środa, 8 grudnia 2021

Nie zaniedbujmy życiodajnej społeczności z OJCEM i SYNEM. Gaszenie Ducha powód słabości duchowej chrześcijan część 9

 

Nie kierujmy serca, umysłu na przykład na ostatnio gorące tematy : wirusa, Białorusi, Ukrainy, bo to osłabia duchowo, niszczy duchowo, gasi CHRYSTUSOWE życie w nas. Jak coś ma się wydarzyć to się wydarzy - a my się o tym i tak dowiemy bo wszyscy będą o tym trąbić, więc nie traćmy czasu, nie gaśmy się duchowo odwracając umysły od OJCA i SYNA, od społeczności z NIMI - a cokolwiek się wydarzy to będziemy duchowo mocni i przygotowani duchowo na to wszystko. Jak się nie wydarzy, to również tracimy czas, osłabiamy się, niszczymy się duchowo kierując serce, umysł np. na te różne światowe wieści. W takim stanie nie jesteśmy duchowo przygotowani. 

Gdy ktoś chce żeby płonął ogień w piecu musi dorzucać np. węgiel czy drewno. Ogień w piecu może zgasnąć np. gdy przestanie się dorzucać paliwo lub gdy wyleje się na niego np. wodę. Gdy odwracamy serce, umysł od OJCA i PANA JEZUSA to duchowo gaśniemy. Gdy kierujemy serce, umysł na to co nie jest CHRYSTUSOWE, to sami siebie gasimy. Nasze duchowe "baterie" powinny być ładowane w modlitwie, dziękczynieniu, uwielbieniu, w rozmyślaniu CHRYSTUSOWTYM. 

Jeśli zaniedbywać będziemy ufną modlitwę, dziękczynienie, uwielbienie dla OJCA i PANA JEZUSA CHRYSTUSA, CHRYSTUSOWE rozmyślania to nie przetrwamy duchowo tego co się kiedyś wydarzy w czasie wyznaczonym przez SYNA OJCA który ma wszelką moc, władzę w niebie i na ziemi. Żadne obecne i przyszłe wydarzenia nie mogą zabierać, kraść nam społeczności z OJCEM  i SYNEM - nie mogą zabierać trwania w modlitwie, dziękczynieniu, uwielbieniu, w CHRYSTUSOWYM rozmyślaniu. 

"co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem" - 1 List apostoła Jana 1:3 -- "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 16 - binitarianizm w 1 liście i w 2 liście ap Jana oraz Comma Johanneum" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/11/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html

Nie dawajmy głupiej ciekawości aby nas duchowo gasiła ... "Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył (35) niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. (36) Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym" - Ewangelia Łukasz 21:34-36 ______ "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe" - Mateusz 26:41 ... Bądźmy mądrzy - a prawdziwa mądrość to postępowanie ściśle według woli PANA BOGA jaką nam wyznacza.

"Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec." - Mateusz 24:6 - werset wg mnie dotyczy przyszłej wojny światowej, ale mechanizm jak uważać aby się nie trwożyć można przełożyć i na inne np. obecne różne wydarzenia ... "Białoruś wojna atomowa i inne kryzysy - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXV" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/12/biaorus-wojna-atomowa-i-inne-kryzysy.html

Duchowe życie może być gaszone, niszczone również np. przez niewiarę, przez wiarę w nieprawdziwe rzeczy, przez grzeszenie, rzez robienie tego co nie jest wolą PANA JEZUSA dla naszego życia, co nie jest zgodne z JEGO planem dla nas. Pisałem o tym szerzej we wcześniejszych częściach. 

"gaszenie Ducha powód słabości duchowej chrześcijan część 2 - niewolnik doulos" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/04/gaszenie-ducha-powod-sabosci-duchowej.html ---- Cytuję fragment : " Załóżmy że jesteśmy w pracy, ale zamiast zajmować się tym co jest naszym zadaniem, to zajmujemy się tysiącem różnych rzeczy które same w sobie nie są grzeszne, nie są złe. Przychodzi do nas kierownik lub ktoś z dyrekcji i mówi mi : " dlaczego nie pracujesz ?? , dlaczego nie wykonujesz tego co jest twoim zadaniem w pracy ?? "

- a my odpowiadamy kierownikowi czy dyrektorowi : " ale ja nie robię przecież nic grzesznego, nie robię nic złego !!! "
- kierownik czy dyrektor odpowiada nam : " ale ja nie pytam się ciebie czy robisz coś grzesznego, złego - ale pytam dlaczego będąc w pracy nie wykonujesz jej, ale zajmujesz się czymś innym ?? "
- a my dalej uparcie odpowiadamy : " panie kierowniku/panie dyrektorze to co robię nie jest przecież grzechem !!! więc dlaczego pan ma pretensje ?? "
- kierownik/dyrektor odpowiada : " przychodzisz do pracy aby pracować, jeśli nie będziesz zajmował się pracą ale będziesz marnował czas na robienie tego co ci się podoba to poniesiesz konsekwencje tego ".

Można więc nie robić wcale nic złego, można nie grzeszyć a jednak być złym pracownikiem i ponieść konsekwencje. Skoro tak jest między ludźmi i w ziemskiej pracy, to tym bardziej tak jest w życiu chrześcijańskim !!! Tym bardziej ponieważ nasz ziemski pracodawca nie jest naszym właścicielem, nie jesteśmy jego własnością, nie kupił nas, nie stworzył. Idziemy na kilka godzin do pracy a potem mamy swój czas. Jednak inaczej jest gdy Jezus staje się naszym PANEM i Zbawicielem - wtedy stajemy się JEGO własnością, ON jest naszym absolutnym i jedynym Właścicielem. ON całkowicie panuje nad nami, a my wykonujemy tylko to co ON rozkaże, powie. Nie mamy żadnej autonomii. Doulos = niewolnik. Jesteśmy w Chrystusie dziećmi Bożymi, dziedzicami, ale wpierw i do końca jesteśmy i będziemy niewolnikami - bez TEGO nie można być uczniem Chrystusa. Wolność prawdziwa jest właśnie w zostaniu niewolnikiem Chrystusa ... " nie moja wola ale twoja niech się stanie ".   " Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa." - 1 Koryntian 7:22

" Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie20 Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. " - 1 Koryntian 6:19-20 niewolnik nie należy do samego siebie i niewolnik jest kupiony. Zaszczytem było być niewolnikiem cesarza w jego domu, nieskończenie większym zaszczytem i chwałą jest bycie niewolnikiem WSZECHMOGĄCEGO JEZUSA który tak nas umiłował, jest doskonale dobry i czyni nas dziećmi Bożymi. Jeśli nie jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa to nie jest też ON naszym PANEM a wtedy nie jesteśmy zbawieni, nie mamy nowego serca i nowego postępowania coraz bardziej świętego na chwałę Świętego BOGA." - koniec cytatu 
"Prawdziwe znaczenie greckiego słowa "christianos" a polskiego "chrześcijanin" - doulos niewolnik Chrystusa część 5" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/prawdziwe-znaczenie-greckiego-sowa.html

" Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, (2) patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. (3) Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. (4) Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi (5) i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; (6) bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. (7) Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? (8) A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. (9) Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? (10) Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. (11) Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. (12) Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, (13) i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. (14) Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, (15) bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, (16) żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. (17) A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1-17 UBG

"Higiena umysłu CHRYSTUSOWEGO chrześcijanina - gaszenie Ducha powód słabości duchowej chrześcijan część 8" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/05/higiena-umysu-chrystusowego_16.html

" Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego" - List apostoła Pawła do Hebrajczyków 11:27 UBG 

" Stawiam PANA zawsze przed oczami; skoro on jest po mojej prawicy, nie zachwieję się" - Psalm 16:8 _________ "To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela" - Psalm 24:6 __________ "Gdy mówiłeś: Szukajcie mojego oblicza, moje serce mówiło do ciebie: Twojego oblicza, PANIE, będę szukać. (9) Nie ukrywaj przede mną twojego oblicza ani nie odtrącaj w gniewie swego sługi; ty jesteś moją pomocą, nie opuszczaj mnie i nie odchodź, Boże mego zbawienia." - Psalm 27 __________ "Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza" - Psalm 105:4Gdy jesteśmy skupieni na BOGU OJCU i PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE to nie jesteśmy skupieni na tym co grzeszne, ciemne. Gdy zajęci jesteśmy czynieniem woli ANA, to w tym samym czasie nie robimy pożądliwości, nie grzeszymy. Jedno albo drugie. Trwanie w społeczności z OJCEM  i SYNEM chroni nas, zachowuje przed pójściem z grzechy, zło, w rzeczy wbrew woli PANA. skupieni będąc na NICH, czyniąc co jest ICH wolą - nie ma miejsce na to co grzeszne, wbrew ICH woli. Zło zwyciężamy dobrem. Zajmujemy się BOŻYM dobrem, a zło, grzech nie mają miejsca. Jedno albo drugie. Gdy przestajemy trwać w społeczności, gdy przestajemy robić BOŻE dobro - to wtedy grzech znajduje miejsce w nas. Gdy grzeszymy to PAN nie może nas błogosławić, bo ON nie będzie wspierał, zachęcał nas do dalszego takiego postępowania. Będzie nas napominał coraz bardziej i karcił. Lepiej nie zwlekać z pokutą, ale jak najszybciej wrócić do społeczności z OJCEM  i SYNEM, na wąską drogę pełnienia ICH woli. 

Widzę to tak : trwając w modlitwie, uwielbieniu, dziękczynieniu, CHRYSTUSOWYM rozmyślaniu jesteśmy duchowo nastrojeni - mamy wyczulony duchowy słuch i duchowy wzrok - aby wiedzieć co jest wolą PANA dla nas i mamy od obecności działającego w nas PANA JEZUSA : moc do wykonywania JEGO woli. Gdy wykonujemy co ON chce to jeszcze bardziej duchowo wzrastamy, gdy wybiera ktoś nieposłuszeństwo to gasi się, osłabia i jest napominany, karcony aby pokutował, aby wrócił do posłuszeństwa, do wiary - zaufania. 

"Prawdziwa biblijna pokuta. Uszna spowiedź nie bądźcie niewolnikami Rzymu część 2" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/prawdziwa-biblijna-skrucha-uszna.html

"Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. (18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. (19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. (22) Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. (26) Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc." - Galacjan 5 

PAN JEZUS nadal czyni cuda uratowany spod TIR-a część 4 uwolnienie z niewoli m.in : lęków stresu depresji nałogów beznadziei kompleksów głodu miłości" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/06/pan-jezus-nadal-czyni-cuda-uratowany.html

"Cudowna prawda w ostatnim zdaniu Biblii Objawienie Jana 22:21 - Ewangelia Prawdziwej Łaski część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/cudowna-prawda-w-ostatnim-zdaniu-biblii_31.html

"Dlaczego w rzymskim katolicyzmie nie ma Jezusowego pokoju ducha - Mam już dzisiaj życie wieczne część 7" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/07/dlaczego-w-rzymskim-katolicyzmie-nie-ma.html

"Zakaz rozwodów. Tylko śmierć kończy małżeństwo kocia łapa grzechem część 5 - małżeństwa Samarytanki z 4 rozdziału Ewangelii Jana" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/08/zakaz-rozwodow-tylko-smierc-konczy.html

"polityczna pajęczyna w którą wpadły miliardy ludzi część 2 - miliony Polaków w pułapce ty też ?!" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/10/polityczna-pajeczyna-w-ktora-wpady.html

"CHRYSTUSOWY BOŻY "zegar" nie stoi w miejscu oraz wytrwanie w krytycznych i pozornie beznadziejnych chwilach - Jak nie bać się wojny krachu ciężkich czasów część XXII" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/07/chrystusowy-bozy-zegar-nie-stoi-w.html

"Upadek dogmatów maryjnych część 8 - różańcowe bałwochwalstwo i demoniczne cuda w Wąwolnicy" - https://mieczducha888.blogspot.com/2019/09/upadek-dogmatow-maryjnych-czesc-8.html

"Chrześcijański pacyfizm wiernym naśladowaniem Jezusa Zbawiciela część 2 - odmowa brania udziału w przyszłej wojnie światowej" - https://mieczducha888.blogspot.com/2018/11/chrzescijanski-pacyfizm-wiernym_27.html

"Złote Miasto niesamowity wieczny dom chrześcijan część 9 - wyższe, wspanialsze formy związków, relacji, intymności niż ziemskie małżeństwo ??" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/10/zote-miasto-niesamowity-wieczny-dom.html

Biblijny kondycjonalizm : "Biblijna prawda o życiu po zmartwychwstaniu a nie po śmierci - mit nieśmiertelnej duszy w kościołach część 14 : kondycjonalizm i anihilacjonizm a nie nieśmiertelna dusza i nieskończone cierpienia gehenny" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijna-prawda-o-zyciu-po_14.html

Biblijny anihilacjonizm : "Piekielne bluźnierstwo i kłamstwo kontra biblijna prawda kondycjonalizmu i anihilacjonizmu część 3 piekielny grzech wielu chrześcijan gorszy niż grzech Halloween" - https://mieczducha888.blogspot.com/2020/10/piekielne-bluznierstwo-i-kamstwo-kontra.html

Biblijny binitarianizm :  "Biblijny binitarianizm prawdą - dlaczego trynitarianizm i unitarianizm są błędnymi skrajnościami część 27 - Binitarianizm w Dziejach Apostolskich" - https://mieczducha888.blogspot.com/2021/09/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html ........... Chwała OJCU oraz BOGU PRAWDZIWEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, PANU ZBAWCY YHVH np.  - Ewangelia Jana 1:1, 20:28, 1 Jan 5:20, Objawienie 5:13, 1 Koryntian 8:5-6 i wiele innych .... Charis2007@wp.pl ... 08.12.2021 Puławy , Dominik Marzec 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz