYSTUSA, odrzucania Biblii jest umiłowanie grzechu, umiłowanie bezbożnego świata i jego pożądliwości, służenie żądzom ciała ...


Jak się podniesie np jakiś duży kamień, czy jakiś inny przedmiot który leżał gdzieś np w lesie, parku itd to pod nimi zawsze jest pełno różnych żyjątek, które szybko uciekają przed światłem i szukają nowej kryjówki i tak samo jest z ogromną większością ludzi, którzy negują BOGA, odrzucają, szkalują JEZUSA CHRYSTUSA i z tymi , którzy mówią że wierzą ale w ich uczynkach nie widać GO i z tymi, którzy nie mają pragnienia poznawania GO i życia już dla NIEGO i z NIM :

ŚWIATŁOWSTRĘT : 


" A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe.
20 Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. " - Ewangelia Jana 3:19-20 UBG


 ATEIZM NIE ISTNIEJE ale normalne, że np ktoś chodzący w grzechach, miłujący bezbożne pożądliwości - będzie GO negował, będzie mówił że CHRYSTUSA nie było i nie ma - nie żyje. BÓG oświetla Jego sumienie, objawia jego grzechy, złe czyny - więc naturalne że taki człowiek będzie próbował zgasić światło, wyprzeć z siebie istnienie STWÓRCY, będzie negował CHRYSTUSA i JEGO nauki, będzie deptał po BIBLII i pluł na nią. To jest przyczyna większości przypadków tzw ateizmu. Mały procent jest spowodowany może np wykrzywionym obrazem BOGA. Ktoś może kogoś straszył BOGIEM od małego i taka osoba może próbuje pokonać strach przez zanegowanie BOGA, ale nie tędy droga. Trzeba poznać JEZUSA CHRYSTUSA - JEGO : przebaczenie, odkupienie grzechów, miłość, dobro, sprawiedliwość i wezwanie aby przyjść do NIEGO bo jaki ON jest taki i OJCIEC ...

                                                                              ATEISTÓW NIE MA


" Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.
21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. " - list apostoła Pawła do Rzymian 1:18-21 UBG


18 werset : " zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości" -- znowu pokazane jest, że ludzie bezbożni - jawni (tzw ateiści) , lub skryci bezbożni (religijna maska, pozory wiary) - prawdę o STWÓRCY, o CHRYSTUSIE negują, odrzucają bo ich niesprawiedliwość, ich grzechy biorą górę. Bardziej miłują ciemność i wolą chodzić swoimi grzesznymi ścieżkami. 

19 werset -- co można wiedzieć o BOGU jest jawne dla WSZYSTKICH ludzi - chodzi o ogólne objawienie, ale kto i te neguje, to tym bardziej będzie negował objawienie szczegółowe i idealne w CHRYSTUSIE.

20 werset : " To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki." - WSZYSCY LUDZIE SĄ BEZ WYMÓWKI - WSZYSCY WIEDZĄ, ŻE JEST BÓG STWÓRCA -- nie ma ani jednego ateisty na Ziemi i nigdy nie było. Tak mówi Słowo i to jest prawdą... 

NIKT na BOŻYM SĄDZIE nie znajdzie żadnej WYMÓWKI np : " ALE PANIE BOŻE JA CIEBIE W OGÓLE NIE ZNAŁEM ...  NIC O TOBIE NIE WIEDZIAŁEM ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE TY ISTNIEJESZ ... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE DOBRO i ZŁO ISTNIEJĄ .... PANIE BOŻE JA NIE WIEDZIAŁEM ŻE CZYNIE ZŁO, ŻE GRZESZĘ ... " - nikt tak nie powie przed BOGIEM, wszyscy wiedzą że jest STWÓRCA, że JEST BÓG ale jak pisałem wielu neguje GO aby wyciszyć sumienie, albo żeby zrobić wierzącemu na złość, albo popisać się przed innymi, aby nie myśleć o BOGU bo to dla takiego człowieka utrapienie bo wie, że źle czyni ...


21 werset : " Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. "


W kolejnych wersetach aż do 32 wymienione są czyny, postępowania ludzi odrzucających BOGA, tych żyjących bezbożnie -- KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA
KTO ŹLE CZYNI NIENAWIDZI ŚWIATŁA -- "(świat) mnie nienawidzi, bo ja świadczę o nim, że jego uczynki są złe" - Ewangelia Jana 7:7 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska ....... "  Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli." - Ewangelia Jana 1:9-11 Biblia Warszawska -- ŚWIAT GO NIE CHCE, bo świat chce grzeszyć, świat chce rozkoszy grzechu a nie uniżenia, posłuszeństwa w czystości, świętości ... 


" Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; " - Rzymian 1:30 - wszyscy tzw ateiści wiedzą, że BÓG JEST - jakiś procent tzw ateistów NIENAWIDZI BOGA, NIENAWIDZĄ CHRYSTUSA, NIENAWIDZĄ JEGO NAUK, PRZYKAZAŃ i NIENAWIDZĄ NAS UCZNIÓW-NAŚLADOWCÓW PANA
                                                                        KRASNOLUDKI
Gdy jest jakiś temat o wierze to zawsze zlatuje się do niego pełno ludzi, atakujących ZMARTWYCHWSTAŁEGO - negują jego istnienie, negują że zmartwychwstał, negują że żył bezgrzesznie, negują JEGO cuda, negują wszystko z NIM związane a w zamian przypisują MU różne grzechy, złe rzeczy. Negują BOŻE stworzenie, negują BIBLIĘ, wyzywają i wyśmiewają chrześcijan.


Gdyby były jakieś tematy o krasnoludkach to szkoda by mi było czasu na takie rzeczy, bo wiem że ich nie ma. Gdyby ateizm istniał to tacy ludzie nie pisaliby tego co piszą, nie mówiliby tego co mówią. Ale oni WSZYSCY WIEDZĄ że jest BÓG, tylko chcą poczuć się lepiej atakując BOGA, obrażając chrześcijan. 

ŻYJĄ W CIEMNOŚCI więc NIENAWIDZĄ ŚWIATŁA, które mówi im że źle czynią i CZEKA ICH SĄD.

ŻYJĄ W GRZECHU, więc NIENAWIDZĄ ŚWIĘTEGO i ŚWIĘTOŚCI bo to przypomina im o tym, że ich grzechy - ich przestępstwa wobec BOGA zostaną ukarane gdy staną przed CHRYSTUSEM - SĘDZIĄ.


" I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.
46 Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.47 A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat.48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. " - Ewangelia Jana 12:45-48 BG

NIC DZIWNEGO, że my chrześcijanie jak i nasz PAN - jesteśmy i będziemy znienawidzeni - swoim życiem, głoszoną Ewangelią, biblijną nauką dotykamy ludzkich sumień, przypominamy ludziom, że są grzesznikami, że źle czynią, że czeka ich sąd jeśli za życia nie uwierzą w ZBAWICIELA i nie przyjdą do NIEGO aby im przebaczył i przemienił ... więc nienawidzą światła świata - Ewangelia Jana 8:12 i nas którzy w NIM jesteśmy światłem ...

" Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. " - Jan 15:19 .... Gdybym nie spełniał wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełniał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili i mnie, i mego Ojca." - Jan 15:24 UBG

    
JAK MY CHRZEŚCIJANIE mamy postępować wobec tych, którzy negują BOGA, negują PANA JEZUSA, depczą po Biblii ??   

.... PAMIĘTAJMY że oni dobrze wiedzą, że BÓG istnieje .....           

... PAMIĘTAJMY, że : " Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.  " - Rzymian 1:16 -- głośmy Ewangelię, że wszyscy zgrzeszyli, PAN umarł za grzechy wszystkich i zmartwychwstał aby Temu kto wierzy odpuścić i dać nowe życie w mocy JEGO ducha świętego. PAN może przekonać takiego człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie więc patrzmy na EWANGELIĘ - moc Bożą.

... PAMIĘTAJMY, że jeśli ktoś jest agresywny, bluźnierczy, szyderczy to nie kontynuujmy rozmowy, odejdźmy  pokoju.

... PAMIĘTAJMY aby Ewangelię mówić w łagodności, pokorze, miłości, szacunku -- nie można być agresywnym, nie można być aroganckim, nie można nikogo wyzywać, obrażać, nie można oddawać złem.

... PAMIĘTAJMY aby nie dać się zepchnąć na tematy typu : "daj mi choć jeden dowód naukowy, że BÓG ISTNIEJE" -- skupmy się na grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Wielu lubi głupie przepychanki, kłótnie, bitwy na słowa - mówmy Ewangelię, skupmy się na ŚWIETLE - na PANA JEZUSIE, mówmy o grzechu, sprawiedliwości i nachodzącym Bożym Sądzie. PAN PRZEKONUJE my skupieni bądźmy na Ewangelii - drodze przebaczenia, uświęcenia i wiecznego zbawienia


Nie można odkupić swych grzechów, a każdy zgrzeszył no kłamstwem, więc nie dajmy się zepchnąć na bezowocne tematy,  mówmy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie a PAN JEZUS może złamać serce takie człowieka, bo ten człowiek JAK i WSZYSCY INNI BARDZO DOBRZE WIEDZĄ ŻE JEST BÓG, tylko nie znają BOGA MIŁOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚWIĘTOŚCI .... niech PAN JEZUS udziela nam mądrości, odwagi i odpowiednich słów na odpowiedni czas i odpowiedniego, godnego zachowania.


" Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.
6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu." - 1 list Jana 1:5-7 UBG

"  Tamci znów są wrogami światłości .... oni wszyscy nie chcą znać światła " - Księga Hioba 24                                 środa, 15 lutego 2017

Pijakiem jest nawet ten kto upija się raz na rok

Upijanie się to grzeszenie, odstępstwo od Bożej woli ... kto tak czyni Królestwa Bożego nie odziedziczy jak mówi Boża Księga - m.in : 1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:11, Galacjan 5:21.

PAN JEZUS nie zamienił wody w alkohol - są na to dowody biblijne, moralne oraz historyczne, naukowe : http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/02/chrystus-nie-zamieni-wody-w-alkohol.html


Wiele osób do tego grzechu ma bardzo lekkie podejście, a wielu w ogóle nie uważa upijania się za grzech, a jeszcze inni myślą, że można raz na jakiś czas się upić a potem wystarczy pójść do konfesjonału i za jakiś czas można znowu dać "w palnik" - upić się, wejść w stan nietrzeźwości ... ale takie myślenie i postępowanie jest złe.


Czy ktoś kradnie raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest złodziejem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś cudzołoży raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest cudzołożnikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś morduje raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest mordercą bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś kłamie raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest kłamcą bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś uprawia homoseksualny sex raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest grzesznikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś narkotyzuje się raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest grzesznikiem bez względu jak często to robi. 

Czy ktoś upija się, wchodzi w stan nietrzeźwości raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz w roku - to jest pijakiem bez względu jak często to robi. 


Żeby być pijakiem nie trzeba sprowadzić się do stanu, że będzie się upijało codziennie i ręce będą się trzęsły. Żeby być pijakiem nie trzeba pić tanich win itd. Można raz w roku się upijać lub rzadziej i być pijakiem - tak samo jak raz do roku lub rzadziej cudzołożyć i być przez to cudzołożnikiem. Raz do roku lub rzadziej mordować i być mordercą. Raz do roku kłamać lub rzadziej i być kłamcą. 

Wystarczy nie widzieć w jakimś grzechu niczego złego, nie żałować, nie odwracać się od grzechu - nie porzucać go przychodząc z nim do PANA JEZUSA po przebaczenie, oczyszczenie i uwolnienie z tego grzesznego postępowania, z grzesznego czynu. 

Ktoś może raz się upił - to i tak ma grzech - jeśli nie przyjdzie z nim do PANA JEZUSA jako swojego PANA i ZBAWICIELA to w dniu sądu otrzyma skazujący wyrok, tak jak i za inne swe grzechy : kłamstwo, niemiłowanie BOGA z całego serca, myśli, siły i duszy i wiele innych. 


Skoro tak jest i będzie, to tym bardziej widać, że pijakiem jest ten który upija się czy to codziennie czy raz na 20 lat. Konfesjonał nic tu nie pomaga, bo raz że to średniowieczny wymysł, to dwa z grzechami należy przychodzić do TEGO który żył bezgrzesznie i poniósł grzechy świata na krzyż Golgoty. ON zna serca ludzi - do niego trzeba przyjść z grzechem, bo ON jest zbawicielem a nie tzw ksiądz, papież i inny człowiek. ON za nasze grzechy umarł a nie tzw ksiądz, papież czy ktoś inny. 


PAN JEZUS nie daje tylko odpuszczenia, ale również uwolnienie w mocy ducha świętego przez wiarę w NIEGO ... PAN nie chce aby człowiek żył w grzechu i przychodził tylko po odpuszczenie i dalej grzeszył. ON chce uwalniać z niewoli grzechu - Ewangelia Jana 8:34-36.


Ktoś może nie trzeźwiał przez długi czas, inny może latami codziennie się upijał - ale jeśli uznali, że PAN JEZUS również ich grzechy wziął na krzyż, umarł za nich i zmartwychwstał - uznali go swym PANEM i ZBAWICIELEM to mają odpuszczone swoje grzechy i w oczach PANA  -- NIE SĄ JUŻ PIJAKAMI --- PAN prawdziwie wierzącym, udziela swego DUCHA ŚWIĘTEGO przez tą moc - PAN JEZUS odmienia serce człowieka i uwalnia go od grzesznego postępowania. NOWE SERCE - nowe, czyste pragnienia, zamiary, dążenia, cele - a nie złe jak pragnienie odurzenia się alkoholem, narkotykami, cudzołóstwa i inne złe pragnienia i złe czyny. 


Sam byłem pijany kilka razy [w starym życiu ] - ale mam to przebaczone w krwi PANA i nie odpowiem za pijaństwo. Ale jeślibym zaczął się upijać i umarłbym w stanie chodzenia w tym grzechu to bym był skazany za pijaństwo, za swoją bezbożność - chodzenie w ciemności - 1 list apostoła Jana rozdział 1. 

PAN przez udzielenie swego ducha daje odwrotne rzeczy, dobre, święte uczynki w miłości, łagodności, pokoju ducha, cierpliwości itd. 

PAN UWALNIA od ZŁA, A NAPEŁNIA swoim DOBREM udzielając obiecanego ducha

" Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa." - Galacjan 5:22-23 UBG


" PROŚCIE A BĘDZIE WAM DANE " - wiem jak było u mnie z pornografią i z wieloma innymi grzechami. Gdy zacząłem szukać PANA JEZUSA, poczytywać Biblię to PAN przekonał do głębi, że oglądanie pornografii to obrzydliwość i pamiętam jak za każdym razem jak obejrzałem to czułem się podle, przepraszałem PANA i prosiłem aby uwolnił mnie od tego grzechu, zabrał to złe pragnienie z mojego serca. Po jakimś czasie PAN mnie uwolnił. Od lat nie oglądam pornografii - nie ciągnie mnie do niej jak kiedyś.

PAN JEZUS zmienia serce, udziela swego ducha - zabiera ciągotę do zła, a w zamian daje obrzydzenie do zła, do grzechu. Dzisiaj mogę  siedzieć przed komputerem swobodnie, ale to wszystko dzięki PANU JEZUSOWI ... CHWAŁA PANU i oby sprawił, że będę trwał w NIM do końca swoich dni. Tylko w NIM jest życie, wolność, bezpieczeństwo przed powrotem do tarzania się w gnojówce grzechu, do chodzenia w grzechach.


Kimkolwiek jesteś człowieku i w jakimkolwiek grzechu żyjesz, to uwierz ZBAWICIELOWI, niech ON cie przekona o twym grzechu i jego obrzydliwości i niewoli i przyjdź do PANA JEZUSA - uwierz, że umarł i za twoje grzechy i zmartwychwstał aby żyć w tobie przez udzielenie ci swojego DUCHA ŚWIĘTEGO -- nie słuchaj ludzi, którzy mówią że alkoholikiem jest się całe życie. Nie trzeba być pijakiem, morderca, kłamcą, cudzołożnikiem i innych grzesznikiem całe życie ..... WSZECHMOGĄCY STWÓRCA - JEZUS CHRYSTUS może cie odmienić i uwolnić całkowicie z alkoholu, narkotyków, cudzołóstw, kłamania, pornografii i wszelkich innych grzechów, które cie niszczą, zniewalają i za które pogardzający Zbawicielem i jego ŁASKĄ, odpowiedzą na SĄDZIE BOŻYM


TYLKO ON może uwolnić z niewoli grzechu ... proces uświęcenia trwa całe życie - bezgrzeszni będziemy dopiero w nowych chwalebnych ciałach, ALE CZYM INNYM jest uwolnienie z niewoli grzechu, od chodzenia w grzechu, życia dla grzechu i PAN uwalnia codziennie z tego różnych ludzi - wierz, proś, bądź wytrwały idąc z PANEM ... 


" A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. " - Galacjan 5:19-21 UBG

" Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
10 Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga." -  1 list apostoła Pawła do Koryntian 6:9-11 -- Koryntianie takimi BYLI a NIE SĄ ... wiara w Zmartwychwstałego i udzielenie swego ducha przez PANA JEZUSA zrobiły z nich innych ludzi z innymi uczynkami. Zostali uwolnieni m.in od pijaństwa, złodziejstwa, seksu homoseksualnego, bałwochwalstwa i innych grzechów

"  Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości. " - Rzymian 13:13 UBG


" A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni Duchem " - Efezjan 5:18 


To nie ważne jak często lub jak rzadko się upijasz - jeśli żyjesz w tym, jeśli nie masz tego przebaczonego i nie jesteś uwolniony od takiego zachowania to JESTEŚ PIJAKIEM ... dopóki żyjesz możesz przyjść do ZMARTWYCHWSTAŁEGO - dostąpić obmycia JEGO krwią i dostąpić uwolnienia, tak że nie będziesz się upijał ... 

Może jak w PANU JEZUSIE będziesz uwolniony od upijania się - to znajomi się od ciebie odwrócą i będziesz wyśmiewany lub oczerniany, ale nie przejmuj się tym, jeśliby tak było to nie są i nie byli to prawdziwi przyjaciele ...... " Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga.
3 Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie.
4 Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty, i źle o was mówią.
5 Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych." - 1 list apostoła Piotra 4:2-5 UBG


Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom;
12 Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie; ..... Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.
3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.4 Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;7 Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego." - fragmenty listu apostoła Pawła do Tytusa 


Jaką postawę powinien mieć chrześcijanin wobec alkoholu np przysłowiowego "jednego piwka " ?? - praktycznie każdy alkoholizm zaczynał się od "jednego piwka ". Chrześcijanin jest procesie uświęcenia, więc powinien dążyć w PANU aby w ogóle nie pić alkoholu [ upijanie się oczywiście nie wchodzi w rachubę ]. Powinien mieć postawę, która patrzy na innych, aby słabemu bratu i siostrze nie dawać powodu do upadku, zgorszenia. Ktoś słaby w wierze może patrzeć na innego chrześcijanina, który pije jakiś alkohol i może zacząć go naśladować i popłynąć w grzech alkoholowy i nie powrócić do PANA ........ " Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga.
32 Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla kościoła Bożego; " - 1 Koryntian 10:31-32 UBG - również dla świata powstrzymywanie się od alkoholu to dobre świadectwo.

Ja w ogóle nie pije i nie ciągnie mnie do tego ... 


Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. " - Rzymian 14:21

korzeniem pijaństwa jest brak pokoju ducha, brak wypełnienia wewnętrznej pustki, która może wypełnić tylko i wyłącznie TEN który jest WIECZNY, WSZECHMOGĄCY, JEST MIŁOŚCIĄ i DOSKONALE SPRAWIEDLIWY i może dać przebaczenie - JEZUS CHRYSTUS ... ludzie bez NIEGO swoje frustracje, nerwy, stresy, nieszczęśliwość, strach, kompleksy i tysiące innych topią w alkoholu i innych złych rzeczach ale robią sobie tylko większą krzywdę i wpadają w coraz większą ciemność : 

http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2016/09/jedyny-lek-na-depresje-i-ochrona-przed.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/wolnosc-od-depresji-zycie-na-trzezwo.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html - http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/prosba-o-modlitwe.html

wtorek, 14 lutego 2017

Armia Gedeona - słabi mocnymiPAN często wybierał i wybiera ludzi słabych w oczach świata, a nie potężnych i wielkich wg światowych kryteriów. W takich osobach widać wyraźnie JEGO obecność, JEGO działanie, JEGO moc.

NIE UPADAJMY NA DUCHU - NAWET W NAJGORSZYCH OKOLICZNOŚCIACH. UFAJMY PANU JEZUSOWI ... NIE WĄTPIJMY W NIEGO, GDY COŚ "TRACIMY" - bo WŁAŚNIE WTEDY MOŻE BYĆ jak z armią GEDEONA :


" Pewnego razu przyszedł anioł Pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. (12) I ukazał mu się anioł Pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny! (13) A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków. (14) Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to Ja cię wysyłam. (15) On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój! Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. (16) A Pan rzekł do niego: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. " - Księga Sędziów 6:11-16 Biblia Warszawska


PAN mógł wybrać jakiegoś bogacza lub doświadczonego, wielkiego wojownika - ale nie zrobił tego, bo ON nie potrzebuje do spełnienia swoich planów, zamierzeń : "mądrości świata" , "wielkości świata" , "mocy świata". 

Może komuś wydawać się, że jest "do niczego" , że nie ma odpowiedniej wiedzy, albo że sam lub w kilka osób nic nie zdziała - ale tak mówi niewiara. Wiara patrzy na PANA JEZUSA i wie, że ON może czynić rzeczy przekraczające ludzką wyobraźnie - nawet przez jednego człowieka, który jest MU posłuszny, ufa MU, widzi JEGO wszechmoc - i jest pokorny. Pokorny odda cała chwałę BOGU, nie będzie siebie stawiał na świeczniku, ale wywyższy tylko PANA. O JEGO chwałę i cześć będzie zabiegał, a nie o swoją : sławę, popularność, zachwyt ludzi. 


" Jerubbaal, to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Charod, zaś obóz Midiańczyków miał na północ od wzgórza More, w dolinie. (2) I rzekł Pan do Gedeona: Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy. (3) Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał: Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu dwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy. (4) I rzekł Pan do Gedeona: Jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie Ja ich tam wypróbuję; o którym ci powiem: Ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem: Ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. (5) Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona: Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce, odstaw osobno; tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. (6) A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła trzystu mężów, cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. (7) I rzekł Pan do Gedeona: Przez tych trzystu mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midiańczyków w twoje ręce; cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. (8) Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych trzystu mężów zatrzymał; a obóz Midiańczyków miał poniżej od siebie, w dolinie. " - Księga Sędziów 7:1-8 Biblia Warszawska


Wojsko Gideona liczyło 32 tysiące żołnierzy, natomiast wojsko Midiańczyków liczyło 135 tysięcy osób : " Zebach zaś i Salmunna byli w Karkor, a z nimi ich wojsko w liczbie około piętnastu tysięcy niedobitków z całego wojska ludu ze wschodu, poległo zaś z nich sto dwadzieścia tysięcy mężów zbrojnych w miecze" - Sędziów 8:10


Gedeon i jego wojownicy mogli pomyśleć, że jest ich za mało aby pokonać czterokrotnie większą armię. Ilu na ich miejscu by się bało i modliło o przysłanie dodatkowych oddziałów ??

Ale PAN robi coś odwrotnego niż zrobiłby człowiek. Mówi, że te 32 000 wojowników to za duża liczba, bo Izrael sobie przypisałby chwałę zwycięstwa. PAN nakazuje odesłać strachliwych i pijących wodę na klęcząco, a zostało tylko 300 wojowników. Człowiek mówiłby że te 32 000 to za mało, ale człowiek wiary wiedziałby że PAN może i bezpośrednio pokonać armie np 185 tysięcy zabitych z armii asyryjskiej. 

300 wojowników kontra 135 000 wojowników. 
Ile osób dzisiaj przeszłoby taką próbę wiary ?? 
Dzisiaj nie walczymy z ciałem i krwią, nie walczymy mieczem ludzkim ale to nie oznacza, że nie można stracić wiary ... przed chrześcijanami wielkie próby wiary i wielu "nominalnych" wierzących odpadnie - ogień ucisku i prób spali ich --  ale reszta będzie zahartowana, oczyszczona i przebudzona tym ogniem :

"  Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?
18 A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?19 Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc." - 1 Piotr 4:17-19 UBG

Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
10 A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. " - Mateusz 24:9-10 UBG

Poza tym tych 300 wojowników nie miało super broni, ale musiało mieć wiarę i przez wiarę ich orężem były trąby i pochodnie w dzbanach ... apostoł Paweł nawiązuje do tego : "  Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas " - 2 Koryntian 4:7 - CHRYSTUS W NAS przez swego ducha. PAN nas łamie i wtedy jaśnieje ON w nas - jeśli tylko mamy wiarę, bezgraniczną wiarę i zaufanie. ON łamie nas - marne naczynia gliniane, aby napełnić nas swoim życiem, więc co by się nie stało z nami i naszym życiem - to może tak jest, że PAN "zmniejsza armię z 32 tysięcy do 300" - nie upadajmy, nie bójmy się.
Patrzmy na wszystko BOŻYM wzrokiem. Patrzmy dalej i wyżej niż patrzy człowiek cielesny.


Może ktoś będzie patrzył na wielkie liczby rzymskiego katolicyzmu, lub na ogrom wrogów Ewangelii - ale nie patrzmy na liczby, nie patrzmy na liczebność wroga, patrzmy na wszechmogącego JEZUSA CHRYSTUSA. NA NIM polegajmy. W NIM szukajmy wszystkiego. JEGO wywyższajmy.


To, że ja np straciłem rękę też ma być np czymś jak redukowaniem armii aby widocznie była w mym życiu Boża ręką, Boży ratunek i żebym w NIM tylko położył nadzieję, zaufanie i żeby np w mym "SŁABYM STANIE" widać było PANA JEZUSA a nie siłę człowieka. 


Co ma się stać niech się stanie, przyjmujmy wszystko z pokorą, posłuszeństwem i dziękczynieniem i módlmy się aby PAN JEZUS wstawiał się za Nami jak za Piotrem, aby nie ustała nasza wiata - Ewangelia Łukasza 22:31-32


" My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;
24 Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa – moc Bożą i mądrość Bożą.25 Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie.26 Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.27 Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.28 I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz;29 Aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało.30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;31 Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. " - Rzymian 1:23-31 UBG

Jeśli mam być umniejszony, aby chwała i moc PANA JEZUSA była wyraźnie i jedynie widoczna to niech się tak stanie. Amen.
sobota, 11 lutego 2017

Jak pokonywać zło - ochrona przed duchowym nowotworemKażdy z nas co jakiś czas spotyka się z nieprzyjaźnią, wrogością, atakiem . Może to być wrogość, nieprzyjaźń ze strony kogoś z rodziny, od sąsiada. Może ktoś z nas wrogo jest traktowany, np w  pracy, szkole lub domu. 
A może ktoś przez internet wylewa na nas wrogość, wyzwiska, atakuje nas ...?  
...  na pewno wrogość, nieprzyjaźń będzie chlebem powszednim chrześcijan gdy rozpocznie się "początek boleści" i gdy nadejdą późniejsze wydarzenia - więc dobrze wiedzieć jak zastosowywać nakaz Zmartwychwstałego : " miłujcie nieprzyjaciół waszych ", oraz JEGO apostoła : " zło dobrem zwyciężaj " Wersetem przewodnim będzie Rzymian 12:20 mówiący o rozżarzonych węglach ... " Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.
18 Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.19 Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan.20 Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." - Rzymian 12:17-21 UBG -- Paweł cytuje tutaj z Księgi Przysłów Salomona 25:21-22 : " Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą;22  Bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a PAN cię nagrodzi." Wrogości, nieprzyjaźni nie zwalczy się podobnymi działaniami. Nie ugasi się ognia benzyną. Nie rozprasza się ciemności ciemnością, ale światłem. Tak samo zła nie pokona się złem, ale stosując je - człowiek sam nim przeniknie i będzie niszczył samego siebie, bo zgasi ducha Chrystusowego. 
Zło tylko dobrem można pokonać, a na pewno czynienie dobra jako odpowiedź na wrogość, nieprzyjaźń, nienawiść i ataki - chroni nas samych przed przesiąknięciem złem, i jest dobrym świadectwem dla ludzi, dowodzi że jesteśmy "inni".

Odpłacanie dobrem za zło, wrogość, nienawiść itd jest sprzeczne z upadłą naturą, która jest mściwa, niepokorna, chętnie oddaje złem i szuka okazji aby zaszkodzić nieprzyjacielowi. 

Jednak Boża nauka - Chrystusowa nauka jest inna od poglądów upadłego człowieka, jest inna od poglądów świata - jest wręcz uważana za głupotę i słabość, no bo wg  świata : "jakim trzeba być głupim, naiwnym, słabym aby wrogowi czynić dobro, nie odpłacać tym czym on nam czyni". Ale jak czytamy w liście do Koryntian - mądrość świata jest u BOGA głupstwem.


17 werset mówi aby NIKOMU złem za zło nie odpłacać. Nawet w czasie wojny nie można odpłacać złem wrogom, a więc nie można z nimi walczyć z bronią w ręku. Dobrem i miłością tylko można odpłacać, ale tu potrzeba ducha Chrystusowego ... 18 werset mówi, że jeśli od nas to zależy to ze wszystkimi żyjmy w pokoju - ale pokój nie zawsze jest możliwy, bo do tego trzeba dwojga, ale ZE SWOJEJ STRONY -- ZAWSZE -- MAMY BYĆ POKOJOWI - NAWET JAK KTOŚ ODTRĄCĄ TĄ POKOJOWĄ DŁOŃ, TO JAKO UCZNIOWIE NADAL I ZAWSZE MAMY MIEĆ ZE SWOJEJ STRONY POKOJOWE NASTAWIENIE i jak jest okazja to czynić dobro nieprzyjaciołom i wrogom. 

Jesteśmy wezwani do aktywnej postawy, a nie biernej. Mamy nie tylko nie czynić zła, ale aktywnie : czynić dobro. Bierna postawa - nie czyni zła, ale i nie czyni dobra. Aktywna : nie czyni zła, ale w zamian czyni dobro. Oddaje dobrem. 

" jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj." Rzymian 12:20-21

Te węgle ogniste to żal, zawstydzenie, wyrzuty sumienia, skrucha wroga, nieprzyjaciela spowodowana miłością, dobrocią jego ofiary. To działa - może nie zawsze i nie na wszystkich ale to jedyna skuteczna nasza odpowiedź na ataki, wrogość, nieprzyjaźń. W starym życiu nie raz komuś "dopiekłem" , "dokuczyłem" i gdy ta osoba później w jakiś sposób mimo tego okazało mi dobro, jakąś pomoc to było mi głupio, że byłem zły dla niej, że ją jakoś krzywdziłem. Było mi wstyd, źle się z tym czułem, że robiłem jej zło. 


Miłość Chrystusowa, dobro Chrystusowe może stopić zatwardziałe serce wroga, nieprzyjaciela. A jeśli nawet dalej będzie nam czynił zło, to nic. Dalej czyńmy mu dobro - zachowany się przed duchowymi nowotworami jak : nienawiść, wrogość, szukanie zemsty, wrogie myśli, złe myśli i inne złe i grzeszne emocje, postawy -- nie zgasimy ducha Chrystusowego a pozostaniemy światłością. 

Jeśli nie będziemy oddawać dobrem, to ani nie damy dobrego świadectwa, ani nie zachowamy siebie przed przeniknięciem złem. Ciemność rozświetla się światłością i jak będziemy chodzić w światłości Chrystusowej to ciemność nas nie przeniknie ... " obleczmy się w zbroję światłości. " - Rzymian 13:12b UBG


Krzyżujmy w PANU wrogie myśli, wrogie zamiary, wrogie postawy, wrogie uczucia, pragnienie zemsty itd, pragnienia odwetu, oddania złem na zło - zamiast tego odpuszczajmy winowajcom, przebaczajmy, czyńmy dobro wrogom, a może przez to PAN stopi ich serca, będzie im "głupio" gdy na ich zło, my odpowiemy dobrem Chrystusowym, miłością Bożą  :

" Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
28 Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło" - Łukasz 6:27-28 UBG                

Gdy Elizeusz krzyżował plany króla Aramu, ten posłał wojska aby pojmały proroka, ale ten ostatecznie odpłacił im dobrem, okazał miłosierdzie i Aramejczycy zaprzestali swoich łupieżczych wypraw : 

" On odpowiedział: Idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: Oto jest on w Dotanie. (14) Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. (15) A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój! Jak postąpimy? (16) A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. (17) Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. (18) A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. (19) Wtedy Elizeusz rzekł do nich: To nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. (20) Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł: Panie, otwórz ich oczy, niech widzą! Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. (21) Gdy zobaczył ich król izraelski, zapytał się Elizeusza: Czy mam kazać wyciąć ich w pień, ojcze? (22) A on odpowiedział: Nie wycinaj ich w pień! Czy wycinasz w pień tych, których bierzesz do niewoli swoim mieczem i swoim łukiem? Postaw raczej chleb i wodę przed nimi, niech jedzą i piją, a potem idą do swego pana. (23) Kazał więc przygotować dla nich wielką ucztę, a gdy się najedli i napili, odprawił ich, oni zaś poszli do swego pana. I odtąd Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżcze wyprawy do ziemi izraelskiej. " - 2 Księga Królewska 6:13-23 Biblia Warszawska


Zło należy dobrem zwyciężać, inaczej zło pokona nas. Tylko Chrystusową postawą - w mocy JEGO DUCHA - postawą pełną pokory, dobroci, miłości, przebaczenia możemy ostać się wobec nieprzyjacielskich, wrogich słów, postaw, zachowań i tylko Chrystusowa postawa może zwalić im na głowę zawstydzenie, żal, skruchę z powodu zła nam czynionego. 

Jeśli jednak będziemy sami wrogo usposobieni, jeśli będziemy mówić złe słowa, w agresji, z wrogością, z chęcią odpłaty złem to nakręcimy tylko spiralę wzajemnego zła i jeszcze większej wrogości i damy złe świadectwo, po postąpimy jak ludzie bezbożni, ludzie nie mający ducha Chrystusowego.

" Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew  .... " łagodny język łamie kości " - Księga Przysłów Salomona 15:1, 25:15 

" Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę.10
Ale ty, PANIE, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, abym im odpłacił " - Księga Psalmów 41:9-10 UBG - my dzisiaj w świetle nowego przymierza, mający Ducha Chrystusowego tak mówimy : " PODNIEŚ MNIE, ABYM IM ODPŁACIŁ ale MIŁOŚCIĄ" 


Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
60 A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął." - Dzieje Apostolskie 7:59-60 UBG 

Więc nie dajmy się zwyciężyć złu - każdego dnia przez wiarę zapierajmy się siebie,  trwajmy w ZMARTWYCHWSTAŁYM - w KRZEWIE WINNYM i niech JEGO życie przepływa do nas, a wtedy będziemy na wrogość, ataki oddawać Chrystusowym dobre, z pokorą, miłością, łagodnością Chrystusową ... ......... " Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia " - list apostoła Pawła do Filipian 4:13 Uwspółcześniona Biblia Gdańskahttp://mieczducha888.blogspot.com/2014/09/wojenny-system-nienawisci.html

http://mieczducha888.blogspot.com/2015/08/wojna-zem-dlaczego-i-jak-odmowie-brania.html


czwartek, 9 lutego 2017

Błędy w naukach Świadków Jehowy część 2 transfuzja i krwiodawstwo

Historia, która rozegrała się podczas wojny w Wietnamie : " Niezależnie od tego dokąd celowali, pociski moździerzowe wylądowały w sierocińcu prowadzonym przez misjonarzy w małej wietnamskiej wiosce. Misjonarze i jedno lub dwoje dzieci zostało zabitych na miejscu, a siedmioro dzieci zostało rannych, w tym ośmioletnia dziewczynka. Miejscowi posłali po pomoc do sąsiedniego miasteczka, które miało kontakt radiowy z amerykańskim wojskiem. W końcu przyjechali w jeepie lekarz i pielęgniarka z apteczką. Ustalili, że dziewczynka jest bardzo poważnie ranna. Bez szybkiej pomocy umrze ze wstrząsu i utraty krwi. Transfuzja krwi była konieczna, więc potrzebny był dawca z pasującą grupą krwi. Szybki test pokazał, że żaden Amerykanin nie miał tej grupy krwi. Miało je jedynie siedmioro nierannych dzieci z sierocińca. Lekarz znał trochę łamanego wietnamskiego, a pielęgniarka znała trochę francuskiego z liceum. Z takim połączeniem i improwizującym językiem migowym próbowali wyjaśnić młodej widowni, że bez przetoczenia krwi dziewczynka umrze. Później zapytali się, czy ktoś zechce pomóc. Ich prośba spotkała się z milczeniem. Po chwili mała rączka zaczęła się pomału podnosić, opadać i znowu podnosić. O, dziękuje ci -powiedziała po francusku pielęgniarka. - Jak masz na imię? – zapytała. Hung – mruknął. Hung został szybko położony na łożu, jego ręka wytarta alkoholem i igła wbita do żyły. Podczas tego wszystkiego Hung leżał sztywno i cicho. Po chwili wydał wstrząsający płacz, szybko zakrywając twarz wolną ręką. Czy to cię boli Hung ? – zapytał lekarz. Hung zaprzeczył, ale niedługo później słychać było następny szloch i ponownie chciał zakryć płacz. Lekarz ponownie zapytał się go czy go boli i on ponownie zaprzeczył. Jego szloch zmienił się w cichy zadławiony płacz, oczy były zamknięte a ręka w buzi, aby zakryć płacz. Medyczny team był tym zaniepokojony, ponieważ igła nie powinna go boleć. Najwidoczniej coś było nie tak. W tym momencie przyjechała wietnamska pielęgniarka. Widząc płacz małego, porozmawiała z nim, i łagodnie odpowiedziała na jego słowa. Po chwili, gdy chłopiec przestał płakać, otworzył oczy i spojrzał pytająco na wietnamską pielęgniarkę. Kiedy kiwnęła, na jego twarzy pojawiło się uczucie głębokiej ulgi. Następnie wietnamska pielęgniarka wyjaśniła Amerykanom: Myślał, że umiera. Nie zrozumiał was i myślał, że prosiliście go o to , aby oddał całą swoją krew, aby dziewczynka mogła żyć. Dlaczego był gotów to zrobić? - zapytała amerykańska pielęgniarka. Wietnamka powtórzyła to pytanie chłopczykowi, który po prostu odpowiedział: „Bo jest moją przyjaciółką”

dziękuje siostrom w Chrystusie za przetłumaczenie tekstu :)
Dziećmi Bożymi i braćmi są tylko narodzeni na nowo, mający ducha Chrystusowego, którzy trwają przez wiarę w krzewie winnym, ale oddanie krwi dla ratowania i innych ludzi jest też dobrą rzeczą. Transfuzja, krwiodawstwo czy np oddanie nerki to dobre uczynki a nie złe


" Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół " - Ewangelia Jana 15:13 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

" Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to dusza [nephesh 5315 ], a nie będziesz spożywał duszy wraz z mięsem " - Księga Powtórzonego Prawa 12:23 Biblia Warszawska - krew to dusza - krew to życie. 

" gdyż życie ciała jest we krwi ... " - Księga Kapłańska 17:11 Biblia Warszawska 


Jeśli PAN JEZUS wezwał swych uczniów aby oddawać swoje życie za jego uczniów - co oznacza poświęcenie siebie innym - w ekstremalnych przypadków nawet oddanie życia, to i mniejsza ofiara dla drugiego - np oddanie krwi do transfuzji również jest czymś dobrym w oczach PANA.


Życie jest we krwi, więc oddając krew - oddaję cząstkę siebie, cząstkę dla drugiej, potrzebującej osoby. Jeśli oddanie całego siebie za życie drugiego nie jest złe, ale dobre -- to tym bardziej danie cząstki życia nie jest złe. " Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. " - 1 list apostoła Jana 3:16 UBG - oddanie cząstki życia - 450 mililitrów krwi dla ratowania drugiego człowieka - nawet jeśli nie jest bratem w CHRYSTUSIE to dobra rzecz, to czyn miłosierdzia.


TRANSFUZJA NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z JEDZENIEM KRWI, ale TO RATOWANIE ŻYCIA.... NIKT Z GŁODU NIE PODDAWANY JEST TRANSFUZJI .... głodny robi sobie coś do zjedzenia lub idzie do restauracji, garmażerki i je. A jeśli nie może jeść to w szpitalu karmiony jest przez sondę żołądkową. TRANSFUZJA NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z ZAKAZEM JEDZENIA KRWI.


Zgadzam się z tym że krwi nie powinno się jeść np kaszanki z krwią [ jest wiem biała kaszanka bez krwi ] - jak najbardziej polecenie dane Noemu, lub powiedziane przez apostołów z 15 rozdziału Dziejów Apostolskich jest obowiązujące - jedzenie krwi jest złe, ale TRANSFUZJA NIE JEST JEDZENIEM KRWI..... TRANSFUZJA TO RATOWANIE ŻYCIA ... a PANU JEZUSOWI ratowanie życia doczesnego jest miłe, to dobry uczynek. To czyn miłosierdzia ... czy Samarytanin nie ratował rannego, czy nie pomógł mu ?? ... oddanie cząstki siebie dla ratowania drugiego człowieka to piękny czyn - nawet jak kiedyś byłem bezbożnym człowiekiem widziałem w tym dobro, a co dopiero jako chrześcijanin ... 


Po wypadku dostałem wiele litrów krwi - ale nie dlatego że byłem głodny :) ... gdy leżałem w śpiączce to " na głód" podawano mi glukozę a nie krew... 

I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią; " - Objawienie Jana 1:7 UBG


" A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. " - 1 list apostoła Jana 1:7 UBG

KREW ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA DAJE NAM ŻYCIE WIECZNE ... a nasza krew może uratować życie doczesne drugiej osobie gdy potrzebuje np transfuzji ...Po moim wypadku bardzo dużo ludzi poszło i oddało dla mnie krew, tak że wiele innych osób skorzystało przy tym, bo wiadomo ja już byłem w Lublinie na Intensywnej Terapii, ale jacyś pacjenci puławskiego szpitala skorzystali i nie dlatego, że byli głodni i mieli ochotę na obiad spożyć pół litra krwi :) 


Dlaczego np gdy ktoś się topi - często inni nie zważając na własne życie rzucają się do wody aby ratować go ?? ...dlaczego gdy jest pożar często ktoś nie czeka na straż ale wbiega do środka i ratuje innych z płomieni ?? 
Dlaczego ktoś poszedł aby oddać dla mnie swoją krew ... czy to nie odruch serca ?? 
Czy to nie jedna z wielu rzeczy, która odróżnia nas od zwierząt i jest cieniem podobieństwa na obraz Boży ?? 


" A gdybyście wiedzieli, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. " - Mateusz 12:7 


                                                                                             OCALIĆ ŻYCIE , CZŁOWIEK WAŻNIEJSZY NIŻ OWCA" I wszedł znowu do synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę.
2 I obserwowali go, czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć.3 Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek!4 A do nich powiedział: Czy wolno w szabat czynić dobrze czy źle? Ocalić życie czy zabić? Lecz oni milczeli.5 Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.6 Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. " - Ewangelia Marka 3:1-6 UBG


" A on im odpowiedział: Któż z was, mając jedną owcę, która w szabat wpadłaby do dołu, nie chwyci jej i nie wyciągnie?

12 A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca! Tak więc wolno w szabat dobrze czynić." - Ewangelia Mateusza 12:11-12 --- oddawanie jednostki krwi - 450 mililitrów - cząstki siebie dla ratowania drugiego człowieka to czyn miłosierdzia, okazanie serca, współczucia drugiemu potrzebującemu i jego bliskim oraz dobre świadectwo dla innych ludzi ... trzeba być ślepym aby myśleć, mówić że to ma coś wspólnego z jedzeniem krwi .... O ILE BARDZIEJ CZŁOWIEK WAŻNIEJSZY JEST NIŻ MARTWA RELIGIE, ZWODNICZE ORGANIZACJE ... inne błędne nauki organizacji Świadków Jehowy : 

 - http://mieczducha888.blogspot.com/2014/08/swiadkowie-jehowy-w-smiertelnej-puapce.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2014/10/bedy-w-naukach-swiadkow-jehowy.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/05/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-dowody-min.html

- cz 2 : http://mieczducha888.blogspot.com/2015/11/faszywe-daty-swiadkow-jehowy-czesc-2.html

- http://mieczducha888.blogspot.com/2015/03/archaggelos-faszywe-nauczanie.html